Estàndard per la digitalització de la imatge médica. DICOM.

Leer en castellano

Què es Dicom?

Dicom (Digital Imaging and Communications in Medicine)  és l’estàndard reconegut mundialment per a l’intercanvi d’imatges mèdiques, pensat per al maneig, emmagatzematge, impressió i transmissió d’imatges mèdiques.
En Dicom, les imatges són instàncies de classes Objecte d’Informació Definits (IOD) en la norma amb atributs obligatoris, opcionals i condicionals. Les instàncies estan identificades per mitjà de UID (Unique IDentifier).
Inclou la definició d’un format de fitxer i d’un protocol de comunicació de xarxa. El protocol de comunicació és un protocol d’aplicació que usa TCP/IP per a la comunicació entre sistemes.
Dicom consta principalment de dues parts ben diferenciades: la capçalera i el cos. La capçalera conté informació sobre el pacient, el tipus de prova realitzada, dimensions de la imatge, etc. El cos conté les dades de la imatge i la imatge.
Un objecte DICOM simple pot contenir solament una imatge, però aquesta imatge pot tenir múltiples “fotogrames” (frames), permetent l’emmagatzematge de blocs de cinema o qualsevol altres dades amb diversos fotogrames.

Les parts del Dicom

L’estàndard Dicom consisteix actualment en 20 parts. Cadascuna de les parts les podem trobar especificades a la pàgina oficial de Nema http://medical.nema.org/standard.html. A la pàgina web ens podem descarregar aquestes parts en format word o format pdf.
La primera part, per exemple, conté una breu descripció del contingut de totes les parts, essencial per a començar a adquirir coneixements sobre l’estàndard Dicom.
Cada any revisen la documentació, i per tant, qualsevol part pot ser modificada o ampliada d’un any a un altre, o inclús poden afegir noves parts.

Serveis Dicom

L’estàndard Dicom ofereix una sèrie de serveis, dels quals els més destacats són:
Dicom Store: El servei DICOM Store és usat per enviar imatges o altres objectes persistents (informes estructurats, etc.) a un PACS (sistema d’arxivat i transmissió d’imatges mèdiques) o a una estació de treball.
Storage Commitment: El servei DICOM storage commitment és usat per confirmar que una imatge ha estat emmagatzemada permanentment per un dispositiu.
Dicom Worklist: Permet llegir la “Llista de Pacients citats”, obtenir detalls dels pacients i exàmens mèdics sol·licitats electrònicament, evitant la necessitat d’introduir aquesta informació diverses vegades i els seus consegüents errors.
Query/Retrieve: Permet a una estació de treball fer cerques d’imatges en un PACS i recuperar-les.

SCU i SCP

Dicom és un estàndard que cobreix parcialment el model de processos distribuïts, el qual té almenys dos processos compartint informació. La relació entre tots dos processos es defineix per una Classe de Servei descrivint els papers de tots dos processos;
SCU: Service Class User. És qui realitza la petició.
SCP: Service Class Provider. És qui proporciona la informació.
En aquest exemple, l’escàner CT sol·licita el servei d’emmagatzematge (storage) de la prova, el servidor ofereix l’emmagatzematge i el servei a l’escàner. Per diferenciar entre els quals realitzen la petició i els que proveeixen la informació DICOM els anomena SCU i SCP.

DICOM Service-Object Pair (SOP)

Cada intercanvi en la xarxa de dades DICOM entre un SCU i SCP és una associació. I aquestes associacions DICOM les anomena Service-Object Pairs (SOP), i les agrupa en classes SOP.
SOP = Service Class + Information Object
És a dir, és la combinació de les classes de servei i dels objectes de informació.

Camps Dicom

En una imatge Dicom hi trobem els següents tipus de camps:
Tag- Codi que representa un atribut en concret
Attribute Name- Nom de l’atribut
VR– Value Representation. Indica el tipus de dades que representa i el seu format. Els diferents tipus es poden veure en la part 5 de l’estàndard. Exemples: CS: Code String. DA: Date. PN: Person Name. UI: Unic Identifier. TM: Time.
VM- Value Multiplicity. Especifica la quantitat de valors que conté el camp.
Tota la informació necessària per poder implementar l’estàndard Dicom ho podem trobar a la pàgina oficial de Nema: http://medical.nema.org/

Llegir en català

¿Qué es Dicom?

Dicom (Digital Imaging and Communication in Medicine) es el estándar reconocido mundialmente para el intercambio de imágenes médicas, pensado para el manejo, almacenamiento, impresión y transmisión de imágenes médicas.
En Dicom, las imágenes son instancias de clases de Objetos de Información Definidos (IOD) en la norma con atributos obligatorios, opcionales y condicionales. Las instancias están identificadas por medio de un UID (Unique IDentifier).
Incluye la definición de un formato de fichero y de un protocolo de comunicación de red. El protocolo de comunicación es un protocolo de aplicación que usa TCP/IP para la comunicación entre sistemas.
Dicom consta principalmente de dos partes muy diferenciadas: la cabecera y el cuerpo. La cabecera contiene información sobre el paciente, el tipo de prueba realizada, dimensiones de la imagen, etc. El cuerpo contiene los datos de la imagen y la imagen.
Un objeto DICOM simple puede contener solamente una imagen, pero esta imagen puede tener múltiples “fotogramas” (frames), permitiendo el almacenamiento de bloques de cine o cualquier otros datos con varios fotogramas.

Las partes del Dicom

El estándar Dicom consiste actualmente en 20 partes. Cada una de las partes las podemos encontrar especificadas en la página oficial de Nema http://medical.nema.org/standard.html. En la página web nos podemos descargar estas partes en formato word o formato pdf.
La primera parte, por ejemplo, contiene una breve descripción del contenido de todas las partes, esencial para empezar a adquirir conocimientos sobre el estándar Dicom.
Cada año revisan la documentación, y por lo tanto, cualquier parte puede ser modificada o ampliada de un año a otro, o incluso pueden añadir nuevas partes.

Servicios Dicom

El estándar Dicom ofrece una serie de servicios, de los cuales los más destacados son:

Dicom Store: El servicio Dicom Store es usado para enviar imágenes u otros objetos persistentes (informes estructurados, etc.) a un PACS (sistema de archivado y transmisión de imágenes médicas) o a una estación de trabajo.
Storage Commitment: El servicio Dicom storage commitment es usado para confirmar que una imagen ha sido almacenada permanentemente por un dispositivo.
Dicom Worklist: Permite leer la “Lista de Pacientes citados”, obtener detalles de los pacientes y exámenes médicos solicitados electrónicamente, evitando la necesidad de introducir esta información varias veces y sus consiguientes errores.
Query/Retrieve: Permite a una estación de trabajo hacer búsquedas de imágenes en un PACS y recuperarlas.

SCU y SCP

Dicom es un estándar que cubre parcialmente el modelo de procesos distribuidos, el cual tiene al menos dos procesos compartiendo información. La relación entre los dos procesos se define por una Clase de Servicio describiendo los papeles de los dos procesos:
SCU: Service Class User. Es quien realiza la petición.
SCP: Service Class Provider. Es quien proporciona la información.
En este ejemplo, el escáner CT solicita el servicio de almacenamiento (storage) de la prueba, el servidor ofrece el almacenamiento y el servicio al escáner. Para diferenciar entre los que realizan la petición y los que proveen la información DICOM los denomina SCU y SCP.

DICOM Service-Object Pair (SOP)

Cada intercambio en la red de datos DICOM entre un SCU i SCP es una asociación. Y éstas asociaciones Dicom las denomina Service-Object Pairs (SOP), y las agrupa en clases SOP.
SOP = Service Class + Information Object
Es decir, es la combinación de las clases de servicio y de los objetos de información.

Campos Dicom

En una imagen Dicom encontramos los siguientes tipos de campos:
Tag- Código que representa un atributo en concreto
Attribute Name- Nombre del ’atributo
VR– Value Representation. Indica el tipo de datos que representa y su formato. Los diferentes tipos de datos se pueden ver en la Parte 5 del estándar. Ejemplos: CS: Code String. DA: Date. PN: Person Name. UI: Unic Identifier. TM: Time.
VM- Value Multiplicity. Especifica la cantidad de valores que contiene el campo.
Toda la información necesaria para poder implementar el estándar Dicom lo podemos encontrar en la página oficial de Nema: http://medical.nema.org/
David Rodríguez

Publicat per David Rodríguez

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, pertanyent al CCI desenvolupant eines per a la digitalizació d'imatge mèdica en especialitat electrocardiograma i treballant en la línea d'Entorns d'Interoperabilitat entre sistemes d'informació.

2 Respostes per Estàndard per la digitalització de la imatge médica. DICOM.

 1. Benvolgut David,

  Gràcies per aquesta publicació.

  Voldria saber si coneixes algú o alguna empresa que ens pugui fer un curs de formació sobre el DICOM per tal de poguer assesorar, instal.lar i formar als nostres clients d’equips d’electromedicina.

  Jaume Anglada
  Responsable producte electromedicina GAES

  • Benvolgut Jaume,

   Soc en Manel Domingo, company d’en David i responsable d’integració del CCI del TecnoCampus. Nosaltres oferim i fem formació segons les necessitats dels nostres clients de qualsevol estàndard d’informació medica com ara DICOM o HL7 en diferents modalitats de presencialitat.

   Si et sembla ens posem en contacte amb tu i en parlem.

   Rep una cordial salutació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *