SNOMED CT (II)

Leer en castellano

La semàntica a salut (IV)

A l’entrada anterior sobre la semàntica en l’àmbit sanitari es va realitzar una introducció a la terminologia clínica SNOMED CT. En aquest post s’aprofundirà més en l’estàndard semàntic, explicant què són i per a què serveixen els anomenats subconjunts de SNOMED CT.

 

SNOMED CT és un vocabulari molt extens, conformat per milers de conceptes, descripcions i relacions, que permet representar diferents dominis de l’àmbit sanitari. Les característiques descrites podrien complicar força la seva adopció, de manera que la pròpia terminologia ofereix mecanismes per evitar-ho. Els subconjunts de SNOMED CT permeten minimitzar l’impacte de la implementació de l’estàndard, ja que ofereixen la possibilitat de treballar amb allò que és realment necessari. Aquesta mena de components, consisteix en l’agrupació de conceptes, descripcions o relacions, amb un propòsit determinat. Els subconjunts identifiquen parts de SNOMED CT, per tal que es puguin localitzar fàcilment i separar de la resta.

SNOEMD CT subconjunts

L’objectiu amb el qual es crea un subconjunt en determina el tipus:

  • De domini o context: Agrupar els components que pertanyen a un mateix domini (p.e vacunes o al·lèrgies) i/o que es poden usar en un context determinat, com en un programari concret.
  • D’idioma: Traduir SNOMED CT (tot o només una part) a un idioma o dialecte, com el subconjunt d’anglès britànic, respecte el d’anglès estàndard.
  • De navegació: Per obtenir jerarquies alternatives de conceptes de SNOMED CT sense alterar l’estàndard (p.e mostrar les vacunes en funció de l’edat a la qual s’han d’administrar).
  • De termes duplicats: S’utilitzen per assignar prioritats a conceptes similars (p.e estructures corporals).

A més del tipus del subconjunt, l’estructura de dades de SNOMED CT també permet indicar quina mena de components conté: conceptes, descripcions o relacions. És important destacar que un mateix subconjunt no pot contenir diferents tipus de components: o és de conceptes, o de descripcions o de relacions. Si, per exemple, es requereix crear un subconjunt de domini i tenir els literals dels conceptes que conté traduïts, es faran dos subconjunts: un de domini i un altre d’idioma.

Les versions internacionals que distribueix l’IHTSDO són la INT (internacional en anglès americà i estàndard) i la ES-ARG (en espanyol-argentí). En realitat, la versió ES-ARG consisteix en un subconjunt d’idioma que té com a membres les descripcions, traduïdes a l’espanyol-argentí, de la versió internacional. Aquesta forma d’organitzar el contingut fa que es pugui disposar de SNOMED CT en múltiples idiomes, conservant identificadors de conceptes únics, universals i permanents. Així, quan es transmet un identificador de concepte, aquest es pot veure amb unes descripcions en un idioma a l’origen, i amb unes altres en una altra llengua al destí. Aquesta característica és molt útil, per exemple, alhora d’intercanviar informació en territoris com Espanya, on conviuen diferents llengües.

L’estructura de dades de SNOMED CT també permet assignar prioritats als membres dels subconjunts, permetent, per exemple, la definició de microglossaris. Aquests “subconjunts de subconjunts” actuen com a llistes dinàmiques de termes preferits, permetent acotar i agilitzar l’ús de SNOMED CT com a terminologia d’interfase. Als SIAPs (Sistemes d’Informació d’Anatomia Patològica) és freqüent que els usuaris treballin directament amb SNOMED CT. Per facilitar la selecció de conceptes, primer visualitzen el microglossari (que els hauria de servir el 97% de les vegades, aproximadament), si no troben el que busquen van al subconjunt d’Anatomia Patològica i, en cas que tampoc tinguin èxit, naveguen per tot el SNOMED CT (aquest darrer cas no s’hauria de produir quasi mai). L’únic subconjunt definit a Catalunya que actualment té microglossari (amb uns 3.800 conceptes) és el d’Anatomia Patològica, ja que té més de 71.000 conceptes. Val a dir, però, que s’està actualitzant, i la propera versió del subconjunt tindrà uns 17.000 conceptes (el nou microglossari uns 6.000).

SNOMED CT subconjunts i microglossaris

 

Els subconjunts de SNOMED CT no tenen restriccions de mida, poden contenir tot el SNOMED CT en cas que el tradueixin, per exemple. També cal destacar que el seu contingut pot coincidir parcialment amb el d’altres subconjunts. Aquest tret es troba en els subconjunts d’al·lèrgies que s’estan treballant a Catalunya: S’ha creat un subconjunt de trastorns (p.e al·lèrgia al pol·len), un altre de manifestacions (p.e dermatitis al·lèrgica de contacte per tints) i un altre d’alertes que conté tots els trastorns i les manifestacions més greus (com les anafilaxis). En aquest escenari, tots els membres del subconjunt de trastorns, també són al subconjunt d’alertes, així com alguns membres del de manifestacions. La divisió de subdominis facilita l’ús dels subconjunts i permet que cada usuari faci servir el que necessiti.

SNOMED CT subconjunts amb contingut solapat

El CCI-TCM col·labora amb l’OFSTI (Oficina d’Estàndars i Interoperabilitat) de la fundació TicSalut en la creació, gestió i el manteniment de subconjunts de SNOMED CT. Més informació al nostre web: terminologia.

A la propera entrada terminològica es presentaran els conjunts de referències creuades o mapejos, els quals també faciliten la implantació de SNOMED CT, permetent usar l’estàndard com a terminologia de referència.

 

 

Llegir en català

La semántica en salud (IV)

En la entrada anterior sobre la semántica en el ámbito de la salud se realizó una introducción a la terminología clínica SNOMED CT. En este post se profundizará más en el estándar semántico, explicando qué son y para qué sirven los denominados subconjuntos de SNOMED CT.

 

SNOMED CT es un vocabulario muy extenso, conformado por miles de conceptos, descripciones y relaciones, que permite representar diferentes dominios del ámbito de la salud. Las características descritas podrían complicar bastante su adopción, de manera que la propia terminología ofrece mecanismos para evitarlo. Los subconjuntos de SNOMED CT permiten minimizar el impacto de la implementación del estándar, ya que ofrecen la posibilidad de trabajar con lo realmente necesario. Este tipo de componentes, consiste en la agrupación de conceptos, descripciones y relaciones con un propósito determinado. Los subconjuntos identifican partes de SNOMED CT para que se puedan localizar fácilmente y separar del resto.

SNOEMD CT subconjuntos

El objetivo con el que se crea un subconjunto determina su tipo:

  • De dominiocontexto: Agrupar los componentes que pertenecen a un mismo dominio (p.e vacunas o alergias) y/o que se pueden usar en un contexto determinado, como en un software concreto.
  • De idioma: Traducir SNOMED CT (todo o solo una parte) a un idioma o dialecto, como el subconjunto de inglés británico, respecto el de inglés estándar.
  • De navegación: Para obtener jerarquías alternativas de conceptos de SNOMED CT sin alterar el estándar (p.e mostrar las vacunas en función de la edad en la que se tienen que administrar).
  • De términos duplicados: Se utilizan para asignar prioridades a conceptos similares (p.e estructuras corporales).

A demás del tipo de subconjunto, la estructura de datos de SNOMED CT también permite indicar qué tipo de componentes contiene: conceptos, descripciones o relaciones. Es importante destacar que un mismo subconjunto no puede contener diferentes tipos de componentes: o es de conceptos, o de descripciones o de relaciones. Si, por ejemplo, se requiere crear un subconjunto de dominio y tener los literales de los conceptos que contiene traducidos, se harán dos subconjuntos: uno de dominio y otro de idioma.

Las versiones internacionales que distribuye IHTSDO son la INT (internacional en inglés americano y estándar) y la ES-ARG (en español-argentino). En realidad, la versión ES-ARG consiste en un subconjunto de idioma que contiene las descripciones, traducidas al español-argentino, de la versión internacional. Esta forma de organizar el contenido hace que se pueda disponer de SNOMED CT en múltiples idiomas, conservando identificadores de conceptos únicos, universales y permanentes. Así, cuando se transmite un identificador de concepto, éste puede verse con unas descripciones en un idioma en el origen, y con otras en otra lengua en el destino. Esta característica es muy útil, por ejemplo, a la hora de intercambiar información en territorios como España, donde conviven diferentes lenguas.

La estructura de datos de SNOMED CT también permite asignar prioridades a los miembros de los subconjuntos, permitiendo, por ejemplo, la definición de microglosarios. Estos “subconjuntos de subconjuntos” actúan como listas dinámicas de términos preferidos, permitiendo acotar y agilizar el uso de SNOMED CT como terminología de interface. En los SIAPs (Sistemas de Información de Anatomía Patológica) es frecuente que los usuarios trabajen directamente con SNOMED CT. Para facilitar la selección de conceptos, primero visualizan el microglosario (que les tendría que servir el 97% de las veces, aproximadamente), si no encuentran lo que buscaban van al subconjunto de Anatomía Patológica y, en caso de que tampoco tengan éxito, navegan por todo el SNOMED CT (este último caso de debería producirse casi nunca). El único subconjunto definido en Catalunya que actualmente tiene microglosario (con unos 3.800 miembros) es el de Anatomía Patológica, ya que tiene más de 71.000 conceptos. Mencionar que el subconjunto de Anatomía Patológica se está actualizando, y que la próxima versión del subconjunto tendrá unos 17.000 conceptos (el nuevo microglosario unos 6.000).

SNOMED CT subconjuntos y microglosarios

Los subconjuntos de SNOMED CT no tienen restricciones de tamaño, pueden contener todo el SNOMED CT en caso que lo traduzcan, por ejemplo. También es necesario destacar que su contenido puede coincidir parcialmente con el de otros subconjuntos.  Esta característica se puede observar en los subconjuntos de alergias que se están trabajando en Catalunya: Se ha creado un subconjunto de trastornos (p.e alergia al polen), otro de manifestaciones (p.e dermatitis alérgica de contacto por tintes) y otro de alertas que contiene todos los trastornos y las manifestaciones más graves (como las anafilaxias). En este escenario, todos los miembros del subconjunto de trastornos, también forman parte del de alertas, así como algunos del de manifestaciones. La división de subdominios facilita el uso de los subconjuntos y permite que cada usuario utilice lo que necesite.

SNOMED CT subconjuntos contenido solapado

CCI-TCM colabora con la OFSTI (Oficina d’Estàndars i Interoperabilitat) de la fundación TicSalut en la creación, gestión y el mantenimiento de subconjuntos de SNOMED CT. Más información en nuestra web: terminología.

En la siguiente entrada terminológica se presentaran los conjuntos de referéncias cruzadas o mapeos, los cuales también facilitan la implantación de SNOMED CT, permitiendo usar el estándar como terminología de referencia.


Ariadna Rius

Publicat per Ariadna Rius

Enginyera Tècnica en Informàtica de Gestió, Màster en Enginyeria Informàtica i actualment cursant un Màster en Intel·ligència Artificial Avançada. Treballo al CCI com a responsable de la línia de Terminologia, el meu marc de treball és la interoperabilitat semàntica i estic especialitzada en SNOMED CT i els serveis terminològics.

2 Respostes per SNOMED CT (II)

  1. Pingback: SNOMED CT (III) | El Bloc del Centre de Competències d'Integració

  2. Pingback: SNOMED CT (IV) | El Bloc del Centre de Competències d'Integració

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *