Incorporació del subconjunt d’al·lèrgies de SNOMED CT a la HCE corporativa TESISHCE de la CSMS

Leer en castellano
Read It in English

Incorporació del subconjunt d’al·lèrgies de SNOMED CT a la HCE corporativa TESISHCE de la CSMS

Títol: Incorporació del subconjunt d’al·lèrgies de SNOMED CT a la historia clínica electrònica corporativa TESISHCE de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Objectiu: Existia una demanda prèvia per part dels professionals assistencials d’un sistema que permetés registrar les al·lèrgies d’una manera estructurada. Les classificacions i catàlegs actualment en ús (CIM-9-MC, CIM-10 i LOINC), donaven una cobertura parcial al domini de les al·lèrgies, raó per la qual es va decidir utilitzar a nivell corporatiu el subconjunt d’al·lèrgies de SNOMED CT.

Descripció: Mitjançant una metodologia estàndard en la qual han participat informàtics experts en la terminologia SNOMED CT, documentalistes clínics i experts mèdics en el domini, es va generar el subconjunt d’al·lèrgies (més de 2.000 membres) dins del projecte de Diccionari Clínic, el qual s’ha incorporat a la història clínica electrònica corporativa TESISHCE. Des del mòdul d’al·lèrgies de TESISHCE el clínic pot escollir fàcilment l’absència o presència de trastorns o manifestacions d’al·lèrgia i associar a més a més un grau de certesa o sospita clínica. Immediatament es desplega per tota la Història Clínica del pacient un sistema de visualització de l’absència o presència d’al·lèrgia amb avisos i alarmes per a la indicació segura de dietes i prescripcions. El sistema està preparat per incorporar al·lèrgies de tot tipus (medicamentoses, alimentàries o d’altres), des de qualsevol nivell assistencial, però és d’accés obligatori sempre que s’incorpori o renovi una ordre mèdica de tractament en pacients ingressats.

Per què SNOMED CT? El domini de les al·lèrgies està poc representat en les classificacions actuals i el subconjunt d’al·lèrgies de SNOMED CT del Diccionari Clínic las incorpora prou bé.

Dificultats destacades: Al ser una aplicació de caràcter estrictament clínic i molt transversal a tota la organització va requerir un ampli consens entre professionals, la qual cosa va alentir el procés de preparació, que va necessitar de moltes versions provisionals. Però d’aquesta manera, el consens assolit va permetre la obtenció d’un millor producte i va facilitar una implementació més ràpida.

Elements utilitzats: Subconjunt d’al·lèrgies de SNOMED CT del Diccionari Clínic per iSalut.

Promotor: Projecte coordinat per dues Comissions de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva: la de Documentació i la de l’Ordre Mèdica.

Centres afectats: Tots els centres i nivells assistencials de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva: 3 centres d’atenció primària, 2 hospitals d’aguts i 3 centres sociosanitaris.

Dates de realització i estat actual: El mòdul d’al·lèrgies de TESISHCE es va implementar el 15 de juliol de 2014 i era operatiu des del primer dia a tota la Corporació. En sis setmanes de funcionament s’ha incorporat la informació d’al·lèrgies a 6.797 pacients, 5.712 no en tenien cap i 1.085 presentaven algun tipus d’al·lèrgia.

Futurs passos: Està en marxa la realització per part del Servei de Farmàcia del mapeig dels codis SNOMED CT del subconjunt d’al·lèrgies amb els codis ATC (Anatomical Therapeutic Chemical classification) de principis actius, per tal de relacionar la prescripció amb les al·lèrgies. Això permetrà la incorporació d’alarmes i/o bloquejos al realitzar la prescripció i també en el moment de l’administració de medicaments. S’espera implantar-ho a començament de l’any 2015. Per altre banda, al ser en llenguatge estructurat, es podrà compartir la informació de les al·lèrgies dels pacients en altres nivells superiors com la Història Clínica Compartida de Catalunya, la del Sistema Nacional de Salut i el projecte EpSOS.

Contacte: Guillem Paluzie, Cap d’Informació i Documentació Assistencial, Corporació de Salut del Maresme i la Selva, gpaluzie@salutms.cat.

 

Si voleu aportar una experiència o fer una consulta sobre la secció o la terminologia en general, poseu-vos en contacte amb: Ariadna Rius, Responsable Línia Terminologia, Centre de Competències d’Integració de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat, Fundació Tecnocampus, arius@tecnocampus.cat.


Tornar a l’apartat d’experiències de SNOMED CT

Llegir en català
Read It in English

Incorporación del subconjunto de alergias de SNOMED CT en la HCE corporativa TESISHCE de la CSMS

Título: Incorporación del subconjunto de alergias de SNOMED CT en la historia clínica electrónica corporativa TESISHCE de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Objetivo: Existía una demanda previa por parte de los profesionales asistenciales de un sistema que permitiera registrar las alergias de una manera estructurada. Las clasificaciones y catálogos actualmente en uso (CIE-9-MC, CIE-10 y LOINC), ofrecían una cobertura parcial al dominio de las alergias, razón por la cual se decidió utilizar a nivel corporativo el subconjunto de alergias de SNOMED CT.

Descripción: Mediante una metodología estándar en la cual han participado informáticos expertos en la terminología SNOMED CT, documentalistas clínicos y expertos en el dominio, se generó el subconjunto de alergias (más de 2.000 miembros) dentro del proyecto Diccionario Clínico, el cual se ha incorporado en la historia clínica electrónica corporativa TESISHCE. Des del módulo de alergias de TESISHCE el clínico puede escoger fácilmente la ausencia o presencia de trastornos o manifestaciones de alergia y asociarlos a más de un grado de certeza o sospecha clínica. Inmediatamente se despliega por toda la Historia Clínica del paciente un sistema de visualización de la presencia o ausencia de alergias con avisos y alarmas para la indicación segura de dietas y prescripciones. El sistema está preparado para incorporar alergias de todo tipo (medicamentosas, alimentarias  u otras), des de cualquier nivel asistencial, pero es de acceso obligado siempre que se incorpore o renueve una orden médica de tratamiento en pacientes ingresados.

¿Por qué SNOMED CT? El dominio de las alergias está poco representado en las clasificaciones actuales y el subconjunto de alergias de SNOMED CT del Diccionario Clínico las incorpora suficientemente bien.

Dificultades destacadas: Al ser una aplicación de carácter estrictamente clínico y muy transversal a toda la organización, se requirió un amplio consenso entre profesionales, la cual cosa hizo más lento el proceso de preparación, que requirió muchas versiones provisionales. Pero de esta manera, el consenso alcanzado permitió obtener un producto mejor y facilitó una implementación más rápida.

Elementos utilizados: Subconjunto de alergias de SNOMED CT del Diccionario Clínico para iSalut..

Promotor: Proyecto coordinado por dos Comisiones de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva: la de Documentación y la de Orden Médica.

Centros afectados: Todos los centros y niveles asistenciales de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva: 3 centros de atención primaria, 2 hospitales de agudos  y 3 centros sociosanitarios.

Fechas de realización y estado actual: El módulo de alergias de TESISHCE se implantó el 15 de Julio de 2014 y era operativo desde el primer día en toda la Coporación. En seis semanas de funcionamiento se ha incorporado la información de alergias a 6.797 pacientes, 5.712 no tenían ninguna y 1.085 presentaban algún tipo de alergia.

Futuros pasos: Está en marcha la realización por parte del Servicio de Farmacia del mapeo de los códigos SNOMED CT del subconjunto de alergias con los códigos ATC (Anatomical Therapeutic Chemical classification) de principios activos, para relacionar la prescripción con las alergias. Esto permitirá la incorporación de alarmas y/o bloqueos al realizar la prescripción y también en el momento de la administración de medicamentos. Se espera implantarlo a principios del año 2015. Por otro lado, al ser un lenguaje estructurado se podrá compartir la información de las alergias de los pacientes en otros niveles superiores como la Historia Clínica Compartida de Cataluña, la del Sistema Nacional de Salud y la del proyecto EpSOS.

Contacto: Guillem Paluzie, Responsable de Información y Documentación Asistencial, Corporació de Salut del Maresme i la Selva, gpaluzie@salutms.cat.

 

Si queréis aportar una experiencia o hacer una consulta sobre la sección o la terminología en general, poneros en contacto con: Ariadna Rius, Responsable Línea Terminología, Centro de Competencias de Integración de la Oficina de Estándares e Interoperabilidad, Fundación Tecnocampus, arius@tecnocampus.cat.


Volver al apartado de experiencias de SNOMED CT

Llegir en català
Leer en castellano

Incorporation of the allergies’ subset of SNOMED CT in the corporative Electronic Health Records System (TESISHCE) of CSMS

Title: Incorporation of the allergies’ subset of SNOMED CT in the corporative Electronic Health Records System (TESISHCE) of the Healthcare Corporation in Maresme and la Selva (CSMS).

Objectives: There was a previously demand by healthcare professionals to have a system which allows to record allergies in a structured format. Classifications and catalogues currently in use (ICD-9-CM, ICD-10 and LOINC) give a partial coverage of the allergies’ domain, this was the main reason for using the allergies’ subset of SNOMED CT.

Description: Through a standard methodology the subset of allergies (with more than 2.000 members) was created in the Clinical Dictionary for iHealth project. The process to create the subset has been managed following a standard methodology and the subset has been worked by a multidisciplinary team of experts with IT technicians experts in SNOMED CT terminology, clinical documentaries and medical experts in the domain of allergies. The allergies’ subset has been added in the corporative Electronic Health Records System called TESISCHE. From the TESISCHE allergies module physicians can choose easily the absence or presence of disorders or manifestations of allergies, associating to it a degree of certain or clinical suspicion. Immediately, for the Electronic Health Record of the patient a system to visualize its allergies (or absence) is deployed. This system provides warnings and alerts to avoid security problems in prescription and diets. The system is prepared for adding allergies of all types (medicine, food or others) from any healthcare level. When some physician adds or updates a medical order of a admitted patient, he or she must to access to the allergies module first.

Why SNOMED CT? The allergies domain has a low representation in current classifications and the allergies’ subset of SNOMED CT incorporates them well enough.

Difficulties: Being a strictly clinical nature application and a transversal tool for the organization, a full consensus between many different types of professionals was needed. This consensus slowed the preparation process of the module, as different versions were required. However this consensus implied a better final product and facilitated the implementation phase.

Elements used: Allergies’ subset of SNOMED CT from the Clinical Dictionary for iHealth project.

Promoter: The project was coordinated by two commissions of the corporation: The Documentation and the Medical Order ones.

Affected centres: All healthcare centres of the corporation: 3 Primary care centres, 2 Acute care hospitals, 3 Social and Healthcare centres.

Implementation dates and current state: The TESISHCE allergies module was implemented the 15th of July in 2014 and it was operative from the first day in the whole Corporation. In six working weeks the allergy information from 6797 patients was added: 5712 didn’t have any allergy and 1085 presented someone.

Future steps: There is an ongoing implementation from Pharmacy Service for mapping SNOMED CT codes to ATC (Anatomical Therapeutic Chemical classification) codes of active ingredients in order to relating the prescription with allergies. This mapping will allow the incorporation of alerts and/or locks in the prescription process and also in the dispensation of the prescribed medicines. It is expected to being implemented at the beginning of the year 2015. In the other hand, as being a structural language, the patient allergy information could be share at other levels like the Shared Medical Records History of Catalonia, the one of the Spanish National Healthcare System and the European epSOS project.

Contact: Guillem Paluzie, Head of health information and documentation in Healthcare Corporation in Maresme and la Selva, gpaluzie@salutms.cat.

 

If you wish to bring us another experience or make an inquiry about the section or terminology in general, you can contact with: Ariadna Rius, manager of the Terminology Line in Centre of Competences in Integration in the Office of Standards and Interoperability, Tecnocampus Foundation, arius@tecnocampus.cat.


Return to SNOMED CT experiences