Col·laboració entre el servei de Biblioteca-CRAI i els estudiants de l’assignatura Enginyeria de la Qualitat.

Sobre l’Enginyeria de la Qualitat.

Aquest curs 2020-21, la primera promoció d’Enginyeria en Organització Industrial ha cursat l’assignatura d’Enginyeria de la Qualitat.

Si mirem el programa de l’assignatura hi trobem una colla de temes bàsics relacionats amb què entenem per qualitat en l’activitat industrial, quines eines i metodologies podem aplicar per millorar aquesta qualitat, i quines propostes de gestió de la qualitat podem aplicar i com s’apliquen.

En un entorn competitiu i exigent on, per a empresaris, clients i usuaris, la qualitat és un element determinant per garantir la satisfacció del client i la rendibilitat empresarial, aconseguir que els nous graduats tinguin assumits els objectius de qualitat i sàpiguen utilitzar pràcticament les eines principals és molt important. Aquest és l’objectiu de l’assignatura.

Les eines de control, millora i gestió de la qualitat no són especialment complicades de conèixer. La teoria és fàcil. La dificultat apareix quan ens plantegem una problemàtica real, amb condicionants concrets i restriccions específiques.

Saber entendre aquestes necessitats, condicionants i restriccions per a una millora de la qualitat en el context d’una organització específica és el primer pas. Probablement ens caldrà saber concretar quin és, o quins són, els objectius principals que volem aconseguir amb una millora de la qualitat.

I també caldrà saber explicar, a l’organització que volem millorar, que entenem les seves necessitats i justificar els objectius de millora que proposem en primer terme.

A continuació caldrà fer una recollida de dades per identificar les causes principals a les que cal fer front per aconseguir la millora.

I finalment ens caldrà proposar mesures de millora i saber convèncer al client de que val la pena aplicar-les. Saber explicar les despeses i esforços a dur a terme i donar confiança respecte als resultats de millora que s’aconseguiran.

Tot això sols es pot fer treballant en un cas concret, comptant amb la col·laboració i complicitat d’una organització específica. I amb el propòsit d’estudiar i valorar les propostes de millora resultants del projecte, per tal de se adoptades com a vies de millora a tenir en compte.

El projecte de millora del Servei de Biblioteca-CRAI.

Aquest curs hem tingut la sort de comptar amb la col·laboració i el interès del Servei de Biblioteca-CRAI i de la seva responsable la Sra. Elisabet Cassà. Plantejar la millora de l’ús dels serveis de biblioteca per part dels estudiants de Tecnocampus ha estat el cas d’ús del projecte treballat durant aquest curs.

El projecte de millora dels Serveis de Biblioteca a TCM s’ha desenvolupat al llarg del curs. Els estudiants han pogut treballar en una problemàtica que no els resulta gaire distant, però que al mateix temps és concreta i real. Realitzar el projecte els ha permès valorar altres realitats d’aquest tipus de serveis, analitzar dades d’ús, aplicar eines de millora de la qualitat, proposar solucions i defensar-les.

Els treballs fets s’han concretat en diferents exercicis i treballs realitzats individualment i discutits conjuntament. Una part important de la nota ha estat resultat de l’avaluació d’aquest conjunt d’exercicis i treballs fets.

A més, el professor responsable de l’assignatura ha fet una síntesi dels diferents treballs i propostes dels estudiants per elaborar una proposta de millora que s’ha lliurat a la responsable del Servei un cop acabat el curs.

Valoració del projecte per part de la responsable de la Biblioteca-CRAI, Elisabet Cassà.

Formar part d’un projecte d’assignatura, suposa una aproximació total a la comunitat a la qual es presta servei. És molt beneficiós obtenir una visió conjunta de l’alumnat i el professorat, de cara a replantejar aspectes. Es fa palès el desconeixement d’alguns serveis que proporciona la Biblioteca-CRAI, per tant genera la necessitat de prioritzar campanyes de difusió. S’aporten suggeriments de millora del serveis que sí són coneguts i molt usats, els quals s’inclouran en les propostes de pressupost, per tal que els òrgans competents en facin la valoració de l’execució.  L’experiència global ha estat molt positiva i enriquidora.

Valoració del projecte per part del professor de l’assignatura, Jordi Ayza.

Hagués estat més atractiu pels estudiants haver plantejat un projecte de millora de la qualitat sobre un procés industrial. Aquesta ha estat una de les crítiques dels estudiants al projecte realitzat.Per altra banda, treballar sobre un servei ja conegut pels estudiants ha permès una aproximació molt ràpida al problema.

De tota manera, plantejar un projecte de millora sobre una realitat concreta ha permès que el estudiants i el grup classe haguessin d’enfrontar-se, a més de les dificultats d’un projecte de millora de la qualitat, amb els condicionants i limitacions d’un projecte a realitzar en un període de temps inferior a les 10 setmanes i amb una dedicació limitada per altres assignatures i activitats del propis estudiants.

El projecte de millora aplicat al cas de Servei de Biblioteca de Tecnocampus ha confirmat que aquesta és una bona via per tal que els estudiants treguin profit de l’assignatura.