Resum de la 2ª edició del Taller d’integració de dispositius mèdics

Leer en castellano

Introducció
Els passats dies 26 i 27 de Setembre el CCI-TCM (Centre de Competències d’Integració) va realitzar la segona edició del Taller d’integració de dispositius mèdics amb Mirth Connect al Tecnocampus (Mataró), al mateix van assistir 13 professionals del sector sanitari d’arreu de Catalunya.
En aquest taller de 15 hores de duració repartides en dos dies, l’objectiu era formar especialistes en integració de dispositius mèdics amb coneixements en estàndards d’informació mèdica i els corresponents marcs d’interoperabilitat existents, entenent i sabent com aplicar els mateixos a través d’eines i entorns d’integració com Mirth Connect.

Contingut del curs
El taller es dividia principalment en tres parts. Durant la primera part del taller els professors van explicar als alumnes la utilització dels estàndards sanitaris (HL7, CDA, DICOM) i els marcs d’interoperabilitat per a la integració de sistemes i dispositius mèdics, per d’aquesta manera, aconseguir que els alumnes entenguessin la importància que juga la integració i l’estandardització de processos i comunicacions en el món sanitari.


Durant la segona part del taller se’ls hi va explicar la plataforma d’integració Mirth Connect, amb la qual van poder interactuar realitzant diversos exercicis pràctics.
Finalment a l’última part del taller, es van desenvolupar dos casos d’us complets basats en un entorn hospitalari real; un per integrar un espiròmetre i l’altre per integrar un electrocardiògraf, ambdós casos fent servir la plataforma d’integració Mirth Connect.

Instal·lacions i material
Durant el transcurs del taller, els alumnes han pogut disposar de l’equip i el software necessari per poder realitzar tota la part pràctica del mateix. A més, se’ls hi va proporcionar al iniciar el taller, una carpeta que contenia un full de configuració per a poder accedir entre d’altres a la xarxa de TCM , el programa del curs, la memòria del CCI i les targetes dels professors i del coordinador.
Al full de configuració, s’informava de l’enllaç al FTP del servidor del CCI, on podien descarregar els exercicis, les presentacions de tot el temari, el software a utilitzar i en general tots els recursos necessaris per poder treballar durant el transcurs del taller.
El taller es va desenvolupar en l’aula màster del Tecnocampus, situada a l’edifici TCM1 del campus universitari. Les bones infraestructures de la mateixa així com de les agradables vistes al mar de les que disposa, van fer que el taller es desenvolupes en un entorn agradable i adequat per a treure el màxim.

Conclusions
Arrel de l’experiència que el CCI va obtenir al realitzar la primera edició del taller al Maig d’aquest mateix any, es va poder millorar la dinàmica general per a aquesta segona edició del taller, sintetitzant sensiblement la part teòrica i ampliant la part pràctica per tal de que els alumnes es poguessin familiaritzar més amb la plataforma d’integració Mirth Connect i tenir més temps per desenvolupar els casos d’ús plantejats pels professors.
La valoració del taller tant pels assistents com pel CCI ha estat molt positiva, pel que fa els alumnes han pogut obtenir els coneixements necessaris per tal de poder resoldre problemes d’interoperabilitat amb els que es troben a les seves respectives organitzacions en el dia a dia, alhora que han desenvolupat casos reals d’integració utilitzant estàndards d’informació mèdica, mitjançant una eina d’integració com Mirth Connect. Des de la perspectiva del CCI, s’ha aconseguit transmetre la importància de la interoperabilitat i dels estàndards al àmbit sanitari, havent facilitat les eines per tal de que els centres sanitaris puguin dur-ho a bon terme.

Llegir en català

Introducción
Los pasados días 26 y 27 de Septiembre el CCI-TCM (Centro de Competencias de Integración) realizó la segunda edición del Taller de integración de dispositivos médicos con Mirth Connect al Tecnocampus (Mataró), al mismo asistieron 13 profesionales del sector sanitario de todo Cataluña.
En este taller de 15 horas de duración repartidas en dos días, el objetivo era formar especialistas en integración de dispositivos médicos con conocimientos en estándares de información médica y los correspondientes marcos de interoperabilidad existentes, entendiendo y sabiendo como aplicar los mismos a través de herramientas y entornos de integración como Mirth Connect.

Contenido del curso
El taller se dividía principalmente en tres partes. Durante la primera parte del taller los profesores explicaron a los alumnos la utilización de los estándares sanitarios (HL7, CDA, DICOM) y los marcos de interoperabilidad para la integración de sistemas y dispositivos médicos, para de este modo, conseguir que los alumnos entendieran la importancia que juega la integración y la estandarización de procesos y comunicaciones en el mundo sanitario.


Durante la segunda parte del taller se les explicó la plataforma de integración Mirth Connect, con la cual pudieron interactuar realizando varios ejercicios prácticos.
Finalmente en la última parte del taller, se desarrollaron dos casos de uso completos basados en un entorno hospitalario real; uno para integrar un espirómetro y el otro para integrar un electrocardiógrafo, ambos casos usando la plataforma de integración Mirth Connect.

Instalaciones y material
Durante el transcurso del taller, los alumnos han podido disponer del equipo y el software necesario para poder realizar toda la parte práctica del mismo. Además, se los proporcionó al iniciar el taller, una carpeta que contenía una hoja de configuración para poder acceder entre otros a la red de TCM, el programa del curso, la memoria del CCI y las tarjetas de los profesores y del coordinador.
En la hoja de configuración, se informaba del enlace al FTP del servidor del CCI, donde podían descargar los ejercicios, las presentaciones de todo el temario, el software a utilizar y en general todos los recursos necesarios para poder trabajar durante el transcurso del taller.
El taller se desarrolló en el aula máster del Tecnocampus, situada en el edificio TCM1 del campus universitario. Las buenas infraestructuras de la misma así como de las agradables vistas al mar de las que dispone, hicieron que el taller se desarrollara en un entorno agradable y adecuado para sacar el máximo.

Conclusiones
A raíz de la experiencia que el CCI obtuvo al realizar la primera edición del taller en mayo de este mismo año, se pudo mejorar la dinámica general para esta segunda edición del taller, sintetizando sensiblemente la parte teórica y ampliando la parte práctica para que los alumnos se pudieran familiarizar más con la plataforma de integración Mirth Connect y tener más tiempo para desarrollar los casos de uso planteados por los profesores.
La valoración del taller tanto por los asistentes como por el CCI ha sido muy positiva, i en cuanto a los alumnos han podido obtener los conocimientos necesarios para poder resolver problemas de interoperabilidad con los que se encuentran en sus respectivas organizaciones en el día a día, a la vez que han desarrollado casos reales de integración utilizando estándares de información médica, mediante una herramienta de integración como Mirth Connect. Desde la perspectiva del CCI, se ha conseguido transmitir la importancia de la interoperabilidad y de los estándares al ámbito sanitario, habiendo facilitado las herramientas para que los centros sanitarios puedan llevarlo a buen término.

David Rodríguez

Publicat per David Rodríguez

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, pertanyent al CCI desenvolupant eines per a la digitalizació d'imatge mèdica en especialitat electrocardiograma i treballant en la línea d'Entorns d'Interoperabilitat entre sistemes d'informació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *