Projectes

Projectes de recerca actuals

Projecte Nadius. És iniciativa del grup SSIT i pretén realitzar un diagnòstic de la relació entre música i Internet, des de la perspectiva dels usos i hàbits socials de la nova generació digital, però també des de les variants o novetats en la interpretació i la percepció entre música i imatge degut als nous processos comunicatius.

L’objectiu del projecte es crear un estat de la qüestió sobre el tema de l’enunciació digital del so i la música, realitzar un treball empíric mitjançant enquestes i altres mètodes quantitatius i qualitatius, i, finalment, extreure’n conclusions que apuntin futurs treballs o projectes de recerca. Fora de l’àmbit teòric, el projecte Nadius també treballa per una aplicabilitat comercial de les seves conclusions.

El cinema musical. El grup col·labora també en el projecte d’inventari i redefinició del cinema musical a l’estat espanyol (I+D HAR2011-22492, liderat pel Dr. Jaume Radigales de la URL). El projecte preveu un estudi de les característiques pròpies del cinema musical, però també la impregnació i similitud dels seus codis a d’altres formats com el videoclip, els nous formats cooperatius de la xarxa, programes televisius, etc.

Cinema i actualitat. El grup, a través dels seus membres, col·labora també en el projecte La construcción de la actualidad en el cine de los orígenes (1896-1914) (HAR2009-09356), liderat per Àngel Quintana des de la Universitat de Girona.