Arxius de l'autor: David Rodríguez

David Rodríguez

Sobre David Rodríguez

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, pertanyent al CCI desenvolupant eines per a la digitalizació d'imatge mèdica en especialitat electrocardiograma i treballant en la línea d'Entorns d'Interoperabilitat entre sistemes d'informació.

Pàgina web:

WiFIS (Workflow en Institucions de Salut)

Leer en castellano
Read It in English
Què és WiFIS?

WiFIS, anomenat en un primer moment WFIS, és el projecte origen del Marc d’Interoperabilitat que neix de la necessitat d’interconnectar diferents centres sanitaris de l’àmbit català per intercanviar informació i realitzar diverses transaccions, d’un mode ràpid i eficient, fent servir estàndards reconeguts internacionalment com és per exemple l’estàndard HL7 per a la missatgeria XML, o SNOMED CT per a la terminologia que es fa servir en els missatges.

En el Marc d’Interoperabilitat de WiFiS es defineix el model amb el qual es pot dur a terme la normalització dels processos i comunicacions entre entitats de salut, i per tant, es defineixen regles, models d’intercanvi d’informació, missatges, terminologia i altre documentació d’interès. Això significa, que tots els centres que implementin aquest Marc d’Interoperabilitat, i per tant, que compleixin amb WiFIS, podran enviar-se informació entre ells i comunicar-se d’un mode interoperable garantint en tot moment la seguretat d’aquesta informació.

Plataforma central

Per aconseguir aquesta interoperabilitat entre els centres sanitaris que compleixin amb el Marc d’Interoperabilitat de WiFIS, hi haurà una plataforma única central que farà d’enrutament de tota la missatgeria que s’intercanviïn els centres.

Si be, a data de publicació d’aquest post, la plataforma central encara no està disponible pels centres, sí que és veritat que ja hi ha centres (i alguns, des de fa més de dos anys) que fan servir el protocol WiFIS per comunicar-se entre ells fent servir altres plataformes que han desenvolupat ells mateixos o contractant una plataforma que han desenvolupat uns altres.

Els processos

En el Marc d’Interoperabilitat de WiFiS es defineixen actualment 5 processos que es divideixen segons les àrees funcionals.

Aquests processos són:

 • Derivacions de proves, el principal procés d’un centre, permet a un centre derivar a un pacient a un altre centre per demanar fer-li algun tipus de prova concret.
 • eConsultes, és un procés que es realitza per obtenir un diagnòstic sobre una prova concreta sense haver d’enviar-hi el pacient com a les derivacions.
 • Cites, és el procés que permet demanar cita per el pacient quan aquest es deriva d’un centre a un altre.
 • Consulta Dades, conté les consultes que es poden fer entre centres per obtenir dades addicionals per realitzar els processos desitjats.
 • Laboratori, conté tot el que fa referència a gestionar peticions de laboratori.

Actualment s’està definint un nou procés, anomenat “Notificacions”, que agruparà els casos d’ús que serveixen per enviar qualsevol tipus de notificació, i que no van lligats a cap derivació.

Cadascun d’aquests processos abasteix una sèrie de casos d’ús que permet realitzar les transaccions necessàries per complir amb les necessitats dels centres, i cadascun dels casos d’ús està format pels missatges que s’utilitzen per intercanviar la informació entre un centre peticionari i un centre proveïdor.

Els missatges que s’han definit pels casos d’ús estan basats en l’estàndard HL7, però s’han simplificat (sempre complint amb l’estàndard) per tal de facilitar l’adaptació dels centres al Marc d’Interoperabilitat de WiFIS.

Plataforma de validació

Els centres que vulguin demostrar aquest 2014 any que compleixen amb el protocol de WiFIS, i que per tant, tenen intenció d’integrar-se amb la plataforma central de WiFIS quan aquesta estigui llesta, podran connectar-se aviat amb l’anomenada “Plataforma de validació”, que permet realitzar un conjunt de validacions en una mostra de missatges de WiFIS dels processos de Derivacions de proves i de Cites procedents dels centres externs, i poder així dictaminar si compleixen les especificacions WiFIS.

La documentació

Tota la documentació referent al projecte WiFIS es pot trobar en el següent enllaç:

http://www.ticsalut.cat/estandards/interoperabilitat/wifis/

En la pàgina es pot descarregar la Guia bàsica de WiFIS, pensat pels que no estiguin familiaritzats amb WiFIS, i que conté informació bàsica per entendre el projecte i tenir una visió general.

A la mateixa pàgina es poden trobar dos enllaços diferenciats:

 • Documentació del Marc D’interoperabilitat de WiFIS
 • Reunions del grup de treball

En el primer enllaç porta a una altra pàgina on es pot descarregar tot el material que hi ha actualment publicat de WiFIS. Aquest es troba dividit pels diferents processos o dominis, com són Derivacions, Cites o Laboratori, a més d’un paquet anomenat “General”, que conté documentació comuna a tots els processos, com són el document que parla del Marc d’Interoperabilitat, el document que conté totes les taules HL7 i d’usuari que es fan servir en els missatges, o els esquemes .xsd per validar els missatges XML.

Les reunions del grup de WiFIS

Prement l’enllaç de “Reunions del grup de treball”, es mostra una pàgina amb el llistat de reunions que s’han realitzat amb el grup de treball de WiFIS, la data que es van realitzar, la ubicació, i l’acta en format pdf per descarregar on es descriu tot el parlat i acordat en dites reunions. Aquestes reunions, de moment, són de caràcter obert, i per tant, qualsevol interessat en el projecte WiFIS pot assistir.

L’objectiu d’aquest grup de treball és debatre sobre propostes que un o varis dels participants del grup considerin que ha de ser contemplat i recollit dins del projecte WiFIS. Poden ser, o bé perquè es vol afegir un nou cas d’ús o nous camps en els missatges, o bé per acordar nous canvis a l’actual guia de WiFIS.

Les convocatòries a les reunions es publiquen en la secció de notícies (http://www.ticsalut.cat/estandards/interoperabilitat/noticies/ ), i per tant, les persones que es volen inscriure per assistir a les reunions, han d’omplir un petit formulari, el qual es troba en un mateix enllaç dins de la mateixa noticia.

A més, qualsevol usuari es pot subscriure a les publicacions de notícies RSS de la web de TicSalut, per saber quan es publiquen notícies relacionades amb el projecte WiFIS, agregant l’enllaç següent: http://feeds.feedburner.com/interoperabilitat-ticsalut

Llegir en català
Read It in English
¿Qué es WiFIS?

WiFIS, denominado en un primer momento WFIS, es el proyecto origen de Marco de Interoperabilidad que nace de la necesidad de interconectar diferentes centros sanitarios del ámbito catalán para intercambiar información y realizar varias transacciones, de un modo rápido y eficiente, usando estándares reconocidos internacionalmente cómo es por ejemplo el estándar HL7 para la mensajería XML, o SNOMED CT para la terminología que se usa en los mensajes.

En el Marco de Interoperabilidad de WiFiS se define el modelo con el cual se puede llevar a cabo la normalización de los procesos y comunicaciones entre entidades de salud, y por lo tanto, se definen las reglas, modelos de intercambio de información, mensajes, terminología y otra documentación de interés. Esto significa, que todos los centros que implementen este Marco de Interoperabilidad, y por lo tanto, que cumplan con WiFIS, podrán enviarse información entre ellos y comunicarse de un modo interoperable garantizando en todo momento la seguridad de esta información.

Plataforma central

Para conseguir esta interoperabilidad entre los centros sanitarios que cumplan con el Marco de Interoperabilidad de WiFIS, habrá una plataforma única central que hará de enrutamiento de toda la mensajería que se intercambien los centros.

Si bien, a fecha de publicación de este post, la plataforma central todavía no está disponible para los centros, sí que es verdad que ya hay centros (y algunos, desde hace más de dos años) que usan el protocolo WiFIS para comunicarse entre ellos usando otras plataformas que han desarrollado ellos mismos o contratando una plataforma que han desarrollado otros.

Los procesos

En el Marc de Interoperabilidad de WiFiS se definen actualmente 5 procesos que se dividen según las áreas funcionales.
Estos procesos son:

 • Derivaciones de pruebas, el principal proceso de un centro, permite en un centro derivar a un paciente a otro centro para pedir hacerle algún tipo de prueba concreto.
 • eConsultas, es un proceso que se realiza para obtener un diagnóstico sobre una prueba concreta sin tener que enviar el paciente como en las derivaciones.
 • Citas, es el proceso que permite pedir cita por el paciente cuando este se deriva de un centro a otro.
 • Consulta Datos, contiene las consultas que se pueden hacer entre centros para obtener datos adicionales para realizar los procesos deseados.
 • Laboratorio, contiene todo el que hace referencia a gestionar peticiones de laboratorio.

Actualmente se está definiendo un nuevo proceso, denominado “Notificaciones”, que agrupará los casos de uso que sirven para enviar cualquier tipo de notificación, y que no van ligados a ninguna derivación.

Cada uno de estos procesos alcanza una serie de casos de uso que permite realizar las transacciones necesarias para cumplir con las necesidades de los centros, y cada uno de los casos de uso está formado por los mensajes que se utilizan para intercambiar la información entre un centro peticionario y un centro proveedor.

Los mensajes que se han definido para los casos de uso están basados en el estándar HL7, pero se han simplificado (siempre cumpliendo con el estándar) para facilitar la adaptación de los centros al Marco de Interoperabilidad de WiFIS.

Plataforma de validación

Los centros que quieran demostrar este 2014 año que cumplen con el protocolo de WiFIS, y que por lo tanto, tienen intención de integrarse con la plataforma central de WiFIS cuando esta esté disponible, podrán conectarse pronto con la llamada “Plataforma de validación”, que permite realizar un conjunto de validaciones en una muestra de mensajes de WiFIS de los procesos de Derivaciones de pruebas y de Citas procedentes de los centros externos, y poder así dictaminar si cumplen las especificaciones WiFIS.

La documentación

Toda la documentación en lo referente al proyecto WiFIS se puede encontrar en el siguiente enlace:
http://www.ticsalut.cat/estandards/interoperabilitat/wifis/

En la página se puede descargar la Guía básica de WiFIS, pensado para los que no estén familiarizados con WiFIS, y que contiene información básica para entender el proyecto y tener una visión general.

En la misma página se pueden encontrar dos enlaces diferenciados:

 • Documentación del Marco de interoperabilidad de WiFIS
 • Reuniones del grupo de trabajo

En el primer enlace lleva a otra página donde se puede descargar todo el material que hay actualmente publicado de WiFIS. Este se encuentra dividido por los diferentes procesos o dominios, como son Derivaciones, Citas o Laboratorio, además de un paquete llamado “General”, que contiene documentación común a todos los procesos, como son el documento que habla del Marco de Interoperabilidad, el documento que contiene todas las tablas HL7 y de usuario que se usan en los mensajes, o los esquemas .xsd para validar los mensajes XML.

Las reuniones del grupo de WiFIS

Pulsando en el enlace de “Reuniones del grupo de trabajo”, se muestra una página con el listado de reuniones que se han realizado con el grupo de trabajo de WiFIS, la fecha que se realizaron, la ubicación, y el acta en formato pdf para descargar donde se describe todo lo hablado y acordado en dichas reuniones. Estas reuniones, de momento, son de carácter abierto, y por lo tanto, cualquier interesado en el proyecto WiFIS puede asistir.

El objetivo de este grupo de trabajo es debatir sobre propuestas que uno o varios de los participantes del grupo consideren que tiene que ser contemplado y recogido dentro del proyecto WiFIS. Pueden ser, o bien porque se quiere añadir un nuevo caso de uso o nuevos campos en los mensajes, o bien para acordar nuevos cambios a la actual guía de WiFIS.

Las convocatorias a las reuniones se publican en la sección de noticias (http://www.ticsalut.cat/estandards/interoperabilitat/noticies/), y por lo tanto, las personas que quieran inscribirse para asistir a las reuniones, tienen que rellenar un pequeño formulario, el cual se encuentra en un mismo enlace dentro de la misma noticia.

Además, cualquier usuario se puede subscribir a las publicaciones de noticias RSS de la web de TicSalut, para saber cuándo se publican noticias relacionadas con el proyecto WiFIS, agregando el enlace siguiente: http://feeds.feedburner.com/interoperabilitat-ticsalut

This post is only available in Catalan and Spanish:
Llegir en català (Read it in Catalan)
Leer en castellano (Read it in Spanish)

Plataforma eyeOS per entorns mèdics

Leer en castellano

El passat dia 25 d’Octubre el CCI va ser convidat a la presentació de la plataforma col·laborativa virtual per a entorns mèdics, fruit d’una col·laboració entre eyeOS i Néxica, que ens mostra una solució basada en cloud que és capaç d’adaptar-se a les constants evolucions dels sistemes de informació dels centres mèdics i de naturalesa heterogènia, fent us dels estàndards de comunicació sanitària com HL7, i garantint així la integració amb els sistemes de informació sanitaris existents.

Néxica és una empresa que proporciona serveis de gestió TIC, experta en Cloud Computing i allotjament d’aplicacions crítiques, i per altra banda, eyeOS són els qui van inventar l’escriptori web fa uns 6 anys i que actualment són el líder mundial del sector de l’escriptori en el núvol. De la col·laboració entre ambdues neix “nexeye”.

Néxica és la responsable de les infraestructures, i eyeOS és la responsable de l’aplicació. La primera, gràcies a la seva alta disponibilitat, rendiment i flexibilitat, i la segona, gràcies als seus coneixements en estàndards, tecnologies i a les eines de diagnòstic, poden garantir al client seguretat, usabilitat, escalabilitat i facilitat en la integració, entre d’altres avantatges.

Durant la presentació, la qual va tenir lloc a les instal·lacions de Néxica, tant representants d’aquesta com de eyeOS, ens van explicar quins son els actuals reptes que poden existir per a un entorn sanitari, quina és la problemàtica i quins són els riscos habituals.

Seguidament ens van explicar la solució basada en cloud que proposen. Al ser un escriptori virtual al qual s’accedeix via web, permet un avantatge tan important com és la mobilitat. És a dir, el client es podrà connectar a la plataforma des de qualsevol dispositiu (PC, portàtil, tablet, smartphone, etc) i accedir al seu perfil, el qual estarà sempre sincronitzat, permetent treballar sempre de la mateixa manera.

Han escollit el Cloud perquè permeten desplegar solucions molt elàstiques, flexibles, i amb facilitat d’adaptació a baix cost en quant a possibles canvis en el futur.

EyeOS, al aplicar-se en entorns mèdics, permet:

 • Per una banda, en un nivell intern, poder tenir en tota la xarxa de l’entorn mèdic eines típiques que provenen de l’entorn web 2.0 (com per exemple un equivalent del dropbox) tot corrent en unes infraestructures segures i que compleixen amb els estàndards.
 • I per altra banda, en quant a la part externa, permet aconseguir el punt de fidelització o satisfacció del client oferint les noves tecnologies com per exemple demanar cites, demanar accés a uns informes, accedir informació sobre el personal, etc.

Segons el perfil amb que s’accedeixi a la plataforma, l’usuari es trobarà amb un entorn o un altre completament diferent, i tot integrat en una mateixa plataforma.

Pel que vam poder veure en la demo, la interfície de l’escriptori virtual es una interfície senzilla, sense que sigui necessari cap tipus de formació, ja que en el fons, s’assembla molt als típics escriptoris de Windows o d’altres sistemes operatius.

Finalment ens van oferir la possibilitat de visitar el datacenter de Nèxica.

Llegir en català

El pasado día 25 de Octubre el CCI fue invitado a la presentación de la plataforma colaborativa virtual para entornos médicos, fruto de una colaboración entre eyeOS y Néxica, que nos muestra una solución basada en cloud que es capaz de adaptarse a las constantes evoluciones de los sistemas de información de los centros médicos y de naturaleza heterogénea, haciendo uso de los estándares de comunicación sanitaria como HL7, y garantizando así la integración con los sistemas de información sanitarios existentes.

Néxica es una empresa que proporciona servicios de gestión TIC, experta en Cloud Computing y alojamiento de aplicaciones críticas, y por otro lado, eyeOS son quienes inventaron el escritorio web hace unos 6 años y que actualmente son el líder mundial del sector del escritorio en la nube. De la colaboración entre ambas nace “nexeye”.

Néxica es la responsable de las infraestructuras, y eyeOS es la responsable de la aplicación. La primera, gracias a su alta disponibilidad, rendimiento y flexibilidad, y la segunda, gracias a sus conocimientos en estándares, tecnologías y a las herramientas de diagnóstico, pueden garantizar al cliente seguridad, usabilidad, escalabilidad y facilidad en la integración, entre otras ventajas.

Durante la presentación, la cual tuvo lugar en las instalaciones de Néxica, tanto representantes de ésta cómo de eyeOS, nos explicaron cuáles son los actuales retos que pueden existir para un entorno sanitario, cuál es la problemática y cuáles son los riesgos habituales.

Seguidamente nos explicaron la solución basada en cloud que proponen. Al ser un escritorio virtual al cual se accede vía web, permite una ventaja tan importante cómo es la movilidad. Es decir, el cliente se podrá conectar a la plataforma desde cualquier dispositivo (PC, portátil, tablet, smartphone, etc) y acceder a su perfil, el cual estará siempre sincronizado, permitiendo trabajar siempre del mismo modo.

Han escogido el Cloud porque permiten desplegar soluciones muy elásticas, flexibles, y con facilidad de adaptación a bajo coste en cuanto a posibles cambios en el futuro.

EyeOS, al aplicarse en entornos médicos, permite:

 • Por un lado, en un nivel interno, poder tener en toda la red del entorno médico herramientas típicas que provienen del entorno web 2.0 (cómo por ejemplo un equivalente del Dropbox) corriendo en unas infraestructuras seguras y que cumplen con los estándares.
 • Y por otro lado, en cuanto a la parte externa, permite conseguir el punto de fidelización o satisfacción del cliente ofreciendo las nuevas tecnologías como por ejemplo pedir citas, pedir acceso a unos informes, acceder información sobre el personal, etc.

Según el perfil con que se acceda a la plataforma, el usuario se encontrará con un entorno u otro completamente diferente, y todo integrado en una misma plataforma.

Por lo que pudimos ver en la demo, la interfaz del escritorio virtual es una interfaz sencilla, sin que sea necesario ningún tipo de formación, puesto que en el fondo, se asemeja mucho a los típicos escritorios de Windows u otros sistemas operativos.

Finalmente nos ofrecieron la posibilidad de visitar el datacenter de Nèxica.

Jornada de Mobilitat i NFC

Leer en castellano

El passat dia 23 d’octubre, l’Ajuntament de Barcelona i l’empresa Atos, van organitzar a l’Auditori del Cibernàrium la Jornada de Mobilitat i NFC (Near Field Communication), on s’analitzaven les implicacions de les tecnologies de pagament contactless (un sistema de pagament que permet realitzar les compres tan sols apropant la targeta o el mòbil al terminal punt de venta dels comerços) a través del mòbil i la seva implantació a la ciutat de Barcelona.

Durant la jornada es va comptar amb la intervenció de Josep Ramon Ferrer, Director d’Estratègia TIC i Smart City de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, i també de Ginés Alarcón, Director General de la Mobile World Capital.

En Josep Ramon ens va presentar el projecte Tap&Go; una iniciativa que pretén convertir la ciutat de Barcelona en la primera ciutat Contactless d’Europa.

Durant la seva introducció ens va explicar quins són els tres eixos que són capitals en l’estratègia tecnològica:

 • La mobilitat; Barcelona porta durant 5 anys sent la capital mundial del mòbil.
 • La transformació de l’administració; les tecnologies de mobilitat ens permeten transformar l’administració actual.
 • SmartCities, o ciutats intel·ligents; les tecnologies de la mobilitat canviaran la manera de ser de la ciutat.

Posteriorment ens va comentar que el projecte Tap&Go està lligat a tres elements:

 • La simplificació per al ciutadà. Ha de tenir sentit pel ciutadà.
 • Fer una aposta decidida per introduir aquestes millores pel ciutadà
 • És essencial que hi hagi una participació privada.

Els actors fonamentals en aquesta iniciativa són els operadors de telecomunicacions i les empreses TIC, com és el cas de Atos, que els ajuden a tirar endavant tot aquest projecte.

Atos és líder en Europa en serveis de transaccions electròniques i serveis multicanal d’alta tecnologia, és a dir, tots aquells serveis de valor afegit que ajuden a transmetre i processar, a gran velocitat, multitud de dades.

Posteriorment Santi Ristol, director de Mobilitat Intel·ligent Atos, va presentar la seva aplicació Atos Mobile Wallet.

Atos Mobile Wallet és una plicació de pagament mòbil compatible amb la tecnologia NFC, per a Visa i MasterCard. El nou moneder (wallet), basat en una innovadora arquitectura que combina aplicació mòbil i serveis cloud, i que permetrà incorporar serveis de valor afegit tan diferenciats com, per exemple, el pagament en el núvol i els serveis transaccionals NFC.

Santi Risol va exposar l’exemple d’anar al punt de venta i pagar directament amb el mòbil, com si fos el teu moneder, però també es podria, per exemple, anar a un restaurant, seure a la taula, fer la comanda des del mòbil, pagar-ho, i esperar a que els cambrers l’hi portessin el menjar.

Actualment a Barcelona hi ha més de 500 caixers que permeten operar amb contacless, i també hi ha més de 20.000 mòbils amb tecnologia NFC, distribuïts entre uns 100 models de mòbils diferents. De moment, però, l’Iphone no és un d’aquests dispositius mòbils que suporta la tecnologia NFC, ni tampoc se sap amb seguretat quan podria començar a suportar-la.

En definitiva, l’objectiu principal del projecte Tap&Go és tenir integrat en el mòbil la capacitat de pagament, i per tant, sigui un mòbil contactless amb tecnologia NFC, i a més a més, que qualsevol dels actes quotidians del ciutadà es puguin fer amb aquest mòbil.

Per acabar, cal destacar que consideren fonamental introduir aquesta tecnologia contacless en l’àmbit del transport a Barcelona. I finalment a l’any 2013-2014 ho volen introduir de forma massiva en tota la ciutat de Barcelona.

Llegir en català

El pasado día 23 de octubre, el Ayuntamiento de Barcelona y la empresa Atos, organizaron en el Auditorio del Cibernàrium la Jornada de Movilidad y NFC (Near Field Communication), donde se analizaban las implicaciones de las tecnologías de pago contactless (un sistema de pago que permite realizar las compras tan sólo acercando la tarjeta o el móvil al terminal punto de venta de los comercios) a través del móvil y su implantación a la ciudad de Barcelona.

Durante la jornada se contó con la intervención de Josep Ramon Ferrer, Director de Estrategia TIC y Smart City del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, y también de Ginés Alarcón, Director General de la Mobile World Capital.

Josep Ramon nos presentó lo proyecto Tap&Go; una iniciativa que pretende convertir la ciudad de Barcelona en la primera ciudad Contactless de Europa.

Durante su introducción nos explicó cuáles son los tres ejes que son capitales en la estrategia tecnológica:

 • La movilidad; Barcelona lleva siendo durante 5 años la capital mundial del móvil.
 • La transformación de la administración; las tecnologías de movilidad nos permiten transformar la administración actual.
 • SmartCities, o ciudades inteligentes; las tecnologías de la movilidad cambiarán la manera de ser de la ciudad.

Posteriormente nos comentó que lo proyecto Tap&Go está ligado a tres elementos:

 • La simplificación para el ciudadano. Tiene que tener sentido por el ciudadano.
 • Hacer una apuesta decidida para introducir estas mejoras por el ciudadano.
 • Es esencial que haya una participación privada.

Los actores fundamentales en esta iniciativa son los operadores de telecomunicaciones y las empresas TIC, como es el caso de Atos, con los que colaboran para tirar adelante todo este proyecto.

Atos es líder en Europa en servicios de transacciones electrónicas y servicios multicanal de alta tecnología, es decir, todos aquellos servicios de valor añadido que ayudan a transmitir y procesar, a gran velocidad, multitud de datos.

Posteriormente Santi Ristol, director de Movilidad Intel•ligent Atos, presentó su aplicación Atos Mobile Wallet.

Atos Mobile Wallet es una aplicación de pago móvil compatible con la tecnología NFC, para Visa y MasterCard. El nuevo monedero (wallet), está basado en una innovadora arquitectura que combina aplicación móvil y servicios cloud, y que permitirá incorporar servicios de valor añadido tan diferenciados cómo, por ejemplo, el pago en la nube y los servicios transaccionales NFC.

Santi Risol expuso el ejemplo de ir a un punto de venta y pagar directamente con el móvil, como si fuera tu monedero, pero también se podría, por ejemplo, ir a un restaurante, sentarse en la mesa, hacer el pedido desde el móvil, pagarlo, y esperar a que los camareros le sirvieran la comida.

Actualmente en Barcelona hay más de 500 cajeros que permiten operar con contacless, y también hay más de 20.000 móviles con tecnología NFC, distribuidos entre unos 100 modelos de móviles diferentes. Aunque de momento el Iphone no es uno de estos dispositivos móviles que soporta la tecnología NFC, ni tampoco se sabe con seguridad cuando podría empezar a soportar dicha tecnología.

En definitiva, el objetivo principal del proyecte Tapón&Go es tener integrado en el móvil la capacidad de pago, y por lo tanto, ser un móvil contactless con tecnología NFC, y además, que cualquiera de los actos cotidianos del ciudadano se puedan hacer con este móvil.

Para acabar, hay que destacar que consideran fundamental introducir esta tecnología contacless en el ámbito del transporte en Barcelona. Y finalmente en 2013-2014 lo quieren introducir de forma masiva en toda la ciudad de Barcelona.

Resum de la 2ª edició del Taller d’integració de dispositius mèdics

Leer en castellano

Introducció
Els passats dies 26 i 27 de Setembre el CCI-TCM (Centre de Competències d’Integració) va realitzar la segona edició del Taller d’integració de dispositius mèdics amb Mirth Connect al Tecnocampus (Mataró), al mateix van assistir 13 professionals del sector sanitari d’arreu de Catalunya.
En aquest taller de 15 hores de duració repartides en dos dies, l’objectiu era formar especialistes en integració de dispositius mèdics amb coneixements en estàndards d’informació mèdica i els corresponents marcs d’interoperabilitat existents, entenent i sabent com aplicar els mateixos a través d’eines i entorns d’integració com Mirth Connect.

Contingut del curs
El taller es dividia principalment en tres parts. Durant la primera part del taller els professors van explicar als alumnes la utilització dels estàndards sanitaris (HL7, CDA, DICOM) i els marcs d’interoperabilitat per a la integració de sistemes i dispositius mèdics, per d’aquesta manera, aconseguir que els alumnes entenguessin la importància que juga la integració i l’estandardització de processos i comunicacions en el món sanitari.


Durant la segona part del taller se’ls hi va explicar la plataforma d’integració Mirth Connect, amb la qual van poder interactuar realitzant diversos exercicis pràctics.
Finalment a l’última part del taller, es van desenvolupar dos casos d’us complets basats en un entorn hospitalari real; un per integrar un espiròmetre i l’altre per integrar un electrocardiògraf, ambdós casos fent servir la plataforma d’integració Mirth Connect.

Instal·lacions i material
Durant el transcurs del taller, els alumnes han pogut disposar de l’equip i el software necessari per poder realitzar tota la part pràctica del mateix. A més, se’ls hi va proporcionar al iniciar el taller, una carpeta que contenia un full de configuració per a poder accedir entre d’altres a la xarxa de TCM , el programa del curs, la memòria del CCI i les targetes dels professors i del coordinador.
Al full de configuració, s’informava de l’enllaç al FTP del servidor del CCI, on podien descarregar els exercicis, les presentacions de tot el temari, el software a utilitzar i en general tots els recursos necessaris per poder treballar durant el transcurs del taller.
El taller es va desenvolupar en l’aula màster del Tecnocampus, situada a l’edifici TCM1 del campus universitari. Les bones infraestructures de la mateixa així com de les agradables vistes al mar de les que disposa, van fer que el taller es desenvolupes en un entorn agradable i adequat per a treure el màxim.

Conclusions
Arrel de l’experiència que el CCI va obtenir al realitzar la primera edició del taller al Maig d’aquest mateix any, es va poder millorar la dinàmica general per a aquesta segona edició del taller, sintetitzant sensiblement la part teòrica i ampliant la part pràctica per tal de que els alumnes es poguessin familiaritzar més amb la plataforma d’integració Mirth Connect i tenir més temps per desenvolupar els casos d’ús plantejats pels professors.
La valoració del taller tant pels assistents com pel CCI ha estat molt positiva, pel que fa els alumnes han pogut obtenir els coneixements necessaris per tal de poder resoldre problemes d’interoperabilitat amb els que es troben a les seves respectives organitzacions en el dia a dia, alhora que han desenvolupat casos reals d’integració utilitzant estàndards d’informació mèdica, mitjançant una eina d’integració com Mirth Connect. Des de la perspectiva del CCI, s’ha aconseguit transmetre la importància de la interoperabilitat i dels estàndards al àmbit sanitari, havent facilitat les eines per tal de que els centres sanitaris puguin dur-ho a bon terme.

Llegir en català

Introducción
Los pasados días 26 y 27 de Septiembre el CCI-TCM (Centro de Competencias de Integración) realizó la segunda edición del Taller de integración de dispositivos médicos con Mirth Connect al Tecnocampus (Mataró), al mismo asistieron 13 profesionales del sector sanitario de todo Cataluña.
En este taller de 15 horas de duración repartidas en dos días, el objetivo era formar especialistas en integración de dispositivos médicos con conocimientos en estándares de información médica y los correspondientes marcos de interoperabilidad existentes, entendiendo y sabiendo como aplicar los mismos a través de herramientas y entornos de integración como Mirth Connect.

Contenido del curso
El taller se dividía principalmente en tres partes. Durante la primera parte del taller los profesores explicaron a los alumnos la utilización de los estándares sanitarios (HL7, CDA, DICOM) y los marcos de interoperabilidad para la integración de sistemas y dispositivos médicos, para de este modo, conseguir que los alumnos entendieran la importancia que juega la integración y la estandarización de procesos y comunicaciones en el mundo sanitario.


Durante la segunda parte del taller se les explicó la plataforma de integración Mirth Connect, con la cual pudieron interactuar realizando varios ejercicios prácticos.
Finalmente en la última parte del taller, se desarrollaron dos casos de uso completos basados en un entorno hospitalario real; uno para integrar un espirómetro y el otro para integrar un electrocardiógrafo, ambos casos usando la plataforma de integración Mirth Connect.

Instalaciones y material
Durante el transcurso del taller, los alumnos han podido disponer del equipo y el software necesario para poder realizar toda la parte práctica del mismo. Además, se los proporcionó al iniciar el taller, una carpeta que contenía una hoja de configuración para poder acceder entre otros a la red de TCM, el programa del curso, la memoria del CCI y las tarjetas de los profesores y del coordinador.
En la hoja de configuración, se informaba del enlace al FTP del servidor del CCI, donde podían descargar los ejercicios, las presentaciones de todo el temario, el software a utilizar y en general todos los recursos necesarios para poder trabajar durante el transcurso del taller.
El taller se desarrolló en el aula máster del Tecnocampus, situada en el edificio TCM1 del campus universitario. Las buenas infraestructuras de la misma así como de las agradables vistas al mar de las que dispone, hicieron que el taller se desarrollara en un entorno agradable y adecuado para sacar el máximo.

Conclusiones
A raíz de la experiencia que el CCI obtuvo al realizar la primera edición del taller en mayo de este mismo año, se pudo mejorar la dinámica general para esta segunda edición del taller, sintetizando sensiblemente la parte teórica y ampliando la parte práctica para que los alumnos se pudieran familiarizar más con la plataforma de integración Mirth Connect y tener más tiempo para desarrollar los casos de uso planteados por los profesores.
La valoración del taller tanto por los asistentes como por el CCI ha sido muy positiva, i en cuanto a los alumnos han podido obtener los conocimientos necesarios para poder resolver problemas de interoperabilidad con los que se encuentran en sus respectivas organizaciones en el día a día, a la vez que han desarrollado casos reales de integración utilizando estándares de información médica, mediante una herramienta de integración como Mirth Connect. Desde la perspectiva del CCI, se ha conseguido transmitir la importancia de la interoperabilidad y de los estándares al ámbito sanitario, habiendo facilitado las herramientas para que los centros sanitarios puedan llevarlo a buen término.

Neurocontent

Leer en castellano

Neurocontent

El projecte és una evolució i generalització d’una iniciativa tecnològica i clínica que actualment es troba en funcionament per a un col·lectiu específic de pacients (plataforma PREVIRNEC).

La plataforma PREVIRNEC és, avui en dia, un model de presentació de serveis de rehabilitació cognitiva fonamentat en les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació), amb una xarxa de centres connectats compartint recursos, experiències i generant coneixement al servei de pacients amb deteriorament cognitiu com a conseqüència de processos de dany cerebral adquirits.

Objectius

L’objectiu concret del projecte és la creació d’un entorn tecnològic per a la generalització d’un sistema de telerehabilitació cognitiva cap a amplis col·lectius, democratitzant la generació de continguts terapèutics virtuals i aportant nous models de servei que ajudin a la millora de les patologies en un gran ventall de pacients.

Bàsicament, l’objectiu del projecte Neurocontent és facilitar l’extensió i generalització clínica de la plataforma PREVIRNEC a altres patologies.

La participació del CCI

La nostra part en el projecte ha consistit en el desenvolupament de les tasques integrades en la Teoria de la ment.

La Teoria de la ment o cognició és definida com la capacitat d’atribuir pensaments i intencions a altres persones. Quan es diu que una persona està dotada de la teoria de la ment o cognició es diu que aquesta persona té la capacitat de reflexionar i entendre sobre el seu estat mental i el de les demés persones.

Amb aquestes tasques de Teoria de la ment, el que s’intenta és que els pacients entenguin les emocions i reaccions de les persones davant de diverses situacions presentades en els diversos exercicis programats.

Funcionament de les tasques

El funcionament de les tasques és senzill. Totes tenen una pantalla introductòria on el pacient podrà veure una petita descripció d’aquesta. El pacient és guiat pantalla rere pantalla on algunes et demanen que responguis una pregunta, unes altres et fan veure un vídeo i entendre les situacions, etc.

En el cas que el pacient es perdi o no entengui què ha de fer, totes les tasques inclouen botons d’ajuda i de tutorial per intentar solucionar qualsevol dubte que se’ls hi pugui presentar.

Les tasques presenten els exemples de manera aleatòria, d’aquesta manera s’intenta evitar que el pacient s’aprengui les tasques de memòria.

La interacció del pacient amb les tasques és principalment per mitjà del ratolí, encara que en alguna tasca el teclat també és necessari per escriure alguna paraula o frase.
Tots els resultats de les tasques són emmagatzemats a la plataforma online on el terapeuta podrà comprovar com evoluciona el seu pacient, programar-li noves tasques, augmentar o disminuir el nivell de dificultat, afegir-li un tutorial a la tasca, etc.

Exemple de tasca

A continuació presentarem una de les tasques ja programades i validades pels terapeutes per tal que ens serveixi d’exemple.

Com s’ha comentat abans tota tasca comença amb la seva pantalla d’introducció i instruccions bàsiques amb un accés al tutorial si el pacient ho desitja.

A continuació de la pantalla introductòria algunes tasques mostraran un vídeo presentant una història, unes altres una imatge y una pregunta, algunes una zona de text per escriure, etc.

En la tasca utilitzada com a exemple es presenta un text explicant una situació, una imatge reproduint-la, una pregunta i una sèrie de possibles respostes a la pregunta.

Un cop el pacient escull una resposta se li proporciona un feedback indicant-li si la resposta que ell ha cregut que era la bona és correcta.

Si el pacient no respon correctament a les preguntes sempre tindrà una segona oportunitat per tal d’intentar entendre millor la situació i respondre un altre cop. Cal dir que aquesta segona oportunitat no comptabilitza com a bona ni dolenta. El recompte de respostes correctes i incorrectes es realitza només amb els primers intents.

Finalment després dels exemples especificats per els terapeutes surt una pantalla resultat on es mostren en percentatge els errors i encerts comesos pel pacient.

Com a conclusió, podem dir que el projecte Neurocontent facilitarà la introducció de noves tasques a la plataforma PREVIRNEC, ampliarà l’àmbit de pacients d’aquesta plataforma i proporcionarà una interfície millorada per tractar les diverses patologies dels pacients mitjançant les TIC.

Llegir en català

Neurocontent

El proyecto es una evolución y generalización de una iniciativa tecnológica y clínica que actualmente se encuentra en funcionamiento para a un colectivo especifico de pacientes (plataforma PREVIRNEC).

La plataforma PREVIRNEC es, hoy en día, un modelo de presentación de servicios de rehabilitación cognitiva fundamentado en las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), con una red de centros conectados compartiendo recursos, experiencias y generando conocimiento al servicio de pacientes con deterioro cognitivo a consecuencia de procesos de daño cerebral adquiridos.

Objetivos

El objetivo concreto del proyecto es la creación de un entorno tecnológico para la generalización de un sistema de telerehabilitación cognitiva hacia amplios colectivos, democratizando la generación de contenidos terapéuticos virtuales i aportando nuevos modelos de servicio que ayuden a la mejora de las patologías en un amplio colectivo de pacientes..

Básicamente, el objetivo del proyecto Neurocontent es facilitar la extensión y generalización clínica de la plataforma PREVIRNEC a otras patologías.

La participación del CCI

Nuestra parte en el proyecto ha sido en el desarrollo de las tareas integradas en la Teoría de la mente.

La Teoría de la mete o cognición es definida como la capacidad de atribuir pensamientos i intenciones a otras personas. Cuando se dice que una persona está dotada de la teoría de la mente o cognición se dice que esta persona tiene la capacidad de reflexionar i entender sobre su estado mental y el de las demás personas.

Con estas tareas de la Teoría de la mente, lo que se intenta es que los pacientes entiendan las emociones y reacciones de las personas delante de diferentes situaciones presentadas en los diversos ejercicios programados.

Funcionamento de las tareas

El funcionamiento de las tareas es sencillo. Todas tienen una pantalla introductoria donde el paciente podrá ver una pequeña descripción de esta. El paciente es guiado pantalla tras pantalla donde algunas te piden que respondas a una pregunta, otras te hace ver un video y entender la situación, etc.

Si se da el caso que el paciente se pierda o no entienda que tiene que hacer, todas las tareas incluyen botones de ayuda i tutorial para intentar solucionar cualquier duda que se les pueda presentar.

Las tareas presentan los ejemplos de manera aleatoria, de esta forma se intenta evitar que el paciente se aprenda las tareas de memoria.

La interacción del paciente con las tareas es principalmente por medio del ratón, aunque en alguna tarea el teclado también es necesario para escribir alguna palabra o frase.
Todos los resultados de las tareas son guardados a la plataforma online donde el terapeuta podrá comprobar cómo evoluciona su paciente, programarle nuevas tareas, aumentar o disminuir el nivel de dificultad, añadirle un tutorial a la tarea, etc.

Ejemplo de tarea

A continuación presentaremos una de las tareas ya programadas y validadas por los terapeutas tal que nos sirva de ejemplo.

Como se ha comentado anteriormente toda tarea empieza con la pantalla de introducción y instrucciones básicas con un acceso al tutorial si el paciente lo desea.

A continuación de la pantalla introductoria algunas tareas mostraran un video presentando una historia, otras una imagen y una pregunta, algunas una zona de texto para escribir, etc.

En la tarea utilizada como ejemplo se presenta un texto explicando una situación, una imagen reproduciéndola, una pregunta y una serie de posibles respuestas a la pregunta.

Una vez el paciente escoja una respuesta se le proporciona un feedback indicándole si la respuesta que él ha supuesto buena es la correcta.

Si el paciente no responde correctamente a las preguntas siempre tendrá una segunda oportunidad para intentar entender mejor la situación y responder otra vez a la pregunta.
Cabe decir que esta segunda oportunidad no se contabiliza como buena ni mala. El recuento de respuestas correctas y incorrectas se realiza solamente con los primeros intentos.

Finalmente después de los ejemplos especificados por los terapeutas sale una pantalla resultado donde se muestran en porcentaje los aciertos y errores realizados por el usuario.

Como conclusión, podemos decir que el proyecto Neurocontent facilitará la introducción de nuevas tareas a la plataforma PREVIRNEC, ampliará el ámbito de pacientes de esta plataforma y proporcionará una interfaz mejorada para tratar las diversas patologías de los pacientes mediante las TIC.

Estàndard per la digitalització de la imatge médica. DICOM.

Leer en castellano

Què es Dicom?

Dicom (Digital Imaging and Communications in Medicine)  és l’estàndard reconegut mundialment per a l’intercanvi d’imatges mèdiques, pensat per al maneig, emmagatzematge, impressió i transmissió d’imatges mèdiques.
En Dicom, les imatges són instàncies de classes Objecte d’Informació Definits (IOD) en la norma amb atributs obligatoris, opcionals i condicionals. Les instàncies estan identificades per mitjà de UID (Unique IDentifier).
Inclou la definició d’un format de fitxer i d’un protocol de comunicació de xarxa. El protocol de comunicació és un protocol d’aplicació que usa TCP/IP per a la comunicació entre sistemes.
Dicom consta principalment de dues parts ben diferenciades: la capçalera i el cos. La capçalera conté informació sobre el pacient, el tipus de prova realitzada, dimensions de la imatge, etc. El cos conté les dades de la imatge i la imatge.
Un objecte DICOM simple pot contenir solament una imatge, però aquesta imatge pot tenir múltiples “fotogrames” (frames), permetent l’emmagatzematge de blocs de cinema o qualsevol altres dades amb diversos fotogrames.

Les parts del Dicom

L’estàndard Dicom consisteix actualment en 20 parts. Cadascuna de les parts les podem trobar especificades a la pàgina oficial de Nema http://medical.nema.org/standard.html. A la pàgina web ens podem descarregar aquestes parts en format word o format pdf.
La primera part, per exemple, conté una breu descripció del contingut de totes les parts, essencial per a començar a adquirir coneixements sobre l’estàndard Dicom.
Cada any revisen la documentació, i per tant, qualsevol part pot ser modificada o ampliada d’un any a un altre, o inclús poden afegir noves parts.

Serveis Dicom

L’estàndard Dicom ofereix una sèrie de serveis, dels quals els més destacats són:
Dicom Store: El servei DICOM Store és usat per enviar imatges o altres objectes persistents (informes estructurats, etc.) a un PACS (sistema d’arxivat i transmissió d’imatges mèdiques) o a una estació de treball.
Storage Commitment: El servei DICOM storage commitment és usat per confirmar que una imatge ha estat emmagatzemada permanentment per un dispositiu.
Dicom Worklist: Permet llegir la “Llista de Pacients citats”, obtenir detalls dels pacients i exàmens mèdics sol·licitats electrònicament, evitant la necessitat d’introduir aquesta informació diverses vegades i els seus consegüents errors.
Query/Retrieve: Permet a una estació de treball fer cerques d’imatges en un PACS i recuperar-les.

SCU i SCP

Dicom és un estàndard que cobreix parcialment el model de processos distribuïts, el qual té almenys dos processos compartint informació. La relació entre tots dos processos es defineix per una Classe de Servei descrivint els papers de tots dos processos;
SCU: Service Class User. És qui realitza la petició.
SCP: Service Class Provider. És qui proporciona la informació.
En aquest exemple, l’escàner CT sol·licita el servei d’emmagatzematge (storage) de la prova, el servidor ofereix l’emmagatzematge i el servei a l’escàner. Per diferenciar entre els quals realitzen la petició i els que proveeixen la informació DICOM els anomena SCU i SCP.

DICOM Service-Object Pair (SOP)

Cada intercanvi en la xarxa de dades DICOM entre un SCU i SCP és una associació. I aquestes associacions DICOM les anomena Service-Object Pairs (SOP), i les agrupa en classes SOP.
SOP = Service Class + Information Object
És a dir, és la combinació de les classes de servei i dels objectes de informació.

Camps Dicom

En una imatge Dicom hi trobem els següents tipus de camps:
Tag- Codi que representa un atribut en concret
Attribute Name- Nom de l’atribut
VR– Value Representation. Indica el tipus de dades que representa i el seu format. Els diferents tipus es poden veure en la part 5 de l’estàndard. Exemples: CS: Code String. DA: Date. PN: Person Name. UI: Unic Identifier. TM: Time.
VM- Value Multiplicity. Especifica la quantitat de valors que conté el camp.
Tota la informació necessària per poder implementar l’estàndard Dicom ho podem trobar a la pàgina oficial de Nema: http://medical.nema.org/

Llegir en català

¿Qué es Dicom?

Dicom (Digital Imaging and Communication in Medicine) es el estándar reconocido mundialmente para el intercambio de imágenes médicas, pensado para el manejo, almacenamiento, impresión y transmisión de imágenes médicas.
En Dicom, las imágenes son instancias de clases de Objetos de Información Definidos (IOD) en la norma con atributos obligatorios, opcionales y condicionales. Las instancias están identificadas por medio de un UID (Unique IDentifier).
Incluye la definición de un formato de fichero y de un protocolo de comunicación de red. El protocolo de comunicación es un protocolo de aplicación que usa TCP/IP para la comunicación entre sistemas.
Dicom consta principalmente de dos partes muy diferenciadas: la cabecera y el cuerpo. La cabecera contiene información sobre el paciente, el tipo de prueba realizada, dimensiones de la imagen, etc. El cuerpo contiene los datos de la imagen y la imagen.
Un objeto DICOM simple puede contener solamente una imagen, pero esta imagen puede tener múltiples “fotogramas” (frames), permitiendo el almacenamiento de bloques de cine o cualquier otros datos con varios fotogramas.

Las partes del Dicom

El estándar Dicom consiste actualmente en 20 partes. Cada una de las partes las podemos encontrar especificadas en la página oficial de Nema http://medical.nema.org/standard.html. En la página web nos podemos descargar estas partes en formato word o formato pdf.
La primera parte, por ejemplo, contiene una breve descripción del contenido de todas las partes, esencial para empezar a adquirir conocimientos sobre el estándar Dicom.
Cada año revisan la documentación, y por lo tanto, cualquier parte puede ser modificada o ampliada de un año a otro, o incluso pueden añadir nuevas partes.

Servicios Dicom

El estándar Dicom ofrece una serie de servicios, de los cuales los más destacados son:

Dicom Store: El servicio Dicom Store es usado para enviar imágenes u otros objetos persistentes (informes estructurados, etc.) a un PACS (sistema de archivado y transmisión de imágenes médicas) o a una estación de trabajo.
Storage Commitment: El servicio Dicom storage commitment es usado para confirmar que una imagen ha sido almacenada permanentemente por un dispositivo.
Dicom Worklist: Permite leer la “Lista de Pacientes citados”, obtener detalles de los pacientes y exámenes médicos solicitados electrónicamente, evitando la necesidad de introducir esta información varias veces y sus consiguientes errores.
Query/Retrieve: Permite a una estación de trabajo hacer búsquedas de imágenes en un PACS y recuperarlas.

SCU y SCP

Dicom es un estándar que cubre parcialmente el modelo de procesos distribuidos, el cual tiene al menos dos procesos compartiendo información. La relación entre los dos procesos se define por una Clase de Servicio describiendo los papeles de los dos procesos:
SCU: Service Class User. Es quien realiza la petición.
SCP: Service Class Provider. Es quien proporciona la información.
En este ejemplo, el escáner CT solicita el servicio de almacenamiento (storage) de la prueba, el servidor ofrece el almacenamiento y el servicio al escáner. Para diferenciar entre los que realizan la petición y los que proveen la información DICOM los denomina SCU y SCP.

DICOM Service-Object Pair (SOP)

Cada intercambio en la red de datos DICOM entre un SCU i SCP es una asociación. Y éstas asociaciones Dicom las denomina Service-Object Pairs (SOP), y las agrupa en clases SOP.
SOP = Service Class + Information Object
Es decir, es la combinación de las clases de servicio y de los objetos de información.

Campos Dicom

En una imagen Dicom encontramos los siguientes tipos de campos:
Tag- Código que representa un atributo en concreto
Attribute Name- Nombre del ’atributo
VR– Value Representation. Indica el tipo de datos que representa y su formato. Los diferentes tipos de datos se pueden ver en la Parte 5 del estándar. Ejemplos: CS: Code String. DA: Date. PN: Person Name. UI: Unic Identifier. TM: Time.
VM- Value Multiplicity. Especifica la cantidad de valores que contiene el campo.
Toda la información necesaria para poder implementar el estándar Dicom lo podemos encontrar en la página oficial de Nema: http://medical.nema.org/

Laika

Laika és un software Open Source que analitza i informa sobre les capacitats d’interoperabilitat dels EHR (Electronic Health Record). Això inclou les proves per a la certificació de productes de software i xarxes d’EHR.
Per donar suport a les proves d’interoperabilitat de dades EHR, Laika està dissenyat per a comprovar l’entrada i sortida de dades EHR contra els estàndards i criteris establerts per la Comissió de Certificació de Tecnologia d’Informació en Salut (CCHIT). Laika és utilitzat per CCHIT per a dur a terme part de la inspecció de certificació d’interoperabilitat de la HCE (Historia clínica electrònica).
La característica principal de Laika és que et permet validar documents clínics CDA C32 (Clinical Document Architecture del tipus C32) importats, contra les plantilles que es tinguin creades a la aplicació. Per contra però, té l’inconvenient de que la versió per Windows només treballa amb un tipus de document CDA concret, el C32, que es basa en les restriccions aplicades pel HITSP (Healthcare Information Technology Standards Panel).
L’altre principal funció interessant, és que et permet crear una plantilla de documents clínics (CDA C32) desde zero, omplint i modificant totes les dades que es creguin necessàries, per a posteriorment generar l’arxiu CDA C32 estructurat i amb la codificació pertinent. Pel que fa la codificació dels elements que es vagin afegint al CDA de tipus C32 que es vagi creant, Laika té la capacitat de codificar els mateixos entre d’altres en SNOMED CT.

Funcionalitats
A la interfície principal de Laika podem trobar bàsicament dos apartats: Dashboard i Library.
A Library podem trobar varis exemples de plantilles de pacients de CDA ja creades.

Amb el botó “Create Random Template” podem crear una nova plantilla de pacient amb dades aleatòries. En canvi, si premem el botó “Create Named Template” podem crear nosaltres la plantilla des de zero.
Tornant a l’apartat Library, a la columna de la dreta tenim les opcions “edit, delete i assign”. Edit ens permet editar la plantilla, delete eliminar-la, i assign ens permet realitzar dues funcions principals:
– Display and File
– Generate and Format

Aquestes dues funcions ens permetran treballar amb la plantilla a l’apartat Dashboard.

Display and File
Aquesta funció ens permetrà visualitzar la plantilla en el format CDA.
Al seleccionar Display and File ens sortiran una sèrie d’accions a la columna de la dreta, dintre de l’apartat Dashboard.
Destaquen principalment les opcions “xml” i “cheklist”.
Si seleccionem “xml” ens mostrarà la plantilla en un CDA estructurat, amb totes les dades que hi hem inclòs.

Si fos necessari, podríem guardar aquest arxiu per tenir el CDA al nostre ordinador.
Si enlloc de l’acció “xml” seleccionem l’acció “checklist”, el que farà és mostrar-nos el CDA fent servir una fulla d’estils.

Generate and Format
Aquesta funció ens permet validar un CDA que importem contra la plantilla que hàgim creat.
Al Dashboard, a la columna de la dreta, enlloc de les opcions xml i chekclist que teníem abans, ara tenim l’opció “execute”, que ens permet carregar el nostre CDA i validar-lo contra la plantilla.
Un cop seleccionat, al prémer el botó “Attach” valida que el fitxer que hem seleccionat tingui la mateixa estructura que la plantilla CDA que hem generat. Si no ha passat la validació, mostrarà els errors i warnings que s’han generat.
Aquests errors es podran visualitzar prement l’opció “inspect”.

A la seva pàgina web, http://laika.sourceforge.net/ , es pot descarregar l’última versió del programa.
És necessari tenir instal·lat el JRE de Java i també l’Apache Tomcat per poder utilitzar Laika. Si no tenim instal·lat l’Apache Tomcat el podem descarregar de la pàgina web oficial: http://tomcat.apache.org/download-60.cgi

Resumen del IX Foro de Telemedicina en Barbastro

A lo largo de los dos días (26 y 27 de Octubre) que duró el IX Foro de Telemedicina varios profesionales importantes del sector, de diferentes comunidades autónomas, realizaron sus ponencias y expusieron sus opiniones en diversas conferencias que pretendían dar respuesta a los retos que planteaba la telemedicina en nuestro país abordando diversos temas de interés.

A continuación destacamos los temas abordados que más interesantes nos parecieron y las conclusiones que se llegaron en las diferentes conferencias en las que asistimos:

«Estrategias de las CCAA para el desarrollo de la Telemedicina»

En una de las ponencias se plantea si se debe incrementar la autonomía del ciudadano o se debe trasladar a distancia el rol tradicional del médico.

En Aragón, por ejemplo, favorecerá mucho la implantación de la telemedicina debido a que hay mucha población rural muy distribuida y envejecida, lo que provoca que los pacientes tengan más dificultades para acceder a los hospitales más cercanos.

Por otra parte, existe la necesidad de un cambio organizativo que suponga un cambio en el modo de proporcionar asistencia sanitaria, ya que no es tanto un problema tecnológico lo que se plantea, sino un problema organizativo.

En definitiva, el objetivo principal es mejorar el control de la salud, y en consecuencia, mejorar la salud de la población.

«Ciudadanos: Telemedicina, capacitación y participación»

En la conferencia un representante de la Cruz Roja comentaba que el uso de la telemedicina puede generar “anticuerpos” en los usuarios, es decir, éstos deben saber que la información que se está enviando alguien la está viendo y está trabajando con ella, ya que si no el usuario puede tener la sensación de que nadie le está teniendo en cuenta.

También se plantea que voluntarios hagan accesibles los dispositivos y servicios de telemedicina a los usuarios para que éstos se sientan más familiarizados.

«Sociedad del conocimiento: Telemedicina, innovación y economía»

Lo importante de los proyectos de telemedicina son los resultados que obtenemos. Los proyectos evolucionan, a veces de forma imprevista, y otras veces los resultados son vagos y dispersos.

Hay que tener una participación determinante, estar de principio al final porque queremos resultados tangibles ya que no basta con obtener fondos y sacar como resultado experiencia (“pan para hoy y hambre para mañana”). Y es importante tener en cuenta que una plataforma solo es útil si la mayoría deciden utilizarla.

Debido a la obsolescencia del conocimiento obtenido en proyectos anteriores y la necesidad de garantizar la continuidad hacia el proyecto empresarial se han optado por las Spin-off:

TSB Itaca >>TSB Soluciones>>Partners distribución-spinoff companies

También es necesario promover estilos de vida saludables y mantener la autonomía de los pacientes y su inserción en el entorno y la Sociedad.

«Proyectos relevantes»

Se presentaron varios proyectos, como la Telerehabilitación (un servicio de Telefónica disponible para facilitar la terapia al paciente) o el proyecto Emminens (una plataforma de atención de diabetes) entre otros proyectos igual de interesantes.

Una de las ponentes plantea que el problema no es la tecnología sino los cambios organizativos. Hay que fomentar el cambio cultural en facultativos y ciudadanos.

Gracias a la telemedicina se reducen costes ya que evita desplazamientos, acorta tiempos, optimiza el uso de recursos sanitarios, hay un mejor y más frecuente control del paciente y mayor información que debe permitir anticiparse a los problemas de salud.

«Profesionales: Telemedicina, capacitación, nuevos roles»

Nos hace falta un cambio cultural en la forma de trabajar, porque según el punto de vista de los pacientes, los profesionales parece que trabajan en “silos” (no se comunican entre sí) y que la atención está despersonalizada. El cambio tiene que estar dentro de un modelo integrado.

Es necesaria una formación específica tanto para los profesionales como para los usuarios.

—————————-

En definitiva, se ha hablado bastante en el Foro de que la tecnología no es tan importante, sino que lo más importante es conseguir un cambio de mentalidad en clínicos y ciudadanos para adaptar la forma de trabajar de unos y la manera de dirigirse al personal sanitario y en los centros asistenciales los otros. También es cierto que es básico que la gerencia de los centros proveedores y la administración apoyen a esta reingeniería.

En el Foro ha quedado clarísimo lo que todos vamos constatando; se busca más la mejora que se consigue para el ciudadano que no tanto en la reducción de gastos que comporta el sistema de salud.

“Mercadillo”

Al final de las jornadas tuvo lugar el llamado “mercadillo”, donde diferentes comunidades autónomas (un total de 6) teníamos un espacio para exponer nuestras herramientas, hacer demostraciones e intercambiar ideas y conocimientos con los visitantes asistentes del Foro.

Consideramos que no se enfocó correctamente este espacio para “el trueque de productos”, y es que comenzando por el nombre de este espacio (“mercadillo”), término un poco vulgar en el que se intuye la poca importancia que le dio la SEIS, y el hecho de que este espacio se dejara para última hora del día y que además coincidiera con la conferencia “Sesión satélite”, provocó que la asistencia al mercadillo fuera algo escasa.

foto stand CCIEn el siguiente enlace podéis ver cuál fue el programa del IX foro de telemedicina: programa Telemedicina _1