Sessió tècnica Fòrum CIS sobre Projectes WiFIS

Leer en castellano
Read It in English
WiFIS normalitza els serveis de missatgeria per intercanviar informació i compartir serveis dins de iSALUT. No és un procés ni una aplicació. No ens diu com s’han de fer les derivacions però normalitza els serveis de missatgeria inclosos en una derivació.
A la Sessió es van presentar dues plataformes per fer-ho efectiu: 

  • Tesis WiFIS, de SISInf, basada en Ensemble, i que està operativa a la Corporació de Salut de Maresme La Selva (CSMS) des del mes de maig, per gestionar les derivacions de radiologia amb el Grup Cetir, y que cumpleix l’estàndard que ells mateixos van ajudar a definir.

PIPA, desenvolupada per INSA-IBM per a ser utilitzada pels centres del Institut Català de la Salut a través de les estacions Argos

La Sessió va tenir una nombrosa assistència donat que l’adopció de l’estàndard s’ha establert com a requeriment en el Contracte Programa 2013 del CatSalut (“Integrar la història clínica amb l’HC 3 perquè pugui ser interactiva i utilitzar els estàndards de missatgeria WIFIS”).
Des de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut es va anunciar la celebració d’una jornada a finals de gener per presentar la plataforma, seleccionada pel Departament de Salut per a soportar el intercanvi de missatgeria segons l’estàndard, i el pla operatiu 2014-2015 per a la seva implantació en el Sistema Sanitari Català

Llegir en català
Read It in English
WiFIS normaliza los servicios de mensajería para intercambiar información y compartir servicios dentro de iSALUT. No es un proceso ni una aplicación. No nos dice como deben hacerse las derivaciones pero normaliza los servicios de mensajería incluidos en una derivación.
En la Sesión se presentaron dos plataformas para hacerlo efectivo: 

  • Tesis WiFIS, de SISInf, basada en Ensemble, y que está operativa en la Corporació de Salut de Maresme La Selva (CSMS) desde el mes de mayo, para gestionar las derivaciones de radiología con el Grupo Cetir, y que cumple el estándar que ellos mismos ayudaron a definir.

PIPA, desarrollada por INSA-IBM para ser utilizada por los centros del Institut Català de la Salut a través de las estaciones Argos

La Sesión tuvo una numerosa asistencia dado que la adopción del estándar se ha establecido como requisito en el Contrato Programa 2013 del CatSalut (“Integrar la historia clínica con HC 3 para que pueda ser interactiva y utilitar los estándares de mensajería WIFIS”).

Desde la Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut se anunció la celebración de una jornada a finales de enero para presentar la plataforma seleccionada por el Departament de Salut para soportar el intercambio de mensajería según el estándar y el plan operativo 2014-2015 para su implantación en el Sistema Sanitario Catalán

Llegir en català
Leer en castellano
WiFi normalizes messaging services to exchange information and share services in iSALUT. It is not a process or an application. It does not tells us how to make the derivations but normalizes messaging services included in a derivation.
The session presented two platforms to make it effective: 

  • Theses WiFi, developed by SISInf and based on Ensemble. It is operational in Corporació de Salut Maresme La Selva, from May, to manage radiology derivations to the Group CETIR, and that meets the standard that themselves helped to define.

PIPA, developed by INSA-IBM to be used by the centers of the Institut Català de Salut through the Argos stations.

The session had a large attendance since the adoption of the standard has been established as a requirement in the Contract Programme 2013 of CatSalut (“Integrate the clinical history with the HC 3 for it to be interactive and use standards WiFi messaging “).
Since the Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat of TicSalut Foundation announced the holding of a meeting in late January to present the platform selected by the Department of Health to bear the exchange of messages according to the standard and also the operational plan 2014-2015 to its implementation in the Catalan Health System.

Jordi Ayza

Publicat per Jordi Ayza

Dr. Enginyer Industrial. He treballat al Institut de Cibernètica i al grup de Robòtica Intel•ligent i Sistemes de la Universitat Politècnica de Catalunya. A Tecnocampus vaig crear i consolidar el Cente de Competències d'Integració de Tecnocampus, promovent projectes de millora de la qualitat i l’eficàcia de l’atenció sanitària, o que proporcionin eines que ajudin al treball dels professionals de la salut, durant cinc anys. Actualment estic al departament de Mecatrònica de Tecnocampus treballant en Robòtica i Industria 4.0. Temes d'interès: Robòtica i Automatització i Integració de dispositius i aplicacions industrials.Millora de l'eficiència i la qualitat dels processos a partir de l'adquisició i integració de les dades de planta. Innovació i Tecnologia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *