Nova Web de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat

Leer en castellano
Nova web de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat

Avui dia 8 de maig s’ha posat en funcionament la nova web de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat (OFSTI) molt més dinàmica i visual que l’anterior.
Pel que fa a les característiques de la nova web cal comentar que el punt fort de la mateixa ha estat el seu gestor de continguts. El gestor anomenat Houdini facilita la incorporació de nous continguts i recursos a la web, aconseguint fer més àgil el manteniment de la mateixa.
L’aspecte de la secció de l’OFSTI de la nova web és el que es mostra a la figura 1. En aquesta figura, s’observa que l’accés als continguts és molt més dinàmic i intuïtiu, per tant, qualsevol usuari és capaç de detectar ràpidament els serveis i recursos de l’OFSTI.

Figura 1. Portada de secció de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de la nova web

Un dels aspectes destacats és la possibilitat de navegar per tots els continguts utilitzant l’idioma anglès, un tret molt important que afavoreix la globalització i la internacionalització dels serveis que l’OFSTI pot oferir a països estrangers.
Un altre aspecte diferenciat és la integració que s’ha efectuat amb la nova web, és a dir, un cop s’accedeix al portal inicial de la web, som capaços de detectar no només l’enllaç a l’OFSTI, sinó també la possibilitat d’accedir a d’altres serveis que la fundació TicSalut ofereix, com l’apartat d’innovació, observatori, coneixement i publicacions. A la figura 2 es pot veure l’aspecte general que ofereix el portal inicial de la web.

Figura 2. Portada d’inici de la nova web de la fundació TicSalut

Per tant, s’espera que la nova web sigui un recurs de valor afegit en l’ús de les TIC en el sistema sanitari català, garantint d’aquesta manera un progrés positiu en aquest sector i sobretot amb un llarg recorregut.

Llegir en català
Nueva web de la Oficina de Estándares e Interoperabilidad

Hoy día 8 de mayo se ha puesto en funcionamiento la nueva web de la Oficina de Estándares e Interoperabilidad (OFSTI) mucho más dinámica y visual que la anterior.
Con respecto a las características de la nueva web es importante comentar que el punto fuerte de la misma es su gestor de contenidos. El gestor llamado Houdini facilita la incorporación de nuevos contenidos y recursos a la web, consiguiendo hacer más ágil el mantenimiento de la misma.
El aspecto de la sección de la OFSTI de la nueva web es el que se muestra en la figura 1. En ésta figura, se observa que el acceso a los contenidos es mucho más dinámico y intuitivo, por tanto, cualquier usuario es capaz de detectar rápidamente los servicios y recursos de la OFSTI.

Figura 1. Portada de la sección de la Oficina de Estándares e Interoperabilidad de la nueva web

Uno de los aspectos destacados es la posibilidad de navegar por todos los contenidos utilizando el idioma ingles, un aspecto muy importante que favorece la globalización y la internacionalización de los servicios que la OFSTI puede ofrecer a países extranjeros.
Otro aspecto diferenciado es la integración que se ha efectuado con la nueva web, es decir, una vez se accede al portal inicial de la web, somos capaces de detectar no solo el enlace a la OFSTI, sino también la posibilidad de acceder a otros servicios que la fundación TicSalut ofrece, como el apartado de innovación, observatorio, conocimiento y publicaciones. En la figura 2 se puede observar el aspecto general que ofrece el portal inicial de la web.

Figura 2. Portada de inicio de la nueva web de la fundación TicSalut
Por lo tanto, se espera que la nueva web sea un recurso de valor añadido en el uso de las TIC en el sistema sanitario catalán, garantizando de este modo un progreso positivo en este sector y sobre todo con un largo recorrido.

Carme Pratdepàdua i Bufill

Publicat per Carme Pratdepàdua i Bufill

Enginyera industrial a la línia d'homologació i a la línia de terminologia del CCI. Les tasques principals que realitzo són el desenvolupament de processos d'avaluació, anàlisi i estandardització per donar suport als proveïdors de tecnologia de la informació en salut dins del marc sanitari català. També homologo i certifico productes, serveis o sistemes i fomento la implementació de SNOMED CT als sistemes d'informació tot garantint la interoperabilitat semàntica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *