That’s all folks!

Leer en castellano
Read in English

Aquest és un mes de comiat, doncs s’acaba el 2015. El dia 1 de desembre la darrera persona que estava vinculada al Centre de Competències d’Integració ha deixat el TecnoCampus i amb ella el Centre finalitza la seva trajectòria. Han estat uns anys meravellosos, dels que vull destaca la il·lusió per el projecte i la convicció de la seva necessitat, i per sobre de tot les persones que el van fer possible, Ester, Jordi, Jordi, Rafa, Matias, Manel, David, Catherine, Ariadna, Carme, Marc, Albert, Néstor, … Fins sempre.

Llegir en català
Read in English

Este es un mes de despedidas pues acaba el 2015. El día 1 de diciembre la última persona que estaba vinculada al Centro de Competencias de Integración ha dejado el TecnoCampus y con ella el Centro finaliza su trayectoria. Han sido unos años maravillosos, de los que quisiera destacar la ilusión por el proyecto y la convicción de su necesidad, y por encima de todo las personas que lo hicieron posible, Ester, Jordi, Jordi, Rafa, Matias, Manel, David, Catherine, Ariadna, Carme, Marc, Albert, Néstor, … Hasta siempre.

Leer en castellano
Llegir en català

We are so close to Thanksgiving Day, close to the end of 2015. The 1st December the last person enrolled with the Integrations Competence Center left TecnoCampus and on that moment the Center ends its way. It has been a long time since we started, and I would like to remark firstly the enthusiasm for the project, the conviction that it was necessary and mainly the group of persons that has been deeply involved in the Center, Ester, Jordi, Jordi, Rafa, Matias, Manel, David, Catherine, Ariadna, Carme, Marc, Albert, Néstor, … Forever…

El valor de la interoperabilitat

Leer en castellano
Read It in English

Fa dies que vull escriure al bloc, i finalment avui se m’ha presentat la excusa perfecta: he llegit un article sobre interoperabilitat estratègica, al següent enllaç i el volia comentar. Aquests mesos que porto involucrat amb el meu equip del CCI en la definició, desenvolupament i lliurament de solucions d’integració i interoperabilitat en diferents entorns (públic-privat i diferents sistemes de salut) he reflexionat en diferents aspectes, i aquest article gira entorn a la mateixa realitat: quin és el valor real dels entorn d’interoperabilitat? Des de un punt de vista de sistemes, la interoperabilitat ha de ser la base per poder connectar sistemes i dispositius diversos i poder compartir informació: els professionals i els usuaris podrem, cadascú des del nostre àmbit, tenir accés a una mateixa font d’informació on trobarem tota la informació relacionada d’un pacient (no la duplicarem –unicitat- i sempre la podrem consultar –disponibilitat- des de una diversitat de punts –ubiqüitat de la informació-, i això permetrà redefinir els fluixes dels processos de salut). Magnífic! Però com bé es diu en l’article d’en Nelson, la clau està en la vinculació d’aquestes característiques pròpies de la interoperabilitat de sistemes amb els criteris rellevants d’un servei, … en el nostre cas, el servei de salut: Qualitat amb eficiència! Com hi arribem? Amb criteris de qualitat i no amb criteris de quantitat. Tenint la informació adequada, no només la informació… habilitant la continuïtat assistencial d’una forma real (al final tots estem al servei de la persona, una persona, un sistema, un servei…. i així ha de poder ser apercebut per tots). Estem en un entorn de població que envelleix acceleradament i que comporta un increment important (en Nelson parla del 75% de casos) de la població amb situacions d’atenció en cronicitat. Hem de ser eficients en el seu tractament per la qualitat de vida de les persones i per la sostenibilitat del sistema: la reducció de situacions de reingrés n’és la clau, i és aquí on la interoperabilitat ens permetrà guanyar la partida: disponibilitat de la informació rellevant per el professional adequat en un model de sostenibilitat i eficàcia. Catalunya està fent la feina, en aquest sentit. Per assolir els nostres objectius, la participació de tots és fonamental: les persones, la tecnologia, la assistència sanitària, la gestió de processos, les gerències i les diverses direccions, i les administracions dels sistemes de salut.

Llegir en català
Read It in English
Hace días que quiero escribir en el blog , y finalmente hoy se me ha presentado la excusa perfecta : he leído un artículo sobre interoperabilidad estratégica , en el siguiente enlace y lo quería comentar . Estos meses que llevo involucrado con mi equipo del CCI en la definición , desarrollo y entrega de soluciones de integración e interoperabilidad en diferentes entornos ( público -privado y diferentes sistemas de salud ) he reflexionado sobre diferentes aspectos , y este artículo gira en torno a la misma realidad : ¿cuál es el valor real de los entornos de interoperabilidad ? Desde un punto de vista de sistemas, la interoperabilidad debe ser la base para poder conectar sistemas y dispositivos diversos y poder compartir información : los profesionales y los usuarios podremos , cada uno desde nuestro ámbito, tener acceso a una misma fuente de información donde encontraremos toda la información relacionada de un paciente ( no la duplicaremos -unicidad – y siempre la podremos consultar -disponibilidad- desde una diversidad de puntos – ubicuidad de la información- , lo que permitirá redefinir los flujos de los procesos de salud) . Magnífico ! Pero como bien se dice en el artículo de Nelson , la clave está en la vinculación de estas características propias de la interoperabilidad de sistemas con los criterios relevantes de un servicio , … en nuestro caso , el servicio de salud : Calidad con eficiencia ! Cómo logramos nuestra meta? Con criterios de calidad y no con criterios de cantidad. Teniendo la información adecuada , no sólo la información … habilitando la continuidad asistencial de una forma real (al final todos estamos al servicio de la persona , una persona , un sistema , un servicio …. y así debe poder ser percibido por todos) . Estamos en un entorno de población que envejece aceleradamente y que conlleva un incremento importante (Nelson habla del 75% de casos) de la población con situaciones de atención en cronicidad . Debemos ser eficientes en su tratamiento por la calidad de vida de las personas y por la sostenibilidad del sistema : la reducción de situaciones de reingreso es la clave , y es aquí donde la interoperabilidad nos permitirá ganar la partida: disponibilidad de la información relevante para el profesional adecuado en un modelo de sostenibilidad y eficacia. Cataluña está haciendo el trabajo, en esta dirección. Para lograr nuestros objetivos, la participación de todos es fundamental : las personas , la tecnología, la asistencia sanitaria , la gestión de procesos , las gerencias y las diversas direcciones , y las administraciones de los sistemas de salud .
Llegir en català
Leer en castellano
So many days trying to find the point for writing on the blog…. and, at last, today I found the perfect excuse: I read an article on strategic interoperability, at the following link and I would like to comment on the article. Those last months that I’ve been involved with my team at the CCI on the definition , development and delivery of real interoperable solutions in different environments (public – private, a variability of National health systems ) I ‘ve been reflecting in different ways, and this article focuses most on the same points: which is the real value of interoperability? From a System based perspective , interoperability should be the basis for various devices and systems to be connected and to be able to share information: professionals and users, each one from our perspective , can have access to the same source of information where all the information related to a patient will be in place (the information will not be duplicated –uniqueness- , and it would always be ready – availability-, from a wide subset of places- ubiquity of information- , conducting us to a redefinition of the healthcare system processes) . Great! But as it is written in the article by Nelson , the key is the linking of these characteristics of interoperability on systems with the relevant criteria for a service … In our case , the healthcare service : Quality but efficiently! How do we get there? With quality based criteria and not criteria based on quantity. It is a matter of having the right information , not just information … enabling a true care continuum ( at the end we are all at the service of the person , one person, one healthcare system , a unique service …. and so should be perceived by everyone) . We are in an environment of rapidly aging population that entails a significant increase ( Nelson says 75% of cases) of the population in chronic care situations . We have to be efficient in its treatment for a better quality of life of people and the sustainability of the system : reducing readmission situations is the key, and here is where interoperability and integration will allow us to win the game: full availability of the relevant information to the appropriate professional in a sustainable and efficient model. Catalonia is doing work in this regard . To achieve our goals, it is essential everyone participation’s : people , technology, health care, process management , management units, and healthcare systems administration.