Manual d’usuari de CliniClue Xtend

Manual d’usuari de CliniClue Xtend

Leer en castellano

CliniClue Xtend és una senzilla eina desenvolupada per The Clinical Information Consultancy Ltd, que permet convertir els fitxers .txt de SNOMED CT en format estàndard que proporciona IHTSDO, al format propietari que requereix CliniClue Xplore (ClueData).

Com a requeriments previs al seu ús, cal registrar-se de forma gratuïta al web de CliniClue, i tenir instal·lada la última versió del CliniClue Xplore i de CliniClue Xtend.

L’eina s’utilitza:

 • Després d’instal·lar l’eina, verificar que l’estructura de carpetes “cluedata”, db” i “source” existeixen dins del directori “CicFactory” que s’ha creat amb la instal·lació. Quedant de la següent forma:

 • Un cop fet, col·locar a la carpeta “cluedata” tots els fitxers que composen la versió internacional en format “Cluedata”, i la versió que es vol convertir a la carpeta “source” (aquest últim amb format estàndard IHTSDO). Cal que es conservi l’estructura de les subcarpetes internes de la terminologia tals com “Subsets”, “Terminology”… en cas que falti alguna d’elles, s’ha de crear manualment sense contingut.

 • Completar els camps necessaris com el nom de la nova edició, i iniciar la conversió, aquesta pot tardar en acabar-se.
 • El resultat serà un fitxer en format ZIP, que s’importarà des de l’eina CliniClue Xplore.
 • Un cop obert el CliniClue Xplore, seguir els passos:
  • File -> CliniClue Online Update -> Update from a File -> Browse.

 • Importar.
 • File -> SNOMED CT Edition Selector -> Editions -> Seleccionar l’edició desitjada -> Apply.

Automàticament es reiniciarà CliniClue i ja estarà disponible la nova edició per treballar amb ella.

Vídeo tutorial:

YouTube Preview Image

 

Manual de l’eina CliniClue Xplore:
http://www.slideshare.net/cci_tcm/manual-dusuari-clini

Llegir en català

CliniClue Xtend es una sencilla herramienta desarrollada por The Clinical Information Consultancy Ltd, que permite convertir los ficheros .txt de SNOMED CT en formato estándar que proporciona IHTSDO, al formato propietario que requiere CliniClue Xplore (ClueData).

Como a requerimientos previos a su uso, es necesario registrarse de forma gratuita en la web de CliniClue, tener instalada la última versión de CliniClue Xplore y  de CliniClue Xtend.

La herramienta se utiliza:

 • Después de instalar la herramienta, verificar que la estructura de carpetas “cluedata”, “db” y “source” existen dentro el directorio “CicFactory” que se ha creado con la instalación. Quedando con la siguiente forma:

 • Una vez hecho, colocar en la carpeta “cluedata” todos los ficheros que componen la versión internacional en formato “Cluedata”, y la versión que se quiere convertir en la carpeta “source” (este último en formato estándar IHTSDO). Es necesario que se conserve la estructura de las subcarpetas internas de la terminología como las “Subsets”, “Terminology”… en caso que falte alguna de ellas, se tiene que crear manualmente sin contenido.

 • Completar los campos necesarios como el nombre de la nueva edición, e iniciar la conversión, esta puede tardar en acabarse.
 • El resultado será un fichero en formato ZIP, que se importará des de la herramienta CliniClue Xplore.
 • Una vez abierto el CliniClue Xplore, seguir los pasos:
  • File -> CliniClue Online Update -> Update from a File -> Browse.

 • Importar.
 • File -> SNOMED CT Edition Selector -> Editions -> Seleccionar la edición deseada -> Apply.Automáticamente se reiniciara CliniClue y ya estará disponible la nueva edición para trabajar con ella.

Vídeo tutorial:
YouTube Preview Image

Manual de usuario de CliniClue Xplore:
http://www.slideshare.net/cci_tcm/manual-usuario-clinicluecast

Interoperabilitat de la prova d’espirometria forçada

Interoperabilitat de la prova d’espirometria forçada

En aquesta entrada explicarem un dels treballs que hem realitzat al CCI en quan a l’àmbit d’integració i interoperabilitat amb estàndards, la integració de la prova d’espirometria forçada.

Per tal d’implantar l’estàndard CDA R2 homologat per la Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, des del Pla Director de Malalties de l’Aparell Respiratori (PDMAR) encapçalat pel Dr. Joan Escarrabill, s’ha decidit realitzar projectes pilot per a donar una empenta a la integració i interoperabilitat de la prova d’espirometria forçada, tot utilitzant l’estàndard HL7-CDA R2.

A través de la nostra expertesa en estàndards i en integració de sistemes i dispositius mèdics, hem proporcionat suport tècnic a nivell de consultoria al Institut Català de la Salut, per facilitar la implantació de l’estàndard en aquells centres participants en els projectes pilot.

Des del CCI (a traves del treball realitzat), s’han gestionat i normalitzat els resultats d’una prova d’espirometria forçada, i s’ha desenvolupat una integració d’aquesta prova, creant una producció sota la plataforma d’integració, Ensemble d’Intersystems.La producció reuneix tots els fluxos necessaris per poder dur a terme l’integració de la prova, des de la gestió de la demanda (enviada pel centre peticionari), la gestió dels resultats de l’espiròmetre, i la generació final d’un informe detallat amb: l’informació personal del pacient, els resultats clínics de la prova i una interpretació gràfica dels mateixos.

El procés intern que es duu a terme en la producció desenvolupada es divideix en les següents etapes:

Etapa 1 – Gestió demanda:

La demanda d’espirometria, es duu a terme ha partir d’una petició d’un metge desde el servei de pneumologia d’un centre hospitalari, cap a la llista de treball (cua de pacients que s’han de dur a terme proves clíniques en el centre), del sistema d’informació centralitzat del centre. Rebuda la demanda d’espirometria en la llista de treball, és processada pel sistema d’informació centralitzat del centre i emmagatzemada en una base de dades, a l’espera dels resultats de la prova d’aquest pacient.

La producció desenvolupada és adaptable, a rebre la missatgeria de la demanda(prominent del sistema d’Informació centralitzat del centre), en format “propietari” però es aconsellable per manegar aquesta informació utilitzar l’estàndard de missatgeria medica HL7.

Etapa 2 – Gestió prova:

Un cop emmagatzemada la demanda a la base de dades de la producció, el pacient arriba al centre transcorregut un cert temps i es realitza la prova. El dispositiu mèdic en qüestió (espiròmetre), genera una sèrie de dades clíniques relacionades amb la respiració del pacient (FVC, FEF, etc. ), aquestes dades quedaran emmagatzemades físicament en un fitxer.

Aquest fitxer com el missatge de demanda, sol ser format propietari, tot i que desde diferents organismes i proveïdors de dispositius mèdics, s’està treballant per aconseguir que aquestes ambos informacions es rebin i es generin al dispositiu mèdic en format estàndard HL7.

El següent pas d’aquesta etapa del procés, es llegir els resultats clínics generats durant la prova d’espirometria i intentar lligar la mateixa amb la demanda corresponent. El procés de “lligar” es fa a través del codi identificador de la prova, així com el nom i l’edat del pacient (com a dades addicionals per reafirmar aquest identificador). Si es troba una demanda relacionada amb la prova, la producció generarà l’informe corresponent a la prova realitzada, incloent un documento clínic CDA R2 (representant l’informe d’espirometria com a estàndard de text amb entrades codificades), un XSL (per poder visualitzar el CDA R2 en un navegador) i les gràfiques corresponents a les dades clíniques de la prova, com a informació de suport per el metge.

En cas contrari el sistema emmagatzemarà la prova d’espirometria. Aquests resultats quedaran emmagatzemats sense processar, degut a que l’etapa de lligar la demanda no ha finalitzat amb èxit. Les proves no “lligades”, són comprovades cada un determinat període de temps en el cas de que la demanda no hagués arribat correctament.Si en una comprovació s’aconsegueix lligar la prova, es processa normalment seguint el procés anteriorment explicat.

Per evitar que una prova quedi en el sistema de manera permanent, quan ja s’han dut a terme diversos intents, i no s’ha aconseguit lligar amb la demanda, aquest fitxer és emmagatzemat de forma separada dels altres, per a que sigui comprovat manualment per la persona responsable que a realitzat la prova al pacient.

Quan el procés finalitza satisfactòriament es generarà, com ja s’ha esmentat anteriorment,tres fitxers:

CDA R2: Arquitectura estàndard per a documents clínics basada en el model UML R-MIM. Aquest document contindrà la informació del pacient i les dades clíniques de la prova d’espirometria, de manera estructurada (XML) i codificada a traves de la terminologia clínica SNOMED-CT.

XSL: Permet visualitzar el CDA R2 en un navegador com si es tractés d’una plana web qualsevol.

Gràfics: Conjunt de dos gràfics (Flux-Volum i Volum-Temps), que representen els resultats clínics de la prova. Aquests gràfics apareixen incrustats al final del CDA R2.

A continuació podreu visualitzar la producció d’espirometria que hem desenvolupat, sota l’entorn d’integració Ensemble d’Intersystems.

YouTube Preview Image