Entrades classificades amb: Mirth

Formació de la línea EI que el CCI ofereix

Leer en castellano
Read It in English

Des de la línia d’Entorns d’Interoperabilitat (EI) el Centre de Competències d’Integració (CCI) ofereix un ventall de cursos per a tothom que estigui interessat en introduir-se o ampliar els seus coneixements en la integració i la interoperabilitat de sistemes així com també l’ús d’estàndards dins del sector salut. Els cursos que actualment està oferint el CCI són:

HL7 (Health Level Seven)

 

 

 

Fundada a l’any 1987, HL7 és una de les organitzacions més importants d’estàndards en missatgeria d’informàtica mèdica. La seva missió és proveir un marc complert d’estàndards relacionats per l’intercanvi, la integració, i la recuperació d’informació electrònica de salut que suporti la pràctica i la gestió clínica. Per tant, HL7 intervé específicament creant estàndards, guies i metodologies flexibles, cost-efectives que permetin la interoperabilitat entre els sistemes d’informació i l’intercanvi de registres de salut electrònics.

En aquest curs oferim introducció a l’estàndard, expliquem quines son les regles generals per definir un missatge HL7, veiem els tipus de dades intercanviades, així com els elements dels missatges, les regles de processament, etc. Oferim des de cursos introductoris a l’’estàndard fins a cursos més avançats per aprofundir en el seu ús.

CDA (Clinical Document Architecture)

El CDA és una especificació per intercanvi de documents utilitzant XML, el model d’informació de HL7 (RIM), la metodologia de HL7 V3 i vocabularis controlats (SNOMED, CIE-9-MC, LOINC, etc.). El CDA estandarditza l’estructura i la semàntica necessària per l’intercanvi de documents. Es pot utilitzar de manera simple o complexa en funció del que es requereixi, des d’enviar un document amb mínima informació contextual, fins a enviar-lo completament codificat.

En el curs es descriu el que és el CDA, quina és la seva estructura , com crear un CDA, com es valida, etc.

IHE (Integrating The Healthcare Enterprise)

IHE és una iniciativa de professionals del àmbit sanitari i de la indústria per millorar la forma en que els sistemes informàtics sanitaris comparteixen informació. IHE promou l’ús coordinat d’estàndards establerts com DICOM o HL7 per aconseguir una cura òptima del pacient.

Els sistemes desenvolupats complint IHE es comuniquen millor, són més fàcils de desenvolupar i permeten un ús més efectiu de la informació. Metges, especialistes, infermeres i administradors, entre altres, visualitzen un sistema amb el que poden transmetre informació contínuament dins d’un departament o entre ells i que permet una fàcil disponibilitat d’estar en el punt d’atenció al pacient. IHE està dissenyat per poder dur a terme aquesta visió millorant l’estat de les integracions i eliminant els impediments per una millor atenció al pacient.

El curs consisteix en una introducció del IHE, mostrar i explicar quins són els dominis i perfils que més es fan servir, així com veure com validar aplicacions a través del IHE, veure de quins recursos disposa i realitzar varis casos d’ús que ajudin a entendre l’aplicació del marc de IHE en un entorn real per integrar dispositius mèdics.

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)

DICOM és l’estàndard reconegut mundialment per l’intercanvi, maneig, emmagatzemament, impressió i transmissió d’imatges mèdiques. Una de les principals característiques, és que agrupa en un únic fitxer tota la informació. Tots els sistemes moderns de diagnòstic d’imatge (modalitat d’imatge), equips com els raigs X, ultrasons, tomografies computeritzada(CT) i MRI (Imatge magnètica de ressonància) suporten DICOM. De la mateixa manera que tots els navegadors web poden visualitzar imatge JPEG emmagatzemades en servidors llunyans, els sistemes mèdics que utilitzen DICOM poden enviar i rebre imatges DICOM i buscar-les en altres sistemes mèdics. L’èxit d’aquest estàndard es basa en la capacitat d’integrar els sistemes mèdics fabricats per diferents proveïdors.

En el curs es defineix com és l’estàndard i les parts per les quals està format, quines són les diferents classes d’informació d’objectes, quins són els seus tipus de dades, quins serveis o llibreries disposa, i veure un cas d’ús d’integració d’un dispositiu aplicant l’estàndard DICOM.

MIRTH CONNECT

És un motor d’interfície HL7 multiplataforma dissenyat especialment per permetre l’enviament bidireccional de missatges HL7 entre sistemes i aplicacions a través de múltiples mitjans de transport disponibles. Mirth Connect utilitza una arquitectura basada en canals per connectar els sistemes de HIT (Health Information Technology) i permet que els missatges es filtrin, es transformin, i s’encaminin basant-se en regles definides per l’usuari.

L’objectiu d’aquest curs és familiaritzar-se i conèixer les funcionalitats del Mirth Connect i obtenir els coneixements necessaris per poder realitzar integracions amb aquesta plataforma.

CURS D’INTEGRACIÓ DE DISPOSITIUS MÈDICS

Els dispositius mèdics han de ser capaços d’integrar-se correctament amb el HIS d’un hospital, siguin quins siguin els dispositius i els HIS a connectar. Per poder fer això, s’ha de definir un procediment estàndard, que serveixi per tots els casos. Utilitzant l’estàndard HL7 es defineix el procediment, des de que es demana la comanda per part del centre peticionari per utilitzar el dispositiu, fins que el dispositiu realitza la prova i envia els resultats al repositori.

Els objectius d’aquest curs són analitzar la problemàtica actual en la integració de dispositius mèdics, veure quins recursos existeixen i quins són més adients per resoldre aquesta problemàtica, aprendre el concepte d’interoperabilitat i saber utilitzar els diferents marcs d’interoperabilitat que existeixen, conèixer Mirth Connect a nivell d’usuari i finalment realitzar la integració d’un dispositiu mèdic.

A banda d’aquest ventall de cursos, el CCI també pot oferir cursos a mida en funció de les necessitats i objectius que es plantegin, així doncs, per rebre més informació sobre un dels cursos exposats o bé per ajustar algun curs a les seves necessitats pot posar-se en contacte al següent e-mail: mdomingo@tecnocampus.cat

Llegir en català
Read It in English

Desde la línea de Entornos de Interoperabilidad (EI) del Centro de Competencias de Integración (CCI) se ofrece un abanico de cursos para todo el mundo que esté interesado en introducirse o ampliar sus conocimientos en la integración y la interoperabilidad de sistemas así como también el uso de estándares dentro del sector salud. Los cursos que actualmente está ofreciendo el CCI son los siguientes:

HL7 (Health Level Seven)

 

 

 

Fundada el año 1987, HL7 es una de las organizaciones más importantes de estándares en mensajería de información médica. Su misión es proporcionar un marco completo de estándares relacionados por el intercambio, la integración y la recuperación de información electrónica de salud que soporte la práctica y la gestión clínica. Por lo tanto, HL7 interviene específicamente creando estándares, guías y metodologías flexibles, coste-efectivas que permitan la interoperabilidad entre los sistemas de información y el intercambio de registros de salud electrónicos.

En este curso ofrecemos una introducción al estándar, explicamos cuales son las reglas generales para definir un mensaje HL7, vemos los tipos de datos intercambiados, así como los elementos de los mensajes, las reglas de procesamiento, etc. Ofrecemos des de cursos introductorios al estándar hasta cursos más avanzados para profundizar en su uso.

CDA (Clinical Document Architecture)

El CDA es una especificación para intercambio de documentos utilizando XML, el modelo de información de HL7 (RIM), la metodología de HL7 V3 y vocabularios controlados o locales (SNOMED, ICD, LOINC, etc.). El CDA estandariza la estructura y la semántica necesaria para el intercambio de documentos. Se puede utilizar de manera simple o compleja en función de lo que se requiera, des de enviar un documento con la mínima información contextual, hasta enviarlo completamente codificado.

En el curso se describe qué es el CDA, qué es su estructura, como crear un CDA, como se valida, etc.

IHE (Integrating The Healthcare Enterprise)

IHE es una iniciativa de profesionales del ámbito sanitario y de la industria para mejorar la forma en que los sistemas informáticos sanitarios compartan información. IHE promueve el uso cordinado de estándares establecidos como DICOM o HL7 para conseguir una cura óptima del paciente.

Los sistemas desarrolados cumpliendo HE se comunican mejor, son más fáciles de desenvolupar y permiten un uso más efectivo de la información. Médicos, especialistas, infermeras y administradores, entre otros, visualizan un sistema con el que puedan transmitir información continuamente dentro de un departamento o entre ellos y que permita una fácil disponibilidad de estar en el punto de atención al paciente. IHE esta diseñado para poder llevar a cabo ésta visión mejorando el estado de las integraciones y eliminando los impedimentos para una mejor atención al paciente.

El curso consiste en una introducción del IHE, mostrar y explicar cuales son los dominios y perfiles que más se utilizan, así como ver como validar aplicaciones a través del IHE, ver de que recursos dispone y realizar varios casos de uso que ayuden a entender mejor la aplicación del marco de IHE en un entorno real para integrar dispositivos médicos.

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)

DICOM és l’estàndard reconegut mundialment per l’intercanvi, maneig, emmagatzemament, impresió i transmissió d’imatges mèdiques. Una de les principals característiques, és que agrupa en un únic fitxer tota la informació. Tots els sistemes moderns de diagnòstic d’imatge (modalitat d’imatge), equips com els rajos X, ultrasons, tomografies computeritzada(CT) i MRI (Imatge magnètica de resonància) soporten DICOM. De la mateixa manera que tots els navegadors web poden visualitzar imatge JPEG emmagatzemades en servidors llunyans, els sistemes mèdics que utilitzen DICOM poden enviar i rebre imatges DICOM i buscar-les en altres sistemes mèdics. L’èxit d’aquest estàndar es basa en la capacitat d’integrar els sistemes mèdics fabricats per diferents proveïdors.

En el curs es defineix com és l’estàndard i les parts per les quals està format, quines són les diferents classes d’informació d’objectes, quins són els seus tipus de dades, quins serveis o llibreries disposa, i veure un cas d’ús d’integració d’un dispositiu aplicant l’estàndard DICOM.

MIRTH CONNECT

Es un motor de interfaz HL7 multiplataforma diseñado especialmente para permitir el envío bidireccional de mensajes HL7 entre sistemas y aplicaciones a través de múltiples medios de transporte disponibles. Mirth Connect utiliza una arquitectura basada en canales para conectar los sistemas de HIT (Health Information Technology) y permite que los mensajes se filtren, se transformen, y se encaminen basándose en reglas definidas por el usuario.

El objetivo de este curso es familiarizarse y conocer las funcionalidades del Mirth Connect y obtener los conocimientos necesarios para poder realizar integraciones con esta plataforma.

CURSO DE INTEGRACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Los dispositivos médicos han de ser capaces de integrarse correctamente con el HIS de un hospital, sean cuales sean los dispositivos y los HIS a conectar. Para poder realizar esto, se ha definido un procedimiento estándar, que sirve para todos los casos. Utilizando el estándar HL7 se define el procedimiento, des de que se pide una comanda por parte del centro peticionario para utilizar el dispositivo, hasta que el dispositivo realiza la prueba y envía los resultados al repositorio.

Los objetivos consisten en analizar la problemática actual en la integración de dispositivos médicos, ver que recursos existen y cuales son más adecuados para solventar dicha problemática, aprender el concepto de interoperabilidad y saber utilizar los diferentes marcos de interoperabilidad que existen, conocer Mirth Connect a nivel de usuario y finalmente realizar la integración de un dispositivo médico.

Dejando a lado este abanico de cursos, el CCI també ofrece cursos a medida en función de las necesidades y objetivos que se planteen. Para recibir más información sobre uno de los cursos expuestos o bien para ajustar algún curso a sus necesidades puede ponerse en contacto con el siguiente e-mail: mdomingo@tecnocampus.cat

Llegir en català
Leer en castellano

From Interoperability Environment (IE) line the Integration and Competency Centre (ICC) offers a big spectrum training courses for everybody interested in deepening or enlarging their knowledge in the integration and interoperability systems or using standards within healthcare sector. CCI is currently offering the following training courses:

HL7 (Health Level Seven)

 

 

 

Founded in 1987, HL7 is one of the most main organizations of standard in medical information messaging. Its mission is to provide a complete framework of standards related to exchange, integrate and the electronic healthcare information recovering that supports the practice and clinical management. Therefore HL7 specifically involves creating standards, guidelines and flexible methodologies, cost-effectives that enable to the interoperability between the information systems and electronic health records exchanging.

This course offers an introduction of standard, we explain which rules define a HL7 message, and we’ll see which kind of exchanging data and either the message elements or procedures rules. We offer several training courses from introductory courses to more developed courses.

CDA (Clinical Document Architecture)

CDA is an specification to exchange reports using XML, HL7 (RIM) information model, HL7 V3 methodology and controlled or local vocabularies (SNOMED, ICD, LOINC,…). The CDA standardizes the structure and semantic needed to exchange reports. It could be used in a simple or complex way; it depends on what one want, from sending a report with the minimum contextual information since sending it completely codified.

In this training course we describe what CDA is and which structure it have and how we can create and validate CDA.

IHE (Integrating The Healthcare Enterprise)

IHE is a professional initiative in the healthcare and industry sector to enhance the way in which informatic health systems share the information. IHE promotes using standards that are stablished as DICOm or HL7 to achieve an optimal cure of the patient.

The developed systems fulfilling IHE are communicated better, they are easier to develop and they enable more effective use of information. Phisicians, specialists, nurses and administrators, inter alia, they displayed a system that can broadcast information continuously within a department or between them and it enable an easy availabililty to be at the point of patient care. IHE are designed to carry out this vision enhancing, the integration state and deleting impediments to better patient care.

This training course consists with introduction of IHE, show and explain which domains and profiles most commonly used, as well as viewing how validate the application through IHE and which resources are available and performing use cases to aid understand better the IHE applications in a real environment to integrate medical devices.

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)

DICOM is a standards that is world-renowned for exchange, management, store, print and broadcast medical images. One of the main features it is joins in a unique file all the information. All currently systems of diagnostic imaging, equipment such as X-ray, ultrasound, CT and MRI (Medical Resonance Imaging) support DICOM. In the same way all web navegators can display JPEG imatge, the medical systems use DICOM to send and recive DICOM images. The success of this standard is based on the capacity to integrate the medical manufactured systems in differents suppliers.

This course defines how is the standard and in which parts is composed, which kind of information objects has and which kind of data is, which services and libraries has and finaly, we’ll see several use cases regarding integration of diveces using the DICOM standard.

MIRTH CONNECT

Is an interface engine HL7 multiplatform specially designed to enable sending bidirectional HL7 message between systems and applications through multiple transportation available. Mirth Connect uses an architecture based on channels to connect the HIT (Health Information Technology) systems and allows messages to be filtered, transformed and routed based on user-defined rules.

The aim of this training course is familiarize and know the functionalities of Mirth Connect and to obtain the knowledge needed to perform integration on this platform.

COURSE OF MEDICAL DEVICE INTEGRATION

The medical devices must be able to integrate properly the HIS from a hospital, regardless of the devices and connecting HIS . To do this, we have defined a standard procedure, used for all cases. Using the HL7 standard defines the procedure, they seeks commands from the petitioner to use the device until the device performs the test and send the results to the repository.

The objectives are to analyze the current problems in the integration of medical devices, see what resources are available and which are best suited to solve this problem, learning the concept of interoperability and how to use the different interoperability frameworks that exist, meet at Mirth Connect user and finally perform the integration of a medical device.

Leaving aside this range of courses, ITC offers courses as a function of the needs and goals that arise. For more information on one of these courses you can contact us in the following e- mail: mdomingo@tecnocampus.cat

Anàlisis Mirth Connect VERSIÓ 2.2.1 vs. VERSIÓ 3.0.0 Beta 2 (II)

Leer en castellano

Des del CCI estem analitzant les diferencies entre la versió 2.2.1 i la 3.0 de Mirth Connect, la setmana passada varem fer la primera part del post, avui acabarem d’analitzar la resta de finestres i aspectes a destacar restants.

Anàlisis de millores/modificacions a l’editar Settings:
Per fer i restaurar un Backup (copia de seguretat) ara es fa des de la barra lateral esquerra, a més han aparegut tres noves pestanyes amb noves opcions.


En aquestes pestanyes es pot configurar alguns aspectes destacables. La primera pestanya (server) es divideix en dos parts (Configuration i Email) en la qual es poden configurar paràmetres com per exemple esborrar el global map al fer redeploy, decidir la comprovació d’actualitzacions o triar la URL des d’on es faran aquestes. A la part de sota es poden configurar paràmetres de connexió amb una adreça de correu electrònic. La segona pestanya (Administrator) permet configurar una secció de preferències entre les quals és pot decidir l’intèrval de temps que ha de transcórrer per actualitzar el Dashboard, la mida de la pàgina de l’explorador dels missatges entre altres paràmetres a destacar. La tercera pestanya (Message Pruner) permet planificar o programar l’esborrament dels missatges així com altres aspectes relacionats amb l’arxivament d’aquests.

A la següent imatge es poden veure el contingut de cadascuna de les noves pestanyes de Settings:


Anàlisis de millores/modificacions a la pestanya Alerts:
Totes les funcionalitats referents a la creació, edició i la importació d’Alertes no es veuen alterades i funciona de la mateixa manera que amb la versió anterior.

Anàlisis de millores/modificacions a la pestanya Events:
El seu contingut no difereix gaire del que ja tenia la versió anterior.


Anàlisis de millores/modificacions a la pestanya Extensions:
A la versió anterior aquesta pestanya s’anomenava “Plugins”, a la nova versió aquesta pestanya incorpora a més els connectors així com els plugins instal.lats, i a més a la part inferior s’adjunta una barra amb botons per indicar la ruta del connector o plugins per fer la instal.lació en cas de voler-ne afegir manualment.


Modificació a la finestra per enviar missatges:
La finestra per enviar missatges a través d’una caixa de text s’ha vist millorada al poder triar les diferents destinacions que es vulgui, així es pot tenir més opcions per fer les proves i verificacions pertinents entre els canals que es desitgi provar.

Fins aquí el post d’anàlisis comparatiu de les versions Mirth connect 2.2.1 i 3.0!

Llegir en català

Desde el CCI estamos analizando las diferencias entre la versión 2.2.1 y la 3.0 de Mirth Connect, la semana pasada hicimos la primera parte del post, hoy acabaremos de analizar el resto de ventanas y aspectos a destacar restantes.

Anàlisis de mejoras/modificaciones al editar Settings:
Para hacer y restaurar Copias de Seguridad (Backups) ahora se hacen desde la barra lateral izquierda, además han aparecido tres nuevas pestañas con nuevas opciones.

En estas pestañas se pueden configurar algunos aspectos destacables. La primera pestaña (server) se divide en dos partes (Configuration y Email) en la cual se pueden configurar parámetros como por ejemplo borrar el global map al hacer redeploy, decidir la comprobación de actualizaciones o elegir la URL desde donde se harán estas. A la parte de debajo se pueden configurar parámetros de conexión con una dirección de correo electrónico. La segunda pestaña (Administrator) permite configurar una sección de preferencias entre las cuales se puede decidir el intervalo de tiempo que tiene que transcurrir para actualizar el Dashboard, la medida de la página del explorador de los mensajes entre otros parámetros a destacar. La tercera pestaña (Message Pruner) permite planificar o programar el borrado de los mensajes así como otros aspectos relacionados con el archivamiento de estos.

En la siguiente imagen se puede ver el contenido de cada una de las nuevas pestañas de Settings:

Anàlisis de mejoras/modificaciones en la pestaña Alerts:
Todas las funcionalidades referentes a la creación, edición y la importación de Alertas no se ven alteradas y funcionan del mismo modo que con la versión anterior.

Anàlisis de mejoras/modificaciones en la pestaña Events:
Su contenido no difiere mucho del que ya tenía la versión anterior.

Anàlisis de mejoras/modificaciones en la pestaña Extensions:
En la versión anterior esta pestaña se denominaba “Plugins”, en esta nueva versión esta pestaña incorpora además los conectores así como los plugins instalados, y además en la parte inferior se adjunta una barra con botones para indicar la ruta del conector o plugins para hacer la instalación en caso de querer añadirlos manualmente.

Modificación en la ventana para mandar mensajes:
La ventana para enviar mensajes a través de una caja de texto se ha visto mejorada al poder elegir los diferentes destinos que se quiera, así se puede tener más opciones para hacer las pruebas y verificaciones pertinentes entre los canales que se desee probar.

Hasta aqui el post de anàlisis comparativo de las versiones Mirth connect 2.2.1 i 3.0!

Anàlisis Mirth Connect VERSIÓ 2.2.1 vs. VERSIÓ 3.0.0 Beta 2 (I)

Leer en castellano

Des del CCI estem analitzant les diferencies entre la versió 2.2.1 i la 3.0 de Mirth Connect, en aquesta primera part explicarem aquelles modificacions que s’han realitzat a les finestres i dels nous usos que s’han introduït.
Primerament abans d’entrar a fer l’anàlisi, a continuació es mostra un llistat d’aquells punts a destacar més importants que s’han introduït d’una versió a l’altre (només algunes de les millores més importants o destacables).

Llista de les millores més destacades:

 • Els Scripts/plantilles de canal només es guarden sense ser emmagatzemats a la base de dades.
 • Es permeten LLP destí per reenviar missatges NACK un nombre de vegades determinat.
 • Un missatge enviat a través d ‘”Enviar Resposta a” ha d’especificar la ID del canal font a la ChannelMap.
 • Mostrar sessió JMS (servei de missatges Java) per publicar Script de processament.
 • Reescriptura dels connectors JMS (Els connectors JMS ara tenen la habilitat de restablir automàticament
  la connexió en cas que es perdi de manera inesperada).
 • Canvi de les columnes de text a nvarchar (max) per Scripts SQL Server.
 • Afegit “filtre de resposta / transformador” al connector de destinació.
 • Possibilitat d’actualitzar per iText 2.1.7 i Flying Saucer 9.0.1.
 • Cues a una IP i port que només permeten una sessió.
 • Canvis en els tipus de dades per permetre diferents propietats d’entrada i sortida.
 • Crear un nou quadre de diàleg per eliminar tots els missatges, que inclou l’opció per a esborrar les estadístiques.
 • Reescriptura de lector/gravador de bases de dades.
 • El FileReader permet canviar el nom dels arxius entrants sense moure a un altre directori.
 • Millora de l’aspecte dels quadres combinats (combo box) en cel·les de la taula.
 • Afegida una opció per activar/desactivar la podadora de missatges (Message Pruning).
 • Fer que el diàleg dels tipus de dades només es permeti guardar si es premut el botó Acceptar.
 • Es determina el comportament correcte quan l’error/excepció ocorre en el transformador resposta.
 • Es determina si els valors nuls s’han de revisar en els serialitzadors de tipus de dades.
 • Es determina per a cada tipus de dades sense propietats per defecte les que causaran l’execució del transformador.
 • Afegida columna Errors a la finestra del missatge.
 • Actualització de les columnes de l’examinador de missatges predeterminat.

Llista d’algunes noves característiques:

 • Afegida la possibilitat d’importar missatges des del sistema de fitxers del servidor.
 • Es desen història de cua i reintents (estat, missatge d’error, data i hora).
 • Es pot convertir tipus de dades a un format plug-in.
 • S’afegeixen els mapes connector/canal/resposta i el nom del connector a l’abast del preprocessador.
 • Es desen els errors del post-processor i es mostren a la finestra del missatge.

Si es desitja aprofundir més en tota aquesta informació de manera més detallada aquí s’adjunta l’enllaç oficial de les notes de la versió:

http://www.mirthcorp.com/community/issues/secure/ReleaseNote.jspa?projectId=10000&version=11879


Anàlisis de millores/modificacions al Dashboard:
El Dashboard és pràcticament igual en aspecte al de la versió anterior però al peu de la finestra han aparegut noves característiques:

A diferència del Dashboard de la versió anterior han afegit unes noves pestanyes per poder consultar les estadístiques actuals i l’historial. A més apareix un boto per habilitar una mena de filtres per tipus de canals que s’hauràn definit previament al crear/editar un canal. Aquest filtratge es fa amb la definició de tags (etiquetes). També apareixen les estadístiques del connector origen i destinació (A la següent imatge es veu la finestra on es mostren les estadístiques pels missatges que passen pel source. La del destination té el mateix tipus d’aspecte). En aquesta pantalla es veura desglosat per cada missatge enviat les diferents estadístiques tant pel source com pel destination i si s’ha produït algun error es podrà accedir millor per veure a quin punt ha succeït.

 

Anàlisis de millores/modificacions a l’editar canals (Edit Channel):
Quan es crea i edita un canal a la pestanya summary apareixen un conjunt de noves característiques:

 

Cal destacar a la inclusió del botó Set Data Types, que al pitjar-lo apareix una nova finestra (veure següent imatge) per poder canviar el tipus de dades i permetre diferents propietats d’entrada i sortida, el checkbox per decidir si es vol esborrar el global map al tornar a posar en funcionament (redeploy) un canal que s’ha modificat.
També destaca el fet que es pot afegir informació útil adjunta (Attachment) la qual es pot escollir entre diferents tipus com l’estàndard d’intercanvi d’imatges mèdiques(DICOM), codi Javascript, o expressions regulars (Regex) entre altres.
Després s’inclou una subfinestra per modificar el tipus d’emmagatzematge dels missatges (Message Storage) per si es vol fer de tota la informació del missatge o de menys. Una altre subfinestra (Channel Tags) per definir les etiquetes del canal per així poder fer un mostreig per filtratge (es mostren els canals que tinguin definida un mateix tag (etiqueta)) així com una altre per la configuració de l’esborrament dels missatges (Message Pruning), tant de meta dades com de continguts.

 

La pantalla anterior Set Data Types permet modificar propietats entrants i sortints així com propietats de serialització i de generació de respostes. Per exemple, si s’escull que el tipus de missatge a processar es un document en XML, llavors aquí es podria triar les propietats que tindria aquest fitxer tant pel source com pel destination. Cada tipus de missatge te uns paràmetres propis que poden ser modificats de manera individual (Single Edit) o de manera conjunta (Bulk Edit).

A l’hora d’editar filtres o transformadors, la manera de fer la configuració continua sent la mateixa sense haver introduït cap mena de modificacions destacades.

Anàlisis de millores/modificacions a la pestanya Users:

Totes les funcionalitats referents a la creació, edició i eliminació d’usuaris es manté igual que a la versió anterior.

Fins aqui la primera part del post, la semana vinent es publicarà la segona part!

Llegir en català

Desde el CCI estamos analizando las diferencias entre la versión 2.2.1 y la 3.0 de Mirth Connect, en esta primera parte explicaremos aquellas modificaciones de las ventanas y de los nuevos usos que se han introducido.
Primeramente antes de entrar a analizar las modificaciones y mejoras de las diferentes ventanas que componen Mirth, a continuación se muestra un listado de aquellos puntos a destacar más importantes que se han introducido de una versión a otra (sólo algunas de las más importantes o destacables).

Lista de las mejoras más destacadas:

 • Los Scripts/plantillas de canal sólo se guardan sin ser almacenados a la base de datos.
 • Se permiten LLP destino para reenviar mensajes NACK un número a veces determinado.
 • Un mensaje enviado a través de ‘”Enviar Respuesta a” tiene que especificar la ID del canal fuente a la ChannelMap.
 • Mostrar sesión JMSSession (servicio de mensajes Java) para publicar Script de procesamiento.
 • Reescritura de los conectores JMS (Los conectores JSM ahora tienen la habilidad de restablecer automáticamente la conexión en caso de que se pierda de manera inesperada).
 • Cambio de las columnas de texto a nvarchar (max) por Scripts SQL Server.
 • Añadido “filtro de respuesta / transformador” al conector de destino.
 • Posibilidad de actualizar por iText 2.1.7 y Flying Saucer 9.0.1.
 • Colas a una IP y puerto que sólo permiten una sesión.
 • Cambios en los tipos de datos para permitir diferentes propiedades de entrada y salida.
 • Crear un nuevo cuadro de diálogo para eliminar todos los mensajes, que incluye la opción para borrar las estadísticas.
 • Re-escritura de lector/grabador de bases de datos.
 • El FileReader permite cambiar el nombre de los archivos entrantes sin mover a otro directorio.
 • Mejora del aspecto de los cuadros combinados (combo box) en celdas de la tabla.
 • Añadida una opción para activar/desactivar la podadora de mensajes (Message Pruning).
 • Hacer que el diálogo de los tipos de datos sólo se permita guardar si se ha pulsado el botón Aceptar.
 • Se determina el comportamiento correcto cuando el error/excepción ocurre en el transformador respuesta.
 • Se determina si los valores nulos se tienen que revisar en los serializadores de tipos de datos.
 • Se determina para cada tipo de datos sin propiedades por defecto las que causarán la ejecución del transformador.
 • Añadida columna Errores a la ventana del mensaje.
 • Actualización de las columnas del examinador de mensajes predeterminado.

Lista de algunas nuevas características:

 • Añadida la posibilidad de importar mensajes desde el sistema de ficheros del servidor.
 • Se guardan historia de cola y reintentos (estado, mensaje de error, fecha y hora).
 • Se puede convertir tipo de datos a un formato plug-in.
 • Se añaden los mapas conector/canal/respuesta y el nombre del conector al alcance del preprocessador.
 • Se guardan los errores del post-processor y se muestran a la ventana del mensaje.

Si se desea profundizar más en toda esta información de manera más detallada aquí se adjunta el enlace oficial de las notas de la versión:
http://www.mirthcorp.com/community/issues/secure/ReleaseNote.jspa?projectId=10000&version=11879

Anàlisis de mejoras/modificaciones en el Dashboard:
El Dashboard es prácticamente igual en aspecto al de la versión anterior pero al pie de la ventana han aparecido nuevas características:

A diferencia del Dashboard de la versión anterior se han añadido unas nuevas pestañas para poder consultar las estadísticas actuales y el historial. Además aparece un botón para habilitar la visibilidad mediante el uso de filtros por tipos de canales que se hallan definido previamente al crear/editar un canal. También aparecen las estadísticas del conector origen y destino (A la siguiente imagen se ve la ventana donde se muestran las estadísticas por los mensajes que pasan por el source. La del destination tiene el mismo tipo de aspecto). En esta pantalla se verá desglosado por cada mensaje enviado las diferentes estadísticas tanto por el source cómo por el destination y si se ha producido algún error se podrá acceder mejor para ver en qué punto ha sucedido.

 

Anàlisis de mejoras/modificaciones al editar canales (Edit Channel):

Cuando se crea y edita un canal en la pestaña summary aparecen un conjunto de nuevas características:

 

Hay que destacar a la inclusión del botón Set Data Types, que al pulsarlo aparece una nueva ventana (ver siguiente imagen) para poder cambiar el tipo de datos y permitir diferentes propiedades de entrada y salida, el checkbox para decidir si se quiere borrar el global map al volver a poner en funcionamiento (redeploy) un canal que se ha modificado.
También destaca el hecho que se puede añadir información útil adjunta (Attachment) la cual se puede escoger entre diferentes tipos como el estándar de intercambio de imágenes médicas (DICOM), código Javascript, o expresiones regulares (Regex) entre otras.
Después se incluye una sub-ventana para modificar el tipo de almacenamiento de los mensajes (Message Storage) por si se quiere hacer de toda la información del mensaje o de menos. Otra sub-ventana (Channel Tags) para definir las etiquetas del canal para así poder hacer un muestreo por filtraje (se muestran los canales que tengan definida un mismo tag (etiqueta)) así como otra por la configuración del borrado de los mensajes (Message Pruning), tanto de meta datos como de contenidos.

 

La pantalla anterior Set Data Types permite modificar propiedades entrantes y salientes así como propiedades de Serialización y de generación de respuestas. Por ejemplo, si se elije que el tipo de mensaje a procesar es un documento XML, entonces aquí se podrían elegir las propiedades que tendría este fichero tanto en el source como el destination. Cada tipo de mensaje tiene unos parámetros propios que pueden ser modificados de manera individual (Single Edit) o de manera conjunta (Bulk Edit).

A la hora de editar filtros o transformadores, la manera de hacer la configuración sigue siendo la misma sin haber introducido ningún tipo de modificaciones destacadas.

Anàlisis de mejoras/modificaciones en la pestanya Users:

Todas las funcionalidades referentes a la creación, edición y eliminación de usuarios se mantiene igual que en la versión anterior.

Hasta aquí la primera parte del post, la próxima semana se publicará la segunda parte!

Serveis web a Mirth

Leer en castellano

Un servei web (Web Service en anglès) és una col·lecció de protocols i estàndards que serveix per intercanviar dades entre aplicacions. Diferents aplicacions de programari desenvolupades en llenguatges de programació diferents i executades sobre qualsevol plataforma poden utilitzar els serveis web per l’intercanvi de dades en una xarxa com Internet. Aquesta gran interoperatibilitat s’aconsegueix gràcies a l’adopció d’estàndards oberts.

El protocol usat per la transferència de missatges entre serveis web és SOAP, un protocol de comunicació dissenyat per intercanviar missatges en format XML en una xarxa d’ordinadors, normalment sobre el protocol HTTP.

Mirth disposa d’un web service listener ja definit al qual nomes cal definir-li el port,nom del servei i les interfícies que es volen escoltar, aquest web service permet rebre un paràmetre de tipus cadena de caràcters.

D’aquesta manera no es restringeix el contingut ja que al ser una cadena de caràcters no es valida i pot ser qualsevol tipus de dades. Mirth s’encarregarà de rebre el contingut del literal i parsejarlo al tipus  de dada definit en al origen com pot ser un XML.

Encara que aquest servei web per defecte no és gaire restrictiu i es pot usar en molts casos, és possible que sigui necessari modificar una major quantitat d’aspectes del  servei web més enllà dels mencionats anteriorment per això s’ha definit l’opció dels serveis web personalitzats (customs webservices).

Aquests webservices s’han de definir usant una classe Java que sigui subclasse  de AcceptMessage. Mitjançant anotacions es defineixen les seves propietats i mètodes.

Amb l’anotació @Webservice es defineixen els atributs del webservice, els principals són:

 • WsdlLocation: Defineix la ruta on es troba el wsdl que es publicarà.
 • TargetNamespace: Defineix el namespace del WSDL.
 • ServiceName: El nom del servei.
 • Name: El nom del wsdl:portType.
 • PortName: El valor del wsdl:portName.

A més de definir la configuració del webservice s’han de definir els mètodes del webservice. Els mètodes es defineixen com un mètode Java qualsevol però amb la particularitat que és necessari afegir l’anotació @WebMethod per indicar que és un mètode del webservice.

Un cop s’ha definit aquesta classe cal realitzar un arxiu Jar que contingui la classe i situar-lo a la carpeta custom-libs de Mirth. Seguidament és imprescindible fer referència aquesta classe en el listener tal com es pot veure a la següent imatge.

A més és necessari marcar Custom service i introduir el classpath de la classe que defineix el servei a Service Class Name.

Per últim per definir la resposta del servei s’ha d’afegir un objecte de la classe response al response map.

També serà imperatiu fer referencia a aquest element del response map al respond from de l’origen.

Seguint les directrius i instruccions que s’han presentat en aquesta entrada s’ha de poder crear gairebé qualsevol tipus de web service amb Mirth. Aconseguint així una major versatilitat al realitzar integracions que requereixin d’aquesta mena de serveis.

 

Llegir en català 

Un servicio web (Web Service en inglés) es una colección de protocolos y estándares que sirve para intercambiar datos entre aplicaciones. Diferentes aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma pueden utilizar los servicios web para el intercambio de datos en una red como Internet. Esta interoperatibilidad se consigue gracias a la adopción de estándares abiertos.

El protocolo usado para la transferencia de mensajes entre servicios web es SOAP, un protocolo de comunicación diseñado para intercambiar mensajes en formato XML en una red de ordenadores, normalmente sobre el protocolo HTTP.

Mirth dispone de un web service listener ya definido al cual solo hay que definirle el puerto,nombre del servicio y las interfaces que se quieren escuchar, este web service permite recibir un parámetro de tipo cadena de caracteres.

De este modo no se restringe el contenido puesto que al ser una cadena de caracteres no se valida y puede ser cualquier tipo de datos. Mirth se encargará de recibir el contenido del literal y parsearlo al tipo de dato definido en al origen como puede ser un XML.

Aunque este servicio web por defecto no es muy restrictivo y se puede usar en muchos casos, es posible que sea necesario modificar una mayor cantidad de aspectos de el servicio web más allá de los mencionats anteriormente por eso se ha definido la opción de los servicios web personalizados (customs webservices).

Estos servicios web se tienen que definir usando una clase Java que sea subclase de AcceptMessage. Mediante anotaciones se definen sus propiedades y métodos.

Con la anotación @Webservice se definen los atributos del servicio web, los principales son:

 • WsdlLocation: Define la ruta donde se encuentra el Wsdl que se publicará.
 • TargetNamespace: Define el namespace del Wsdl.
 • ServiceName: El nombre del servicio.
 • Name: El nombre del wsdl:portType.
 • PortName: El valor del wsdl:portName.

Además de definir la configuración del webservice se tienen que definir los métodos del webservice. Los métodos se definen como un método Java cualquiera pero con la particularidad que es necesario añadir la anotación @WebMethod para indicar que es un método del servicio.

Una vez se ha definido esta clase hay que realizar un archivo Jar que contenga la clase y situarlo en la carpeta custom-libs de Mirth. Seguidamente es imprescindible hacer referencia a esta clase en el listener tal como se puede ver a la siguiente imagen.

Además es necesario marcar Custom service e introducir el classpath de la clase que define el servicio en Service Class Name.

Por último para definir la respuesta del servicio se debe añadir un objeto de la clase response al response map.

También será imperativo hacer referencia a este elemento del response map en el respond from del origen.

Siguiendo las directrices e instrucciones que se han presentado en esta entrada se debe poder crear casi cualquier tipo de web service con Mirth. Consiguiendo así una mayor versatilidad al realizar integraciones que requieran de este tipo de servicios.

HAPI (HL7 application programming interface)

Leer en castellano 

HAPI (HL7 application programming interface) és una API de codi obert per al tractament de missatges HL7 2.X amb Java. El projecte no està afiliat a la organització de HL7 però en compleix les especificacions. Va ser iniciat per la University Health Network.

Les principals funcions de HAPI són les següents:

-Extreure la informació dels camps del missatge d’una manera més senzilla, mitjançant un conjunt de  classes que permeten convertir els missatges HL7 en objectes Java que contindran la informació.

//Es recupera  el missatge com un objecte

hapiMsg = p.parse(msg);

//Es realitza un “downcasting” al tipus de missatge

ADT_A01 adtMsg = (ADT_A01)hapiMsg;

//Es recupera un camp del missatge

PN patientName = adtMsg.getPID().getPatientName();

-Crear missatges HL7 a partir d’ objectes Java del tipus del missatge i assignar els valors desitjats als atributs del objecte que es corresponen amb cadascun dels camps del missatge HL7. Els missatges es poden crear tant en ER7 com en XML.

//Es crea un nou missatge ADT_A01

ADT_A01 adt = new ADT_A01();

//Es recupera el segment PID

PID pid = adt.getPID();

//S’omplen tres camps del segment PID

pid.getPatientName(0).getFamilyName().getSurname().setValue("Doe");

pid.getPatientName(0).getGivenName().setValue("John");

pid.getPatientIdentifierList(0).getID().setValue("123456");

-Rebre missatges, permet crear un servidor que rebi un o diversos tipus de missatges HL7.Cadascun dels tipus de missatges poden  tenir assignat un tractament diferent.

-Enviar missatges a servidors receptors de missatges HL7.

-Validar missatges, quan es realitza la conversió del missatge a un objecte Java es possible dur a terme també una validació del format del missatge per verificar que es compleixen les especificacions establertes per HL7. Per a una validació més avançada es pot validar contra perfils de conformitat que són restriccions l’estàndard HL7.Alhora de realitzar la validació es pot programar manualment per que corregeixi certs errors en els missatges.

-Llegir un o més missatges Hl7 emmagatzemats en un fitxer de text.

Mirth Connect, la plataforma d’integració open source, utilitza la llibreria HAPI com a base per tractar tots els missatges HL7 dins la plataforma. Aquesta API permet tractar molt més fàcilment als missatges alhora de construir-los, com per exemple en el cas dels segments de repetició com els OBX, els quals es poden crear com a objectes mitjançant la API, i assignar-los a diferents parts del missatge.

HAPI TestPanel

HAPI TestPanel és una eina amb interfície gràfica que actualment es troba en fase “alpha”. Permet principalment editar, enviar,rebre i validar missatges HL7.

Aquesta eina permet realitzar altres tasques com creació de perfils de Grup que són conjunts d’un o més perfils de conformitat, creació de taules de validació o comparació semàntica de dos missatges HL7 per tal de validar si el seu contingut és el mateix encara que l’estructura sigui diferent, ja que únicament es compara el contingut dels camps. Es pot veure un exemple a la següent imatge.

HAPI ens proporciona doncs l’accés a missatges HL7 a nivell d’objecte, amb la qual podrem crear tot tipus d’aplicacions per generar missatges, parsejar-los, transformar-los i validar-los sota l’estàndard HL7.

Llegir en català 

HAPI (HL7 application programming interface) es una API de código abierto para el tratamiento de mensajes HL7 2.X con Java. El proyecto no está afiliado a la organización de HL7 pero cumple las especificaciones. Fue iniciado por la University Health Network.

Las principales funciones de HAPI son las siguientes:

-Extraer la información de los campos del mensaje de una manera más sencilla, mediante un conjunto de clases que permiten convertir los mensajes HL7 en objetos Java que contendrán la información.

//Se recupera el mensaje como un objeto

hapiMsg = p.parse(msg);

//Se realiza un “downcasting” al tipo de mensaje

ADT_A01 adtMsg = (ADT_A01)hapiMsg;

//Se obtiene un campo del mensaje

PN patientName = adtMsg.getPID().getPatientName();

-Crear mensajes HL7 a partir de objetos Java del tipo del mensaje y asignar los valores deseados a los atributos del objeto que se corresponden con cada uno de los campos del mensaje HL7. Los mensajes se pueden crear tanto en ER7 como en XML.

//Se crea un nuevo mensaje ADT_A01

ADT_A01 adt = new ADT_A01();

//Se recupera el segmento PID

PID pid = adt.getPID();

//Se rellenan 3 campos del segmento PID

pid.getPatientName(0).getFamilyName().getSurname().setValue("Doe");

pid.getPatientName(0).getGivenName().setValue("John");

pid.getPatientIdentifierList(0).getID().setValue("123456");

-Recibir mensajes, permite crear un servidor que reciba uno o varios tipos de mensajes HL7.Cada uno de los tipos de mensajes pueden tener asignado un tratamiento diferente.

-Enviar mensajes a servidores receptores de mensajes HL7.

-Validar mensajes, cuando se realiza la conversión del mensaje a un objeto Java es posible llevar a cabo también una validación del formato del mensaje para verificar que se cumplen las especificaciones establecidas por HL7. Para una validación más avanzada se puede validar contra perfiles de conformidad que son restricciones del estándar HL7.La validación se puede programar manualmente por que corrija ciertos errores en los mensajes.

Leer uno o más mensajes Hl7 almacenados en un fichero de texto.

Mirth Connect, plataforma de integración open source, utiliza la librería HAPI como base para tratar todos los mensajes HL7 dentro de la plataforma. Esta API permite tratar mucho más fácilmente los mensajes en el momento de construirlos, como por ejemplo en el caso de los segmentos de repetición OBX, los cuales se pueden crear como objetos mediante la API, y asignarlos a diferentes partes del mensaje.

HAPI TestPanel

HAPI TestPanel es una herramienta con interfaz gráfica que actualmente se encuentra en fase “alpha”. Permite principalmente editar, enviar,recibir y validar mensajes HL7.

Esta herramienta permite realizar otras tareas como creación de perfiles de Grupo que son conjuntos de uno o más perfiles de conformidad, creación de tablas de validación o comparación semántica de dos mensajes HL7 para validar si su contenido es el mismo aunque la estructura sea diferente, puesto que únicamente se compara el contenido de los campos. Se puede ver un ejemplo a la siguiente imagen.

HAPI nos proporciona pues el acceso a mensajes HL7 a nivel de objeto, con la cual podremos crear todo tipo de aplicaciones para generar mensajes, parsear-los, transformarlos y validarlos bajo el estandard HL7.

Formació Entorns d’Interoperabilitat

Leer en castellano 

El CCI-TCM (Centre de Competències d’Integració de la fundació Tecnocampus Mataró-Maresme) ofereix serveis de formació en l’àmbit dels Entorns d’Interoperabilitat i el de la Terminologia. Aquesta entrada vol presentar el curs d’integració de dispositius, referent a l’àmbit dels entorns d’interoperabilitat, que es proposa des del CCI i TicSalut.

Descripció del Curs

El curs d’integració de dispositius té com a objectiu formar especialistes en dispositius mèdics, amb coneixements en estàndards d’informació mèdica (HL7) i en els marcs d’interoperabilitat existents, tot fent ús d’una de les plataformes d’integració orientades a sanitat més utilitzades: Mirth Connect. Per això, el curs va dirigit a responsables d’integració i a tècnics informàtics, que puguin entendre i aprendre a desenvolupar aplicacions i solucions d’integració sota  la plataforma d’integració Mirth.

A continuació podeu veure el tríptic del curs:Com es pot veure en el temari, el curs es divideix en diversos apartats:

Primer de tot, una introducció explicant la base dels estàndards i la interoperabilitat, veient la seva aplicació en diferents àmbits i en els sistemes d’informació y dispositius, que s’expliquen al següent apartat. A continuació, es fa referència als marcs d’interoperabilitat d’IHE i Continua Alliance, que defineixen les bones pràctiques d’utilització dels estàndards.

El curs continua amb una segona part més tècnica, on s’expliquen primer de tot les plataformes d’integració, basades en l’arquitectura ESB (en concret Mirth Connect). Finalment, l’últim apartat consisteix en desenvolupar dos casos d’ús per integrar un espiròmetre i un electrocardiògraf.

Edicions del curs

Als passats 10 i 11 de Maig es va dur a terme la primera edició del curs, amb 20 participants que van omplir totes les places, i amb uns resultats satisfactoris. En el curs, els alumnes van poder aprendre les bases dels estàndards en l’àmbit de sanitat, i es van poder enfrontar als problemes reals d’una integració, treballant amb la plataforma Mirth Connect. Els assistents alhora, tenen la possibilitat de posar en comú els seus coneixements en l’àmbit, i proposar problemes amb els que es troben dia a dia.

La segona edició es durà a terme aquest Setembre del 2012, dies 26 i 27, la qual ja esta tenint una bona acollida degut a l’interès mostrat per part de la gent que es comença a inscriure. Les inscripcions estan obertes, amb places limitades, i es poden realitzar al següent enllaç:

Inscripció al Curs d’Integració de Dispositius 2a Edició

Llegir en català 

El CCI-TCM (Centre de Competències d’Integració de la fundació Tecnocampus Mataró-Maresme) ofrece servicios de formación en el ámbito de los Entornos de Interoperabilidad y el de la Terminología. Esta entrada quiere presentar el curso de integración de dispositivos, referente al ámbito de los entornos de interoperabilidad, que se propone des del CCI y TicSalut.

Descripción del Curso

El curso de integración de dispositivos tiene como objetivo formar especialistas en dispositivos médicos, con conocimientos en estándares de información médica (HL7) y en los marcos de Interoperabilidad existentes, haciendo uso de una de las plataformas de integración orientadas a salud más utilizadas: Mirth Connect. Por eso, el curso va dirigido a responsables de integración y técnicos informáticos, que puedan entender y aprender a desarrollar aplicaciones y soluciones de integración bajo la plataforma de integración Mirth.

A continuación podéis ver el tríptico del curso:Com se puede ver en el temario, el curso se divide en varios apartados:

Primero de todo, una introducción explicando la base de los estándares y la interoperabilidad, viendo su aplicación en diferentes ámbitos y en los sistemas de información y dispositivos, que se explican en el siguiente apartado. A continuación, se hace referencia a los marcos de interoperabilidad de IHE y Continua Alliance, que definen las buenas practicas de utilización de los estándares.

El curso continua con una segunda parte más técnica, donde se explican primero de todo las plataformas de integración, basadas en la arquitectura ESB (en concreto Mirth Connect). Finalmente, el último apartado consiste en desarrollar dos casos de uso para integrar un espirómetro y un electrocardiógrafo.

Ediciones del curso

Los pasados 10 y 11 de Mayo se llevo a cabo la primera edición del curso, con 20 participantes que llenaron todas las plazas, y con unos resultados satisfactorios. En el curso, los alumnos pudieron aprender las bases de los estándares en el ámbito sanitario, y pudieron enfrentarse a los problemas reales de una integración, trabajando con la plataforma Mirth Connect. Los asistentes a la vez, tuvieron la posibilidad de poner en común sus conocimientos en el ámbito, y proponer problemas con los que se encuentran dia a dia.

La segunda edición se llevará a cabo éste Septiembre del 2012, días 26 y 27, la cuál ya esta teniendo una buena aceptación debido al interés mostrado por parte de la gente que empieza a escribirse. Las inscripciones estan abiertas, con plazas limitadas, y se pueden realizar al siguiente enlace:

Inscripción al Curso de Integración de Dispositivos 2a Edición