Entrades classificades amb: comunicacions

ESTAT DE LA SITUACIÓ DE LA BANDA AMPLA DE COMUNICACIONS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS

Els espais industrials no son prioritat en la inversió de les operadores en l’estesa d’infraestructures de comunicacions, pel baix volum de demanda que suposa en termes de població. El retorn de la inversió es molt baix ja que l’empresa Industrial no requereix, excepte casos excepcionals, alta capacitat de comunicacions de dades. Per altre banda la competitivitat entre les diferents operadores i el nul aprofitament de les infraestructures existents, per desconeixement o per opacitat en el model de negoci, ha donat coma resultat un deficient desenvolupament dels serveis de banda Ampla per a les empreses dels Polígons. No s’està aprofitant de forma eficient les infraestructures d’estesa de FO ja existent per oferir negoci a les operadores i aquestes presentar ofertes competitives a les empreses.

Aquest fet i les exigències de disposar d’una bona xarxa de comunicacions per oferir entorns industrials de qualitat i competitius, va portar a Ajuntament de Mataró i Tecnocampus a impulsar aquelles actuacions que estiguessis en la seva mà per aconseguir fer arribar a les empreses dels polígons l’opció d’accés a la banda Ampla. L’accent es va posar en la transparència de les infraestructures existents per donar joc a majoristes i operadors de comunicacions grans i petites a oferir models tecnològics adients de Banda Ampla (FO, Ràdio o la tecnologia de senyal pel cablejat de la llum) a les zones industrials deficitàries.

Els treballs de diagnòstic previs van detectar que existien mancances en termes de cobertura de serveis de telecomunicacions avançats:

→ Deficient connexió a Internet, amb mancances d’Internet d’alta qualitat
→ Reduïda cobertura de xarxes d’accés d’alta velocitat, incidència que impacta en la valoració i imatge negativa de les zones industrials.
→ Deficient qualitat dels serveis de banda ampla prestats en molts dels polígons industrials i fonamentats en tecnologies xDSL, deficiències manifestades per diferents agents econòmics i administracions i objectivades mitjançant la presa de mesures a diversos polígons industrials.
→ Limitada cobertura de solucions fonamentades exclusivament en infraestructures de fibra òptica.

Els arguments d’aquesta iniciativa es fonamentaven en que:
– Existeix una mala cobertura de serveis de telecomunicacions a les zones empresarials, mala qualitat del servei, talls en el subministrament o impossibilitat de contractar serveis avançats, perjudicant greument el teixit empresarial i afectant directament a la pèrdua de competitivitat territorial.
– Que cal cal fomentar la competitivitat del teixit industrial mitjançant l’aplicació d’infraestructures TIC avançades, desplegant xarxa de fibra òptica a un conjunt de polígons industrials distribuïts per la ciutat.
→ Que cal dotar de la tecnologia bàsica i fer d’aquesta un valor que contempli els parcs industrials com a àrees per atreure empreses i inversions, i per poder posicionar aquestes àrees com a zones atractives per instal•lar-s’hi i evitar trasllats d’empreses cap a altres zones amb millors infraestructures tecnològiques.
→ Que cal cobrir les necessitats de les empreses vers les tecnologies emergents, i afavorir el se seu accés per a que puguin avançar de forma constant i intensa en les seves prestacions i adaptar-se al nou context econòmic.
→ I que Mataró te com objectiu estratègic afavorir el desenvolupament dels polígons d’activitat econòmica sota un model de territori sostenible i competitiu , tot generant el millor entorn per mantenir i desenvolupar a Mataró una base empresarial forta, competitiva, diversificada i avançada per minimitzar impactes d’atur elevats.

Que s’ha fet:

– Gener – desembre de 2010.- Des dels serveis d’empresa Tecnocampus es va fer un recull i identificació de les empreses i serveis als polígons que demandaven serveis de banda ampla que no estan coberts de forma eficient.
– Gener de 2011 – Es va crear la Comissió Municipal Inter departamental de promoció de l’activitat econòmica de les empreses ubicades als polígons industrials (DECRET 677/2011 de 26 de gener) que va permetre vehicular la implicació dels serveis municipals en les actuacions a desenvolupar per afavorir aquest desplegament de serveis als Polígons
– Gener a desembre de de 2014 .- Amb l’impuls de la Plataforma d’empresaris de Polígons de Mataró , a iniciativa del servei Empresa Tecnocampus i el suport de la FAGEM i la UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya) es va crear la comissió de treball, en el si de la plataforma, per canalitzar les demandes dels empresaris respecte a la deficiències de comunicació en els polígons, així com l’organització de diverses reunions d’aquests amb l’Ajuntament i la Xarxa Oberta de Catalunya per mantenir-los informats del desenvolupament d’aquest projecte.
En aquest sentit la XOC va fer prospecció a un conjunt de 30 empreses dels Polígons per identificar la necessitat de serveis de telecomunicacions sobre infraestructura basada en fibra òptica de les empreses, en una primera fase només als polígons Pla d’en Boet, Hortes del Camí Ral, Rengle I i II.
En aquelles reunions es van anar identificant possibles solucions per alguns casos (com ara la posada en marxa de serveis de videovigilància de naus industrials), però de forma individual es va detectar una seriosa manca d’interès de les empreses en contractar serveis de Banda Ampla, per que no tenien aquesta necessitat o be per que era massa cara.
La XOC va identificar que les grans empreses que volien 100 Mb la solució era la FO, a la resta que necessiten menys capacitat es podia proposar la solució de la última milla, es a dir, la connexió via radio sota base fibra òptica.( el cas pel 80% de les empreses visitades). Aquesta opció de Banda Ampla via ràdio ja la oferien algunes operadores, com una opció natural per algunes d’elles en aquestes casos, i en aquest sentit des de 2015 hi ha instal•lada una xarxa mixta de fibra òptica i radiofreqüència (a través d’antenes) del terrat del Tecnocampus amb la finalitat d’acostar la fibra òptica a les empreses dels polígons, permeten que no hagi necessitat d’arribar directament a les portes de les empreses, i poder fer uns enllaços aeris afavorint la relació qualitat-preu d’aquests serveis a mida de la petita empresa.
– Per altre banda , des de l’Ajuntament, per afavorir les iniciatives d’inversió de les operadores en el desplegament de la xarxa, es va demanar que Mataró pugues formar part de les zones d’actuació elegibles per a la realització de projectes de desplegament d’infraestructures de banda ampla de nova generació d’alta velocitat i molt alta velocitat, susceptibles d’acollir-se a les ajudes del Programa d’Extensió de la banda Ampla de Nova Generació, en la convocatòria o convocatòries del Ministeri al llarg de 2014.
– Octubre de 2014 es va signar el conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Mataró i la XOC, amb l’objectiu de connectar amb els operadors minoristes oferint facilitats per utilitzar infraestructures públiques per l’estesa de serveis de FO a zones industrials no cobertes.
– Des de juliol de 2016 s’ha posat en marxa el CPD del Tecnocampus, que ha de redundar en facilitar serveis de valor a les xarxes de banda Ampla existents o
– El passat mes de desembre 2105 es va demanar fer un seguiment al conveni de col•laboració signat entre ajuntament i la XOC amb 3 objectius:
o Demanar fer un pla de detecció de clients i necessitats per dimensionar les opcions del mercat
o Planificar l’estesa de la FO i els serveis avançats.
o definir l’impacte sobre el mercat com a conseqüència de l’estesa de la FO per part d’altre operadores presents al territori (Movistar /Vodafone-Ono, etc…).
I com a un dels resultats de la reunió mantinguda amb la XOC, es va proposar seguir treballant en la divulgació dels serveis de banda Ampla i les tecnologies disponibles per poder disposar de serveis de valor per a l’activitat empresarial de les indústries de Mataró.
– La darrera acció de divulgació es la Jornada del passat dia 22 de juny, que va comptar amb la amb la XOC, empreses operadores, i empreses interessades en serveis de banda ample o prestadores de serveis de valor sobre aquesta infraestructura. La idea principal era descobrir i divulgar els models tecnològics i solucions així com generar un market place per operadores i consumidors, visualitzar les oportunitats de negoci de connectar zones industrials i donar servei a empreses industrials.

Que cal fer a partir d’ara?

Es del tot cer que les entitats representants dels empresaris de Polígons manifesten la deficient actuació que s’ha fet fins el moment en relació a l’acord esmentat per afavorir el desplegament de serveis avançats i de banda ample a les zones industrials de Mataró. Tampoc podem pretendre que aquest acord solucioni aquesta deficiència però sí que ha de conduir a aportar respostes i ajudar a que oferta i demanda tinguin les majors facilitats possibles per accedir als serveis de valor que la banda Ampla pot suposar per la seva activitat empresarial.

Per tant considerem que cal:
1.- Incrementar els índex de divulgació de les opcions tecnològiques existents al territori per que les empreses industrials vegin l’avantatge competitiu que suposa les comunicacions de banda ampla.
2.- Donar a conèixer a les operadores les infraestructures existents tot facilitant el seu ús pel desplegament eficient de serveis que requereixin les empreses.
3.- Abundar en un compromís mes ferm amb la XOC per que les infraestructures públiques siguin compartides de forma competitiva per donar servei al sector privat i competir en preu i qualitat amb la resta d’operadores, donant flexibilitat i compromís amb el territori.