Fòrum Cis, SNOMED CT

Leer en castellano

La 10a edició del Fòrum Cis es va realitzar els dies 18, 19 i 20 d’abril a Barcelona. El CCI-TCM va participar a l’esdeveniment a través de dues comunicacions, una sobre el projecte WiFIS i una altra sobre la metodologia de creació de subconjunts de SNOMED CT. A l’apartat de congressos del web del CCI-TCM es poden consultar els esdeveniments als quals ha participat el grup: congressos.

La presentació sobre la metodologia de creació de subconjunts es mostra a continuació:

Com es va explicar a l’entrada “SNOMED CT (I)“, SNOMED CT és una terminologia clínica internacional i multillenguatge, amb milers de components (conceptes, descripcions i relacions). Aquest estàndard semàntic es pot relacionar amb altres vocabularis controlats a través de mapejos, permetent el seu ús com a terminologia de referència. SNOMED CT també ofereix la possibilitat d’agrupar components amb un propòsit determinat, per tal de simplificar el seu ús i minimitzar l’impacte de la seva implantació als sistemes d’informació. Aquest mecanisme de subconjunts permet treballar per prioritats, centrant els esforços per dominis i utilitzant el que és realment necessari. Els subconjunts permeten disposar de SNOMED CT en un idioma o dialecte, definir estructures de navegació alternatives, assignar prioritats a components o normalitzar dominis i contextos.

A la presentació realitzada al Fòrum Cis es va fer una breu introducció a la terminologia clínica i es va presentar la metodologia de creació de subconjunts que s’ha definit des del CCI-TCM i l’OFSTI (Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat) de la fundació TicSalut. L’esquema platejat és un model iteratiu de millora contínua, basat en propostes i validacions per part d’un equip multidisciplinar. La metodologia definida s’ha usat per crear el subconjunt de vacunes de SNOMED CT, i s’està usant per definir els d’al·lèrgies, Prestacions Quirúrgiques i actualitzar el d’Anatomia Patològica (AP).

SNOMED CT inicialment es va crear per AP i, malgrat actualment conté molts més àmbits, és en aquest domini on es troben les experiències més madures i els casos d’èxit consolidats. Els professionals d’aquesta branca estan acostumats a utilitzar l’anomenat SNOMEDID, un codi que té cada concepte de SNOMED CT i que prové de versions antigues de l’estàndard. Aquest camp només es manté per compatibilitat i l’IHTSDO (organització responsable de SNOMED CT a nivell mundial) no es compromet a mantenir-lo, de fet ja ha anunciat que en el següent format de l’estàndard (Release Format 2, RF2) deixarà de fer-ho. Als professionals d’AP els resulta còmode usar aquesta mena de codis perquè contenen informació sobre el que estan codificant, de manera que si comencen per M, per exemple, es tracta de morfologia, per T, topologia, etc. Es considera, però, que el que ha d’identificar un concepte de SNOMED CT és el conceptId (identificador realment únic i permanent) i que no ha de contenir cap informació sobre el component: un identificador ha d’identificar, no definir. La imatge següent mostra la informació bàsica d’un concepte de SNOMED CT:

La riquesa de SNOMED CT fa que els conceptes no es puguin definir amb unes xifres. Cada terme es defineix amb les diferents descripcions que té i les relacions que el connecten amb altres conceptes. Si només ens fixem en el SNOMEDID, sense tenir en compte res més, estem perdent informació.

La descripció del SNOMEDID no es queda només a la primera lletra, en funció dels dígits també es poden diferenciar comportaments (p.e si la morfologia de la imatge acabés en 6 en comptes de 0, deixaria de ser benigne per ser metastàtica). Una de les preguntes que va sorgir al Fòrum Cis fou com diferenciar aquests comportaments, per exemple, si no s’ha d’usar el SNOMEDID. La qüestió admet diferents reflexions:

  • De moment el SNOMEDID no es perd, ja que s’està usant la darrera versió de l’estàndard com a terminologia de referència. D’aquesta manera, els professionals treballen amb el SNOMEDID però sempre s’inclou el conceptId, que és el que veritablement ofereix interoperabilitat semàntica.
  • Cal evolucionar els sistemes, dotar-los de més intel·ligència perquè aprofitin tota la informació que som capaços de recollir, comparar i compartir. Cada cop podrem prendre millors decisions i més fonamentades, però per això cal que les dades es presentin d’una forma eficient.
  • Aquesta intel·ligència pot ser passar a tenir en compte les relacions de SNOMED CT. Un dels serveis bàsics que ha de tenir un servidor terminològic és el de consultar de qui és fill o pare un concepte. Amb aquests serveis podem saber d’on penja un terme (de quin eix o subeix) o quins germans té.
  • El problema plantejat també es pot resoldre a través de subconjunts. Podem crear un component que agrupi, per exemple, totes les morfologies i, alhora, fer un subconjunt per cada comportament. Amb aquesta diferenciació es pot implantar un sistema d’alarmes en funció del comportament detectat.

Augmentar el nivell de detall de la recollida d’informació en millora l’explotació i permet fer més eficients els sistemes d’ajuda a la presa de decisions. SNOMED CT pot ajudar a assolir aquests objectius, a més de garantir la interoperabilitat semàntica, proporcionar la informació en diferents idiomes i ajudar a homogeneïtzar els processos assistencials.

Llegir en català

La 10a edición de Fòrum Cis se realizó los días 18, 19 y 20 de Abril en Barcelona. El CCI-TCM participó en el evento a través de dos comunicaciones, una sobre el proyecto WiFIS y otra sobre la metodología de creación de subconjuntos de SNOMED CT. En el apartado de congresos de la web del CCI-TCM de pueden consultar los eventos en los que ha participado el grupo: congresos.

La presentación sobre la metodología de creación de subconjuntos se muestra a continuación:

Como se explicó en la entrada “SNOMED CT (I)“, SNOMED CT es una terminología clínica internacional y multilenguaje, con miles de componentes (conceptos, descripciones y relaciones). Este estándar semántico se puede relacionar con otros vocabularios controlados a través de mapeos, permitiendo su uso como terminología de referencia. SNOMED CT también ofrece la posibilidad de agrupar componentes con un propósito determinado, para simplificar su uso y minimizar el impacto de su implementación en los sistemas de información. Este mecanismo de subconjuntos permite trabajar por prioridades, centrando los esfuerzos por dominios y usando lo que es realmente necesario. Los subconjuntos permiten disponer de SNOMED CT en un idioma o dialecto, definir estructuras de navegación alternativas, asignar prioridades a componentes o normalizar dominios y contextos.

En la presentación realizada en Fòrum Cis se hizo una breve introducción a la terminología clínica i se presentó la metodología de creación de subconjuntos que se ha definido des del CCI-TCM y la OFSTI (Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat) de la fundación TicSalut. El esquema planteado es un modelo iterativo de mejora continua, basado en propuestas y validaciones de un equipo multidisciplinar. La metodología definida se ha utilizado para crear el subconjunto de vacunas de SNOMED CT, y se está usando para definir los de alergias, Prestaciones Quirúrgicas y actualizar el de Anatomía Patológica (AP).

SNOMED CT inicialmente se creó para AP y, a pesar de que actualmente contiene muchos más ámbitos, es en este dominio donde se encuentran las experiencias más maduras y los casos de éxito consolidados. Los profesionales de esta rama están acostumbrados a utilizar el denominado SNOMEDID, un código que tiene cada concepto de SNOMED CT y que proviene de versiones antiguas del estándar. Este campo solo se mantiene por compatibilidad y IHTSDO (organización responsable de SNOMED CT a nivel mundial) no se compromete a mantenerlo, de hecho ya se ha anunciado que en el siguiente formato del estándar (Release Format 2, RF2) dejará de hacerlo. A los profesionales de AP les resulta cómodo usar este tipo de códigos porqué contienen información sobre lo que se está codificando, de manera que si empieza por M, por ejemplo, se trata de morfología, por T, topología, etc. A pesar de esto, se considera que lo que tiene que identificar un concepto de SNOMED CT es el conceptId (identificador realmente único y permanente) y que no tiene que contener ninguna información sobre el componente: un identificador tiene que identificar, no definir. La imagen siguiente muestra la información básica de un concepto de SNOMED CT:

La riqueza de SNOMED CT hace que los conceptos no se puedan definir con unas cifras. Cada término se define con las diferentes descripciones que tiene y las relaciones que lo conectan con otros conceptos. Si solo nos fijamos en el SNOMEDID, sin tener en cuenta nada más, perdemos información.

La descripción del SNOMEDID no se queda solo en la primera letra, en función de los dígitos también se pueden diferenciar comportamientos (p.e si la morfología de la imagen acabara en 6 en lugar de en 0, dejaría de ser benigna para ser metastática). Una de las preguntas que surgió en Fòrum Cis fue como diferenciar estos  comportamientos, por ejemplo, si no se tiene que usar el SNOMEDID. La cuestión admite diferentes reflexiones:

  • De momento el SNOMEDID no se pierde, ya que se está usando la última versión del estándar como terminología de referencia. De esta manera, los profesionales trabajan con el SNOMEDID pero siempre se incluye el conceptId, que es el que verdaderamente ofrece interoperabilidad semántica.
  • Es necesario hacer evolucionar los sistemas, dotándolos de más inteligencia para que aprovechen toda la información que somos capaces de recoger, comparar y compartir. Cada vez podremos tomar mejores decisiones y más fundamentadas, pero para esto es necesario que los datos se presenten de forma eficiente.
  • Esta inteligencia puede ser pasar a tener en cuenta las relaciones de SNOMED CT. Uno de los servicios básicos de un servidor terminológico es el de consultar de quien es hijo o padre un concepto. Con este servicio se puede saber la procedencia de un término (de qué eje o subeje) o qué hermanos tiene.
  • El problema planteado también se puede resolver a través de subconjuntos. Podemos crear un subconjunto para que agrupe, por ejemplo, todas las morfologías y, a la vez, hacer un subconjunto para cada comportamiento. Con esta diferenciación se puede implantar un sistema de alarmas en función del comportamiento detectado.

Aumentar el nivel de detalle de la recogida de información mejora la explotación y permite hacer más eficientes los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. SNOMED CT puede ayudar a conseguir estos objetivos, a demás de garantizar la interoperabilidad semántica, proporcionar la información en distintos idiomas y  ayudar a homogeneizar los procesos asistenciales.

Ariadna Rius

Publicat per Ariadna Rius

Enginyera Tècnica en Informàtica de Gestió, Màster en Enginyeria Informàtica i actualment cursant un Màster en Intel·ligència Artificial Avançada. Treballo al CCI com a responsable de la línia de Terminologia, el meu marc de treball és la interoperabilitat semàntica i estic especialitzada en SNOMED CT i els serveis terminològics.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *