Neurocontent

Leer en castellano

Neurocontent

El projecte és una evolució i generalització d’una iniciativa tecnològica i clínica que actualment es troba en funcionament per a un col·lectiu específic de pacients (plataforma PREVIRNEC).

La plataforma PREVIRNEC és, avui en dia, un model de presentació de serveis de rehabilitació cognitiva fonamentat en les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació), amb una xarxa de centres connectats compartint recursos, experiències i generant coneixement al servei de pacients amb deteriorament cognitiu com a conseqüència de processos de dany cerebral adquirits.

Objectius

L’objectiu concret del projecte és la creació d’un entorn tecnològic per a la generalització d’un sistema de telerehabilitació cognitiva cap a amplis col·lectius, democratitzant la generació de continguts terapèutics virtuals i aportant nous models de servei que ajudin a la millora de les patologies en un gran ventall de pacients.

Bàsicament, l’objectiu del projecte Neurocontent és facilitar l’extensió i generalització clínica de la plataforma PREVIRNEC a altres patologies.

La participació del CCI

La nostra part en el projecte ha consistit en el desenvolupament de les tasques integrades en la Teoria de la ment.

La Teoria de la ment o cognició és definida com la capacitat d’atribuir pensaments i intencions a altres persones. Quan es diu que una persona està dotada de la teoria de la ment o cognició es diu que aquesta persona té la capacitat de reflexionar i entendre sobre el seu estat mental i el de les demés persones.

Amb aquestes tasques de Teoria de la ment, el que s’intenta és que els pacients entenguin les emocions i reaccions de les persones davant de diverses situacions presentades en els diversos exercicis programats.

Funcionament de les tasques

El funcionament de les tasques és senzill. Totes tenen una pantalla introductòria on el pacient podrà veure una petita descripció d’aquesta. El pacient és guiat pantalla rere pantalla on algunes et demanen que responguis una pregunta, unes altres et fan veure un vídeo i entendre les situacions, etc.

En el cas que el pacient es perdi o no entengui què ha de fer, totes les tasques inclouen botons d’ajuda i de tutorial per intentar solucionar qualsevol dubte que se’ls hi pugui presentar.

Les tasques presenten els exemples de manera aleatòria, d’aquesta manera s’intenta evitar que el pacient s’aprengui les tasques de memòria.

La interacció del pacient amb les tasques és principalment per mitjà del ratolí, encara que en alguna tasca el teclat també és necessari per escriure alguna paraula o frase.
Tots els resultats de les tasques són emmagatzemats a la plataforma online on el terapeuta podrà comprovar com evoluciona el seu pacient, programar-li noves tasques, augmentar o disminuir el nivell de dificultat, afegir-li un tutorial a la tasca, etc.

Exemple de tasca

A continuació presentarem una de les tasques ja programades i validades pels terapeutes per tal que ens serveixi d’exemple.

Com s’ha comentat abans tota tasca comença amb la seva pantalla d’introducció i instruccions bàsiques amb un accés al tutorial si el pacient ho desitja.

A continuació de la pantalla introductòria algunes tasques mostraran un vídeo presentant una història, unes altres una imatge y una pregunta, algunes una zona de text per escriure, etc.

En la tasca utilitzada com a exemple es presenta un text explicant una situació, una imatge reproduint-la, una pregunta i una sèrie de possibles respostes a la pregunta.

Un cop el pacient escull una resposta se li proporciona un feedback indicant-li si la resposta que ell ha cregut que era la bona és correcta.

Si el pacient no respon correctament a les preguntes sempre tindrà una segona oportunitat per tal d’intentar entendre millor la situació i respondre un altre cop. Cal dir que aquesta segona oportunitat no comptabilitza com a bona ni dolenta. El recompte de respostes correctes i incorrectes es realitza només amb els primers intents.

Finalment després dels exemples especificats per els terapeutes surt una pantalla resultat on es mostren en percentatge els errors i encerts comesos pel pacient.

Com a conclusió, podem dir que el projecte Neurocontent facilitarà la introducció de noves tasques a la plataforma PREVIRNEC, ampliarà l’àmbit de pacients d’aquesta plataforma i proporcionarà una interfície millorada per tractar les diverses patologies dels pacients mitjançant les TIC.

Llegir en català

Neurocontent

El proyecto es una evolución y generalización de una iniciativa tecnológica y clínica que actualmente se encuentra en funcionamiento para a un colectivo especifico de pacientes (plataforma PREVIRNEC).

La plataforma PREVIRNEC es, hoy en día, un modelo de presentación de servicios de rehabilitación cognitiva fundamentado en las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), con una red de centros conectados compartiendo recursos, experiencias y generando conocimiento al servicio de pacientes con deterioro cognitivo a consecuencia de procesos de daño cerebral adquiridos.

Objetivos

El objetivo concreto del proyecto es la creación de un entorno tecnológico para la generalización de un sistema de telerehabilitación cognitiva hacia amplios colectivos, democratizando la generación de contenidos terapéuticos virtuales i aportando nuevos modelos de servicio que ayuden a la mejora de las patologías en un amplio colectivo de pacientes..

Básicamente, el objetivo del proyecto Neurocontent es facilitar la extensión y generalización clínica de la plataforma PREVIRNEC a otras patologías.

La participación del CCI

Nuestra parte en el proyecto ha sido en el desarrollo de las tareas integradas en la Teoría de la mente.

La Teoría de la mete o cognición es definida como la capacidad de atribuir pensamientos i intenciones a otras personas. Cuando se dice que una persona está dotada de la teoría de la mente o cognición se dice que esta persona tiene la capacidad de reflexionar i entender sobre su estado mental y el de las demás personas.

Con estas tareas de la Teoría de la mente, lo que se intenta es que los pacientes entiendan las emociones y reacciones de las personas delante de diferentes situaciones presentadas en los diversos ejercicios programados.

Funcionamento de las tareas

El funcionamiento de las tareas es sencillo. Todas tienen una pantalla introductoria donde el paciente podrá ver una pequeña descripción de esta. El paciente es guiado pantalla tras pantalla donde algunas te piden que respondas a una pregunta, otras te hace ver un video y entender la situación, etc.

Si se da el caso que el paciente se pierda o no entienda que tiene que hacer, todas las tareas incluyen botones de ayuda i tutorial para intentar solucionar cualquier duda que se les pueda presentar.

Las tareas presentan los ejemplos de manera aleatoria, de esta forma se intenta evitar que el paciente se aprenda las tareas de memoria.

La interacción del paciente con las tareas es principalmente por medio del ratón, aunque en alguna tarea el teclado también es necesario para escribir alguna palabra o frase.
Todos los resultados de las tareas son guardados a la plataforma online donde el terapeuta podrá comprobar cómo evoluciona su paciente, programarle nuevas tareas, aumentar o disminuir el nivel de dificultad, añadirle un tutorial a la tarea, etc.

Ejemplo de tarea

A continuación presentaremos una de las tareas ya programadas y validadas por los terapeutas tal que nos sirva de ejemplo.

Como se ha comentado anteriormente toda tarea empieza con la pantalla de introducción y instrucciones básicas con un acceso al tutorial si el paciente lo desea.

A continuación de la pantalla introductoria algunas tareas mostraran un video presentando una historia, otras una imagen y una pregunta, algunas una zona de texto para escribir, etc.

En la tarea utilizada como ejemplo se presenta un texto explicando una situación, una imagen reproduciéndola, una pregunta y una serie de posibles respuestas a la pregunta.

Una vez el paciente escoja una respuesta se le proporciona un feedback indicándole si la respuesta que él ha supuesto buena es la correcta.

Si el paciente no responde correctamente a las preguntas siempre tendrá una segunda oportunidad para intentar entender mejor la situación y responder otra vez a la pregunta.
Cabe decir que esta segunda oportunidad no se contabiliza como buena ni mala. El recuento de respuestas correctas y incorrectas se realiza solamente con los primeros intentos.

Finalmente después de los ejemplos especificados por los terapeutas sale una pantalla resultado donde se muestran en porcentaje los aciertos y errores realizados por el usuario.

Como conclusión, podemos decir que el proyecto Neurocontent facilitará la introducción de nuevas tareas a la plataforma PREVIRNEC, ampliará el ámbito de pacientes de esta plataforma y proporcionará una interfaz mejorada para tratar las diversas patologías de los pacientes mediante las TIC.

David Rodríguez

Publicat per David Rodríguez

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, pertanyent al CCI desenvolupant eines per a la digitalizació d'imatge mèdica en especialitat electrocardiograma i treballant en la línea d'Entorns d'Interoperabilitat entre sistemes d'informació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *