La responsabilitat social i corporativa (RSC) és el compromís d’una organització per augmentar el benestar de la societat més enllà de la missió pròpia. I com? Interioritzant principis com la transparència, el codi ètic, l’eficiència i l’eficàcia.

El Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona té la missió de contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de les comarques de Barcelona, i en concret, en el marc de la RSC, treballa per a la:

  • Promoció de la integració social (igualtat d’oportunitats).
  • Administració pública socialment responsable.
  • Protecció del medi ambient i conservació del patrimoni natural.
  • Potenciació del coneixement, sensibilització i difusió.

A més a més de posar en marxa altres projectes en aquest àmbit:

  • Programa “Clubs amb Cor” de Càritas.
  • Esport Solidari Internacional (ESI).
  • Dream Runners.

Per a més informació sobre cadascun dels projectes anteriorment esmentats, adjuntem el següent PDF:

RSC