Incorporació del subconjunt d’immunitzacions de SNOMED CT a l’estació clínica de treball d’atenció primària (eCAP) de l’ICS

Leer en castellano
Read It in English

Incorporació del subconjunt d’immunitzacions de SNOMED CT a l’estació clínica de treball d’atenció primària (eCAP) de l’ICS

Títol: Incorporació del subconjunt d’immunitzacions de SNOMED CT a l’estació clínica de treball d’atenció primària (eCAP) de l’ICS (Institut Català de la Salut).

Objectiu: Redissenyar el mòdul d’immunitzacions de l’estació clínica de treball de l’ICS, tant d’atenció primària com d’hospitalària, i fent que la seva informació sigui interoperable.

Descripció: S’ha redissenyat el mòdul d’immunitzacions de l’estació clínica de treball de l’ICS de manera que el nou mòdul està pensat tant per a atenció primària com hospitalària i inclou el concepte d’immunització activa (vacunes) i passiva (immunoglobulines). S’hi utilitza la terminologia SNOMED CT per tal que la informació que es registri sigui estàndard i interoperable, tant entre nivells assistencials com amb d’altres agents com l’HC3. El nou mòdul forma part del projecte d’integració d’atenció primària i hospitalària de l’ICS, a través del qual es vol garantir la continuïtat assistencial entre ambdós nivells d’atenció, oferint visions comunes de la informació dels pacients. Quan el nou mòdul estigui completament implantat, els professionals assistencials registraran les immunitzacions administrades als pacients, les quals quedaran emmagatzemades i codificades en SNOMED CT.

Per què SNOMED CT? No existia cap classificació o terminologia per registrar les immunitzacions i es va triar SNOMED CT perquè permet descriure tot el procés utilitzant diferent eixos relacionats entre sí. Amb SNOMED CT és possible codificar les immunitzacions com a substàncies, com a productes biològics/farmacèutics i també l’acte d’administrar-les (i els tres codis són diferents i estan relacionats entre ells). En diferents eixos d’una mateixa terminologia tens el procés d’administrar les immunitzacions.

Dificultats destacades: El fet de tenir diferents eixos també és una de les principals dificultats trobades, ja que a l’hora de codificar algun concepte cal tenir molt clar quin eix utilitzar. La principal dificultat que vam trobar va ser decidir l’eix a utilitzar en el nou mòdul però vam fer servir el subconjunt d’immunitzacions que s’havia creat al projecte Diccionari Clínic per iSalut amb la nostra participació i que conté les immunitzacions com a productes biològics/farmacèutics (i relacionades amb els antígens de les immunitzacions com a substàncies).

Elements utilitzats: Subconjunt d’immunitzacions actives i passives desenvolupat al Diccionari Clínic per iSalut i que conté més de 60 immunitzacions.

Promotor: Institut Català de la Salut (ICS).

Centres afectats: Tots els centres d’atenció primària de l’ICS i d’altres que estan utilitzant el mateix sistema d’estació clínica de treball (eCAP).

Dates de realització i estat actual: El nou mòdul d’immunitzacions que inclou el subconjunt de SNOMED CT d’immunitzacions es va començar a treballar al novembre del 2011. Actualment el mòdul està en fase de proves (s’està preparant la migració del mòdul vell al nou). Està previst començar a fer la formació als professionals assistencials que l’utilitzaran a mitjans d’octubre i finalitzar la implantació total als centres d’atenció primària entre el novembre i desembre d’aquest 2014.

Futurs passos: Una vegada tinguem el nou mòdul d’immunitzacions implantat a les estacions clíniques de treball d’atenció primària treballarem al 2015 per implantar-lo també a l’atenció hospitalària. A més a més també hem començat a treballar per tal que les immunitzacions registrades es puguin publicar a l’HC3 utilitzant SNOMED CT (essent la primera experiència de publicació d’immunitzacions a l’HC3 que utilitzi SNOMED CT).

Contacte: Montse Nozal, Directora UGAP Terrassa C- Sant Quirze Vallès, Institut Català de la Salut, montserrat.nozal@gencat.cat.

Si voleu aportar una experiència o fer una consulta sobre la secció o la terminologia en general, poseu-vos en contacte amb: Ariadna Rius, Responsable Línia Terminologia, Centre de Competències d’Integració de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat, Fundació Tecnocampus, arius@tecnocampus.cat.


Tornar a l’apartat d’experiències de SNOMED CT

Llegir en català
Read It in English

Incorporación del subconjunto de inmunizaciones de SNOMED CT en la estación clínica de trabajo de atención primaria (eCAP) del ICS

Título: Incorporación del subconjunto de inmunizaciones de SNOMED CT en la estación clínica de trabajo de atención primaria (eCAP) del ICS (Institut Català de la Salut).

Objetivo: Rediseñar el módulo de inmunizaciones de la estación clínica de trabajo del ICS, tanto de atención primaria como hospitalaria, y haciendo que su información sea interoperable.

Descripción: Se ha rediseñado el módulo de inmunizaciones de la estación clínica de trabajo del ICS de manera que el nuevo módulo está pensado tanto para atención primaria como hospitalaria e incluye el concepto de inmunización activa (vacunas) y pasiva (inmunoglobulinas). Se utiliza la terminología SNOMED CT para que la información que se registre sea estándar e interoperable, tanto entre niveles asistenciales como con otros agentes como la HC3. El nuevo módulo forma parte del proyecto de integración de datos de atención primaria y hospitalaria del ICS, a través del cual se quiere garantizar la continuidad asistencial entre ambos niveles de atención, ofreciendo visiones comunes de la información de los pacientes. Cuando el nuevo módulo este completamente implantado, los profesionales asistenciales registraran las inmunizaciones administradas a los pacientes, que quedaran almacenadas y codificadas en SNOMED CT.

¿Por qué SNOMED CT? No existía ninguna clasificación o terminología para registrar las inmunizaciones y se escogió SNOMED CT porqué permite describir todo el proceso utilizando diferentes ejes relacionados entre sí. Con SNOMED CT es posible codificar las inmunizaciones como sustancias, productos biológicos/farmacéuticos y también el acto de administrarlas (los tres códigos son diferentes y están relacionados entre ellos). En diferentes ejes de una misma terminología tienes el proceso de administrar las inmunizaciones.

Dificultades destacadas: El hecho de tener diferentes ejes también es una de las principales dificultades encontradas, ya que a la hora de codificar algún concepto hace falta tener muy claro qué eje utilizar. La principal dificultad que encontramos fue decidir el eje a utilizar en el nuevo módulo, pero utilizamos el subconjunto de inmunizaciones que se había creado en el proyecto del Diccionario Clínico para iSalut con nuestra participación y que contiene las inmunizaciones como productos biológicos/farmacéuticos (y relacionadas con los antígenos de las inmunizaciones como sustancias).

Elementos utilizados: Subconjunto de inmunizaciones activas y pasivas desarrollado en el Diccionario Clínico para iSalut y que contiene más de 60 inmunizaciones.

Promotor: Institut Català de la Salut (ICS).

Centros afectados: Todos los centros de atención primaria del ICS y otros que están utilizando el mismo sistema de estación clínica de trabajo (eCAP).

Fechas de realización y estado actual: El nuevo módulo de inmunizaciones que incluye el subconjunto de inmunizaciones de SNOMED CT se empezó a trabajar en noviembre del 2011. Actualmente el módulo está en fase de pruebas (se está preparando la migración del módulo antiguo al nuevo). Está previsto empezar a realizar la formación a los profesionales asistenciales que lo utilizaran a medianos de octubre y finalizar la implantación total en los centros de atención primaria entre el noviembre y diciembre de este 2014.

Futuros pasos: Una vez tengamos el nuevo módulo de inmunizaciones implantado en las estaciones clínicas de trabajo de atención primaria trabajaremos en 2015 para implantarlo también en atención hospitalaria. Además, también hemos empezado a trabajar para conseguir que las inmunizaciones registradas se puedan publicar en HC3 utilizando SNOMED CT (siendo la primera experiencia de publicación de inmunizaciones en HC3 utilizando SNOMED CT).

Contacto: Montse Nozal, Directora UGAP Terrassa C- Sant Quirze Vallès, Institut Català de la Salut, montserrat.nozal@gencat.cat.

 

Si queréis aportar una experiencia o hacer una consulta sobre la sección o la terminología en general, poneros en contacto con: Ariadna Rius, Responsable Línea Terminología, Centro de Competencias de Integración de la Oficina de Estándares e Interoperabilidad, Fundación Tecnocampus, arius@tecnocampus.cat.


Volver al apartado de experiencias de SNOMED CT

Llegir en català
Leer en castellano

Incorporation of the immunizations’ subset of SNOMED CT in the Clinical Work Station of primary care (eCAP) of ICS

Title: Incorporation of the immunizations’ subset of SNOMED CT in the Clinical Work Station of primary care (eCAP) of Catalan Health Institute (ICS).

Objectives: To redesign the immunizations’ module in the CWS of ICS for both primary and hospital care, and making its information interoperable.

Description: The immunizations’ module of the CWS of ICS has been redesigned, adapting it for both primary and hospital care and including the concept of active (vaccines) and passive (immunoglobulins) immunizations. SNOMED CT has been used in order to make the information registered standard and interoperable between different levels of healthcare and also with other agents like HC3. This new module is part of the integration project between primary and hospital care of ICS, through which continuity of care will be guaranteed offering common visions of the patients’ information. When this new module will be completely implemented healthcare professionals will record the administered immunizations to patients which will be stored and encoded using SNOMED CT.

Why SNOMED CT? There wasn’t any classification or terminology to record the immunizations and for this reason SNOMED CT was chosen to describe the whole process using different axis related to each other. SNOMED CT lets the codification of immunizations as substances, biological or pharmaceutical products and it allow us to record the procedure consisting on the administration of them too (this three codes are different and they are related to each other). In different axis of one single terminology you have the process of administrating immunizations.

Difficulties: The fact of having several axis is one of the difficulties found, because in order to codify a concept is necessary to select (and choose) first the axis. The main difficulty found was deciding which axis was necessary to use in the new module, finally we decided to use the subset of immunizations created in the Clinical Dictionary for iSalut with our participation and that contains immunizations as a biological and pharmaceutical products (related to the antigens of immunizations as a substances).

Elements used: Subset of active and passive immunizations developed in the Clinical Dictionary for iSalut project and which contains over 60 immunizations.

Promoter: Catalan Health Institute (ICS).

Affected centres: All healthcare centres of primary care at ICS and other centres which are using the same Clinical Workstation (eCAP).

Implementation dates and current state: The new immunization module that includes the immunizations’ subset of SNOMED CT was started in November 2011. Today the module is being tested (the new module migration is being prepared). Healthcare professionals’ training expects to start at the middle of October and the implementation will be ready in whole primary care centres at the end of November – beginning of December 2014.

Future steps: Once we will have the immunizations’ module implemented in whole CWS at primary care, we will start the implementation at hospital care as well during next year. Moreover, we have started working on publishing the recorded immunizations at HC3 using SNOMED CT (being the first experience of immunizations published at HC3 using SNOMED CT).

Contact: Montse Nozal, Director at UGAP Terrassa C – Sant Quirze Vallès, Catalan Health Institute, montserrat.nozal@gencat.cat.

 

If you wish to bring us another experience or make an inquiry about the section or terminology in general, you can contact with: Ariadna Rius, manager of the Terminology Line in Centre of Competences in Integration in the Office of Standards and Interoperability, Tecnocampus Foundation, arius@tecnocampus.cat.


Return to SNOMED CT experiences