IHE i els perfils d’integració

Leer en castellano

Desde el CCI-TCM hem realitzat una sèrie de  documents per tal de definir com implementar diferents aspectes relacionats amb imatge medica com poden ser: La distribució, la presentació o el contingut. Per tal de complir allò que defineix l’ Integrating the Healthcare Enterprise .

Integrating the Healthcare Enterprise , que abreugem com IHE i que podria traduir-se com Integrant les Empreses Sanitàries, és una iniciativa de professionals de la sanitat (incloent col·legis professionals de metges) i empreses proveïdores, que el seu objectiu és millorar la comunicació entre els sistemes d’informació que s’utilitzen en l’atenció al pacient. IHE defineix uns Perfils d’Integració que utilitzen estàndards d’informació mèdica ja preestablerts per a la integració de sistemes, de manera que proporcionen una interoperabilitat efectiva i un flux de treball eficient. IHE també ens permet aconseguir el nivell d’integració exigible en l’era de la història clínica electrònica.

Un Perfil d’Integració IHE descriu una necessitat clínica d’integració de sistemes i la solució per dur-la a terme. Defineix també els components funcionals, als quals anomenarem Actors IHE, i especifica amb el major grau de detall possible les transaccions que cada Actor haurà de dur a terme, basades sempre en estàndards com el de Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) i Health Level 7 (HL7).

Els Perfils d’Integració IHE permeten gestionar d’una manera eficaç el conjunt integrat de sistemes d’informació necessari per proporcionar una atenció sanitària optima. La seva alternativa seria el desenvolupament d’interfícies fetes a mesura per a cada instal·lació, la qual cosa resulta més costós i requereix el manteniment d’aquestes interfícies durant tota la vida útil del sistema. La integració a través de IHE és menys costosa des del principi i fa que resulti més fàcil la planificació i inici de futures adquisicions, a més de ser més productiva en proporcionar capacitats valuoses. Els Perfils d’Integració defineixen clarament com han d’encaixar totes les peces basant-se en estàndards acceptats globalment.

Gràcies a l’ús de les tecnologies de la informació, IHE aporta valor afegit en diferents processos de negoci com per exemple:

– Ajuda al personal sanitari a l’hora de millorar la qualitat i eficiència de l’atenció sanitària.

-Augmenta la seguretat del pacient al garantir la integritat de la informació mèdica

-Redueix el temps emprat en la solució de problemes tals com la pèrdua de dades i l’aparició d’estudis no corresponents, optimitzant d’aquesta manera l’aprofitament de temps del personal.

-Proporciona al personal sanitari informació ben estructurada sobre el pacient de manera que la presa de decisions mèdiques estigui basada en la millor informació possible.

IHE com s’ha esmentat abans, defineix diferents perfils basats en diferents necessitats d’integració. Aquests perfils es poden trobar  al seu Web Oficial (http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm).

Per exemplificar el que és un perfil presentarem els perfils de radiologia que són una part de la totalitat dels perfils que defineix l’IHE.

Els perfils de radiologia estan classificats segons l’àmbit que defineixen:

Flux de treball

[SWF] Scheduled Workflow

Integra la comanda, programació, adquisició d’imatges, emmagatzemament i visualització dels exàmens de radiologia

En aquest perfil participen els següents actors:

Acquisition Modality, Evidence Creator   , Document Consumer, Document Registry, Document Repository,  Image Display, Image Archive, Image Manager, Imaging Document Source i Imaging Document Consumer

[PDI] Portable Data for Imaging

Proporciona l’ intercanvi fiable de les dades de les imatges i dels informes de diagnòstic a partir de la importació sobre Cd’s, impressió, o opcionalment, per poder-lo visualitzar en un navegador.

En aquest  perfil participen els següents actors:

Portable Media Creator,Portable Media Importer,Image Display,Report Reader,Print Composer,Display

Contingut (Content)

[NM] Nuclear Medicine Image

Especifica la quantitat d’imatges de medicina nuclear i pantalles de resultats que es creen, intercanvien,  s’utilitzen i es mostren.

En aquest  perfil participen els següents actors:

Acquisition Modality, Evidence Creator, Image Archive, Image Display.

[MAMMO] Mammography Image

Especifica la quantitat d’imatges de mamografia i d’objectes de prova que es creen,  intercanvien,  s’utilitzen i es mostren.

En aquest  perfil participen els següents actors:

Acquisition Modality, Evidence Creator, Image Archive, Image Display,Print Composer, Print Server.

Presentació (Presentation)

[KIN] Key Image Note

El Perfil Key image Note permet a un usuari marcar una o més imatges com significants en un estudi, afegint una o més notes gestionades conjuntament amb l’estudi.

Els metges poden adjuntar Key Image Notes a les imatges per diferents motius: accés del metge de capçalera, accés a fitxes pedagògiques, consultes amb altres departaments, problemes amb la qualitat de les imatges…

En aquest  perfil participen els següents actors:

Acquisition Modality,Evidence Creator, Image Display,Image Archive,Image Manager.

[CPI] Consistent Presentation of Images

Manté consistentment la intensitat i la transformació d’imatges entre diferents dispositius de còpia (hard i soft).

En aquest perfil participen els següents actors:

– Image Display i Print Composer.

Infraestructura (Infraestructure)

[ARI] Access to Radiology Information

Comparteix imatges, els informes de diagnòstic i informació relacionada, a l’interior d’una única xarxa. Per a poder donar suport per aquest perfil, l’Image Display o el Report reader hauran de poder consultar i recuperar de múltiples Image Manager/Image Archives o Report Repositories respectivament. També hauran de gestionar els duplicats.

Aplicacions dels perfils IHE

Els perfils IHE s’han implementat amb èxit en diferents centres sanitaris repartits per Europa com:

Health Optimum, Veneto, Italy

Medical Centre Leeuwarden, Friesland, the Netherlands

Johannes Gutenberg University Hospital, Mainz Germany

University Hospital Bordeaux Centre, Bordeaux France

Font: Lizana,M & Domingo,M & Rodriguez,D & Gorriz,M  (2012) IHE.Perfil Radiologia .CCI-TCM

Llegir en català

En el CCI-TCM hemos realizado una serie de documentos para definir como implementar diferentes aspectos relacionados con imagen medica como pueden ser: La distribución, la presentación o el contenido. Para cumplir aquello que define el Integrating the Healthcare Enterprise.

Integrating the Healthcare Enterprise, que abreviamos como IHE y que podría traducirse cómo Integrando las Empresas Sanitarias, es una iniciativa de profesionales de la sanidad (incluiendo colegios profesionales de médicos) y empresas proveedoras, que su objetivo es mejorar la comunicación entre los sistemas de información que se utilizan en la atención al paciente. IHE define unos Perfiles de Integración que utilizan estándares de información médica ya preestablecidos para la integración de sistemas, de forma que proporcionan una interoperabilidad efectiva y un flujo de trabajo eficiente. IHE también nos permite conseguir el nivel de integración exigible en la era de la historia clínica electrónica.

Un Perfil de Integración IHE describe una necesidad clínica de integración de sistemas y la solución para llevarla a cabo. Define también los componentes funcionales, a los cuales denominaremos Actores IHE, y especifica con el mayor grado de detalle posible las transacciones que cada Actor tendrá que llevar a cabo, basadas siempre en estándares como el de Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) y Health Level 7 (HL7).

Los Perfiles de Integración IHE permiten gestionar de una manera eficaz el conjunto integrado de sistemas de información necesario para proporcionar una atención sanitaria optima. Su alternativa sería el desarrollo de interfaces hechas a medida para cada instalación, lo cual resulta más costoso y requiere el mantenimiento de estas interfaces durante toda la vida útil del sistema. La integración a través de IHE es menos costosa desde el principio y hace que resulte más fácil la planificación e inicio de futuras adquisiciones, además de ser más productiva al proporcionar capacidades valiosas. Los Perfiles de Integración definen claramente como tienen que encajar todas las piezas basándose en estándares aceptados globalmente.

Gracias al uso de las tecnologías de la información, IHE aporta valor añadido en diferentes procesos de negocio como por ejemplo:

– Ayuda al personal sanitario a la hora de mejorar la calidad y eficiencia de la atención sanitaria.

-Aumenta la seguridad del paciente al garantizar la integridad de la información médica

-Reduce el tiempo empleado en la solución de problemas tales como la pérdida de datos y la aparición de estudios no correspondientes, optimizando de este modo el aprovechamiento de tiempo del personal.

-Proporciona al personal sanitario información muy estructurada sobre el paciente, de forma que la toma de decisiones médicas esté basada en la mejor información posible.

IHE cómo se ha mencionado antes, define diferentes perfiles basados en diferentes necesidades de integración. Estos perfiles se pueden encontrar en su Web Oficial (http://www.ihe.net/technical_framework/index.cfm).

Para ejemplificar que es un perfil presentaremos los perfiles de radiología que son una parte de la totalidad de los perfiles que define IHE.

Los perfiles de radiología están clasificados según el ámbito que definen:

Flujo de trabajo(Workflow)

[SWF] Scheduled Workflow

Integra el pedido, programación, adquisición de imágenes, almacenamiento y visualización de los exámenes de radiología

En este perfil participan los siguientes actores:

Acquisition Modality, Evidence Creator , Document Consumer, Document Registry, Document Repository, Image Display, Image Archive, Image Manager, Imaging Document Source y Imaging Document Consumer

[PDI] Portable Data for Imaging

Proporciona el intercambio fiable de los datos de las imágenes y de los informes de diagnóstico a partir de la importación sobre Cd’s, impresión, u opcionalmente, para poderlo visualizar en un navegador.

En este perfil participan los siguientes actores:

Portable Media Creator,Portable Media Importer,Image Display,Report Reader,Print Composer y Display

Contenido (Content)

[NM] Nuclear Medicine Image

Especifica la cantidad de imágenes de medicina nuclear y pantallas de resultados que se crean,se intercambian, se utilizan y se muestran.

En este perfil participan los siguientes actores:

Acquisition Modality, Evidence Creator, Image Archive, Image Display

[MAMMO] Mammography Image

Especifica la cantidad de imágenes de mamografía y de objetos de prueba que se crean, se intercambian, se utilizan y se muestran.

En este perfil participan los siguientes actores:

Acquisition Modality, Evidence Creator, Image Archive, Image Display,Print Composer, Print Server.

Presentación (Presentation):

[KIN] Key Image Note

El Perfil Key image Note permite a un usuario marcar una o más imágenes como significantes en un estudio, añadiendo una o más notas gestionadas conjuntamente con el estudio.

Los médicos pueden adjuntar Key Image Notes a las imágenes por diferentes motivos: acceso del médico de cabecera, acceso a fichas pedagógicas, consultas con otros departamentos, problemas con la calidad de las imágenes…

En este perfil participan los siguientes actores:

Acquisition Modality,Evidence Creator, Image Display,Image Archive,Image Manager.

[CPI] Consistent Presentation of Images

Manté consistentment la intensitat i la transformació d’imatges entre diferents dispositius de còpia (hard i soft).

Mantiene consistentemente la intensidad y la transformación de imágenes entre diferentes dispositivos de copia (hard y soft).

En este perfil participan los siguientes actores:

Image Display y Print Composer.

Infraestructura (Infraestructure)

[ARI] Access to Radiology Information

Compartir imágenes, informes de diagnóstico e información relacionada, en el interior de una única red. Para poder dar soporte a este perfil, el Image Display o el Report reader tendrán que poder consultar y recuperar de múltiples Image Manager/Image Archives o Report Repositories respectivamente. También tendrán que gestionar los duplicados.Aplicaciones de los perfiles IHE

Los perfiles IHE se han implementado con éxito en diferentes centros sanitarios repartidos por Europa cómo por ejemplo:

Health Optimum, Veneto, Italy

Medical Centre Leeuwarden, Friesland, the Netherlands

Johannes Gutenberg University Hospital, Mainz Germany

University Hospital Bordeaux Centre, Bordeaux France

Fuente: Lizana,M & Domingo,M & Rodriguez,D & Gorriz,M  (2012) IHE.Perfil Radiologia. CCI-TCM

Marc Górriz

Publicat per Marc Górriz

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, treballo al CCI-TCM actualment en la línia d’entorns d’interoperabilitat.

Una resposta per IHE i els perfils d’integració

  1. Pingback: Jornada d’Interoperabilitat IHE – ForumCis | El Bloc del Centre de Competències d'Integració

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *