Entrades classificades amb: DICOM

Formació de la línea EI que el CCI ofereix

Leer en castellano
Read It in English

Des de la línia d’Entorns d’Interoperabilitat (EI) el Centre de Competències d’Integració (CCI) ofereix un ventall de cursos per a tothom que estigui interessat en introduir-se o ampliar els seus coneixements en la integració i la interoperabilitat de sistemes així com també l’ús d’estàndards dins del sector salut. Els cursos que actualment està oferint el CCI són:

HL7 (Health Level Seven)

 

 

 

Fundada a l’any 1987, HL7 és una de les organitzacions més importants d’estàndards en missatgeria d’informàtica mèdica. La seva missió és proveir un marc complert d’estàndards relacionats per l’intercanvi, la integració, i la recuperació d’informació electrònica de salut que suporti la pràctica i la gestió clínica. Per tant, HL7 intervé específicament creant estàndards, guies i metodologies flexibles, cost-efectives que permetin la interoperabilitat entre els sistemes d’informació i l’intercanvi de registres de salut electrònics.

En aquest curs oferim introducció a l’estàndard, expliquem quines son les regles generals per definir un missatge HL7, veiem els tipus de dades intercanviades, així com els elements dels missatges, les regles de processament, etc. Oferim des de cursos introductoris a l’’estàndard fins a cursos més avançats per aprofundir en el seu ús.

CDA (Clinical Document Architecture)

El CDA és una especificació per intercanvi de documents utilitzant XML, el model d’informació de HL7 (RIM), la metodologia de HL7 V3 i vocabularis controlats (SNOMED, CIE-9-MC, LOINC, etc.). El CDA estandarditza l’estructura i la semàntica necessària per l’intercanvi de documents. Es pot utilitzar de manera simple o complexa en funció del que es requereixi, des d’enviar un document amb mínima informació contextual, fins a enviar-lo completament codificat.

En el curs es descriu el que és el CDA, quina és la seva estructura , com crear un CDA, com es valida, etc.

IHE (Integrating The Healthcare Enterprise)

IHE és una iniciativa de professionals del àmbit sanitari i de la indústria per millorar la forma en que els sistemes informàtics sanitaris comparteixen informació. IHE promou l’ús coordinat d’estàndards establerts com DICOM o HL7 per aconseguir una cura òptima del pacient.

Els sistemes desenvolupats complint IHE es comuniquen millor, són més fàcils de desenvolupar i permeten un ús més efectiu de la informació. Metges, especialistes, infermeres i administradors, entre altres, visualitzen un sistema amb el que poden transmetre informació contínuament dins d’un departament o entre ells i que permet una fàcil disponibilitat d’estar en el punt d’atenció al pacient. IHE està dissenyat per poder dur a terme aquesta visió millorant l’estat de les integracions i eliminant els impediments per una millor atenció al pacient.

El curs consisteix en una introducció del IHE, mostrar i explicar quins són els dominis i perfils que més es fan servir, així com veure com validar aplicacions a través del IHE, veure de quins recursos disposa i realitzar varis casos d’ús que ajudin a entendre l’aplicació del marc de IHE en un entorn real per integrar dispositius mèdics.

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)

DICOM és l’estàndard reconegut mundialment per l’intercanvi, maneig, emmagatzemament, impressió i transmissió d’imatges mèdiques. Una de les principals característiques, és que agrupa en un únic fitxer tota la informació. Tots els sistemes moderns de diagnòstic d’imatge (modalitat d’imatge), equips com els raigs X, ultrasons, tomografies computeritzada(CT) i MRI (Imatge magnètica de ressonància) suporten DICOM. De la mateixa manera que tots els navegadors web poden visualitzar imatge JPEG emmagatzemades en servidors llunyans, els sistemes mèdics que utilitzen DICOM poden enviar i rebre imatges DICOM i buscar-les en altres sistemes mèdics. L’èxit d’aquest estàndard es basa en la capacitat d’integrar els sistemes mèdics fabricats per diferents proveïdors.

En el curs es defineix com és l’estàndard i les parts per les quals està format, quines són les diferents classes d’informació d’objectes, quins són els seus tipus de dades, quins serveis o llibreries disposa, i veure un cas d’ús d’integració d’un dispositiu aplicant l’estàndard DICOM.

MIRTH CONNECT

És un motor d’interfície HL7 multiplataforma dissenyat especialment per permetre l’enviament bidireccional de missatges HL7 entre sistemes i aplicacions a través de múltiples mitjans de transport disponibles. Mirth Connect utilitza una arquitectura basada en canals per connectar els sistemes de HIT (Health Information Technology) i permet que els missatges es filtrin, es transformin, i s’encaminin basant-se en regles definides per l’usuari.

L’objectiu d’aquest curs és familiaritzar-se i conèixer les funcionalitats del Mirth Connect i obtenir els coneixements necessaris per poder realitzar integracions amb aquesta plataforma.

CURS D’INTEGRACIÓ DE DISPOSITIUS MÈDICS

Els dispositius mèdics han de ser capaços d’integrar-se correctament amb el HIS d’un hospital, siguin quins siguin els dispositius i els HIS a connectar. Per poder fer això, s’ha de definir un procediment estàndard, que serveixi per tots els casos. Utilitzant l’estàndard HL7 es defineix el procediment, des de que es demana la comanda per part del centre peticionari per utilitzar el dispositiu, fins que el dispositiu realitza la prova i envia els resultats al repositori.

Els objectius d’aquest curs són analitzar la problemàtica actual en la integració de dispositius mèdics, veure quins recursos existeixen i quins són més adients per resoldre aquesta problemàtica, aprendre el concepte d’interoperabilitat i saber utilitzar els diferents marcs d’interoperabilitat que existeixen, conèixer Mirth Connect a nivell d’usuari i finalment realitzar la integració d’un dispositiu mèdic.

A banda d’aquest ventall de cursos, el CCI també pot oferir cursos a mida en funció de les necessitats i objectius que es plantegin, així doncs, per rebre més informació sobre un dels cursos exposats o bé per ajustar algun curs a les seves necessitats pot posar-se en contacte al següent e-mail: mdomingo@tecnocampus.cat

Llegir en català
Read It in English

Desde la línea de Entornos de Interoperabilidad (EI) del Centro de Competencias de Integración (CCI) se ofrece un abanico de cursos para todo el mundo que esté interesado en introducirse o ampliar sus conocimientos en la integración y la interoperabilidad de sistemas así como también el uso de estándares dentro del sector salud. Los cursos que actualmente está ofreciendo el CCI son los siguientes:

HL7 (Health Level Seven)

 

 

 

Fundada el año 1987, HL7 es una de las organizaciones más importantes de estándares en mensajería de información médica. Su misión es proporcionar un marco completo de estándares relacionados por el intercambio, la integración y la recuperación de información electrónica de salud que soporte la práctica y la gestión clínica. Por lo tanto, HL7 interviene específicamente creando estándares, guías y metodologías flexibles, coste-efectivas que permitan la interoperabilidad entre los sistemas de información y el intercambio de registros de salud electrónicos.

En este curso ofrecemos una introducción al estándar, explicamos cuales son las reglas generales para definir un mensaje HL7, vemos los tipos de datos intercambiados, así como los elementos de los mensajes, las reglas de procesamiento, etc. Ofrecemos des de cursos introductorios al estándar hasta cursos más avanzados para profundizar en su uso.

CDA (Clinical Document Architecture)

El CDA es una especificación para intercambio de documentos utilizando XML, el modelo de información de HL7 (RIM), la metodología de HL7 V3 y vocabularios controlados o locales (SNOMED, ICD, LOINC, etc.). El CDA estandariza la estructura y la semántica necesaria para el intercambio de documentos. Se puede utilizar de manera simple o compleja en función de lo que se requiera, des de enviar un documento con la mínima información contextual, hasta enviarlo completamente codificado.

En el curso se describe qué es el CDA, qué es su estructura, como crear un CDA, como se valida, etc.

IHE (Integrating The Healthcare Enterprise)

IHE es una iniciativa de profesionales del ámbito sanitario y de la industria para mejorar la forma en que los sistemas informáticos sanitarios compartan información. IHE promueve el uso cordinado de estándares establecidos como DICOM o HL7 para conseguir una cura óptima del paciente.

Los sistemas desarrolados cumpliendo HE se comunican mejor, son más fáciles de desenvolupar y permiten un uso más efectivo de la información. Médicos, especialistas, infermeras y administradores, entre otros, visualizan un sistema con el que puedan transmitir información continuamente dentro de un departamento o entre ellos y que permita una fácil disponibilidad de estar en el punto de atención al paciente. IHE esta diseñado para poder llevar a cabo ésta visión mejorando el estado de las integraciones y eliminando los impedimentos para una mejor atención al paciente.

El curso consiste en una introducción del IHE, mostrar y explicar cuales son los dominios y perfiles que más se utilizan, así como ver como validar aplicaciones a través del IHE, ver de que recursos dispone y realizar varios casos de uso que ayuden a entender mejor la aplicación del marco de IHE en un entorno real para integrar dispositivos médicos.

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)

DICOM és l’estàndard reconegut mundialment per l’intercanvi, maneig, emmagatzemament, impresió i transmissió d’imatges mèdiques. Una de les principals característiques, és que agrupa en un únic fitxer tota la informació. Tots els sistemes moderns de diagnòstic d’imatge (modalitat d’imatge), equips com els rajos X, ultrasons, tomografies computeritzada(CT) i MRI (Imatge magnètica de resonància) soporten DICOM. De la mateixa manera que tots els navegadors web poden visualitzar imatge JPEG emmagatzemades en servidors llunyans, els sistemes mèdics que utilitzen DICOM poden enviar i rebre imatges DICOM i buscar-les en altres sistemes mèdics. L’èxit d’aquest estàndar es basa en la capacitat d’integrar els sistemes mèdics fabricats per diferents proveïdors.

En el curs es defineix com és l’estàndard i les parts per les quals està format, quines són les diferents classes d’informació d’objectes, quins són els seus tipus de dades, quins serveis o llibreries disposa, i veure un cas d’ús d’integració d’un dispositiu aplicant l’estàndard DICOM.

MIRTH CONNECT

Es un motor de interfaz HL7 multiplataforma diseñado especialmente para permitir el envío bidireccional de mensajes HL7 entre sistemas y aplicaciones a través de múltiples medios de transporte disponibles. Mirth Connect utiliza una arquitectura basada en canales para conectar los sistemas de HIT (Health Information Technology) y permite que los mensajes se filtren, se transformen, y se encaminen basándose en reglas definidas por el usuario.

El objetivo de este curso es familiarizarse y conocer las funcionalidades del Mirth Connect y obtener los conocimientos necesarios para poder realizar integraciones con esta plataforma.

CURSO DE INTEGRACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Los dispositivos médicos han de ser capaces de integrarse correctamente con el HIS de un hospital, sean cuales sean los dispositivos y los HIS a conectar. Para poder realizar esto, se ha definido un procedimiento estándar, que sirve para todos los casos. Utilizando el estándar HL7 se define el procedimiento, des de que se pide una comanda por parte del centro peticionario para utilizar el dispositivo, hasta que el dispositivo realiza la prueba y envía los resultados al repositorio.

Los objetivos consisten en analizar la problemática actual en la integración de dispositivos médicos, ver que recursos existen y cuales son más adecuados para solventar dicha problemática, aprender el concepto de interoperabilidad y saber utilizar los diferentes marcos de interoperabilidad que existen, conocer Mirth Connect a nivel de usuario y finalmente realizar la integración de un dispositivo médico.

Dejando a lado este abanico de cursos, el CCI també ofrece cursos a medida en función de las necesidades y objetivos que se planteen. Para recibir más información sobre uno de los cursos expuestos o bien para ajustar algún curso a sus necesidades puede ponerse en contacto con el siguiente e-mail: mdomingo@tecnocampus.cat

Llegir en català
Leer en castellano

From Interoperability Environment (IE) line the Integration and Competency Centre (ICC) offers a big spectrum training courses for everybody interested in deepening or enlarging their knowledge in the integration and interoperability systems or using standards within healthcare sector. CCI is currently offering the following training courses:

HL7 (Health Level Seven)

 

 

 

Founded in 1987, HL7 is one of the most main organizations of standard in medical information messaging. Its mission is to provide a complete framework of standards related to exchange, integrate and the electronic healthcare information recovering that supports the practice and clinical management. Therefore HL7 specifically involves creating standards, guidelines and flexible methodologies, cost-effectives that enable to the interoperability between the information systems and electronic health records exchanging.

This course offers an introduction of standard, we explain which rules define a HL7 message, and we’ll see which kind of exchanging data and either the message elements or procedures rules. We offer several training courses from introductory courses to more developed courses.

CDA (Clinical Document Architecture)

CDA is an specification to exchange reports using XML, HL7 (RIM) information model, HL7 V3 methodology and controlled or local vocabularies (SNOMED, ICD, LOINC,…). The CDA standardizes the structure and semantic needed to exchange reports. It could be used in a simple or complex way; it depends on what one want, from sending a report with the minimum contextual information since sending it completely codified.

In this training course we describe what CDA is and which structure it have and how we can create and validate CDA.

IHE (Integrating The Healthcare Enterprise)

IHE is a professional initiative in the healthcare and industry sector to enhance the way in which informatic health systems share the information. IHE promotes using standards that are stablished as DICOm or HL7 to achieve an optimal cure of the patient.

The developed systems fulfilling IHE are communicated better, they are easier to develop and they enable more effective use of information. Phisicians, specialists, nurses and administrators, inter alia, they displayed a system that can broadcast information continuously within a department or between them and it enable an easy availabililty to be at the point of patient care. IHE are designed to carry out this vision enhancing, the integration state and deleting impediments to better patient care.

This training course consists with introduction of IHE, show and explain which domains and profiles most commonly used, as well as viewing how validate the application through IHE and which resources are available and performing use cases to aid understand better the IHE applications in a real environment to integrate medical devices.

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)

DICOM is a standards that is world-renowned for exchange, management, store, print and broadcast medical images. One of the main features it is joins in a unique file all the information. All currently systems of diagnostic imaging, equipment such as X-ray, ultrasound, CT and MRI (Medical Resonance Imaging) support DICOM. In the same way all web navegators can display JPEG imatge, the medical systems use DICOM to send and recive DICOM images. The success of this standard is based on the capacity to integrate the medical manufactured systems in differents suppliers.

This course defines how is the standard and in which parts is composed, which kind of information objects has and which kind of data is, which services and libraries has and finaly, we’ll see several use cases regarding integration of diveces using the DICOM standard.

MIRTH CONNECT

Is an interface engine HL7 multiplatform specially designed to enable sending bidirectional HL7 message between systems and applications through multiple transportation available. Mirth Connect uses an architecture based on channels to connect the HIT (Health Information Technology) systems and allows messages to be filtered, transformed and routed based on user-defined rules.

The aim of this training course is familiarize and know the functionalities of Mirth Connect and to obtain the knowledge needed to perform integration on this platform.

COURSE OF MEDICAL DEVICE INTEGRATION

The medical devices must be able to integrate properly the HIS from a hospital, regardless of the devices and connecting HIS . To do this, we have defined a standard procedure, used for all cases. Using the HL7 standard defines the procedure, they seeks commands from the petitioner to use the device until the device performs the test and send the results to the repository.

The objectives are to analyze the current problems in the integration of medical devices, see what resources are available and which are best suited to solve this problem, learning the concept of interoperability and how to use the different interoperability frameworks that exist, meet at Mirth Connect user and finally perform the integration of a medical device.

Leaving aside this range of courses, ITC offers courses as a function of the needs and goals that arise. For more information on one of these courses you can contact us in the following e- mail: mdomingo@tecnocampus.cat

Estàndard per la digitalització de la imatge médica. DICOM.

Leer en castellano

Què es Dicom?

Dicom (Digital Imaging and Communications in Medicine)  és l’estàndard reconegut mundialment per a l’intercanvi d’imatges mèdiques, pensat per al maneig, emmagatzematge, impressió i transmissió d’imatges mèdiques.
En Dicom, les imatges són instàncies de classes Objecte d’Informació Definits (IOD) en la norma amb atributs obligatoris, opcionals i condicionals. Les instàncies estan identificades per mitjà de UID (Unique IDentifier).
Inclou la definició d’un format de fitxer i d’un protocol de comunicació de xarxa. El protocol de comunicació és un protocol d’aplicació que usa TCP/IP per a la comunicació entre sistemes.
Dicom consta principalment de dues parts ben diferenciades: la capçalera i el cos. La capçalera conté informació sobre el pacient, el tipus de prova realitzada, dimensions de la imatge, etc. El cos conté les dades de la imatge i la imatge.
Un objecte DICOM simple pot contenir solament una imatge, però aquesta imatge pot tenir múltiples “fotogrames” (frames), permetent l’emmagatzematge de blocs de cinema o qualsevol altres dades amb diversos fotogrames.

Les parts del Dicom

L’estàndard Dicom consisteix actualment en 20 parts. Cadascuna de les parts les podem trobar especificades a la pàgina oficial de Nema http://medical.nema.org/standard.html. A la pàgina web ens podem descarregar aquestes parts en format word o format pdf.
La primera part, per exemple, conté una breu descripció del contingut de totes les parts, essencial per a començar a adquirir coneixements sobre l’estàndard Dicom.
Cada any revisen la documentació, i per tant, qualsevol part pot ser modificada o ampliada d’un any a un altre, o inclús poden afegir noves parts.

Serveis Dicom

L’estàndard Dicom ofereix una sèrie de serveis, dels quals els més destacats són:
Dicom Store: El servei DICOM Store és usat per enviar imatges o altres objectes persistents (informes estructurats, etc.) a un PACS (sistema d’arxivat i transmissió d’imatges mèdiques) o a una estació de treball.
Storage Commitment: El servei DICOM storage commitment és usat per confirmar que una imatge ha estat emmagatzemada permanentment per un dispositiu.
Dicom Worklist: Permet llegir la “Llista de Pacients citats”, obtenir detalls dels pacients i exàmens mèdics sol·licitats electrònicament, evitant la necessitat d’introduir aquesta informació diverses vegades i els seus consegüents errors.
Query/Retrieve: Permet a una estació de treball fer cerques d’imatges en un PACS i recuperar-les.

SCU i SCP

Dicom és un estàndard que cobreix parcialment el model de processos distribuïts, el qual té almenys dos processos compartint informació. La relació entre tots dos processos es defineix per una Classe de Servei descrivint els papers de tots dos processos;
SCU: Service Class User. És qui realitza la petició.
SCP: Service Class Provider. És qui proporciona la informació.
En aquest exemple, l’escàner CT sol·licita el servei d’emmagatzematge (storage) de la prova, el servidor ofereix l’emmagatzematge i el servei a l’escàner. Per diferenciar entre els quals realitzen la petició i els que proveeixen la informació DICOM els anomena SCU i SCP.

DICOM Service-Object Pair (SOP)

Cada intercanvi en la xarxa de dades DICOM entre un SCU i SCP és una associació. I aquestes associacions DICOM les anomena Service-Object Pairs (SOP), i les agrupa en classes SOP.
SOP = Service Class + Information Object
És a dir, és la combinació de les classes de servei i dels objectes de informació.

Camps Dicom

En una imatge Dicom hi trobem els següents tipus de camps:
Tag- Codi que representa un atribut en concret
Attribute Name- Nom de l’atribut
VR– Value Representation. Indica el tipus de dades que representa i el seu format. Els diferents tipus es poden veure en la part 5 de l’estàndard. Exemples: CS: Code String. DA: Date. PN: Person Name. UI: Unic Identifier. TM: Time.
VM- Value Multiplicity. Especifica la quantitat de valors que conté el camp.
Tota la informació necessària per poder implementar l’estàndard Dicom ho podem trobar a la pàgina oficial de Nema: http://medical.nema.org/

Llegir en català

¿Qué es Dicom?

Dicom (Digital Imaging and Communication in Medicine) es el estándar reconocido mundialmente para el intercambio de imágenes médicas, pensado para el manejo, almacenamiento, impresión y transmisión de imágenes médicas.
En Dicom, las imágenes son instancias de clases de Objetos de Información Definidos (IOD) en la norma con atributos obligatorios, opcionales y condicionales. Las instancias están identificadas por medio de un UID (Unique IDentifier).
Incluye la definición de un formato de fichero y de un protocolo de comunicación de red. El protocolo de comunicación es un protocolo de aplicación que usa TCP/IP para la comunicación entre sistemas.
Dicom consta principalmente de dos partes muy diferenciadas: la cabecera y el cuerpo. La cabecera contiene información sobre el paciente, el tipo de prueba realizada, dimensiones de la imagen, etc. El cuerpo contiene los datos de la imagen y la imagen.
Un objeto DICOM simple puede contener solamente una imagen, pero esta imagen puede tener múltiples “fotogramas” (frames), permitiendo el almacenamiento de bloques de cine o cualquier otros datos con varios fotogramas.

Las partes del Dicom

El estándar Dicom consiste actualmente en 20 partes. Cada una de las partes las podemos encontrar especificadas en la página oficial de Nema http://medical.nema.org/standard.html. En la página web nos podemos descargar estas partes en formato word o formato pdf.
La primera parte, por ejemplo, contiene una breve descripción del contenido de todas las partes, esencial para empezar a adquirir conocimientos sobre el estándar Dicom.
Cada año revisan la documentación, y por lo tanto, cualquier parte puede ser modificada o ampliada de un año a otro, o incluso pueden añadir nuevas partes.

Servicios Dicom

El estándar Dicom ofrece una serie de servicios, de los cuales los más destacados son:

Dicom Store: El servicio Dicom Store es usado para enviar imágenes u otros objetos persistentes (informes estructurados, etc.) a un PACS (sistema de archivado y transmisión de imágenes médicas) o a una estación de trabajo.
Storage Commitment: El servicio Dicom storage commitment es usado para confirmar que una imagen ha sido almacenada permanentemente por un dispositivo.
Dicom Worklist: Permite leer la “Lista de Pacientes citados”, obtener detalles de los pacientes y exámenes médicos solicitados electrónicamente, evitando la necesidad de introducir esta información varias veces y sus consiguientes errores.
Query/Retrieve: Permite a una estación de trabajo hacer búsquedas de imágenes en un PACS y recuperarlas.

SCU y SCP

Dicom es un estándar que cubre parcialmente el modelo de procesos distribuidos, el cual tiene al menos dos procesos compartiendo información. La relación entre los dos procesos se define por una Clase de Servicio describiendo los papeles de los dos procesos:
SCU: Service Class User. Es quien realiza la petición.
SCP: Service Class Provider. Es quien proporciona la información.
En este ejemplo, el escáner CT solicita el servicio de almacenamiento (storage) de la prueba, el servidor ofrece el almacenamiento y el servicio al escáner. Para diferenciar entre los que realizan la petición y los que proveen la información DICOM los denomina SCU y SCP.

DICOM Service-Object Pair (SOP)

Cada intercambio en la red de datos DICOM entre un SCU i SCP es una asociación. Y éstas asociaciones Dicom las denomina Service-Object Pairs (SOP), y las agrupa en clases SOP.
SOP = Service Class + Information Object
Es decir, es la combinación de las clases de servicio y de los objetos de información.

Campos Dicom

En una imagen Dicom encontramos los siguientes tipos de campos:
Tag- Código que representa un atributo en concreto
Attribute Name- Nombre del ’atributo
VR– Value Representation. Indica el tipo de datos que representa y su formato. Los diferentes tipos de datos se pueden ver en la Parte 5 del estándar. Ejemplos: CS: Code String. DA: Date. PN: Person Name. UI: Unic Identifier. TM: Time.
VM- Value Multiplicity. Especifica la cantidad de valores que contiene el campo.
Toda la información necesaria para poder implementar el estándar Dicom lo podemos encontrar en la página oficial de Nema: http://medical.nema.org/

IHE i els perfils d’integració

Leer en castellano

Desde el CCI-TCM hem realitzat una sèrie de  documents per tal de definir com implementar diferents aspectes relacionats amb imatge medica com poden ser: La distribució, la presentació o el contingut. Per tal de complir allò que defineix l’ Integrating the Healthcare Enterprise .

Integrating the Healthcare Enterprise , que abreugem com IHE i que podria traduir-se com Integrant les Empreses Sanitàries, és una iniciativa de professionals de la sanitat (incloent col·legis professionals de metges) i empreses proveïdores, que el seu objectiu és millorar la comunicació entre els sistemes d’informació que s’utilitzen en l’atenció al pacient. IHE defineix uns Perfils d’Integració que utilitzen estàndards d’informació mèdica ja preestablerts per a la integració de sistemes, de manera que proporcionen una interoperabilitat efectiva i un flux de treball eficient. IHE també ens permet aconseguir el nivell d’integració exigible en l’era de la història clínica electrònica.

Un Perfil d’Integració IHE descriu una necessitat clínica d’integració de sistemes i la solució per dur-la a terme. Defineix també els components funcionals, als quals anomenarem Actors IHE, i especifica amb el major grau de detall possible les transaccions que cada Actor haurà de dur a terme, basades sempre en estàndards com el de Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) i Health Level 7 (HL7).

Els Perfils d’Integració IHE permeten gestionar d’una manera eficaç el conjunt integrat de sistemes d’informació necessari per proporcionar una atenció sanitària optima. La seva alternativa seria el desenvolupament d’interfícies fetes a mesura per a cada instal·lació, la qual cosa resulta més costós i requereix el manteniment d’aquestes interfícies durant tota la vida útil del sistema. La integració a través de IHE és menys costosa des del principi i fa que resulti més fàcil la planificació i inici de futures adquisicions, a més de ser més productiva en proporcionar capacitats valuoses. Els Perfils d’Integració defineixen clarament com han d’encaixar totes les peces basant-se en estàndards acceptats globalment.

Gràcies a l’ús de les tecnologies de la informació, IHE aporta valor afegit en diferents processos de negoci com per exemple:

– Ajuda al personal sanitari a l’hora de millorar la qualitat i eficiència de l’atenció sanitària.

-Augmenta la seguretat del pacient al garantir la integritat de la informació mèdica

-Redueix el temps emprat en la solució de problemes tals com la pèrdua de dades i l’aparició d’estudis no corresponents, optimitzant d’aquesta manera l’aprofitament de temps del personal.

-Proporciona al personal sanitari informació ben estructurada sobre el pacient de manera que la presa de decisions mèdiques estigui basada en la millor informació possible.

IHE com s’ha esmentat abans, defineix diferents perfils basats en diferents necessitats d’integració. Aquests perfils es poden trobar  al seu Web Oficial (http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm).

Per exemplificar el que és un perfil presentarem els perfils de radiologia que són una part de la totalitat dels perfils que defineix l’IHE.

Els perfils de radiologia estan classificats segons l’àmbit que defineixen:

Flux de treball

[SWF] Scheduled Workflow

Integra la comanda, programació, adquisició d’imatges, emmagatzemament i visualització dels exàmens de radiologia

En aquest perfil participen els següents actors:

Acquisition Modality, Evidence Creator   , Document Consumer, Document Registry, Document Repository,  Image Display, Image Archive, Image Manager, Imaging Document Source i Imaging Document Consumer

[PDI] Portable Data for Imaging

Proporciona l’ intercanvi fiable de les dades de les imatges i dels informes de diagnòstic a partir de la importació sobre Cd’s, impressió, o opcionalment, per poder-lo visualitzar en un navegador.

En aquest  perfil participen els següents actors:

Portable Media Creator,Portable Media Importer,Image Display,Report Reader,Print Composer,Display

Contingut (Content)

[NM] Nuclear Medicine Image

Especifica la quantitat d’imatges de medicina nuclear i pantalles de resultats que es creen, intercanvien,  s’utilitzen i es mostren.

En aquest  perfil participen els següents actors:

Acquisition Modality, Evidence Creator, Image Archive, Image Display.

[MAMMO] Mammography Image

Especifica la quantitat d’imatges de mamografia i d’objectes de prova que es creen,  intercanvien,  s’utilitzen i es mostren.

En aquest  perfil participen els següents actors:

Acquisition Modality, Evidence Creator, Image Archive, Image Display,Print Composer, Print Server.

Presentació (Presentation)

[KIN] Key Image Note

El Perfil Key image Note permet a un usuari marcar una o més imatges com significants en un estudi, afegint una o més notes gestionades conjuntament amb l’estudi.

Els metges poden adjuntar Key Image Notes a les imatges per diferents motius: accés del metge de capçalera, accés a fitxes pedagògiques, consultes amb altres departaments, problemes amb la qualitat de les imatges…

En aquest  perfil participen els següents actors:

Acquisition Modality,Evidence Creator, Image Display,Image Archive,Image Manager.

[CPI] Consistent Presentation of Images

Manté consistentment la intensitat i la transformació d’imatges entre diferents dispositius de còpia (hard i soft).

En aquest perfil participen els següents actors:

– Image Display i Print Composer.

Infraestructura (Infraestructure)

[ARI] Access to Radiology Information

Comparteix imatges, els informes de diagnòstic i informació relacionada, a l’interior d’una única xarxa. Per a poder donar suport per aquest perfil, l’Image Display o el Report reader hauran de poder consultar i recuperar de múltiples Image Manager/Image Archives o Report Repositories respectivament. També hauran de gestionar els duplicats.

Aplicacions dels perfils IHE

Els perfils IHE s’han implementat amb èxit en diferents centres sanitaris repartits per Europa com:

Health Optimum, Veneto, Italy

Medical Centre Leeuwarden, Friesland, the Netherlands

Johannes Gutenberg University Hospital, Mainz Germany

University Hospital Bordeaux Centre, Bordeaux France

Font: Lizana,M & Domingo,M & Rodriguez,D & Gorriz,M  (2012) IHE.Perfil Radiologia .CCI-TCM

Llegir en català

En el CCI-TCM hemos realizado una serie de documentos para definir como implementar diferentes aspectos relacionados con imagen medica como pueden ser: La distribución, la presentación o el contenido. Para cumplir aquello que define el Integrating the Healthcare Enterprise.

Integrating the Healthcare Enterprise, que abreviamos como IHE y que podría traducirse cómo Integrando las Empresas Sanitarias, es una iniciativa de profesionales de la sanidad (incluiendo colegios profesionales de médicos) y empresas proveedoras, que su objetivo es mejorar la comunicación entre los sistemas de información que se utilizan en la atención al paciente. IHE define unos Perfiles de Integración que utilizan estándares de información médica ya preestablecidos para la integración de sistemas, de forma que proporcionan una interoperabilidad efectiva y un flujo de trabajo eficiente. IHE también nos permite conseguir el nivel de integración exigible en la era de la historia clínica electrónica.

Un Perfil de Integración IHE describe una necesidad clínica de integración de sistemas y la solución para llevarla a cabo. Define también los componentes funcionales, a los cuales denominaremos Actores IHE, y especifica con el mayor grado de detalle posible las transacciones que cada Actor tendrá que llevar a cabo, basadas siempre en estándares como el de Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) y Health Level 7 (HL7).

Los Perfiles de Integración IHE permiten gestionar de una manera eficaz el conjunto integrado de sistemas de información necesario para proporcionar una atención sanitaria optima. Su alternativa sería el desarrollo de interfaces hechas a medida para cada instalación, lo cual resulta más costoso y requiere el mantenimiento de estas interfaces durante toda la vida útil del sistema. La integración a través de IHE es menos costosa desde el principio y hace que resulte más fácil la planificación e inicio de futuras adquisiciones, además de ser más productiva al proporcionar capacidades valiosas. Los Perfiles de Integración definen claramente como tienen que encajar todas las piezas basándose en estándares aceptados globalmente.

Gracias al uso de las tecnologías de la información, IHE aporta valor añadido en diferentes procesos de negocio como por ejemplo:

– Ayuda al personal sanitario a la hora de mejorar la calidad y eficiencia de la atención sanitaria.

-Aumenta la seguridad del paciente al garantizar la integridad de la información médica

-Reduce el tiempo empleado en la solución de problemas tales como la pérdida de datos y la aparición de estudios no correspondientes, optimizando de este modo el aprovechamiento de tiempo del personal.

-Proporciona al personal sanitario información muy estructurada sobre el paciente, de forma que la toma de decisiones médicas esté basada en la mejor información posible.

IHE cómo se ha mencionado antes, define diferentes perfiles basados en diferentes necesidades de integración. Estos perfiles se pueden encontrar en su Web Oficial (http://www.ihe.net/technical_framework/index.cfm).

Para ejemplificar que es un perfil presentaremos los perfiles de radiología que son una parte de la totalidad de los perfiles que define IHE.

Los perfiles de radiología están clasificados según el ámbito que definen:

Flujo de trabajo(Workflow)

[SWF] Scheduled Workflow

Integra el pedido, programación, adquisición de imágenes, almacenamiento y visualización de los exámenes de radiología

En este perfil participan los siguientes actores:

Acquisition Modality, Evidence Creator , Document Consumer, Document Registry, Document Repository, Image Display, Image Archive, Image Manager, Imaging Document Source y Imaging Document Consumer

[PDI] Portable Data for Imaging

Proporciona el intercambio fiable de los datos de las imágenes y de los informes de diagnóstico a partir de la importación sobre Cd’s, impresión, u opcionalmente, para poderlo visualizar en un navegador.

En este perfil participan los siguientes actores:

Portable Media Creator,Portable Media Importer,Image Display,Report Reader,Print Composer y Display

Contenido (Content)

[NM] Nuclear Medicine Image

Especifica la cantidad de imágenes de medicina nuclear y pantallas de resultados que se crean,se intercambian, se utilizan y se muestran.

En este perfil participan los siguientes actores:

Acquisition Modality, Evidence Creator, Image Archive, Image Display

[MAMMO] Mammography Image

Especifica la cantidad de imágenes de mamografía y de objetos de prueba que se crean, se intercambian, se utilizan y se muestran.

En este perfil participan los siguientes actores:

Acquisition Modality, Evidence Creator, Image Archive, Image Display,Print Composer, Print Server.

Presentación (Presentation):

[KIN] Key Image Note

El Perfil Key image Note permite a un usuario marcar una o más imágenes como significantes en un estudio, añadiendo una o más notas gestionadas conjuntamente con el estudio.

Los médicos pueden adjuntar Key Image Notes a las imágenes por diferentes motivos: acceso del médico de cabecera, acceso a fichas pedagógicas, consultas con otros departamentos, problemas con la calidad de las imágenes…

En este perfil participan los siguientes actores:

Acquisition Modality,Evidence Creator, Image Display,Image Archive,Image Manager.

[CPI] Consistent Presentation of Images

Manté consistentment la intensitat i la transformació d’imatges entre diferents dispositius de còpia (hard i soft).

Mantiene consistentemente la intensidad y la transformación de imágenes entre diferentes dispositivos de copia (hard y soft).

En este perfil participan los siguientes actores:

Image Display y Print Composer.

Infraestructura (Infraestructure)

[ARI] Access to Radiology Information

Compartir imágenes, informes de diagnóstico e información relacionada, en el interior de una única red. Para poder dar soporte a este perfil, el Image Display o el Report reader tendrán que poder consultar y recuperar de múltiples Image Manager/Image Archives o Report Repositories respectivamente. También tendrán que gestionar los duplicados.Aplicaciones de los perfiles IHE

Los perfiles IHE se han implementado con éxito en diferentes centros sanitarios repartidos por Europa cómo por ejemplo:

Health Optimum, Veneto, Italy

Medical Centre Leeuwarden, Friesland, the Netherlands

Johannes Gutenberg University Hospital, Mainz Germany

University Hospital Bordeaux Centre, Bordeaux France

Fuente: Lizana,M & Domingo,M & Rodriguez,D & Gorriz,M  (2012) IHE.Perfil Radiologia. CCI-TCM