Entrades classificades amb: reactivació industrial

Taller de Poscionament i Geolocalització per a les empreses

convocatòria

El proper dia 6 d’Octubre , al Tecnocampus de 17’00 a 19’30 hores, es durà a terme la reedició dels tallers adreçats a les empreses dels Polígons per ajudar-les a posicionar-se i geolocalitzar-se a Internet de forma ràpida i gratuïta.

PER INSCRIURE’T DIRECTAMENT FES CLIC AQUÍ

Aquesta acció s’emmarca en el programa de suport a Polígons, que amb el finançament de la Diputació de Barcelona, executa la Fundació Tecnocampus per impulsar la millora dels espais industrials de la ciutat, en aquesta cas, impulsant accions de visualització i posicionament de les empreses i els espais industrials com estratègia de competitivitat i atracció d’inversió.

La sessió tindrà dues fases, la primera oberta a tothom amb una presentació de la proposta de comunicació per a les emrpeses ubicades als Polígons d’Activitat Econòmica de mataró ( PAE Mataró), i els instruments online de comunicació a internet.

la segona fase es un taller pràctic per ajudar a l’empresari a crear el perfil de l’empresa  a linkedin i per Geolocalitzar, està limitat a un total de 10 empreses, podent ampliar a 10 mes si s’escau. Per participar en aquest taller abans caldrà fer els deures….

IMPORTANT: Caldrà dur preparada la següent informació:

Google Places (Google Maps):

Obligatoris:

– Donar d’alta un compte a Gmail, pot ser amb les dades de l’empresa no fa falta correu gmail

– Pais

– Nom empresa

– Direccio Postal

– Codi Postal

– Poblacio

– Provincia

– Telefon

– Categoria

 

Opcionals:

– Web

– Descripcio (màxim 200 caracters)

– Horari apertura

– Logo

– Imatge

– Area de servicio

 

Altres dades per les altres xarxes socials que ho permetin:

– Twitter

– FaceBook

– Especialidades (209-1500 caracteres)

– Historia (209-1000 caracteres)

– Area de servicio

– Imatges

 

La producció tèxtil es recupera

La producció tèxtil es recupera i creix un 1,1 % al 2013. Segons l’article del diari Ara ( 10/3/2014), la indústria deixa enrere dos anys seguits de caigudes de la fabricació, i les exportacions tornen a augmentar.

Llegir l’article sencer

 

 

Ajuts al finançament de projectes de reactivació industrial (Direcció General d’Indústria)

 • Objecte: Finançament d’empreses catalanes que fomentin la reactivació industrial del territori, especialment d’aquelles comarques en què la taxa d’atur se situa per sobre de la mitjana del territori català o on s’hagi patit una deslocalització industrial amb un afectació superior a 100 treballadors.
 • Beneficiaris: Empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, amb caràcter general, compleixin tres dels sis criteris següents:
  • Les empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l’operació i, sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial.
  • Les empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici hagin facturat fins a 40 milions d’euros.
  • Aquelles empreses que acreditin un percentatge de vendes a l’estranger superior al 25%, durant els tres darrers exercicis de manera continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis.
  • Aquelles empreses que disposin d’un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D desenvolupat recentment o que s’estigui desenvolupant en l’actualitat, en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.
  • Aquelles empreses que disposin de contractes i comandes signades, per al finançament del circulant.
  • Aquelles empreses que impulsin un projecte d’inversió i d’ ocupabilitat en una comarca de Catalunya amb una taxa d’atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on s’hagi patit una deslocalització industrial amb afectació superior a 100 treballadors en el darrer exercici.
 • Característiques dels ajuts: El Departament d’Empresa i Ocupació respon del 80% del principal pendent de cada préstec formalitzat a través de l’ICF, d’acord amb l’addenda de 2 d’agost de 2013 al conveni per constituir un fons de provisions amb càrrec al pressupost del Departament d’Empresa i Ocupació. Prèviament a la formalització del préstec per part de l’ICF, la Direcció General d’Indústria haurà d’haver emès una resolució respecte l’elegibilitat industrial del projecte. Les condicions dels préstecs són:
  • Tipus d’interès: El tipus d’interès serà l’ Euríbor més un diferencial del 5,75%.
  • Import: L’import del préstec serà fins a un màxim del 100% de l’import de l’actuació subvencionable, amb un mínim de 500.000 euros i un màxim de 2.000.000 euros.
  • Termini: el termini màxim del préstec en el cas de finançament d’inversions o de plans de millora de la competitivitat serà de set anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.
  • Desemborsament: En una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, contra presentació de factures o documents justificants de la inversió.
  • Garanties: Les considerades suficients a criteri de l’Institut Català de Finances. Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el titular, totes les operacions comptaran amb la garantia del Departament d’Empresa i Ocupació, que serà del 80% del risc viu de les operacions. En previsió dels possibles impagaments s’afectarà el saldo disponible del fons en el 50% de l’import pendent dels préstecs.
  • Amortització: El préstec s’amortitzarà per trimestres vençuts
  • Comissió d’obertura: 0,50% del nominal del préstec, amb un mínim de 500 euros per operació.
  • Interès de demora: tipus d’interès vigent + 6%.
  • Despeses: Les despeses que, per intervenció del fedatari públic es derivin d’aquestes operacions seran a
   compte del prestatari.
 • Tipologia de projectes:
  • Els projectes d’inversió per a la implantació de creació de nous establiments industrials o l’ampliació dels existents i que comportin la creació de nous llocs de treball.
  • Els plans de millora de la competitivitat, ja sigui mitjançant el desenvolupament de nous productes o la incorporació de sistemes de producció avançats, que contribueixin a la reactivació industrial i generin ocupació neta.
 • Sol·licituds: 31 de desembre de 2013.
 • Més informació:
  • ORDRE EMO/223/2013, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial. (DOGC Núm. 6467 – 26.9.2013)
  • Gencat – Oficina Virtual de Tràmits – Pàgina de l’ajut