Anteriorment l’Ignasi Argemí ja va fer una entrada explicant el funcionament del mòdul ‘Actualitza GTC’ que serveix per facilitar la modificació del GTC, fent una generació, revisió i validació automàtica del graf. Un cop validat la segona part del procés és un ‘batch’ que s’executa diariament en el servidor on es donen valors als atributs necessaris per els ‘encaminaments’ per distància i per temps. Un cop fet això es produeix a l’actualització automàtica del dos fitxers del graf, segments i nodes en el servidor de Postgres.

Ara es veurà un exemple d’aplicació d’aquest mòdul. Suposem que hi ha un GTC, que es vol modificar, s’inicia ‘ActualitzaGTC’, surt el formulari de la figura 1, escollim una connexió i premem el botó ‘CARREGAR GTC’, es demana fixar una contrasenya si és la primera vegada que el volem modificar, o posar la contrasenya ja escollida si ja l’havíem començat a modificar abans.

ActGTC2

Fig. 1. Formulari del mòdul: ActualitzaGTC

Es presenten els segments del graf actual (en realitat una còpia del mateix) i es pot procedir a fer les modificacions que calguin. Ens centrarem en una petita zona del graf. Vegeu la figura 2.

 


 


 


Fig. 2. GTC carregat per modificar. Fem zoom al requadre

Per veure les característiques s’han incorporat també els nodes i les etiquetes identificatives de cada node, també en els segments hi ha indicat a més a més de l’Id del segment el node origen i el node final, representats d’aquesta manera ‘origen/final’. Aquesta informació topològica es pot veure en la figura 3. (Per veure-ho millor cliqueu sobre la figura)

Fig. 3. Zona ampliada del GTC amb informacions de cada capa nodes i segments

Si es mostra la informació del segment 583 tenim el que es veu a la figura 4

Fig. 4. Taula d’atributs inicials del segment 583

Si es fan el canvis desitjats, suposem que la nova topologia queda així, tal com es veu a la figura 5, amb dos segments nous i dos nodes nous

Fig. 5. Nous segments dibuixats amb les eines del QGIS

Un cop fetes les modificacions s’ha de prémer el botó ‘VALIDAR GTC’ i al final si no hi ha errades es veurà el text indicat en la figura 6. Aleshores ja s’han incorporat els segments nous i s’han generat els nusos corresponents.

ActGTC10

Fig. 6. Missatge de GRAF VALIDADAT

Vegeu ara la figura 7 amb les noves etiquetes, allà es pot veure que els segments nous són els que tenen identificadors 3266 i 3264, també hi ha un node nou, el node 5, conseqüència d’haver dividit el segment que inicialment es deia 2266, en dos nous segments anomenats ara 3265 i 2266

Fig. 7. Graf modificat amb les etiquetes de nodes i segments

Ara el nou graf ja està construït nomes falta actualitzar els atributs segons el model de desplaçaments de vianants o de vehicles que s’utilitzi. Això es fa en un procés ‘batch’ un cop cada dia si s’han generats GTC geomètricament diferents. Es mostren ara els atributs dels segments 583 i 3266 en les figures 8 i 9

Fig. 8. Atributs finals del tram 583

 

Fig. 9. Atributs finals del tram 3266

Com es pot  veure els atributs pel segment ja existent són els mateixos, només canvien el nodes inicial i final, fruit de la renumeració, i pel segment nou s’han generat els atributs nous que li corresponen.

D’aquesta manera s’ha pogut veure la facilitat de modificació del GTC que aporta aquest mòdul. La part directa del dibuix depen de les possibilitat d’edició del QGIS, però tota la resta, que consisteix en convertir el nou dibuix en un graf útil des de tots els punts de vista, validació, generació de les dependències entre nodes i segments i actualització dels atributs d’ambdós elements es pot fer de forma senzilla.