Anàlisis Mirth Connect VERSIÓ 2.2.1 vs. VERSIÓ 3.0.0 Beta 2 (I)

Leer en castellano

Des del CCI estem analitzant les diferencies entre la versió 2.2.1 i la 3.0 de Mirth Connect, en aquesta primera part explicarem aquelles modificacions que s’han realitzat a les finestres i dels nous usos que s’han introduït.
Primerament abans d’entrar a fer l’anàlisi, a continuació es mostra un llistat d’aquells punts a destacar més importants que s’han introduït d’una versió a l’altre (només algunes de les millores més importants o destacables).

Llista de les millores més destacades:

 • Els Scripts/plantilles de canal només es guarden sense ser emmagatzemats a la base de dades.
 • Es permeten LLP destí per reenviar missatges NACK un nombre de vegades determinat.
 • Un missatge enviat a través d ‘”Enviar Resposta a” ha d’especificar la ID del canal font a la ChannelMap.
 • Mostrar sessió JMS (servei de missatges Java) per publicar Script de processament.
 • Reescriptura dels connectors JMS (Els connectors JMS ara tenen la habilitat de restablir automàticament
  la connexió en cas que es perdi de manera inesperada).
 • Canvi de les columnes de text a nvarchar (max) per Scripts SQL Server.
 • Afegit “filtre de resposta / transformador” al connector de destinació.
 • Possibilitat d’actualitzar per iText 2.1.7 i Flying Saucer 9.0.1.
 • Cues a una IP i port que només permeten una sessió.
 • Canvis en els tipus de dades per permetre diferents propietats d’entrada i sortida.
 • Crear un nou quadre de diàleg per eliminar tots els missatges, que inclou l’opció per a esborrar les estadístiques.
 • Reescriptura de lector/gravador de bases de dades.
 • El FileReader permet canviar el nom dels arxius entrants sense moure a un altre directori.
 • Millora de l’aspecte dels quadres combinats (combo box) en cel·les de la taula.
 • Afegida una opció per activar/desactivar la podadora de missatges (Message Pruning).
 • Fer que el diàleg dels tipus de dades només es permeti guardar si es premut el botó Acceptar.
 • Es determina el comportament correcte quan l’error/excepció ocorre en el transformador resposta.
 • Es determina si els valors nuls s’han de revisar en els serialitzadors de tipus de dades.
 • Es determina per a cada tipus de dades sense propietats per defecte les que causaran l’execució del transformador.
 • Afegida columna Errors a la finestra del missatge.
 • Actualització de les columnes de l’examinador de missatges predeterminat.

Llista d’algunes noves característiques:

 • Afegida la possibilitat d’importar missatges des del sistema de fitxers del servidor.
 • Es desen història de cua i reintents (estat, missatge d’error, data i hora).
 • Es pot convertir tipus de dades a un format plug-in.
 • S’afegeixen els mapes connector/canal/resposta i el nom del connector a l’abast del preprocessador.
 • Es desen els errors del post-processor i es mostren a la finestra del missatge.

Si es desitja aprofundir més en tota aquesta informació de manera més detallada aquí s’adjunta l’enllaç oficial de les notes de la versió:

http://www.mirthcorp.com/community/issues/secure/ReleaseNote.jspa?projectId=10000&version=11879


Anàlisis de millores/modificacions al Dashboard:
El Dashboard és pràcticament igual en aspecte al de la versió anterior però al peu de la finestra han aparegut noves característiques:

A diferència del Dashboard de la versió anterior han afegit unes noves pestanyes per poder consultar les estadístiques actuals i l’historial. A més apareix un boto per habilitar una mena de filtres per tipus de canals que s’hauràn definit previament al crear/editar un canal. Aquest filtratge es fa amb la definició de tags (etiquetes). També apareixen les estadístiques del connector origen i destinació (A la següent imatge es veu la finestra on es mostren les estadístiques pels missatges que passen pel source. La del destination té el mateix tipus d’aspecte). En aquesta pantalla es veura desglosat per cada missatge enviat les diferents estadístiques tant pel source com pel destination i si s’ha produït algun error es podrà accedir millor per veure a quin punt ha succeït.

 

Anàlisis de millores/modificacions a l’editar canals (Edit Channel):
Quan es crea i edita un canal a la pestanya summary apareixen un conjunt de noves característiques:

 

Cal destacar a la inclusió del botó Set Data Types, que al pitjar-lo apareix una nova finestra (veure següent imatge) per poder canviar el tipus de dades i permetre diferents propietats d’entrada i sortida, el checkbox per decidir si es vol esborrar el global map al tornar a posar en funcionament (redeploy) un canal que s’ha modificat.
També destaca el fet que es pot afegir informació útil adjunta (Attachment) la qual es pot escollir entre diferents tipus com l’estàndard d’intercanvi d’imatges mèdiques(DICOM), codi Javascript, o expressions regulars (Regex) entre altres.
Després s’inclou una subfinestra per modificar el tipus d’emmagatzematge dels missatges (Message Storage) per si es vol fer de tota la informació del missatge o de menys. Una altre subfinestra (Channel Tags) per definir les etiquetes del canal per així poder fer un mostreig per filtratge (es mostren els canals que tinguin definida un mateix tag (etiqueta)) així com una altre per la configuració de l’esborrament dels missatges (Message Pruning), tant de meta dades com de continguts.

 

La pantalla anterior Set Data Types permet modificar propietats entrants i sortints així com propietats de serialització i de generació de respostes. Per exemple, si s’escull que el tipus de missatge a processar es un document en XML, llavors aquí es podria triar les propietats que tindria aquest fitxer tant pel source com pel destination. Cada tipus de missatge te uns paràmetres propis que poden ser modificats de manera individual (Single Edit) o de manera conjunta (Bulk Edit).

A l’hora d’editar filtres o transformadors, la manera de fer la configuració continua sent la mateixa sense haver introduït cap mena de modificacions destacades.

Anàlisis de millores/modificacions a la pestanya Users:

Totes les funcionalitats referents a la creació, edició i eliminació d’usuaris es manté igual que a la versió anterior.

Fins aqui la primera part del post, la semana vinent es publicarà la segona part!

Llegir en català

Desde el CCI estamos analizando las diferencias entre la versión 2.2.1 y la 3.0 de Mirth Connect, en esta primera parte explicaremos aquellas modificaciones de las ventanas y de los nuevos usos que se han introducido.
Primeramente antes de entrar a analizar las modificaciones y mejoras de las diferentes ventanas que componen Mirth, a continuación se muestra un listado de aquellos puntos a destacar más importantes que se han introducido de una versión a otra (sólo algunas de las más importantes o destacables).

Lista de las mejoras más destacadas:

 • Los Scripts/plantillas de canal sólo se guardan sin ser almacenados a la base de datos.
 • Se permiten LLP destino para reenviar mensajes NACK un número a veces determinado.
 • Un mensaje enviado a través de ‘”Enviar Respuesta a” tiene que especificar la ID del canal fuente a la ChannelMap.
 • Mostrar sesión JMSSession (servicio de mensajes Java) para publicar Script de procesamiento.
 • Reescritura de los conectores JMS (Los conectores JSM ahora tienen la habilidad de restablecer automáticamente la conexión en caso de que se pierda de manera inesperada).
 • Cambio de las columnas de texto a nvarchar (max) por Scripts SQL Server.
 • Añadido “filtro de respuesta / transformador” al conector de destino.
 • Posibilidad de actualizar por iText 2.1.7 y Flying Saucer 9.0.1.
 • Colas a una IP y puerto que sólo permiten una sesión.
 • Cambios en los tipos de datos para permitir diferentes propiedades de entrada y salida.
 • Crear un nuevo cuadro de diálogo para eliminar todos los mensajes, que incluye la opción para borrar las estadísticas.
 • Re-escritura de lector/grabador de bases de datos.
 • El FileReader permite cambiar el nombre de los archivos entrantes sin mover a otro directorio.
 • Mejora del aspecto de los cuadros combinados (combo box) en celdas de la tabla.
 • Añadida una opción para activar/desactivar la podadora de mensajes (Message Pruning).
 • Hacer que el diálogo de los tipos de datos sólo se permita guardar si se ha pulsado el botón Aceptar.
 • Se determina el comportamiento correcto cuando el error/excepción ocurre en el transformador respuesta.
 • Se determina si los valores nulos se tienen que revisar en los serializadores de tipos de datos.
 • Se determina para cada tipo de datos sin propiedades por defecto las que causarán la ejecución del transformador.
 • Añadida columna Errores a la ventana del mensaje.
 • Actualización de las columnas del examinador de mensajes predeterminado.

Lista de algunas nuevas características:

 • Añadida la posibilidad de importar mensajes desde el sistema de ficheros del servidor.
 • Se guardan historia de cola y reintentos (estado, mensaje de error, fecha y hora).
 • Se puede convertir tipo de datos a un formato plug-in.
 • Se añaden los mapas conector/canal/respuesta y el nombre del conector al alcance del preprocessador.
 • Se guardan los errores del post-processor y se muestran a la ventana del mensaje.

Si se desea profundizar más en toda esta información de manera más detallada aquí se adjunta el enlace oficial de las notas de la versión:
http://www.mirthcorp.com/community/issues/secure/ReleaseNote.jspa?projectId=10000&version=11879

Anàlisis de mejoras/modificaciones en el Dashboard:
El Dashboard es prácticamente igual en aspecto al de la versión anterior pero al pie de la ventana han aparecido nuevas características:

A diferencia del Dashboard de la versión anterior se han añadido unas nuevas pestañas para poder consultar las estadísticas actuales y el historial. Además aparece un botón para habilitar la visibilidad mediante el uso de filtros por tipos de canales que se hallan definido previamente al crear/editar un canal. También aparecen las estadísticas del conector origen y destino (A la siguiente imagen se ve la ventana donde se muestran las estadísticas por los mensajes que pasan por el source. La del destination tiene el mismo tipo de aspecto). En esta pantalla se verá desglosado por cada mensaje enviado las diferentes estadísticas tanto por el source cómo por el destination y si se ha producido algún error se podrá acceder mejor para ver en qué punto ha sucedido.

 

Anàlisis de mejoras/modificaciones al editar canales (Edit Channel):

Cuando se crea y edita un canal en la pestaña summary aparecen un conjunto de nuevas características:

 

Hay que destacar a la inclusión del botón Set Data Types, que al pulsarlo aparece una nueva ventana (ver siguiente imagen) para poder cambiar el tipo de datos y permitir diferentes propiedades de entrada y salida, el checkbox para decidir si se quiere borrar el global map al volver a poner en funcionamiento (redeploy) un canal que se ha modificado.
También destaca el hecho que se puede añadir información útil adjunta (Attachment) la cual se puede escoger entre diferentes tipos como el estándar de intercambio de imágenes médicas (DICOM), código Javascript, o expresiones regulares (Regex) entre otras.
Después se incluye una sub-ventana para modificar el tipo de almacenamiento de los mensajes (Message Storage) por si se quiere hacer de toda la información del mensaje o de menos. Otra sub-ventana (Channel Tags) para definir las etiquetas del canal para así poder hacer un muestreo por filtraje (se muestran los canales que tengan definida un mismo tag (etiqueta)) así como otra por la configuración del borrado de los mensajes (Message Pruning), tanto de meta datos como de contenidos.

 

La pantalla anterior Set Data Types permite modificar propiedades entrantes y salientes así como propiedades de Serialización y de generación de respuestas. Por ejemplo, si se elije que el tipo de mensaje a procesar es un documento XML, entonces aquí se podrían elegir las propiedades que tendría este fichero tanto en el source como el destination. Cada tipo de mensaje tiene unos parámetros propios que pueden ser modificados de manera individual (Single Edit) o de manera conjunta (Bulk Edit).

A la hora de editar filtros o transformadores, la manera de hacer la configuración sigue siendo la misma sin haber introducido ningún tipo de modificaciones destacadas.

Anàlisis de mejoras/modificaciones en la pestanya Users:

Todas las funcionalidades referentes a la creación, edición y eliminación de usuarios se mantiene igual que en la versión anterior.

Hasta aquí la primera parte del post, la próxima semana se publicará la segunda parte!

Nestor González Vila

Publicat per Nestor González Vila

Estudiant Grau en Enginyeria Informàtica, treballo al CCI-TCM actualment en la línia d’entorns d’interoperabilitat.

Una resposta per Anàlisis Mirth Connect VERSIÓ 2.2.1 vs. VERSIÓ 3.0.0 Beta 2 (I)

 1. Differences in these two versions are going a bit beyond only the user interface. In fact, channels created for the build 6621 of the version 3 cannot be migrated to the build 6931. Talking about v2, there is a known difference in, for example, acknowledgments implementation in version 3. Also, source codes that allowed debugging v2 do not work for v3, which means significant changes in engines structure.

  Struggling to find a proper documentation, I ended up writing my own which was published under the name “Unofficial Mirth Connect v3.0 Developer’s Guide” at http://mirthconnect.isarp.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *