Aquest document explica el funcionament del mòdul de ‘Actualitza GTC’ per a QGIS. Aquest mòdul permet actualitzar fàcil i automàticament (excepte la part gràfica) la capa del GTC de vianants de la ciutat de Mataró.

Per a poder utilitzar-lo, el primer que s’ha de fer és executar el programa QGIS i un cop inicialitzat aquest, cal pitjar la icona següent ActGTC1o anar a Complementos -> CCU -> Actualitza GTC i s’obrirà una finestra com la que podem veure a continuació a la figura 1.

ActGTC2

Fig. 1: Interfície de mòdul

1. Connexió

A la secció superior hi figuren els dos elements de connexió: un desplegable per escollir la que es vol utilitzar i una barra d’estat, com es pot veure a la figura 2.

ActGTC3

Fig. 2: Connexió

2. Carregar

Aquest botó té la funció de carregar a pantalla el GTC que es vol modificar, com es pot veure a la figura 3.

ActGTC4

Fig. 3: Botó de càrrega

Per evitar que dues persones editin el GTC al mateix temps, apareix un diàleg demanant un paraula clau: quan no s’està modificant el GTC, demana una paraula clau per protegir la edició, tal i com es veu a la figura 4.

ActGTC5

Fig. 4: Diàleg d’introducció de la paraula clau

En el cas que ja s’estigui modificant, apareix el següent diàleg per poder accedir a la edició. En ell es demana la paraula clau, tal i com es pot veure a la figura 5.

ActGTC6

Fig. 5: Diàleg de comprovació de la paraula clau

En cas que es compleixin les condicions, el GTC es carrega en el QGIS.

En aquest moment es tracta d’editar els segments del GTC utilitzant les eines d’edició gràfica del QGIS, afegir segments, eliminar segments, canviar interseccions etc. Només hem de treballar amb la capa de segments, i no la de nodes.

ActGTC7

Les eines pròpies del QGIS són les de la figura 6:

Fig. 6: Barra d’eines d’edició gràfica

D’esquerra a dreta les icones fan les següents funcions: el llapis groc serveix per començar o acabar l’edició de la capa. El disquet serveix per guardar els canvis que s’han efectuat. Seguidament, dos icones que serveixen per crear nous trams: el primer permet fer trams rectes i el segons trams corbats. El següent permet moure de lloc les entitats gràfiques, i en aquest cas, segments.

La següent eina permet modificar els nusos dels segments i ajustar-los en les interseccions. La icona del cubell d’escombraries elimina les entitats gràfiques seleccionades. Per últim hi ha les eines que permeten retallar (que no tallar o escurçar), copiar i enganxar entitats gràfiques.

S’ha de tenir present que els segments només es podran tocar entre ells en els punts d’origen o final que serà on es constituiran els nodes del graf, llevat de que siguin trams a diferents nivells, com passos subterranis, passos elevats o similars.

3. Validar

El botó validar s’encarrega de comprovar que els canvis gràfics estiguin fets de manera correcta, com es pot veure a la figura 7. En cas que tot estigui correcta, l’usuari no cal que faci res més. Altrament, en el camp de text s’informa dels possibles problemes. Es mostraran els nusos que presenten problemes, en cas que aquests existeixin i es mostraran els segments aïllats en cas que n’hi hagi.

ActGTC8

Fig. 7: Botó de validació

4. Camp de text

En aquest camp de text es mostra la informació que es deriva de les accions principals del mòdul. Quan es carrega el GTC, es mostra la data i l’hora de creació de la còpia, com es mostra a la figura 8.

ActGTC9

Fig. 8: Informació de càrrega

Quan es prem el botó de validar, mostren les diferents etapes que es passen durant el procés i si hi ha alguna incidència. A la figura 9 es veu un exemple del què es mostra.

ActGTC10

Fig. 9: Informació de validació

5. Versió i botó ‘Sortir’

Per últim en aquesta part, hi ha una etiqueta amb la versió del mòdul i el ‘botó’ sortir per tancar-lo, com es pot veure a la figura 10.

ActGTC11

Fig. 10: Versió i botó ‘Sortir’

Dimoni

A partir d’aquí es procedirà a regenerar el GTC amb els identificadors de segments i nodes i a actualitzar els atributs necessaris per modelitzar els desplaçaments.

Tot això es farà en un procés batch automàtic al final del dia de la correcció, i per tant el dia següent es podrà disposar d’un nou GTC completament operatiu a la base de dades, disponible per ser utilitzat amb el mòduls del CCU per a QGIS.