An experience of creating subsets in SNOMED CT

Leer en castellano

El passat dia 3 de novembre es va presentar al WHO-FIC Network Meeting la metodologia de creació de subconjunts de SNOMED CT, creada pel Centre de Competències d’Integració (CCI) i l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat (OFTSI). Aquesta trobada anual concentra grups a nivell internacional que col·laboren amb la WHO (World Health Organization, Organització Mundial de la Salut), donant suport i promovent el desenvolupament i l’ús de les FIC (Família de Classificacions Internacionals). L’esdeveniment es va realitzar del 29 d’octubre al 4 de novembre, a Ciudad del Cabo, Sudafrica.

La fundació TicSalut i el Departament de Salut van participar al WHO-FIC Network Meeting a través de la presentació de tres pòsters per part del Dr. Jaume Canela: “Impact of a strategic implementation of Information and Communication Technologies (ICT). A conceptual model for Health Information Systems” (Descarrega), Health indicators system in an international comparison” (Descarrega) i An experience of creating subsets in SNOMED CT” (Descarrega).

En el darrer recurs (creat amb la col·laboració del CCI) es va presentar la metodologia, com a part de l’experiència de Catalunya en la creació de subconjunts de la terminologia clínica SNOMED CT.

El pòster explica que SNOMED CT s’ha triat com a terminologia de referència per a la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) i que l’estratègia seguida per implantar-la, s’ha basat en adaptar-la a les necessitats locals i en crear-ne subconjunts. Des del CCI i l’OFTSI s’està treballant en la necessitat d’un vocabulari controlat que permeti la representació inequívoca, automàtica i multilingüe del contingut dels documents clínics entre diferents sistemes. Tal i com es destaca al pòster, l’objectiu principal és facilitar l’accés a la informació rellevant per a la presa de decisions clíniques. El recurs presenta la metodologia creada i acaba amb una reflexió sobre la importància d’aprofitar la flexibilitat que ofereix SNOMED CT per adaptar-la a les necessitats locals de cada cas d’ús. L’experiència de Catalunya consisteix en adequar la terminologia, creant una extensió catalana de SNOMED CT, definint subconjunts i traduint al català els literals associats a aquests subconjunts.

A la trobada d’enguany Catalunya ha aconseguit situar-se al segon esglaó de la designació, de manera que es contempla la possibilitat de realitzar l’edició de l’any 2014 a Barcelona. Des del Departament de Salut s’està treballant per assolir aquesta fita, donat que és un dels esdeveniments més importants en quant a conceptualització i estandardització de la informació en salut.

 

La metodologia

Arrel de l’experiència d’implantació de SNOMED CT a altres països com Canadà, el Regne Unit o als Estats Units, s’ha comprovat que la millor estratègia per introduir la terminologia clínica a un sistema d’informació és treballar per dominis, a través de subconjunts. Quan es va començar a plantejar l’ús de SNOMED CT al Sistema de Salut Català, el que no es tenia tan clar, però, era com crear aquests components. Des de l’OFTSI i el CCI es va definir la metodologia de creació de subconjunts per tal d’obtenir una manera fàcil i comuna de crear-los:

Metodologia de creació de subconjunts, CCI OFTSI.

La base de la metodologia és el treball en equip dels diferents rols: documentalistes, experts en el domini, tècnics terminològics i usuaris finals. Tots participen en el procés i en la presa de decisions, de manera que es potencia la comprensió de les tasques des de diferents punts de vista. També és important destacar que el model consisteix en treballar sobre propostes i validacions, per tant, permet seguir un procés iteratiu de millora contínua.

La metodologia s’ha aplicat a la creació del subconjunt de Vacunes i el d’Anatomia Patològica, i s’està utilitzant en els dominis d’Al·lèrgies i Procediments Quirúrgics. Amb aquestes experiències, s’ha comprovat que el procés definit ajuda a organitzar els processos de creació de subconjunts de SNOMED CT d’una manera més fàcil i efectiva.

Llegir en català

El pasado día 3 de noviembre se presentó en el WHO-FIC Network Meeting la metodología de creación de subconjuntos de SNOMED CT, creada por el Centro de Competencias de Integración (CCI) y la Oficina de Estándares e Interoperabilidad (OFTSI). Este encuentro anual concentra grupos a nivel internacional que colaboran con la OMS (World Health Organization, Organización Mundial de la Salud), apoyando y promoviendo el desarrollo y el uso de las FIC (Familia de Clasificaciones Internacionales). El evento se realizó del 29 de octubre al 4 de noviembre, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

La fundación TicSalut y el Departamento de Salud participaron en el WHO-FIC Network Meeting a través de la presentación de tres pósters por parte del Dr. Jaume Canela: “Impact of a strategic implementation of Information and Communication Technologies (ICT). A conceptual model for Health Information Systems” (Descarga), Health indicators system in an international comparison” (Descarga) i An experience of creating subsets in SNOMED CT” (Descarga).

En el último recurso (creado con la colaboración del CCI) se presentó la metodología, como parte de la experiencia de Cataluña en la creación de subconjuntos de la terminología clínica SNOMED CT.

El póster explica que SNOMED CT se ha elegido como terminología de referencia para la Historia Clínica Compartida de Cataluña (HC3) y que la estrategia seguida para implantarla, se ha basado en adaptarla a las necesidades locales y en crear subconjuntos. Desde el CCI y la OFTSI se está trabajando en la necesidad de un vocabulario controlado que permita la representación inequívoca, automática y multilingüe del contenido de los documentos clínicos entre diferentes sistemas. Tal y como se destaca en el póster, el objetivo principal es facilitar el acceso a la información relevante para la toma de decisiones clínicas. El recurso presenta la metodología creada y termina con una reflexión sobre la importancia de aprovechar la flexibilidad que ofrece SNOMED CT para adaptarla a las necesidades locales de cada caso de uso. La experiencia de Cataluña consiste en adecuar la terminología, creando una extensión catalana de SNOMED CT, definiendo subconjuntos y traduciendo al catalán los literales asociados a estos subconjuntos.

En el encuentro de este año Cataluña ha conseguido situarse en el segundo escalón de la designación, por lo que se contempla la posibilidad de realizar la edición del año 2014 en Barcelona. Desde el Departamento de Salud se está trabajando para alcanzar esta meta, dado que es uno de los eventos más importantes en cuanto a conceptualización y estandarización de la información en salud.

 

La metodología

A raíz de la experiencia de implantación de SNOMED CT en otros países como Canadá, Reino Unido o en Estados Unidos, se ha comprobado que la mejor estrategia para introducir la terminología clínica en un sistema de información es trabajar por dominios, a través de subconjuntos. Cuando se empezó a plantear el uso de SNOMED CT en el Sistema de Salud Catalán, lo que no se tenía tan claro, era cómo crear estos componentes. Desde la OFTSI y el CCI se definió la metodología de creación de subconjuntos para obtener una manera fácil y común de crearlos:

La base de la metodología es el trabajo en equipo de los diferentes roles: documentalistas, expertos en el dominio, técnicos terminológicos y usuarios finales. Todos participan en el proceso y en la toma de decisiones, de forma que se potencia la comprensión de las tareas desde diferentes puntos de vista. También es importante destacar que el modelo consiste en trabajar sobre propuestas y validaciones, por tanto, permite seguir un proceso iterativo de mejora continua.

La metodología se ha aplicado a la creación del subconjunto de Vacunas y el de Anatomía Patológica, y se está utilizando en los dominios de Alergias y Procedimientos Quirúrgicos. Con estas experiencias, se ha comprobado que el proceso definido ayuda a organizar los procesos de creación de subconjuntos de SNOMED CT de una manera más fácil y efectiva.

Ariadna Rius

Publicat per Ariadna Rius

Enginyera Tècnica en Informàtica de Gestió, Màster en Enginyeria Informàtica i actualment cursant un Màster en Intel·ligència Artificial Avançada. Treballo al CCI com a responsable de la línia de Terminologia, el meu marc de treball és la interoperabilitat semàntica i estic especialitzada en SNOMED CT i els serveis terminològics.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *