Informació

by admin | agost 24, 2011 7:35 pm

Què fem

La missió de la UTD és dotar a les comunitats universitàries dels centres titularitzats per la Fundació Tecnocampus d’un servei dinamitzador de la docència/aprenentatge des del punt de vista tècnic i didàctic.

A qui ens adrecem?

A tot el professorat del Tecnocampus

El nostre compromís

Suport en el disseny de les assignatures

Formació…

Nous projectes…

Relacions imprescindibles per la UTD….

Què oferim?

Catàleg de serveis

Catàleg de recursos audiovisuals per a la docència (materials docents)

Qui Som

Victor Jordan @victorjv[1]
Alex Araujo @alexarabat[2]
David Carballo @dcarballochaves[3]
Carme Rovira @roviracarme[4]
Ingrid Sabaté @ingridsabate[5]

Veure presentació >[6]

On som

Al tecnocampus, a la primera planta de l’edifici universitari TCM1
A Twitter, @utd_tcm[7]
A Diigo, http://www.diigo.com/user/utd_tcm[8]
A Vimeo, http://vimeo.com/utd[9]
A Prezi, http://prezi.com/user/utd_tcm/[10]
A Pinterest, http://pinterest.com/utd[11]
A Calaméo, http://es.calameo.com/accounts/1485241[12]

Contactar

Via Twitter: @utd_TCM[13]
Via e-mail: utd@tecnocampus.cat[14]
Carme Rovira: crovira@tecnocampus.cat[15]
David Carballo: dcarballo@eum.tecnocampus.cat[16] o dcarballo@tecnocampus.cat[17]
Ingrid Sabaté: isabate@tecnocampus.cat[18]
Víctor Jordan: vjordan@eum.tecnocampus.cat[19]

Endnotes:
 1. @victorjv: https://twitter.com/victorjv
 2. @alexarabat: https://twitter.com/alexarabat
 3. @dcarballochaves: https://twitter.com/dcarballochaves
 4. @roviracarme: https://twitter.com/roviracarme
 5. @ingridsabate: https://twitter.com/ingridsabate
 6. Veure presentació >: http://http://prezi.com/svvlcevb7leh/unitat-tecno-didactica-curs-201011/%20target=_blank
 7. @utd_tcm: http://twitter.com/#!/utd_tcm
 8. http://www.diigo.com/user/utd_tcm: http://www.diigo.com/user/utd_tcm
 9. http://vimeo.com/utd: http://vimeo.com/utd
 10. http://prezi.com/user/utd_tcm/: http://prezi.com/user/utd_tcm/
 11. http://pinterest.com/utd: http://pinterest.com/utd/pins/
 12. http://es.calameo.com/accounts/1485241: http://es.calameo.com/accounts/1485241
 13. @utd_TCM: http://twitter.com/#!/@utd_TCM%20target=_blank
 14. utd@tecnocampus.cat: mailto://utd@tecnocampus.cat
 15. crovira@tecnocampus.cat: mailto://crovira@tecnocampus.cat
 16. dcarballo@eum.tecnocampus.cat: mailto://dcarballo@eum.tecnocampus.cat
 17. dcarballo@tecnocampus.cat: mailto://dcarballo@tecnocampus.cat
 18. isabate@tecnocampus.cat: mailto://isabate@tecnocampus.cat
 19. vjordan@eum.tecnocampus.cat: mailto://vjordan@eum.tecnocampus.cat

Source URL: https://blocs.tecnocampus.cat/informacio-2