Entrades classificades amb: WHO-FIC

El CCI participa al WHO-FIC meeting

Leer en castellano
Read It in English

El Centre de Competències d’Integració va participar al WHO-FIC Meeting (World Health Organization-Family of International Classifications), organitzat per l’AQUAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries) i que es va celebrar a Barcelona del 11 al 17 d’octubre.

El congrés es va organitzar en dues parts: del 11 al 15 d’octubre es van realitzar dues reunions internes de cada grup de treball entorn les FIC (mortalitat, educació i implementació, desenvolupament, informàtica i terminologia, actualització i revisió, etc.) i dijous i divendres es van fer sessions obertes de resum de la tasca feta durant l’any i plantejament del vinent. També hi va haver un espai d’exposició de pòsters, així com una sessió d’experiències locals (de Catalunya) i una altra d’iberoamericanes.

El CCI va presentar un pòster sobre el Diccionari Clínic per iSalut i un altre sobre l’ús de servidors terminològics des de les Estacions Clíniques de Treball (ECT). Els servidors terminològics són eines específicament dissenyades per treballar amb vocabularis controlats, els seus components (conceptes, descripcions i relacions) i mecanismes (subconjunts, mapejos, extensions i expressions post-coordinades), de manera que permeten representar-los, cercar-los, editar-los, distribuir-los, etc. Aquestes eines també presenten una sèrie de serveis (web) que es poden consumir des de les ECT per codificar la informació que s’hi recull sense que el professional assistencial hagi de treballar directament amb codis. Des del CCI s’ha desenvolupat una ECT simulada que permet veure com s’utilitzen els serveis web del servidor terminològic ITServer d’Indizen per registrar diferents tipus d’informació com les immunitzacions, reaccions adverses, antecedents, etc.

El pòster sobre el Diccionari Clínic per iSalut va ser triat com a un dels millors i a ser presentat en una breu comunicació. El grup també va participar a la taula d’experiències locals explicant més en detall el projecte Diccionari Clínic per iSalut.

A continuació es mostra el material presentat al congrés:

Pòster sobre l’ús de servidors terminològics des de les ECT

Pòster sobre el Diccinari Clínic per iSalut

Presentació del projecte Diccionari Clínic per iSalut

Llegir en català
Read It in English

El Centro de Competencias de Integración participó en el WHO-FIC Meeting (World Health Organization-Family of International Classifications), organizado por la AQUAS (Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias) y que se celebró en Barcelona del 11 al 17 de octubre.

El congreso se organizó en dos partes: del 11 al 15 de Octubre se realizaron dos reuniones internas de cada grupo de trabajo entorno las FIC (mortalidad, educación e implementación, desarrollo, informática y terminología, actualización y revisión, etc.) y el jueves y el viernes se hicieron sesiones abiertas de resumen de la actividad llevada a cabo durante el año y planteamiento del que viene. También hubo un espacio de exposición de pósteres, así como una sesión de experiencias locales (de Cataluña) y otra de iberoamericanas.

El CCI presentó un poster sobre el Diccionario clínico para iSalut y otro sobre el uso de servidores terminológicos des de las Estaciones Clínicas de Trabajo (ECT). Los servidores terminológicos son herramientas específicamente diseñadas para trabajar con vocabularios controlados, sus componentes (conceptos, descripciones y relaciones) y mecanismos (subconjuntos, mapeos, extensiones y expresiones post-coordinadas), de manera que permiten representarlos, buscarlos, editarlos, distribuirlos, etc. Estas herramientas también presentan una serie de servicios (web) que se pueden consumir des de las ECT para codificar la información que se recoge sin que el profesional asistencial tenga que trabajar directamente con códigos. Des del CCI se ha desarrollado una ECT simulada que permite ver cómo se utilizan los servicios web del servidor terminológico ITServer de Indizen para registrar diferentes tipos de información como las inmunizaciones, reacciones adversas, antecedentes, etc.

El poster sobre el Diccionario Clínico para iSalut se eligió como uno de los mejores y para ser presentado en una breve comunicación. El grupo también participó en la mesa de experiencias locales explicando más en detalle el proyecto Diccionario Clínico para iSalut.

A continuación se muestra el material presentado en el congreso:

Poster sobre el uso de servidores terminológicos desde las ECT

Poster sobre el Diccionario Clínico para iSalut

Presentación del proyecto Diccionario Clínico para iSalut

Llegir en català
Leer en castellano

The Centre of Competencies in Integration has participated in the WHO-FIC Meeting (World Health Organization-Family of International Classifications), organized by AQUAS (Agency of Health Quality and Evaluation) that was held in Barcelona from 11 to 17 of October.

The congress was organized in two parts: from 11 to 15 of October two internal meetings were realized of every work group regarding FIC (mortality, education and implementation, development, informatics and terminology, updated and revision, etc.) and on Thursday and Friday open sessions were done summarizing the work done during the year and the approach for the future one. It was also a space to expose the presented posters, as well as a session about local experiences (from Catalonia) and another of iberoamerican ones.

CCI presented a poster about the Clinical Dictionary for iSalut (eHealth) and another one regarding the use of terminology servers from Clinical Work Stations (CWS). Terminology servers are tools specially designed to work with controlled vocabularies, their components (concepts, descriptions and relationships) and mechanisms (subsets, mappings, extensions and post-coordinated expressions), as they allow us to search, represent, edit, distribute, etc. it. These tools also present (web) services that can be used from CWS to encode the recorded information without been necessary for physician to work with codes. In CCI we have developed a simulated CWS that shows how to use the web services from the ITServer of Indizen terminology server to record different kinds of information like immunizations, adverse reactions, history and past illness, etc.

The poster about the Clinical Dictionary for iSalut was selected as one of the bests and to be presented in a short communication. CCI also participated in the local experiences round table presenting the project of Clinical Dictionary in more detail.

The presented material is presented below:

Poster about the use of terminology servers from CWS

Poster about the Clinical Dictionary for iSalut

Slides about the Clinical Dictionary for iSalut project

Diccionari Clínic per iSalut presentat al WHO-FIC Network Annual Meeting

Leer en castellano
Read It in English

El mes passat va tenir lloc la reunió anual de les WHO-FIC Network Annual Meeting a Beijing, del 12 al 18 d’octubre. Des del CCI (Centre de Competències d’Integració) i l’OFSTI (Oficina d’estàndards i interoperabilitat) de la fundació TicSalut es va presentar el pòster “Clinical Dictionary for iSalut”:

El Diccionari Clínic per iSalut és un projecte transversal que té per objectiu normalitzar el vocabulari del SISCAT (Sistema Sanitari Integrat de la Xarxa de Salut Pública de Catalunya) per garantir la interoperabilitat semàntica entre els sistemes dels proveïdors, a diferents nivells assistencials. El Diccionari utilitza SNOMED CT com a terminologia de referència, mapejant-la a altres vocabularis, i ontologia base de representació dels diferents dominis. El projecte està liderat per l’OFSTI i compta amb la participació del CCI.

Destacar que actualment el diccionari té els següents dominis disponibles (es poden descarregar a l’àrea de descàrrega de SNOMED CT):

 • Al·lèrgies.
 • Anatomia Patològica.
 • Escales de valoració de pacients crònics.
 • Grups de professionals.
 • Immunitzacions actives i passives.
 • Informe d’espirometria.
 • Prestacions.

Així com els següents dominis oberts (treballant-hi actualment):

 • Document de reaccions adverses a immunitzacions.
 • Laboratori.
 • Malalties minoritàries (metabòliques).
 • Tipus de documents.
 • Variables clíniques.

Per més informació sobre el diccionari es pot consultar el corresponent apartat dins el web de l’OFSTI: http://www.ticsalut.cat/estandards/terminologia/diccionari-clinic/.

L’any vinent el WHO-FIC Network Annual Meeting es realitzarà a Barcelona, al següent enllaç es pot consultar la nota de premsa “Beijing passa el relleu a Barcelona com a seu del WHO-FIC Network Annual Meeting”.

Llegir en català
Read It in English

El mes pasado tuvo lugar la reunión anual de las WHO-FIC Network Annual Meeting en Beijing, del 12 al 18 de Octubre. Des del CCI (Centre de Competències d’Integració) y la OFSTI (Oficina d’estàndards i interoperabilitat) de la fundación TicSalut se presentó el póster “Clinical Dictionary for iSalut”:

El Diccionario Clínico para iSalut es un proyecto transversal que tiene por objetivo normalizar el vocabulario del SISCAT (Sistema Sanitari Integrat de la Xarxa de Salut Pública de Catalunya) para garantizar la interoperabilidad semántica entre los sistemas de los proveedores, a diferentes niveles asistenciales. El Diccionario utiliza SNOMED CT como terminología de referencia, mapeándola a otros vocabularios, y ontología base de representación de los distintos dominios. El proyecto está liderado por la OFSTI y cuenta con la participación del CCI.

Destacar que actualmente el diccionario tiene los siguientes dominios disponibles (se pueden descargar en el área de descarga de SNOMED CT):

 • Alergias.
 • Anatomía Patológica.
 • Escalas de valoración de pacientes crónicos.
 • Grupos de profesionales.
 • Inmunizaciones activas y pasivas.
 • Informe de espirometría.
 • Prestaciones.

Así como los siguientes dominios abiertos (trabajándolos actualmente):

 • Documento de reacciones adversas a inmunizaciones.
 • Laboratorio.
 • Enfermedades raras/minoritarias (metabólicas).
 • Tipos de documentos.
 • Variables clínicas.

Para más información sobre el Diccionario Clínico se puede consultar el correspondiente apartado en la web de la OFSTI: http://www.ticsalut.cat/estandards/terminologia/diccionari-clinic/es_index_1/.

El año que viene el WHO-FIC Network Annual Meeting se realizará en Barcelona, en el siguiente enlace se puede consultar la nota de prensa “Beijing passa el relleu a Barcelona com a seu del WHO-FIC Network Annual Meeting”.

Llegir en català
Leer en castellano

The WHO-FIC Network Annual Meeting was celebrated in Bejing, from 12/10/2013 to 18/10/2013. CCI (Integration Competence Centre) and OFSTI (Office of Standards and Interoperability) of TicSalut foundation presented the poster “Clinical Dictionary for iSalut”:

The Clinical Dictionary for iSalut has the objective to standardize the vocabulary of SISCAT (Integrated Healthcare System of Public Healthcare Network of Catalonia) to achieve the semantic interoperability between information systems of healthcare providers at different care levels. The Dictionary uses SNOMED CT as reference terminology (mapping it with other controlled vocabularies) and as the ontology to represent the different domains. The project is leaded by the OFTSI and has the collaboration of CCI.

Notice that the Dictionary has the following available domains (they can be downloaded from the SNOMED CT downloads area):

 • Allergies.
 • Anatomic Pathology.
 • Scales of evaluation of chronic patients.
 • Active and passive immunizations.
 • Spirometry test report.
 • Referral procedures.
 • Professional groups.

As well as the following open domain (currently being worked):

 • Document of adverse reactions to immunizations.
 • Laboratory.
 • Rare diseases (metabolic).
 • Types of documents.
 • Clinical variables

More information about the Clinical Dictionary for iSalut can be found in the OFTSI web page: http://www.ticsalut.cat/estandards/terminologia/diccionari-clinic/en_index_1/.

The next annual meeting of the WHO-FIC Network is going to be held in Barcelona (Catalonia, Spain). The press announcement is available in the following link (in Catalan): “Beijing passes the baton to Barcelona as the WHO-FIC Network Annual Meeting host city”.

An experience of creating subsets in SNOMED CT

Leer en castellano

El passat dia 3 de novembre es va presentar al WHO-FIC Network Meeting la metodologia de creació de subconjunts de SNOMED CT, creada pel Centre de Competències d’Integració (CCI) i l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat (OFTSI). Aquesta trobada anual concentra grups a nivell internacional que col·laboren amb la WHO (World Health Organization, Organització Mundial de la Salut), donant suport i promovent el desenvolupament i l’ús de les FIC (Família de Classificacions Internacionals). L’esdeveniment es va realitzar del 29 d’octubre al 4 de novembre, a Ciudad del Cabo, Sudafrica.

La fundació TicSalut i el Departament de Salut van participar al WHO-FIC Network Meeting a través de la presentació de tres pòsters per part del Dr. Jaume Canela: “Impact of a strategic implementation of Information and Communication Technologies (ICT). A conceptual model for Health Information Systems” (Descarrega), Health indicators system in an international comparison” (Descarrega) i An experience of creating subsets in SNOMED CT” (Descarrega).

En el darrer recurs (creat amb la col·laboració del CCI) es va presentar la metodologia, com a part de l’experiència de Catalunya en la creació de subconjunts de la terminologia clínica SNOMED CT.

El pòster explica que SNOMED CT s’ha triat com a terminologia de referència per a la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) i que l’estratègia seguida per implantar-la, s’ha basat en adaptar-la a les necessitats locals i en crear-ne subconjunts. Des del CCI i l’OFTSI s’està treballant en la necessitat d’un vocabulari controlat que permeti la representació inequívoca, automàtica i multilingüe del contingut dels documents clínics entre diferents sistemes. Tal i com es destaca al pòster, l’objectiu principal és facilitar l’accés a la informació rellevant per a la presa de decisions clíniques. El recurs presenta la metodologia creada i acaba amb una reflexió sobre la importància d’aprofitar la flexibilitat que ofereix SNOMED CT per adaptar-la a les necessitats locals de cada cas d’ús. L’experiència de Catalunya consisteix en adequar la terminologia, creant una extensió catalana de SNOMED CT, definint subconjunts i traduint al català els literals associats a aquests subconjunts.

A la trobada d’enguany Catalunya ha aconseguit situar-se al segon esglaó de la designació, de manera que es contempla la possibilitat de realitzar l’edició de l’any 2014 a Barcelona. Des del Departament de Salut s’està treballant per assolir aquesta fita, donat que és un dels esdeveniments més importants en quant a conceptualització i estandardització de la informació en salut.

 

La metodologia

Arrel de l’experiència d’implantació de SNOMED CT a altres països com Canadà, el Regne Unit o als Estats Units, s’ha comprovat que la millor estratègia per introduir la terminologia clínica a un sistema d’informació és treballar per dominis, a través de subconjunts. Quan es va començar a plantejar l’ús de SNOMED CT al Sistema de Salut Català, el que no es tenia tan clar, però, era com crear aquests components. Des de l’OFTSI i el CCI es va definir la metodologia de creació de subconjunts per tal d’obtenir una manera fàcil i comuna de crear-los:

Metodologia de creació de subconjunts, CCI OFTSI.

La base de la metodologia és el treball en equip dels diferents rols: documentalistes, experts en el domini, tècnics terminològics i usuaris finals. Tots participen en el procés i en la presa de decisions, de manera que es potencia la comprensió de les tasques des de diferents punts de vista. També és important destacar que el model consisteix en treballar sobre propostes i validacions, per tant, permet seguir un procés iteratiu de millora contínua.

La metodologia s’ha aplicat a la creació del subconjunt de Vacunes i el d’Anatomia Patològica, i s’està utilitzant en els dominis d’Al·lèrgies i Procediments Quirúrgics. Amb aquestes experiències, s’ha comprovat que el procés definit ajuda a organitzar els processos de creació de subconjunts de SNOMED CT d’una manera més fàcil i efectiva.

Llegir en català

El pasado día 3 de noviembre se presentó en el WHO-FIC Network Meeting la metodología de creación de subconjuntos de SNOMED CT, creada por el Centro de Competencias de Integración (CCI) y la Oficina de Estándares e Interoperabilidad (OFTSI). Este encuentro anual concentra grupos a nivel internacional que colaboran con la OMS (World Health Organization, Organización Mundial de la Salud), apoyando y promoviendo el desarrollo y el uso de las FIC (Familia de Clasificaciones Internacionales). El evento se realizó del 29 de octubre al 4 de noviembre, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

La fundación TicSalut y el Departamento de Salud participaron en el WHO-FIC Network Meeting a través de la presentación de tres pósters por parte del Dr. Jaume Canela: “Impact of a strategic implementation of Information and Communication Technologies (ICT). A conceptual model for Health Information Systems” (Descarga), Health indicators system in an international comparison” (Descarga) i An experience of creating subsets in SNOMED CT” (Descarga).

En el último recurso (creado con la colaboración del CCI) se presentó la metodología, como parte de la experiencia de Cataluña en la creación de subconjuntos de la terminología clínica SNOMED CT.

El póster explica que SNOMED CT se ha elegido como terminología de referencia para la Historia Clínica Compartida de Cataluña (HC3) y que la estrategia seguida para implantarla, se ha basado en adaptarla a las necesidades locales y en crear subconjuntos. Desde el CCI y la OFTSI se está trabajando en la necesidad de un vocabulario controlado que permita la representación inequívoca, automática y multilingüe del contenido de los documentos clínicos entre diferentes sistemas. Tal y como se destaca en el póster, el objetivo principal es facilitar el acceso a la información relevante para la toma de decisiones clínicas. El recurso presenta la metodología creada y termina con una reflexión sobre la importancia de aprovechar la flexibilidad que ofrece SNOMED CT para adaptarla a las necesidades locales de cada caso de uso. La experiencia de Cataluña consiste en adecuar la terminología, creando una extensión catalana de SNOMED CT, definiendo subconjuntos y traduciendo al catalán los literales asociados a estos subconjuntos.

En el encuentro de este año Cataluña ha conseguido situarse en el segundo escalón de la designación, por lo que se contempla la posibilidad de realizar la edición del año 2014 en Barcelona. Desde el Departamento de Salud se está trabajando para alcanzar esta meta, dado que es uno de los eventos más importantes en cuanto a conceptualización y estandarización de la información en salud.

 

La metodología

A raíz de la experiencia de implantación de SNOMED CT en otros países como Canadá, Reino Unido o en Estados Unidos, se ha comprobado que la mejor estrategia para introducir la terminología clínica en un sistema de información es trabajar por dominios, a través de subconjuntos. Cuando se empezó a plantear el uso de SNOMED CT en el Sistema de Salud Catalán, lo que no se tenía tan claro, era cómo crear estos componentes. Desde la OFTSI y el CCI se definió la metodología de creación de subconjuntos para obtener una manera fácil y común de crearlos:

La base de la metodología es el trabajo en equipo de los diferentes roles: documentalistas, expertos en el dominio, técnicos terminológicos y usuarios finales. Todos participan en el proceso y en la toma de decisiones, de forma que se potencia la comprensión de las tareas desde diferentes puntos de vista. También es importante destacar que el modelo consiste en trabajar sobre propuestas y validaciones, por tanto, permite seguir un proceso iterativo de mejora continua.

La metodología se ha aplicado a la creación del subconjunto de Vacunas y el de Anatomía Patológica, y se está utilizando en los dominios de Alergias y Procedimientos Quirúrgicos. Con estas experiencias, se ha comprobado que el proceso definido ayuda a organizar los procesos de creación de subconjuntos de SNOMED CT de una manera más fácil y efectiva.