Entrades classificades amb: WiFIS

Sessió tècnica Fòrum CIS sobre Projectes WiFIS

Leer en castellano
Read It in English
WiFIS normalitza els serveis de missatgeria per intercanviar informació i compartir serveis dins de iSALUT. No és un procés ni una aplicació. No ens diu com s’han de fer les derivacions però normalitza els serveis de missatgeria inclosos en una derivació.
A la Sessió es van presentar dues plataformes per fer-ho efectiu: 

  • Tesis WiFIS, de SISInf, basada en Ensemble, i que està operativa a la Corporació de Salut de Maresme La Selva (CSMS) des del mes de maig, per gestionar les derivacions de radiologia amb el Grup Cetir, y que cumpleix l’estàndard que ells mateixos van ajudar a definir.

PIPA, desenvolupada per INSA-IBM per a ser utilitzada pels centres del Institut Català de la Salut a través de les estacions Argos

La Sessió va tenir una nombrosa assistència donat que l’adopció de l’estàndard s’ha establert com a requeriment en el Contracte Programa 2013 del CatSalut (“Integrar la història clínica amb l’HC 3 perquè pugui ser interactiva i utilitzar els estàndards de missatgeria WIFIS”).
Des de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut es va anunciar la celebració d’una jornada a finals de gener per presentar la plataforma, seleccionada pel Departament de Salut per a soportar el intercanvi de missatgeria segons l’estàndard, i el pla operatiu 2014-2015 per a la seva implantació en el Sistema Sanitari Català

Llegir en català
Read It in English
WiFIS normaliza los servicios de mensajería para intercambiar información y compartir servicios dentro de iSALUT. No es un proceso ni una aplicación. No nos dice como deben hacerse las derivaciones pero normaliza los servicios de mensajería incluidos en una derivación.
En la Sesión se presentaron dos plataformas para hacerlo efectivo: 

  • Tesis WiFIS, de SISInf, basada en Ensemble, y que está operativa en la Corporació de Salut de Maresme La Selva (CSMS) desde el mes de mayo, para gestionar las derivaciones de radiología con el Grupo Cetir, y que cumple el estándar que ellos mismos ayudaron a definir.

PIPA, desarrollada por INSA-IBM para ser utilizada por los centros del Institut Català de la Salut a través de las estaciones Argos

La Sesión tuvo una numerosa asistencia dado que la adopción del estándar se ha establecido como requisito en el Contrato Programa 2013 del CatSalut (“Integrar la historia clínica con HC 3 para que pueda ser interactiva y utilitar los estándares de mensajería WIFIS”).

Desde la Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut se anunció la celebración de una jornada a finales de enero para presentar la plataforma seleccionada por el Departament de Salut para soportar el intercambio de mensajería según el estándar y el plan operativo 2014-2015 para su implantación en el Sistema Sanitario Catalán

Llegir en català
Leer en castellano
WiFi normalizes messaging services to exchange information and share services in iSALUT. It is not a process or an application. It does not tells us how to make the derivations but normalizes messaging services included in a derivation.
The session presented two platforms to make it effective: 

  • Theses WiFi, developed by SISInf and based on Ensemble. It is operational in Corporació de Salut Maresme La Selva, from May, to manage radiology derivations to the Group CETIR, and that meets the standard that themselves helped to define.

PIPA, developed by INSA-IBM to be used by the centers of the Institut Català de Salut through the Argos stations.

The session had a large attendance since the adoption of the standard has been established as a requirement in the Contract Programme 2013 of CatSalut (“Integrate the clinical history with the HC 3 for it to be interactive and use standards WiFi messaging “).
Since the Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat of TicSalut Foundation announced the holding of a meeting in late January to present the platform selected by the Department of Health to bear the exchange of messages according to the standard and also the operational plan 2014-2015 to its implementation in the Catalan Health System.

WiFIS a ForumCIS

Leer en castellano

El CCI va participar, com ja vam anunciar al seu moment, a la jornada del ForumCIS que es va celebrar els dies 18, 19 i 20 d’Abril a Barcelona. En una de les assistències, el CCI va fer una ponència sobre el projecte WiFIS: Workflow en Institucions de Salut.

El projecte WiFIS té com a objectiu principal, definir la interoperabilitat entre centres a dos nivells: A nivell de procediment i a nivell de comunicació. Això vol dir, com definir d’una banda uns procediments que siguin comuns per tots els centres (com poden ser “Nova Comanda Clínica”, “Petició de eConsulta” o “Nova Citació”, i d’altra banda, definir un canal de comunicació estàndard, per tal de que la informació que viatgi tingui un criteri comú, amb el qual tots els centres es puguin entendre.

D’aquesta manera, es vol aconseguir connectar tots els centres d’una forma interoperable i centralitzada, utilitzant una plataforma d’integració que gestioni el flux de totes les connexions entre els centres.

El principal avantatge és que es resolen les comunicacions i desenvolupaments punt a punt, com s’ha fet fins ara, a través d’acords entre centres. Això, amb el temps, ha produït tot un sistema descentralitzat, que es difícil de mantenir i poc usable.

Amb la inclusió d’una plataforma d’integració, alhora que s’integren els processos entre centres, s’aconsegueix la interoperabilitat que ens permet afegir nous centres al conjunt, que es puguin comunicar amb tots els altres centres que ja estan connectats, fent-ho d’una manera senzilla.

Per aconseguir aquesta interoperabilitat, es fa us dels estàndards de comunicació (HL7). Amb aquest estàndard s’aconsegueix definir una missatgeria, amb la qual tots els centres es podran comunicar enviant la mateixa informació ens els casos descrits (com ara un missatge OMG_019 per fer la petició d’una comanda clínica, o un ORU_R01 per retornar els resultats de les proves).

Tota la definició dels missatges i dels processos WiFIS esta descrita en l’anomenada “Guia de Missatgeria WiFIS”, la qual conté tots els diagrames dels casos d’ús que es duen a terme, i també la definició de la missatgeria a partir de documents Excel que descriuen tots i cadascun dels camps dels missatges HL7.

Pel que fa la implantació, s’ha realitzat un pilot a Calella del projecte WiFIS, el qual s’ha dut a terme mitjançant la plataforma d’integració Ensemble d’Intersystems. La connexió entre els centres es fa a partir de WebServices, els quals es criden desde la plataforma, la qual té una taula amb les direccions IP de tots els centres, per tal de poder dirigir el tràfic de informació tal i com pertoqui (fent servir la plataforma com un enrutador, i evitant així les connexions punt a punt).

Per a més informació sobre el projecte, i poder descarregar la guia de missatgeria, juntament amb la definició dels missatges, podeu visitar la web de la Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat:

http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir3480/doc35693.html

Llegir en català

El CCI participó, como ya anunciamos en su momento, a la jornada del ForumCIS que se celebró los días 18, 19 y 20 de Abril a Barcelona. En una de las asistencias, el CCI hizo una ponéncia sobre el proyecto WiFIS: Workflow en Instituciones de Salud.

El proyecto WiFIS tiene como objetivo principal, definir la interoperabilidad entre centros a dos niveles: A nivel de procedimiento y a nivel de comunicación. Eso quiere decir, cómo definir por un lado unos procedimientos que sean comunes para todos los centros (com pueden ser “Nueva Comanda Clínica”, “Petición de eConsulta” o “Nueva Citación”, y por otro lado, definir un canal de comunicación estándard, para que la información que viaja tenga un criterio común, con el cuál todos los centros se puedan entender.

De ésta forma, se quiere conseguir conectar todos los centros de una forma interoperable y centralizada, utilizando una plataforma de integración que gestione el flujo de todas las conexiones entre los centros.

La principal ventaja es que se resuelven las comunicaciones y desarrollos punto a punto, como se ha hecho hasta ahora, a través de acuerdos entre centros. Esto, con el tiempo, ha producido todo un sistema descentralizado, que es difícil de mantener y poco usable.

Con la inclusión de una plataforma de integración, a la vez que se integran los procesos entre centros, se consigue la interoperabilidad que nos permite añadir nuevos centros al conjunto, que se puedan comunicar con todos los otros centros que ya estan conectados, haciéndolo de una forma sencilla.

Para conseguir esta interoperabilidad, se hace uso de los estándares de comunicación (HL7). Con éste estándard se consigue definir una mensajeria, con la cuál todos los centros se podran comunicar enviando la misma información en los casos descritos (como un mensaje OMG_019 para hacer la petición de una comanda clínica, o un ORU_R01 para devolver los resultados de las pruebas).

Toda la definición de los mensajes y de los procesos WiFIS esta descrita en la “Guía de Mensajería WiFIS”, la cuál contiene todos los diagramas de los casos de uso que se llevan a cabo, y también la definición de la mensajeria a partir de documentos Excel que describen todos y cada uno de los campos de los mensajes HL7.

Por lo que hace a la implantación, se ha realitzado un piloto a Calella del proyecto WiFIS, el cuál se ha llevado a cabo mediante la plataforma de integración Ensemble de Intersystems. La conexión entre centros se hace a partir de WebServices, los cuáles se llaman desde la plataforma, que tiene una tabla con las direcciones IP de todos los centros, para poder dirigir el tráfico de información tal y como toca (haciendo servir la plataforma como un enrutador, y evitando así las conexiones punto a punto).

Para más información sobre el proyecto, y poder descargar la guía de mensajería, junto con la definición de los mensajes, podéis visitar la web de la Oficina de Estándares e Interoperabilidad:

http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir3480/doc35693.html