Entrades classificades amb: finançament industria

Ajuts al finançament de projectes de reactivació industrial (Direcció General d’Indústria)

 • Objecte: Finançament d’empreses catalanes que fomentin la reactivació industrial del territori, especialment d’aquelles comarques en què la taxa d’atur se situa per sobre de la mitjana del territori català o on s’hagi patit una deslocalització industrial amb un afectació superior a 100 treballadors.
 • Beneficiaris: Empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, amb caràcter general, compleixin tres dels sis criteris següents:
  • Les empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l’operació i, sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial.
  • Les empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici hagin facturat fins a 40 milions d’euros.
  • Aquelles empreses que acreditin un percentatge de vendes a l’estranger superior al 25%, durant els tres darrers exercicis de manera continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis.
  • Aquelles empreses que disposin d’un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D desenvolupat recentment o que s’estigui desenvolupant en l’actualitat, en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.
  • Aquelles empreses que disposin de contractes i comandes signades, per al finançament del circulant.
  • Aquelles empreses que impulsin un projecte d’inversió i d’ ocupabilitat en una comarca de Catalunya amb una taxa d’atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on s’hagi patit una deslocalització industrial amb afectació superior a 100 treballadors en el darrer exercici.
 • Característiques dels ajuts: El Departament d’Empresa i Ocupació respon del 80% del principal pendent de cada préstec formalitzat a través de l’ICF, d’acord amb l’addenda de 2 d’agost de 2013 al conveni per constituir un fons de provisions amb càrrec al pressupost del Departament d’Empresa i Ocupació. Prèviament a la formalització del préstec per part de l’ICF, la Direcció General d’Indústria haurà d’haver emès una resolució respecte l’elegibilitat industrial del projecte. Les condicions dels préstecs són:
  • Tipus d’interès: El tipus d’interès serà l’ Euríbor més un diferencial del 5,75%.
  • Import: L’import del préstec serà fins a un màxim del 100% de l’import de l’actuació subvencionable, amb un mínim de 500.000 euros i un màxim de 2.000.000 euros.
  • Termini: el termini màxim del préstec en el cas de finançament d’inversions o de plans de millora de la competitivitat serà de set anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.
  • Desemborsament: En una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, contra presentació de factures o documents justificants de la inversió.
  • Garanties: Les considerades suficients a criteri de l’Institut Català de Finances. Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el titular, totes les operacions comptaran amb la garantia del Departament d’Empresa i Ocupació, que serà del 80% del risc viu de les operacions. En previsió dels possibles impagaments s’afectarà el saldo disponible del fons en el 50% de l’import pendent dels préstecs.
  • Amortització: El préstec s’amortitzarà per trimestres vençuts
  • Comissió d’obertura: 0,50% del nominal del préstec, amb un mínim de 500 euros per operació.
  • Interès de demora: tipus d’interès vigent + 6%.
  • Despeses: Les despeses que, per intervenció del fedatari públic es derivin d’aquestes operacions seran a
   compte del prestatari.
 • Tipologia de projectes:
  • Els projectes d’inversió per a la implantació de creació de nous establiments industrials o l’ampliació dels existents i que comportin la creació de nous llocs de treball.
  • Els plans de millora de la competitivitat, ja sigui mitjançant el desenvolupament de nous productes o la incorporació de sistemes de producció avançats, que contribueixin a la reactivació industrial i generin ocupació neta.
 • Sol·licituds: 31 de desembre de 2013.
 • Més informació:
  • ORDRE EMO/223/2013, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial. (DOGC Núm. 6467 – 26.9.2013)
  • Gencat – Oficina Virtual de Tràmits – Pàgina de l’ajut