ESTAT DE LA SITUACIÓ DE LA BANDA AMPLA DE COMUNICACIONS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS

Els espais industrials no son prioritat en la inversió de les operadores en l’estesa d’infraestructures de comunicacions, pel baix volum de demanda que suposa en termes de població. El retorn de la inversió es molt baix ja que l’empresa Industrial no requereix, excepte casos excepcionals, alta capacitat de comunicacions de dades. Per altre banda la competitivitat entre les diferents operadores i el nul aprofitament de les infraestructures existents, per desconeixement o per opacitat en el model de negoci, ha donat coma resultat un deficient desenvolupament dels serveis de banda Ampla per a les empreses dels Polígons. No s’està aprofitant de forma eficient les infraestructures d’estesa de FO ja existent per oferir negoci a les operadores i aquestes presentar ofertes competitives a les empreses.

Aquest fet i les exigències de disposar d’una bona xarxa de comunicacions per oferir entorns industrials de qualitat i competitius, va portar a Ajuntament de Mataró i Tecnocampus a impulsar aquelles actuacions que estiguessis en la seva mà per aconseguir fer arribar a les empreses dels polígons l’opció d’accés a la banda Ampla. L’accent es va posar en la transparència de les infraestructures existents per donar joc a majoristes i operadors de comunicacions grans i petites a oferir models tecnològics adients de Banda Ampla (FO, Ràdio o la tecnologia de senyal pel cablejat de la llum) a les zones industrials deficitàries.

Els treballs de diagnòstic previs van detectar que existien mancances en termes de cobertura de serveis de telecomunicacions avançats:

→ Deficient connexió a Internet, amb mancances d’Internet d’alta qualitat
→ Reduïda cobertura de xarxes d’accés d’alta velocitat, incidència que impacta en la valoració i imatge negativa de les zones industrials.
→ Deficient qualitat dels serveis de banda ampla prestats en molts dels polígons industrials i fonamentats en tecnologies xDSL, deficiències manifestades per diferents agents econòmics i administracions i objectivades mitjançant la presa de mesures a diversos polígons industrials.
→ Limitada cobertura de solucions fonamentades exclusivament en infraestructures de fibra òptica.

Els arguments d’aquesta iniciativa es fonamentaven en que:
– Existeix una mala cobertura de serveis de telecomunicacions a les zones empresarials, mala qualitat del servei, talls en el subministrament o impossibilitat de contractar serveis avançats, perjudicant greument el teixit empresarial i afectant directament a la pèrdua de competitivitat territorial.
– Que cal cal fomentar la competitivitat del teixit industrial mitjançant l’aplicació d’infraestructures TIC avançades, desplegant xarxa de fibra òptica a un conjunt de polígons industrials distribuïts per la ciutat.
→ Que cal dotar de la tecnologia bàsica i fer d’aquesta un valor que contempli els parcs industrials com a àrees per atreure empreses i inversions, i per poder posicionar aquestes àrees com a zones atractives per instal•lar-s’hi i evitar trasllats d’empreses cap a altres zones amb millors infraestructures tecnològiques.
→ Que cal cobrir les necessitats de les empreses vers les tecnologies emergents, i afavorir el se seu accés per a que puguin avançar de forma constant i intensa en les seves prestacions i adaptar-se al nou context econòmic.
→ I que Mataró te com objectiu estratègic afavorir el desenvolupament dels polígons d’activitat econòmica sota un model de territori sostenible i competitiu , tot generant el millor entorn per mantenir i desenvolupar a Mataró una base empresarial forta, competitiva, diversificada i avançada per minimitzar impactes d’atur elevats.

Que s’ha fet:

– Gener – desembre de 2010.- Des dels serveis d’empresa Tecnocampus es va fer un recull i identificació de les empreses i serveis als polígons que demandaven serveis de banda ampla que no estan coberts de forma eficient.
– Gener de 2011 – Es va crear la Comissió Municipal Inter departamental de promoció de l’activitat econòmica de les empreses ubicades als polígons industrials (DECRET 677/2011 de 26 de gener) que va permetre vehicular la implicació dels serveis municipals en les actuacions a desenvolupar per afavorir aquest desplegament de serveis als Polígons
– Gener a desembre de de 2014 .- Amb l’impuls de la Plataforma d’empresaris de Polígons de Mataró , a iniciativa del servei Empresa Tecnocampus i el suport de la FAGEM i la UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya) es va crear la comissió de treball, en el si de la plataforma, per canalitzar les demandes dels empresaris respecte a la deficiències de comunicació en els polígons, així com l’organització de diverses reunions d’aquests amb l’Ajuntament i la Xarxa Oberta de Catalunya per mantenir-los informats del desenvolupament d’aquest projecte.
En aquest sentit la XOC va fer prospecció a un conjunt de 30 empreses dels Polígons per identificar la necessitat de serveis de telecomunicacions sobre infraestructura basada en fibra òptica de les empreses, en una primera fase només als polígons Pla d’en Boet, Hortes del Camí Ral, Rengle I i II.
En aquelles reunions es van anar identificant possibles solucions per alguns casos (com ara la posada en marxa de serveis de videovigilància de naus industrials), però de forma individual es va detectar una seriosa manca d’interès de les empreses en contractar serveis de Banda Ampla, per que no tenien aquesta necessitat o be per que era massa cara.
La XOC va identificar que les grans empreses que volien 100 Mb la solució era la FO, a la resta que necessiten menys capacitat es podia proposar la solució de la última milla, es a dir, la connexió via radio sota base fibra òptica.( el cas pel 80% de les empreses visitades). Aquesta opció de Banda Ampla via ràdio ja la oferien algunes operadores, com una opció natural per algunes d’elles en aquestes casos, i en aquest sentit des de 2015 hi ha instal•lada una xarxa mixta de fibra òptica i radiofreqüència (a través d’antenes) del terrat del Tecnocampus amb la finalitat d’acostar la fibra òptica a les empreses dels polígons, permeten que no hagi necessitat d’arribar directament a les portes de les empreses, i poder fer uns enllaços aeris afavorint la relació qualitat-preu d’aquests serveis a mida de la petita empresa.
– Per altre banda , des de l’Ajuntament, per afavorir les iniciatives d’inversió de les operadores en el desplegament de la xarxa, es va demanar que Mataró pugues formar part de les zones d’actuació elegibles per a la realització de projectes de desplegament d’infraestructures de banda ampla de nova generació d’alta velocitat i molt alta velocitat, susceptibles d’acollir-se a les ajudes del Programa d’Extensió de la banda Ampla de Nova Generació, en la convocatòria o convocatòries del Ministeri al llarg de 2014.
– Octubre de 2014 es va signar el conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Mataró i la XOC, amb l’objectiu de connectar amb els operadors minoristes oferint facilitats per utilitzar infraestructures públiques per l’estesa de serveis de FO a zones industrials no cobertes.
– Des de juliol de 2016 s’ha posat en marxa el CPD del Tecnocampus, que ha de redundar en facilitar serveis de valor a les xarxes de banda Ampla existents o
– El passat mes de desembre 2105 es va demanar fer un seguiment al conveni de col•laboració signat entre ajuntament i la XOC amb 3 objectius:
o Demanar fer un pla de detecció de clients i necessitats per dimensionar les opcions del mercat
o Planificar l’estesa de la FO i els serveis avançats.
o definir l’impacte sobre el mercat com a conseqüència de l’estesa de la FO per part d’altre operadores presents al territori (Movistar /Vodafone-Ono, etc…).
I com a un dels resultats de la reunió mantinguda amb la XOC, es va proposar seguir treballant en la divulgació dels serveis de banda Ampla i les tecnologies disponibles per poder disposar de serveis de valor per a l’activitat empresarial de les indústries de Mataró.
– La darrera acció de divulgació es la Jornada del passat dia 22 de juny, que va comptar amb la amb la XOC, empreses operadores, i empreses interessades en serveis de banda ample o prestadores de serveis de valor sobre aquesta infraestructura. La idea principal era descobrir i divulgar els models tecnològics i solucions així com generar un market place per operadores i consumidors, visualitzar les oportunitats de negoci de connectar zones industrials i donar servei a empreses industrials.

Que cal fer a partir d’ara?

Es del tot cer que les entitats representants dels empresaris de Polígons manifesten la deficient actuació que s’ha fet fins el moment en relació a l’acord esmentat per afavorir el desplegament de serveis avançats i de banda ample a les zones industrials de Mataró. Tampoc podem pretendre que aquest acord solucioni aquesta deficiència però sí que ha de conduir a aportar respostes i ajudar a que oferta i demanda tinguin les majors facilitats possibles per accedir als serveis de valor que la banda Ampla pot suposar per la seva activitat empresarial.

Per tant considerem que cal:
1.- Incrementar els índex de divulgació de les opcions tecnològiques existents al territori per que les empreses industrials vegin l’avantatge competitiu que suposa les comunicacions de banda ampla.
2.- Donar a conèixer a les operadores les infraestructures existents tot facilitant el seu ús pel desplegament eficient de serveis que requereixin les empreses.
3.- Abundar en un compromís mes ferm amb la XOC per que les infraestructures públiques siguin compartides de forma competitiva per donar servei al sector privat i competir en preu i qualitat amb la resta d’operadores, donant flexibilitat i compromís amb el territori.

LA BANDA AMPLA ALS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA

L’assignatura tecnològica pendent per la Reindustrialització

Noti_bloc_798x378El passatnovembre de 2014 es va signar un acord entre La XOC (Xarxa Oberta de Catalunya)  i l’Ajuntament de Mataró per l’estudi d’un projecte de desplegament de Fibra Òptica i el desenvolupament de nous serveis avançats de telecomunicacions en el terme municipal de Mataró.

La base d’aquest acord es que l’Ajuntament posi a disposició d’operadors majoristes infraestructures del subsòl per facilitar que arribi aquest servei de banda ampla a les Empreses i, per aquets estudi ila seva execució es va signar l’acord amb la XOC per aprofitar l’estesa de d’infraestructura pública i l’obertura de nous enllaços per fer arribar la fibra a les Indústries.

Fundació Tecnocampus, que aposta per que la Fibra Òptica sigui un recurs universal, especialment per les empreses, ja ha posat a disposició dels operadors, una nova infraestructura d’antenes de senyal WIMAX a les instal·lacions del Parc per donar cobertura de senyal de Banda Ampla allà on no arriba, de moment, la xarxa de FO. De la mateixa forma Tecnocampus, amb un fons FEDER, ha finalitzat i posat en mans de la concessionària Nextret l’explotació d’un CPD que ha de facilitar encara mes les infraestructures per l’operativa de les operadores de Xarxa de banda Ampla.

Calconsiderar  que ja  s’ha constituït un operador impulsat pel Consell Comarcal del Maresme, la Xarxa de Banda Ampla de la Comarca, juntament amb el soperadors privats per facilitar l’accés de fibra òptica als polígons de Mata Rocafonda i Vallveric.

En tot cas, per facilitar encara mes el desplegament d’aquestes infraestructures del tot bàsiques per la ciutat, des de l’Ajuntament es va demanar,  i així ho va acordat el Ministeri d’indústria, el reconeixement als Polígons Industrials de Mataró com a zones subvencionables mentre no siguin zones on desaparegui aquesta deficient oferta de serveis, i per tant,  que els operadors que vulguin desplegar tinguin l’oportunitat de finançar-se mitjançant el Ministeri d’Indústria:  “SOBRE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE 2014.

Es del tot cer que les entitats representants dels empresaris de Polígons manifesten la deficient actuació que s’ha fet fins el moment en relació a l’acord esmentat per afavorir el desplegament de serveis avançats i de banda ample a les zones industrials de Mataró. Tampoc podem pretendre que aquest acord solucioni aquesta deficiència però sí que ha de conduir a aportar respostes i ajudr a que oferta i demanda tinguin les majors facilitats possibles per accedir als serveis de valor que la banda Ampla pot suposar per la seva activitat empresarial.

Una de les actuacions que es deriven d’aquesta acció d’impuls que fem des del Tecnocampus és la propera jornada del dia 22 de juny, per descobrir i divulgar els models tecnològics i solucions així com generar un market place entre operadores i empreses demandants de serveis, per visualitzar les oportunitats de negoci de connectar zones industrials per donar-los aquests serveis de valor.

Entre altres objectius, la jornada vol complir diversos objectius:

 • Posar en coneixement les oportunitats de negoci existent al territori de Mataró per l’estesa de Banda Ample per a cobrir la demanda de les zones industrials.
 • Treballar el valor afegit que aquests models aporten per fer-los atractius davant infraestructures existents
 • Que vinguin experts del sector per parlar de les ofertes i qualitat de serveis de Banda Ample existents per donar solució de comunicació per les empreses , per exemple: via ràdio.
 • Que es produeixi la eclosió de l’oferta dels operadors per generar competitivitat dels serveis de banda Ample al territori.


La jornada esta adreçada a les empreses Industrials de la ciutat amb el següent programa:

11’45 a 12’00.- Recepció assistents i acreditació.

12’00 a 12’15 .- Benvinguda a càrrec de la Regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, Dolors Guillen Mena, i introducció a càrrec del Director General de la Fundació Tecnocampus, Jaume Teodoro Sadurní.

12’15 a 12’45.- Taula 1: Per què ens interessa la contractació de Banda Ampla d’Internet per la meva empresa al Polígon?, moderada per Joan Gil, Cap d’Infraestructures del Tecnocampus, i Roser Moré, gestora del PAE Mataró i Presidenta de la FAGEM.

12’45 a 13’15.- Taula 2: Presentació de serveis que es poden oferir des de les operadores locals per la connectivitat de Banda Ample. Models i serveis de valor, moderada per Carles Viladecans , Responsable Comercial de la XOC – Xarxa Oberta de Catalunya-

13’15 a 13’30.- Taula 3: Presentació del nou servei de CPD Tecnocampus , a càrrec d’Albert Tena, Soci director d’IT Solutions de NEXTRET

Al finalitzar s’oferirà un espai de networking als assistents amb presència d’estands de les Operadores Locals de serveis de Banda Ample a Empreses.

Podeu inscriure-us-hi confirmant assistència al telèfon 93.169.65.02 o bé al correu electrònic serveiempresa@tecnocampus.cat. També podeu fer la inscripció directament a l’agenda del Tecnocampus.

Inici del II Torneig de Pàdel del Club d’Esports del Tecnocampus

QR padel

Les Inscripcions ja estan tancades i tenim 4 parelles inscrites. En el cas de participants interessats encara podem obrir la inscripció per crear un nou grup de 4 parelles mes i que, al final, generarà més emoció als partits de la final.

Els jugadors inscrits ja heu rebut el comunicat per poder iniciar els partits del quadrant d’enfrontaments que us hem facilitat entre els dies 9 i 18 de desembre.

Us deixem en aquest Bloc les dades mes importants per a tots, amb la informació rellevant i normes del torneig que esperem estigui farcit de premis.

us mantenim informats!!!!

Normes del torneig:

Dates i horaris:

 • El torneig es jugarà a meitats del mes de desembre.
 • Horaris de dilluns a divendres, tot el dia.
 • Lloc: Pàdel Gimnàs Paradise.

Característiques del torneig:

 • Torneig exclusiu per a les empreses del parc i els seus treballadors.
 • Format tipus lliga, tots juguen contra tots.
 • Torneig mixta i sense categories.
 • El que arribi a 15 jocs guanya o el millor de l’hora.
 • Preu: 20€/persona.
 • En el moment de fer la inscripció és paga l’import total.
 • Puntiació total: no és sumen els partits guanyats o perduts, sinó el nombre de jocs que as fet en cadascun.
 • La final es jugaría entre tots els participants.

Reserva de pista : Trucar al Paradise 937 41 49 87 per reservar pista per cada enfrontament concertat. Cal indicar que es partit del torneig del tecnocampus.

I teniu a la vostra disposició el pack de pilotes per fer els vostres partits. Les podeu recollir a les oficines de serveis del parc, a la planta baixa del TCM2.

La Nit dels Emprenedors

El proper dijous 19 de novembre celebrem la Nit dels Emprenedors, on es lliuraran els Premis Creatic 2015, que enguany arriben a la quinzena edició, així com una sèrie de reconeixements a la Responsabilitat Social de les empreses i entitats. Els encarregats de conduir la gala seran els humoristes Xuriguera i Faixedas.

Optaran a ser premiats 39 emprenedors, i nou més ho faran en la categoria d’emprenedoria universitària. L’acte es celebrarà al foyer del Tecnocampus a partir de les 19h.

El TecnoCampus prepara un acte d’entrega especial, diferent al d’altres anys, amb protagonisme d’empreses i emprenedors que al llarg d’aquests 15 anys han rebut algun premi Creatic que els ha ajudat a tirar endavant el seu projecte empresarial.

Esperem que gaudiu d’aquesta nit dedicada al món de l’emprenedoria i l’iniciativa empresarial.

Weekend Challenge

El propers dies 13, 14 i 15 engegarem el Weekend Challenge d’enguany, un cap de setmana nonstop d’experiència emprenedora, amb mentors, especialistes i tècnics d’alt nivell.

El Weekend Challenge està dissenyat per als estudiants universitaris de Tecnocampus, tinguin o no una idea de negoci, on el principal objectiu és experimentar intensament l’emprenedoria el treball entre equips.

Els participants proposareu una idea de negoci que tingueu en ment, i a partir de les 10 idees més votades, configurarem els equips. A partir de llavors, i durant divendres, dissabte i diumenge, treballareu per transformar les idees en propostes de valor i posteriorment en models de negoci, seguint la metodologia Business Model Canvas.

Tots els equips disposareu d’assessorament d’especialistes i tècnics en màrqueting i tecnologia, així com recomanacions dels mentors del programa, empresaris i emprenedors d’experiència.

Diumenge al matí els equips rebreu un entrenament en habilitats i competències per fer presentació en públic del projecte treballat, i dedicareu la resta del matí en preparar la presentació final davant el tribunal del Weekend Challenge.

De tots els projectes, el guanyador podrà participar en la trobada internacional de la IntEnSem 2016, a la ciutat de Ghent (Bèlgica), el proper mes de maig, amb una beca del Tecnocampus per valor de 400€. A més, es sortejarà un mòbil Poppox entre tots els participants.

I tots aquells que vulguin podran continuar treballant el seu projecte amb el suport de la pre-incubadora.

Des del departament d’emprenedoria us convidem a gaudir de 54h intensives d’experiència emprenedora. Si esteu interessats, podeu inscriure’s aquí.

Obtenció del Segell Petita i Mitjana empresa Innovadora

Al Butlletí Oficial de l’Estat es va publicar la normativa relacionada amb l’obtenció de segell de la petita i mitjana empresa innovadora per part del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Aquest registre públic de pimes innovadores es gratuït per les empreses i la sol·licitud i funcionament es a través de mitjans telemàtics.

La obtenció del segell permetrà a la empresa:

 • Exposar el distintiu d’empresa innovadora
 • Utilitzar el distintiu amb finalitats publicitàries i comercials
 • Compatibilitzar els beneficis fiscals i bonificacions en les quotes de la seguretat  social.

 

Per a més informació i inscripcions:

mail de consultes : pymeinnovadora@mineco.es

A continuació us adjuntem un document Power Point on trobareu un breu resum de la presentació que es va realitzar.

 

Nova intranet de la comunitat empresarial del parc

A partir d’avui 23 d’octubre,tots els empresaris del Parc poden accedir a la nova  intranet de serveis  del parc empresarial del Tecnocampus, amb nous serveis i oportunitats, essent una renovada i millorada eina de treball i de comunicació de la comunitat del Parc i de les empreses que en formen part.

Aquesta nova Intranet presenta una millorada arquitectura i usabilitat, serveis i recursos per les empreses i te per missió oferir una veritable oportunitat de generació de negoci i de posicionament en el parc, amb les empreses del parc i cap a fora del parc.

A part de l’accés al tradicional servei del helpdesk i de reserva de sales, el nou lloc ofereix dos grans apartats de continguts nous: el de Serveis, accés fàcil i directe als serveis del parc (manuals de funcionament dels recursos de comunicació i infraestructures; serveis empresarials, etc…);i per altre banda Comunitat Empresarial, accés a la veritable comunitat amb el directori de les empreses del parc i la nova eina d’administració del perfil que permetrà a cada empresa presentar les seves ofertes al Market Place virtual, connectat directament al Web del Tecnocampus;  connectar i cooperar amb els reptes d’altres empreses del parc;  apuntar-se a les activitats del club d’esports o demanar i agendar una presentació al Business Corner adreçat a les empreses del parc.

Esperem que aquest nou espai ens connecti a tots i faci de la comunitat del parc una veritable,  exclusiva  i innovadora experiència empresarial.

 

Sessió Màrqueting digital: Analítica Digital Web i conversions

El proper 5 de Novembre es portarà a terme un seminari on es demostrarà la importància de l’analítica digital i mesurarem l’efectivitat de les campanyes de màrqueting digital. L’explicació vindrà acompanyada d’exemples reals que fomentarà un espai de debat i reflexió.

El ponent serà Pau Marí, CEO de Notonlywebs, una empresa ubicada al Parc especialitzada en Màrqueting Digital i Posicionament.

Si esteu interessats, us adjuntem el link a l’agenda del TecnoCampus on podreu formalitzar la inscripció gratuïta: analiticaweb.agenda.tecnocampus.cat

 

 

 

La Geolocalització d’empreses dels Polígons, pràctica estratègica competitiva d’un territori.

Avui Fundació Tecnocampus ha participart com ponent en la sesssió d’Intercanvi i aprenentatge: Senyalística i Geolocalització als Polígons d’Activitat Econòmica,  organitzades per la Diputació de Barcelona, subsecció de teixit Productiu. Hem presentat el model estratègic que Mataró ha impusat per a la visualització , Promoció i posicionament de les empreses i dels Poligons on hi estan localitzades. L’objectiu de la sessió era presentar propostes concretes en l’àmbit de la senyalística i la geolocalització als PAE que puguin aportar competitivitat a les empreses.

L’acció formativa esta pensada per facilitar l’intercanvi d’experiències entre els ens locals assistents. S’ha incidit específicament en els conceptes clau en l’àmbit de la senyalística, en solucions de disseny i aplicacions existents i en l’exposició de casos pràctics com el d’Invest In Mataró en el cas de Mataró o del CIT del Vallès (Catalonian Innovation Triangle), entre altres experiències.

La sessió ha comptat amb la presència de personal directiu i responsables tècnics dels Centres Locals de Serveis a les Empreses que estan duent a terme accions en l’àmbit de la millora i dinamització dels PAE arreu de la província.

 

Taller de Poscionament i Geolocalització per a les empreses

convocatòria

El proper dia 6 d’Octubre , al Tecnocampus de 17’00 a 19’30 hores, es durà a terme la reedició dels tallers adreçats a les empreses dels Polígons per ajudar-les a posicionar-se i geolocalitzar-se a Internet de forma ràpida i gratuïta.

PER INSCRIURE’T DIRECTAMENT FES CLIC AQUÍ

Aquesta acció s’emmarca en el programa de suport a Polígons, que amb el finançament de la Diputació de Barcelona, executa la Fundació Tecnocampus per impulsar la millora dels espais industrials de la ciutat, en aquesta cas, impulsant accions de visualització i posicionament de les empreses i els espais industrials com estratègia de competitivitat i atracció d’inversió.

La sessió tindrà dues fases, la primera oberta a tothom amb una presentació de la proposta de comunicació per a les emrpeses ubicades als Polígons d’Activitat Econòmica de mataró ( PAE Mataró), i els instruments online de comunicació a internet.

la segona fase es un taller pràctic per ajudar a l’empresari a crear el perfil de l’empresa  a linkedin i per Geolocalitzar, està limitat a un total de 10 empreses, podent ampliar a 10 mes si s’escau. Per participar en aquest taller abans caldrà fer els deures….

IMPORTANT: Caldrà dur preparada la següent informació:

Google Places (Google Maps):

Obligatoris:

– Donar d’alta un compte a Gmail, pot ser amb les dades de l’empresa no fa falta correu gmail

– Pais

– Nom empresa

– Direccio Postal

– Codi Postal

– Poblacio

– Provincia

– Telefon

– Categoria

 

Opcionals:

– Web

– Descripcio (màxim 200 caracters)

– Horari apertura

– Logo

– Imatge

– Area de servicio

 

Altres dades per les altres xarxes socials que ho permetin:

– Twitter

– FaceBook

– Especialidades (209-1500 caracteres)

– Historia (209-1000 caracteres)

– Area de servicio

– Imatges