Utilització d’un subconjunt de SNOMED CT per a la monitorització de nadons prematurs

Leer en castellano
Read It in English

Utilització d’un subconjunt de SNOMED CT per a la monitorització de nadons prematurs

 

Títol: Utilització d’un subconjunt de SNOMED CT per a la monitorització de nadons prematurs.

Objectiu: Es volia desenvolupar una aplicació nova per a la monitorització de nadons prematurs a casa, que recolzés el programa d’atenció domiciliaria per aquest tipus de pacients. L’aplicació es desenvolupa en un context de projecte europeu on hi ha diferents tipologies de sistemes d’informació i cal una solució interoperable amb tots ells.

Descripció: L’experiència en la utilització de SNOMED CT es pot resumir en els següents passos: 1) Localització de SNOMED CT ; 2) Aprenentatge de les eines de gestió de SNOMED CT; 3) Definició de les variables per part del personal clínic; 4) Mapeig de les variables a SNOMED CT; 5) Validació per part dels tècnics informàtics de l’hospital de les variables. Ha estat un desenvolupament multi-disciplinar on han participat personal de recerca de la Universitat de Girona (eXiT), personal tècnic informàtic de l’Hospital Dr. Josep Trueta, i personal clínic (pediatres i neonatòlegs).

Per què SNOMED CT? Calia fer una aplicació que fos vàlida per diferents sistemes d’informació en salut. A la vegada, el personal clínic implicat expressava el seu interès en disposar de les dades recollides en l’aplicació per a la recerca compartida en diferents centres. Finalment, la capacitat expressiva de SNOMED CT ofereix la possibilitat de realitzar un tractament semàntic de les dades en les eines basades en intel·ligència artificial, eines que incorpora l’aplicació per proporcionar suport a les recomanacions proporcionades al pacient així com a la presa de decisions del personal clínic.

Dificultats destacades:

 • Casos ambigus on un concepte es pot codificar de diferents maneres.
 • Manca de variables referents a context i sensors.
 • Necessitat de més especificació per algunes variables (p.e. distingir el pare de la mare).

Elements utilitzats:

 • SNOMED CT Internacional (release 2) proporcionat pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)
 • SNOMED CT Espanyol proporcional pel MSSSI
 • Eines emprades:
  • SNOB Browser.
  • ClinicClue Xplore amb les corresponents versions de SNOMED CT Espanyol i Internacional en format Clue Data.

Promotor: Grups de recerca de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona i de la Universitat de Girona, a través de la participació en el projecte Europeu MoSHCA (https://itea3.org/project/moshca.html).

Centres afectats: Hospitals amb programa de pre-alta de nadons prematurs.

Dates de realització i estat actual: El subconjunt s’ha desenvolupat durant l’any 2014. Les variables noves estan sol·licitades per a ser incloses en SNOMED CT. Quant a l’aplicatiu de monitorització que utilitza el subconjunt (NOAH), durant el 2014 s’han fet les proves de concepte. A l’Hospital Dr. Josep Trueta ja s’han començat les proves clíniques, que a partir del gener del 2015 seran també seguides per part d’un altre hospital de BCN.

Futurs passos: Estudiar la repercussió de la utilització d’apps per a l’atenció sanitària ha generat la necessitat d’incorporar variables de context i sensors. Tot i que des d’aquest subgrup s’han suggerit un conjunt de variables relacionades amb el cas de nens prematurs, caldrà estudiar quines implicacions comporta, de caràcter general, l’ús d’apps en SNOMED CT.

Contacte: Beatriz López, investigadora del grup eXiT de la Universitat de Girona: beatriz.lopez@udg.edu.

Si voleu aportar una experiència o fer una consulta sobre la secció o la terminologia en general, poseu-vos en contacte amb: Ariadna Rius, Responsable Línia Terminologia, Centre de Competències d’Integració de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat, Fundació Tecnocampus, arius@tecnocampus.cat

.


Tornar a l’apartat d’experiències de SNOMED CT

Llegir en català
Read It in English

Utilización de un subconjunto de SNOMED CT para la monitorización de bebés prematuros

Título: Utilización de un subconjunto de SNOMED CT para la monitorización de bebés prematuros.

Objetivo: Se quería desarrollar una aplicación nueva para la monitorización de bebés prematuros en casa, que apoyara el programa de atención domiciliaria para este tipo de pacientes. La aplicación se desarrolla en un contexto de proyecto europeo donde hay diferentes tipologías de sistemas de información y hace falta una solución interoperable con todos ellos.

Descripción: La experiencia de SNOMED CT se puede resumir en los siguientes pasos: 1) Localización de SNOMED CT; 2) Aprendizaje de las herramientas de gestión de SNOMED CT; 3) Definición de las variables por parte del personal clínico; 4) Mapeo de las variables a SNOMED CT; 5) Validación por parte de los técnicos informáticos del hospital de las variables. Ha sido un desarrollo multi-disciplinar donde ha participado personal de investigación de la Universidad de Girona (eXiT), personal técnico informático del Hospital Dr. Josep Trueta, y personal clínico (pediatras y neonatólogos).

¿Por qué SNOMED CT? Se requería hacer una aplicación que fuera válida para diferentes sistemas de información en salud. A su vez, el personal clínico implicado expresaba su interés en disponer de los datos recogidos en la aplicación para la investigación compartida en diferentes centros. Finalmente, la capacidad expresiva de SNOMED CT ofrece la posibilidad de realizar un tratamiento semántico de los datos en las herramientas basadas en inteligencia artificial, herramientas que incorpora la aplicación para proporcionar soporte a las recomendaciones proporcionadas al paciente así como a la toma de decisiones del personal clínico.

Dificultades destacadas:

 • Caso ambiguo donde un concepto se puede codificar de diferentes maneras.
 • Carencia de variables referentes a contextos y sensores.
 • Necesidad de más especificaciones para algunas variables (p.ej. distinguir el padre de la madre).

Elementos utilizados:

 • SNOMED CT Internacional (release 2) proporcionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI).
 • SNOMED CT Español proporcionado por el MSSSI.
 • Herramientas utilizadas:
  • SNOB Browser.
  • ClinicClue Xplore con las correspondientes versiones de SNOMED CT Español e Internacional en formato Clue Data.

Promotor: Grupos de investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Girona y de la Universidad de Girona, a través de la participación en el proyecto Europeo MoSHCA (https://itea3.org/project/moshca.html).

Centros afectados:Hospitales con programa de pre-alta de niños prematuros.

Datos de realización y estado actual: El subconjunto se ha desarrollado durante el año 2014. Las variables nuevas se han solicitado para ser incluidas en SNOMED CT. Respecto al aplicativo de monitorización que utiliza el subconjunto (NOAH), durante el 2014 se han hecho las pruebas de concepto. En el hospital Dr. Josep Trueta ya ha empezado las pruebas clínicas, que a partir de enero del 2015 serán también seguidas por otro hospital de Barcelona.

Futuros pasos: Estudiar la repercusión de la utilización de apps para la atención sanitaria ha generado la necesidad de incorporar variables de contexto y sensores. Aunque desde éste subgrupo se ha sugerido un conjunto de variables relacionadas con el caso de bebés prematuros, será preciso estudiar qué implicaciones comporta, de carácter general, el uso de apps en SNOMED CT.

Contacto: Beatriz López, investigadora del grupo eXiT de la Universitat de Girona: beatriz.lopez@udg.edu.

Si queréis aportar una experiencia o hacer una consulta sobre la sección o la terminología en general, poneros en contacto con: Ariadna Rius, Responsable Línea Terminología, Centro de Competencias de Integración de la Oficina de Estándares e Interoperabilidad, Fundación Tecnocampus, arius@tecnocampus.cat.


Volver al apartado de experiencias de SNOMED CT

Llegir en català
Leer en castellano

Using a subset of SNOMED CT for monitoring premature newborns

 

Title: Using a subset of SNOMED CT for monitoring premature newborns.

Objectives: We wanted to develop a new application for monitoring premature newborns at home and to give support to the home care program for this kind of patients. The application has been developed in a European project context where there are several types of information systems, and a interoperable solution with all of them was required.

Description: The experience of using SNOMED CT can be summarized in the following steps: 1) SNOMED CT localization; 2) Learning how to use tools for SNOMED CT management; 3) Defining variables from the clinical staff; 4) Mapping the variables to SNOMED CT; 5) Validation of the variables by IT technicians. It has been a multidisciplinary development where have participated: research personnel of the Girona University (eXiT), IT technicians and clinical personnel (paediatricians and neonatologists) of Dr. Josep Trueta Hospital.

Why SNOMED CT? It was necessary to develop an application that was valid for different healthcare information systems. At the same time, the clinical staff involved expressed their interest on having the collected data in the application to perform a shared research in different centres. Finally, the expressive capacity of SNOMED CT offers the possibility to do a semantic treatment of data in tools based on artificial intelligence, tools that the application incorporates to give support in the proposed recommendations to patients as well as to the clinical staff.

Difficulties:

 • Ambiguous cases where a concept can be encoded in different ways.
 • Lack of variables related to context and sensors.
 • Need more specification for some variables (eg. to distinguish father from mother).

Elements used:

 • SNOMED CT International (release 2) provided by Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI).
 • SNOMED CT Spanish provided by MSSI.
 • Used tools:
  • SNOB Browser.
  • ClinicClue Xplore with the corresponding versions of International and Spanish SNOMED CT in Clue Data format.

Promoter: Research groups from Biomedical Investigation Institute at Girona and from Griona University through the participation of European MoSHCA project.(https://itea3.org/project/moshca.html).

Affected Centres: Hospitals with pre-discharge of premature newborns program.

Implementation dates and current state: The subset has been developed over 2014. New variables were requested for being added in SNOMED CT. Regarding the monitoring application that uses the subset (NOAH), during 2014 it has been done the concept tests. Dr. Josep Trueta Hospital starts the clinical tests that will be followed by another hospital from Barcelona at the beginning of 2015.

Future steps: Studying the repercussion of the use of apps in primary care has generated the need to include context variables and sensors. Although from this subgroup a set of variables related to the case of premature newborns has been suggested, it will be necessary to know the general implications involved about the use of apps in SNOMED CT.

Contact: Beatriz López, Researcher at eXiT group in the Girona University: beatriz.lopez@udg.edu.

 

If you wish to bring us another experience or make an inquiry about the section or terminology in general, you can contact with: Ariadna Rius, manager of the Terminology Line in Centre of Competences in Integration in the Office of Standards and Interoperability, Tecnocampus Foundation, arius@tecnocampus.cat.


Return to SNOMED CT experiences