El senderisme com activitat turística en el cas del Berguedà

Què és? El  projecte  neix  de  la  col·laboració  en- tre  la  Diputació  de  Barcelona  i  el  Tec- nocampus  Mataró-Maresme,  adscrit  a  la  Universitat  Pompeu  Fabra,  per  dotar  les  institucions  d’una  eina  eficient  que  delimiti  els  conceptes  i  els  agents  par- ticipants a l’activitat del senderisme així  com per a mesurar l’impacte econòmic  del senderisme com a producte turístic  a una comarca de la demarcació.

Quins són els objectius?

1.- Delimitar el fenomen del senderisme com a producte turístic i modelitzar com avaluar-lo de manera monetària.
2.-Establir el perfil de les persones que practi-quen aquest tipus d’activitat i els agents partici-pants de la mateixa.
3.- Avaluar  el  seu  impacte  econòmic  a  través d’un anàlisi cost benefici que permeti l’avaluació de les polítiques públiques i projectes d’inversió
des  del  punt  de  vista  de  les  necessitats  de  la societat.
4. Generar coneixement per a fonamentar i afavorir la presa de decisions en la gestió del senderisme com a producte turístic en el territori, tant per les empreses que realitzen activitats lligades a aquest producte com per les Administracions.

Quan? Les feines de desenvolupament del projecte es realitzaran al llarg de tot el 2014 fins al Abril del 2015. Concretament, el treball de camp començarà al Març del 2014 i s’estendrà fins al Febrer del 2015. Les fases d l’estudi són les següents:

I. Delimitació del fenomen del senderisme i l’avaluació del seu impacte.

II. Modelització de l’impacte econòmic del senderisme. Aspectes a valorar en l’anàlisi cost-benefici.

III. Aplicació del cas d’estudi del Berguedà.

IV. Avaluació dels resultats, proposta d’accions, limitacions i extensions

A on s’aplicarà? L’objecte  d’estudi  i  aplicació  del  projecte  per  a l’avaluació de l’impacte econòmic del senderisme és la comarca del Berguedà. L’estudi engloba tant als camins que requereixen més d’un dia de ruta (el Camí dels Bons Homes, la Ruta dels Cavalls de Vent i la Ruta d’en Caracremada) com a la resta de la xarxa de camins de la comarca.