Continua Alliance: Ecosistema de Interoperabilitat per sistemes i dispositius medics (I)

Leer en castellano

Aquest post és l’inici d’una sèrie on parlarem sobre Contínua Alliance, un marc de treball per facilitar la interoperabilitat entre dispositius i sistemes d’informació mèdics, per tal de propiciar entre altres aspectes, un augment en la qualitat assistencial cap als pacients, a través de la integració de la informació clínica amb els diferents agents que participen en l’àmbit sanitari.

Missió de Continua Alliance

Establir un ecosistema d’interoperabilitat per als sistemes de salut personals,permetent a les persones i organitzacions gestionar millor la seva

salut i benestar. Aquesta missió es basa en la interoperabilitat entre els components, sistemes i subsistemes incorporats dins dels sistemes de salut. Es pretén realitzar una selecció de normes i especificacions (necessàries per complir amb aquesta missió), tot definint les pautes de disseny, aclarint d’aquesta manera encara més les normes i especificacions, per tal de que aquestes garanteixin una perfecta interoperabilitat

Objectiu / Àmbit de l’aplicació de Continua Alliance

Aquest post conté referències als estàndards i especificacions que Continua selecciona per garantir la interoperabilitat entre dispositius. També conté directrius addicionals de disseny per a la interoperabilitat, aclarint encara més aquests estàndards i especificacions, mitjançant la reducció d’opcions en la norma o especificació de base o també, mitjançant l’addició d’una característica que falta en la norma o especificació subjacent.

Les directrius que Continua mostra es centren en les interfícies següents:

 • PAN-IF – Connexió a dispositius de xarxa en l’àrea personal de salut
 • LAN-IF – Interfície entre dispositius de xarxa d’àrea local i dispositius d’allotjament d’aplicacions
 • WAN-IF – Interfície entre dispositius d’allotjament d’aplicacions i sistemes “back-end”, com ara serveis de monitorització remot o proveïdors de serveis de gestió de malalties
 • HRN-IF – Interfície entre dispositius WAN i altres dispositius WAN o dispositius de la Història Clínica Electrònica (EHR)

Figura 1. Classes de dispositius de referencia

Visió general de Continua Alliance

Arquitectura E2E (End-to-End)

A continuació definirem l’arquitectura d’extrem a extrem (E2E) de Continua Alliance. L’arquitectura Continua  Alliance s’utilitza per a diversos propòsits:

 • Definició de conceptes comuns
 • Definició de restriccions de topologia per a l’arquitectura Continua
 • Servir com a base per al marc de les directrius, proporcionant una estructura bàsica que estableix normes per al refinament i l’extensió d’aquesta estructura, facilitant l’associació de guies amb els elements d’aquesta estructura

Classificació de dispositius i topologia del sistema Continua Alliance

Els dispositius són entitats físiques que poden contenir un o més nombre de components. L’arquitectura E2E (d’extrem a extrem) de Continua, distingeix diferents classes de dispositius basant-se en les classes de components allotjats al dispositiu.

Les classes de dispositius, s’utilitzen per definir les restriccions de topologia per a l’arquitectura Continua i formen la base d’un marc de directrius. Les restriccions de topologia es defineixen per a l’ arquitectura Continua però algunes de les mateixes no son viables.

L’actual arquitectura E2E de Continua distingeix les següents classes de dispositius de referència:

 • Dispositiu PAN: Dispositiu que desplega com a mínim un component de servei PAN-IF. Els components de servei  PAN-IF són els components de serveis amb sensors, d’emmagatzematge, etc.
 • Dispositiu de LAN: Dispositiu que desplega com a mínim un component de servei LAN. A més, aquests components del servei poden ser instàncies de les subclasses dels components del servei LAN-IF.
 • Dispositiu d’emmagatzematge d’aplicacions: Dispositiu que desplega com a mínim un component client PAN-IF, un component de client LAN-IF, o un component  WAN-IF.
 • Dispositiu WAN: Dispositiu que desplega com a mínim un component de servei WAN-IF o un component client HRN-IF.
 • Dispositiu HRN: Dispositiu que desplega un o més components de servei HRN-IF.

Figura 2. Definicions i notació gràficaExtret del document “Continua Design Guidelines 2010”, Autors: David Rodríguez i Manel Domingo

Llegir en català

Este post es el inicio de una serie donde hablaremos sobre Continua Alliance, un marco de trabajo para facilitar la interoperabilidad entre dispositivos y sistemas de información médicos, a fin de propiciar entre otros aspectos, un aumento en la calidad asistencial hacia los pacientes , a través de la integración de la información clínica con los diferentes agentes que participan en el ámbito sanitario.

Misión de Continua Alliance

Establecer un ecosistema de interoperabilidad para los sistemas de salud personales, permitiendo a las personas y organizaciones gestionar mejor su

salud y bienestar. Esta misión se basa en la interoperabilidad entre los componentes, sistemas y subsistemas incorporados dentro de los sistemas de salud. Se pretende realizar una selección de normas y especificaciones (necesarias para cumplir con esta misión), definiendo las pautas de diseño, aclarando de este modo aún más las normas y especificaciones, para que estas garanticen una perfecta interoperabilidad

Objetivo / Ámbito de la aplicación de Continúa Alliance

Este post contiene referencias a los estándares y especificaciones que Continúa selecciona para garantizar la interoperabilidad entre dispositivos. También contiene directrices adicionales de diseño para la interoperabilidad, aclarando aún más estos estándares y especificaciones, mediante la reducción de opciones en la norma o especificación de base o también, mediante la adición de una característica que falta en la norma o especificación subyacente.

Las directrices que Continúa muestra se centran en las interfaces siguientes:

 • PAN-IF – Conexión a dispositivos de red en el área personal de salud
 • LAN-IF – Interfaz entre dispositivos de red de área local y dispositivos de alojamiento de aplicaciones
 • WAN-IF – Interfaz entre dispositivos de alojamiento de aplicaciones y sistemas “back-end”, como servicios de monitoreo remoto o proveedores de servicios de gestión de enfermedades
 • HRN-IF – Interfaz entre dispositivos WAN y otros dispositivos WAN o dispositivos de la Historia Clínica Electrónica (EHR)

Figura 1. Clases de dispositivos de referencia

Visión general de Continua Alliance

Arquitectura E2E (End-to-End)

A continuación definiremos la arquitectura de extremo a extremo (E2E) de Continúa Alliance. La arquitectura Continúa Alliance utiliza para varios propósitos:

 • Definición de conceptos comunes
 • Definición de restricciones de topología para la arquitectura Continúa
 • Servir como base para el marco de las directrices, proporcionando una estructura básica que establece normas para el refinamiento y la extensión de esta estructura, facilitando la asociación de guías con los elementos de esta estructura

Clasificación de dispositivos y topología del sistema Continúa Alliance
Los dispositivos son entidades físicas que pueden contener uno o más número de componentes. La arquitectura E2E (de extremo a extremo) de Continua, distingue diferentes clases de dispositivos basándose en las clases de componentes alojados en el dispositivo.

Las clases de dispositivos, se utilizan para definir las restricciones de topología para la arquitectura Continua y forman la base de un marco de directrices. Las restricciones de topología se definen para la arquitectura Continúa pero algunas de las mismas no son viables.

La actual arquitectura E2E de Continúa distingue las siguientes clases de dispositivos de referencia:

 • DispositivoPAN: Dispositivo que desarrolla como mínimo un componente de servicio PAN-IF. Los componentes de servicio PAN-IFson los componentes de servicios con sensores, de almacenamiento, etc.
 • Dispositivo de LAN: Dispositivo que desarrolla como mínimo un componente de servicio LAN. Además, estos componentes del servicio pueden ser instancias de las subclases de los componentes del servicio LAN-IF.
 • Dispositivo de almacenaje de aplicaciones: Dispositivo que despliega como mínimo un componente cliente PAN-IF, un componente de cliente LAN-IF, o un componente  WAN-IF.
 • DispositivoWAN: Dispositivo que despliega com a mínimo un componente de servicio WAN-IF o un componente cliente HRN-IF.
 • DispositivoHRN: Dispositivo que despliega uno o mas componentes de servicio HRN-IF.

Figura 2. Definicions i notació gràfica

Extraido del documento “Continua Design Guidelines 2010”, Autores: David Rodríguez i Manel Domingo

Manel Domingo

Publicat per Manel Domingo

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, certificat en HL7 v2.6 i especialitzat en entorns d’integració orientats a la salut. Responsable tècnic de la línia de treball Entorns d’Interoperabilitat, on es duen a terme projectes d’integració per facilitar la interoperabilitat entre sistemes, utilitzant estàndards.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *