La Transformació Digital en la Industria

El passat mes d’abril Editorial UOC ha publicat el llibre “Industria 4.0 La transformación digital en la industria” (ISBN 978-84-9180-491-8). El seu autor és el Sr. Jaume Martínez Aguiló, professor del nostre màster en Indústria 4.0.

Tal com comenta l’autor en el seu llibre, el concepte de transformació digital no només comprèn el canvi de tecnologia i l’adaptació al seu ús, sinó també com ens afecta aquest canvi a les persones i organitzacions, i com ens hem de transformar per gaudir dels seus avantatges i evitar els seus inconvenients.

El llibre va sorgir a partir del plantejament de l’especialització en Transformació Digital a l’Empresa Industrial que forma part del Màster Indústria 4.0, organitzat conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya i l’Escola Superior Politècnica de Tecnocampus (Universitat Pompeu Fabra). En aquesta especialització es treballa el model de gestió de l’empresa adequat per facilitar aquest procés de digitalització i, a més, s’estudien les principals tecnologies per completar aquest procés, fent especial atenció a la gestió de la innovació i de la ciberseguretat, i també a les principals tecnologies del big data i del business intelligence. El primer mòdul del màster, a càrrec de Jaume Martínez, tracta precisament del model de gestió de l’empresa i el seu contingut ha donat lloc a aquesta publicació.

El llibre està escrit en un estil didàctic, tractant d’interpel·lar el lector incitant a reflexionar sobre diversos aspectes del model de gestió i de l’estratègia de transformació digital a la seva pròpia empresa. Així mateix, inclou nombrosos exemples fruit de l’experiència de l’autor com a assessor empresarial i com a conseller delegat a empreses que, sent inicialment de tipus familiar, van decidir emprendre el camí de la professionalització de la seva gestió i que, amb l’aposta pel canvi, van assumir la necessitat de dur a terme una estratègia de transformació i la van aplicar.

Entre els temes que tracta el llibre s’inclouen: els aspectes principals a tenir en compte per a la gestió del canvi, els elements a considerar per elaborar un pla estratègic de transformació digital, què és i la importància de la gestió del coneixement, la integració de aplicacions i quadres de comandament i, també, l’interès d’estendre la digitalització fins al client.

Es tracta d’una publicació que es llegeix amb interès i que, després, ens adonem que mereix una segona lectura, més assossegada, i que permeti anar contrastant cadascun dels temes que tracta amb la nostra realitat.

Molt recomanable.

Si el voleu adquirir o tenir més informació del llibre, el trobareu en el següent enllaç: http://www.editorialuoc.cat/industria-40

SALICRU, TecnoCampus i la UOC col·laboren en la formació d’especialistes en Transformació Digital en el marc del Màster Indústria 4.0

El curs 2017–18 es va iniciar la primera edició del Màster en Industria 4.0 organitzat conjuntament per els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i l’Escola Superior Politècnica de TecnoCampus (ESUPT), centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

Es tracta d’un màster propi, no presencial i amb una durada prevista de dos cursos, que es desenvolupa sobre la plataforma de formació en línia de la UOC. Els continguts del Màster estan organitzats en quatre especialitzacions de 12 crèdits ECTS cada una (Desarrollo de Sistemas CiberfísicosIntegración de Sistemas CiberfísicosFabricación Inteligente Transformación Digital de la Empresa ), i que tracten amb profunditat i a partir de l’estudi de casos reals les diferents tecnologies i els aspectes de transformació del negoci que són la clau de la Indústria 4.0 amb l’objectiu de proporcionar una formació integradora.

En aquest marc, l’empresa SALICRU ha col·laborat en el desenvolupament de l’especialització de Transformació Digital de l’Empresa, aportant un cas d’estudi basat en el seu model d’empresa i en les necessitats i reptes a que ha de fer front una empresa que dissenya, fabrica i manteniment de productes que garanteixen el subministrament elèctric continu.

El cas que ha preparat SALICRU parteix d’uns objectius estratègics de producte i de servei, i té en compte les diferents disciplines que intervenen en el disseny dels seus productes. Proporciona un esquema funcional, així com les demandes del sistema de producció, i les característiques del mercat.

El cas plantejat per SALICRU no reflecteix exactament la realitat de l’empresa ni la infraestructura real de SALICRU, però permet plantejar als estudiants un cas basat en una empresa industrial real. Així, els estudiants poden aprendre dels problemes de la indústria real i discutir i proposar solucions sobre problemes multidimensionals: estratègia, negoci, digitalització, innovació, seguretat informàtica, intel·ligència de negoci i analítica de dades.

El cas proposat per SALICRU és la base sobre la que es planteja la resolució de qüestions pràctiques a cada un dels mòduls de l’especialització: Gestió de la Transformació Digital, Gestió de la Innovació, Gestió de la Ciberseguretat i Analítica de Dades.

La participació de SALICRU en el Màster Indústria 4.0 és una mostra del compromís de l’empresa en el seu camí cap a la transformació digital, tal com diu Jordi Montero, director de R&D de Salicru: La participació de Salicru en aquest Màster sobre Indústria 4.0 ens permet un doble objectiu: col·laborar en la formació d’enginyers especialitzats en l’aplicació de la Indústria 4.0 i, al mateix temps, poder recollir propostes innovadores sobre el model d’empresa i la manera de treballar amb un producte i un mercat com el nostre. És una col·laboració a tres bandes en la que tots hi guanyem, universitat, empresa i estudiants.

Tal com explica el Dr. Jordi Ayza, professor responsable de l’especialització Transformación Digital de la Empresapoder treballar sobre un cas pràctic proposat per una empresa com SALICRU, que te plantejat el repte de la Indústria 4.0 i que està seguint el camí de la transformació digital, ens permet plantejar als estudiants del màster un cas real, amb problemes reals i amb tota la complexitat d’una empresa amb tecnologia avançada, amb un entorn productiu globalitzat i amb un mercat plural i internacional.

Per la seva part, el Dr. Pere Tuset, professor responsable del Màster en Indústria 4.0 per part de la UOC, remarca els beneficis de la col·laboració entre les tres entitats: A la UOC, universitat líder en la formació superior en línia, vam entendre que oferir aquest màster industrial, que exigeix treballar un conjunt ampli de disciplines i, al mateix temps, amb un equip de professionals amb experiència industrial real, requeria treballar col·laborant amb altres entitats. La organització d’aquest màster amb l’ESUPT i la col·laboració amb empreses com SALICRU ens permet oferir, com volíem, el millor Màster en Indústria 4.0 del mercat.

 

SALICRU investiga i desenvolupa equipament d’electrònica de potència per garantir un subministrament elèctric continu, net i fiable, i és l’empresa líder indiscutible d’aquest sector al mercat espanyol. https://www.salicru.com/ca/

Què estan fent els meus AGVs ?

El passat 1 de febrer, l’ara enginyer José Carlos Muñoz va presentar el seu treball final de grau sobre Supervisió i control a temps real de vehicles guiats automàtics en una planta industrial.

Tal com explica el propi José Carlos Muñoz, en aquest projecte es descriu el procés pel disseny i execució de l’automatització d’un sistema que monitoritza, registra i genera informes de vehicles guiats automàtics. Aquest projecte s’implementa en una empresa automobilística on actualment hi ha un total 94 vehicles guiats automàtics (AGV).

Al final d’aquest post, teniu un resum del contingut d’aquest projecte que ha estat desenvolupat i provat amb èxit. A més, l’empresa receptora ha valorat positivament el resultat i està implementant el projecte sobre el conjunt de la seva flota de AGVs i el projecte acadèmic ha estat avaluat amb un excel·lent.

El projecte realitzat aporta avantatges directes immediates:

 • Estalvi directe. Actualment hi ha tres persones, a cada torn, per fer atenció al correcte funcionament del sistema de transport dels carros, detectant visualment les incidències i resolent-les sense correspongui en cada cas. Es preveu que el sistema de supervisió desenvolupat permetrà que una sola persona, en cada torn i sense visió directe sobre tot el conjunt de trajectòries, s’assabenti immediatament de qualsevol incidència en qualsevol punt de qualsevol trajectòria.
 • Reducció del temps de detecció de incidència per part del personal de suport al sistema. Ara ja no caldrà que el personal d’atenció detecti, per visió directa, les diferents incidències. Per mitjà de la interfície de supervisió, visualment o acústicament, la detecció per part del personal de suport pot ser immediata i, per tant, el temps d’espera fins a l’atenció directa de la incidència es reduirà dràsticament.
 • Creació d’una base de dades amb el històric del registre d’incidències. Aquest històric d’incidències i els informes generats ens proporcionen una base de coneixement per a la millora contínua.

I és aquesta base de coneixement la que proporciona les avantatges més radicals del sistema. En el històric emmagatzemat en aquesta base de dades, hi ha els fonaments per a la millora del funcionament del sistema: tan de l’algorisme de control dels AGVs, com de la implementació del sistema de transport i distribució dels carros.

El tractament de les dades del històric, utilitzant algorismes d’analítica de dades, ens ha de permetre:

 • Aprendre de l’operativa dels sistema de transport, conèixer quins vehicles presenten més incidències, els temps d’inactivitat dels carros, la repercussió que tenen les diferents incidències en provocar retards del ritme de producció de les diferents estacions de treball de la cadena, conèixer si hi ha zones de les trajectòries que concentren un nombre més elevat d’aquestes incidències amb independència del vehicle que hi circula, etc.
 • A partir d’aquí podem respondre a preguntes com: la causa de la incidència depèn d’uns determinats AGV? o de l’àrea per on circula cada vehicle? o de les seves limitacions intrínseques del conjunt de sensors i control?

Per tan, aquest anàlisi sobre els històrics proporciona una eina estratègica per a la millora del sistema:

 • Per millorar l’algorisme de control que s’executa en el PLC de cada AGV.
 • Per millorar el disseny de les diferents parts que constitueixen els AGVs.
 • Per millorar l’estratègia de generació d’avisos i de incidències.
 • I per millorar aspectes com: el layout de trajectòries, estacions de treball, punts de càrrega dels vehicles, entre d’altres.

En definitiva, es tracta d’un projecte ben plantejat. Ben especificat, ben desenvolupat i que proporciona una expectativa de millora per a l’empresa molt important.

És un dels tipus de projecte que ens agrada promoure a Tecnocampus, fruit de la qualitat de l’estudiant i de la seva formació, de la confiança de l’empresa en l’estudiant i en l’Escola Superior Politècnica de Tecnocampus i que, a més, millora l’experiència del grup de recerca Fabricació Intel·ligent i Innovació Industrial, FI4, de la ESUP i la seva relació amb les empreses.

Enhorabona José Carlos!

 

Resum del Treball Final de Grau

Títol: Supervisió i control a temps real de vehicles guiats automàtics en una planta industrial.

Autor: José Carlos Muñoz        Tutor: Jordi Ayza Graells      Data: 1/02/2018

La planta industrial destinatària del projecte, disposa d’un sistema de AGVs que s’utilitza per a transportar carros amb peces des de la zona d’emmagatzemament d’aquestes fins als punts d’entrada de les diferents estacions de treball a la planta de carrosseries. Cada AGV disposa d’un mecanisme de subjecció de carro per mitjà d’un pivot que s’activa quan el AGV es posiciona sota el carro a moure i, així, quan el AGV es mou arrossega el carro.

El guiatge dels AGVs es fa per mitjà d’una cinta magnètica situada al llarg de cada possible trajectòria. Al costat d’aquesta cinta hi ha establerts diferents punts de pas, senyalitzats amb tags. El vehicle es mou seguint la cinta magnètica i, a cada punt de pas rep indicacions sobre si s’ha d’aturar, continuar, o agafar una bifurcació. La comunicació entre el PLC de control de cada AGV i el PLC de control de tràfic global es fa via Wifi.

L’automatització té com objectiu prioritari la millora de la productivitat de la línia, reduint els costos de producció i millorant la seva qualitat sense reduir les condicions dels treballadors ni la seguretat laboral.

El projecte realitzat inclou el desenvolupament de:

 • Una interfície de visualització del conjunt de trajectòries i de la ubicació i estat dels diferents AGVs que hi estan circulant, basada en un software SCADA.
  Ampliació del software del PLC de control de tràfic per comunicar les dades necessàries al software SCADA.
 • Una interfície per registrar la causa de les incidències que afectin als vehicles.
 • Una base de dades tipus SQL per emmagatzemar el històric de dades relatives a l’operativa dels diferents AGVs.
 • Una aplicació basada en navegador web per reproduir la visualització el conjunt de trajectòries i ubicació dels AGVs i per visualitzar diferents tipus de informes diaris, setmanals o mensuals.

Febrer 2018

El nou perfil de l’enginyer en la Indústria 4.0

La nova economia global del coneixement es caracteritza pel desenvolupament d’una nova lògica organitzativa íntimament relacionada amb el procés de canvi tecnològic. En aquest context econòmic, amb mercats cada vegada més volàtils i consumidors que demanen productes personalitzats, ràpids d’obtenir i amb major valor afegit, s’exigeixen noves formes de producció, amb estratègies d’operacions, més enllà de la reducció de costos i la diferenciació, basades en la gestió del coneixement i la innovació continuada.

En aquest context cal una redefinició de la fàbrica (smart fatory), amb processos digitalitzats, sistemes interconnectats i mitjans intel·ligents, que permetin la consecució d’aquests objectius. Alhora, això implica sistemes de gestió industrials d’alta complexitat i nous esquemes d’organització del treball, cosa que exigeix una adaptació dels perfils professionals a la nova realitat del sector. Per tant, cal desenvolupar noves competències professionals, que han de preveure la hibridació d’habilitats en l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i coneixements sobre OT (Tecnologies de la Producció), combinant coneixements sobre comunicacions i tractament de dades amb capacitats organitzatives i de gestió del procés productiu.

Aquest procés de transformació digital de l’empresa industrial, mitjançant la incorporació intensiva de TIC per a la millora de l’eficiència de gestió dels seus elements de valor, millora la flexibilitat de la funció de producció i propicia nous models de negoci i noves estructures organitzatives. Però les noves tecnologies no només afecten al disseny i la gestió del sistema productiu, sinó també el disseny del producte, amb una clara orientació a la reducció del time-to-market i la generació de valor per al client, així com la gestió del procés d’innovació empresarial. Aquest procés de transformació abasta tots els processos de negoci i considera el cicle de vida complet del producte per donar resposta a les noves exigències dels mercats globals.

La transformació digital de l’empresa també s’anomena 4ª revolució industrial o Indústria 4.0, i es caracteritza per la flexibilitat i l’adaptabilitat de la funció de producció, aconseguides mitjançant un procés de transformació digital integral de l’organització. Es tracta d’un nou model industrial basat en la producció utilitzant sistemes cíber-físics, que genera noves oportunitats de negoci, amb nous models basats en la combinació de productes i serveis, que obliguen a repensar l’organització, amb noves estructures, nous requeriments de capital humà i una redefinició dels seus processos de negoci.

La tecnologia és un element central en la nova revolució industrial que fa possibles models de fabricació intel·ligent i d’alt valor, que necessiten alta connectivitat i que gestionen grans volums d’informació. El full de ruta tecnològic de la fàbrica intel·ligent ha de combinar, entre d’altres: Cyber-Physical Systems (CPS), Internet of Things (IoT), Cloud Computing i Big Data. Els actuals sistemes d’automatització industrial integren cada vegada més sensors i capacitats de comunicació, la qual cosa estableix requeriments, cada vegada més exigents, per a la monitorització de grans quantitats de dades i la interoperabilitat entre processos, posant el focus en el costat del programari i les comunicacions.

Alhora, l’explotació intel·ligent d’aquestes dades ha de permetre la millor gestió dels recursos disponibles, i la interconnexió de tots els equips, màquines, i sistemes de gestió i supervisió, juntament amb l’aparició del cloud computing, obren noves perspectives per a la fabricació intel·ligent (advanced manufacturing), alhora que estableixen nous reptes de cíber-seguretat en la Indústria 4.0. Però més enllà de les competències tecnològiques i tècniques necessàries per a actuar en el nou escenari industrial, també seran necessàries competències personals, indispensables per al desenvolupament de les tasques pròpies de l’enginyer, entre les quals destaquen la capacitat d’adaptació, d’integració i lideratge d’equips de treball, de planificació i autogestió, d’aprendre a aprendre, de resolució de problemes, de relació amb l’entorn, i de comunicació i creativitat.

En aquest nou escenari canvien els requeriments competencials de l’enginyeria, que a més adquireixen un caràcter cada vegada més transitori donada l’acceleració del procés de canvi tecnològic i la seva creixent complexitat. En conseqüència s’hauran d’introduir canvis en les diferents matèries dels Graus d’enginyeria, i definir estratègies de més llarg abast, que permetin donar resposta a les noves exigències tecnològiques i de gestió del nou escenari presentat: l’smart factory. És necessari revisar els continguts d’algunes matèries obligatòries i optatives, la definició d’estratègies de dobles titulacions, i, sobretot l’oferta de Màster, segons el perfil competencial actual. Així i tot, la complexitat tecnològica i de gestió que planteja el nou escenari exigirà la definició d’equips de treball multidisciplinaris que permetin completar un marc competencial Industria 4.0 sòlid i difícil d’assolir de forma individual, i les competències per a la gestió d’aquests equips seran centrals en el nou perfil de l’enginyer de la indústria intel·ligent.

L’anàlisi de la situació general dels Graus d’enginyeria en l’actualitat apunta a la necessitat d’accions generals per a la millora de les competències relacionades amb els tres principals habilitadors de la Indústria 4.0: la hibridació dels mons físic i digital, les comunicacions i el tractament de dades i, per últim, les aplicacions de gestió. Aquestes accions haurien de tenir a veure amb la millora de coneixements en el procés de transformació digital de l’empresa, els nous sistemes de fabricació (fabricació additiva i impressió 3D), l’eficàcia i la eficiència en la gestió del cicle de negoci (cloud computing, big data, business intelligence), i la seguretat (comunicacions i gestió de la ciberseguretat).

Julian Horrillo Tello

Pere Tuset-Peiró

Camins cap a la Indústria 4.0

El passat 24 de maig, a la seu del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, el grup de treball sobre Software, Anàlisi i Integració de la Comissió Indústria 4.0 d’Enginyers de Catalunya (EngC – EIC, Col·legi d’Enginyers Agrònoms, Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Col·legi d’Enginyers Informàtics, Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació), va organitzar una sessió de debat sobre els camins que poden seguir les empreses per avançar cap a la Indústria 4.0

caminsI40
En aquesta sessió vam presentar un document, elaborat per uns quants membres d’aquest grup de treball, que vol ser una guia per a les empreses que volen avançar en aquesta direcció.
El document inclou una pauta de treball i quatre casos d’empreses que han començat a fer el seu camí i que han estat disposades a compartir els seus neguits i experiències.
El document ha estat coordinat per en Jordi Ayza, del grup de recerca GRESIT de Tecnocampus i el trobareu en aquest enllaç.

Espero que el trobeu útil.

Indústria 4.0: aplicació del Product Lifecycle Management en un fabricant de maquinària.

Comexi és un reconegut proveïdor mundial de maquinària i serveis a la indústria de l’envàs flexible que aposta per treure el màxim profit del paradigma Indústria 4.0. Entre les seves línies de productes s’inclouen impressores flexogràfiques, òfset i rotogravat.
Jordi Sahún
Fa poques setmanes, Jordi Sahun, Chief Innovation and Technology Officer de Comexi, en una entrevista publicada a infoPLC ++ ha destacat la importància del Product Lifecycle Management, PLM, com a eina de gestió de producte i que, al mateix temps, incideix en enginyeria, compres, fabricació, verificació , manteniment i servei postvenda.

L’entrevista, realitzada per Jordi Ayza del grup GRESIT de Tecnocampus, es pot trobar en el següent enllaç:

Comexi-F2-MP

Transformació del negoci per a l’era digital

El passat diumenge dia 4, a La Vanguardia han publicat un article de del Sr. Nacho de Pinedo titulat “La transformació del negoci per a l’era digital”.

Crec que el seu contingut és rellevant respecte al que coneixem com a Industria 4.0, o smart factory.

Tal com diu la Comissió Europea a la seva web (http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/importance_en)  les tecnologies que impulsen la Industria 4.0 comporten canvis radicals en el mon dels negocis, en la forma de treballar i en les xarxes de col·laboració que faciliten i donen suport al negoci de les empreses. La tecnologia aporta eines i mitjans per a que les empreses portin a terme la seva pròpia “transformació digital”.

El Sr. Pinedo exposa que per dissenyar i gestionar el procés de transformació digital d’una empresa, per damunt de la tecnologia, ha d’explicitar: el perquè de la seva necessitat i importància, en què ha de consistir, com afrontar aquesta transformació , tot això, tenint en compte el quan i el quant.

A l’article queda clar que l’aspecte tecnològic hi és present però que no és el principal aspecte a considerar. Aquest plantejament és tan vàlid per a l’empresari com per al director tècnic o el responsable de les TICs a l’empresa.

A Tecnocampus volem que els nostres enginyers siguin persones claus en els equips de disseny i gestió d’aquesta transformació digital a les empreses i, per tan, és igualment important la seva formació tecnològica sinó també la seva capacitat per entendre els condicionants del negoci de l’empresa i per fer aportacions innovadores, tan en el disseny de productes i serveis, com en el dels seus processos de negoci.

Us recomano la lectura de l’article, de tot ell. I és especialment remarcable l’afirmació final: “Si creus que el cost de la transformació (de dur a terme el procés) és alt, espera a veure la factura de no fer-ho”

Jordi Ayza

El canvi de model productiu. Del paradigma de les TIC a la Indústria 4.0

A la dècada de 1970 apareix un nou paradigma tecnològic, el de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), accelerat, canalitzat i perfilat per un factor històric decisiu: el procés de reestructuració capitalista endegat una dècada més tard. En aquest nou context el paper de les TIC és important com a instrument que fa possible la gestió de la informació i el coneixement en tots els àmbits de la nostra vida (feina, oci, relacions, aprenentatge …), impactant de forma significativa sobre la capacitat de competir d’empreses i territoris. Així les TIC varen possibilitar el pas de la producció en sèrie, basada en un principi d’integració vertical, a la producció flexible, transformant la cadena de muntatge en unitats productives fàcils de programar i sensibles a les variacions del mercat i als canvis dels inputs tecnològics. Aquest procés de transformació és un procés global, i d’aquesta manera la globalització i la revolució tecnològica de les TIC han afectat profundament les estructures socials, culturals i polítiques tradicionals, i han fet del coneixement un factor estratègic per al desenvolupament econòmic.

Tots aquests canvis han anat perfilant mercats cada cop més volàtils amb consumidors que demanden productes personalitzats, ràpids d’obtenir i amb major valor afegit, que exigeixen noves formes de producció, amb estratègies d’operacions, més enllà de la reducció de costos i la diferenciació, basades en la gestió del coneixement i la innovació continuada, creant valor a través de la informació i l’ús intensiu dels avenços tecnològics.

En aquest context apareixen nous requeriments per a la gestió, conseqüència del procés de digitalització dels processos de negoci de les empreses, arribant a la planta de producció, propiciant així la integració dels sistemes d’informació corporatius i els de planta. Es completa així el pas de l’economia industrial clàssica a l’economia el coneixement, procés de transformació caracteritzat per la incorporació massiva del coneixement a l’activitat econòmica. D’altra banda, innovació i tecnologia esdevenen elements centrals en el procés de transformació del sistema productiu, el primer com a element renovador d’avantatges competitius cada cop més efímers, i el segon fent possible l’esdevenir de la fàbrica intel·ligent. A continuació una petita reflexió sobre els aspectes centrals de la nova revolució industrial abans esmentats.

 • GLOBALITZACIÓ I COMPETITIVITAT INDUSTRIAL: NOUS REQUERIMENTS DE GESTIÓ

La globalització dels mercats, canvia els inputs sobre els que les empreses construeixen els seus avantatges competitius, cada cop de caràcter més intangible, i més difícils d’imitar. En aquest context els requeriments per a competir en els mercats globals canvien respecte als de l’economia industrial tradicional, s’intensifiquen els vincles entre el coneixement científic i la indústria, i s’accelera el procés de canvi tecnològic. Així, la progressiva implantació de les tecnologies digitals (TIC) en el conjunt de l’activitat econòmica, juntament amb el procés de globalització i els importants canvis en els patrons de consum, han determinat les bases d’un procés de transformació econòmica, en el que el coneixement es converteix en el principal recurs estratègic per a la competitivitat d’empreses i indústries. Si les institucions poden afavorir el procés de canvi tècnic, la difusió de la tecnologia requereix noves formes d’organització del treball i de la producció, amb canvis significatius en l’àmbit de la direcció estratègica, la tecnologia de producció, les relacions amb l’entorn  i els sistemes de gestió de l’empresa. La utilització de les TIC millora l’eficiència de gestió dels elements de valor de l’empresa, millora la flexibilitat de la funció de producció i propicia nous models de negoci i d’estructura organitzativa.

 • NOUS MODELS DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL: FABRICACIÓ INTEL·LIGENT

El procés de globalització de l’economia, amb la seva dinàmica d’internacionalitzacio dels mercats té importants conseqüències sobre la funció de producció, cada cop més lligada a la informació i a l’ús de les TIC, per a la millora de la seva flexibilitat i adaptabilitat. La incorporació del progrés tècnic a la funció de producció està possibilitant el pas de la producció en sèrie, basada en el principi de la integració vertical, a la producció flexible, transformant la cadena de muntatge en unitats de producció fàcils de programar i sensibles a les variacions del mercat (flexibilitat del producte) i als canvis dels inputs tecnològics (flexibilitat del procés). Es tracta del pas d’una organització jerarquitzada de producció en massa a una organització d’especialització flexible, amb una nova articulació de la cadena de valor afegit. Tanmateix, no n’hi ha prou amb la flexibilització de la funció de producció.  En l’entorn econòmic actual on la demanda, les preferències i les necessitats dels consumidors canvien a gran velocitat, un període de temps excessivament llarg entre la invenció del producte i la seva aparició en el mercat suposa un elevat risc per a l’empresa, i el seu objectiu ha de ser reduir-lo. Les noves tecnologies no només afecten el disseny del sistema productiu, sinó també el disseny del producte amb una clara orientació a la reducció el time-to-market i la generació de valor per al client.

 • GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA AL SERVEI DE LA INDÚSTRIA 4.0

La tecnologia és un element central en la nova revolució industrial que fa possible models de fabricació intel·ligent i d’alt valor, que necessiten alta connectivitat i que gestionen grans volums d’informació. El full de ruta tecnològic de la fàbrica intel·ligent ha de combinar, entre d’altres, comunicacions segures, cloud computing i solucions de big data. Aquestes tecnologies faciliten la digitalització i la integració de la cadena de valor, l’aparició de nous models de negoci i la digitalització de la cartera de productes i serveis de l’empresa, en una transició cap a una indústria de solucions. Els actuals sistemes d’automatització industrial integren cada cop més sensors i capacitats de comunicació, la qual cosa estableix requeriments, cada cop més exigents, per a la monitorització de grans quantitats de dades i la interoperatibilitat entre processos, posant el focus en el costat del software i les comunicacions. L’explotació intel·ligent d’aquestes dades ha de permetre la millors gestió dels recursos disponibles, i la interconnexió de tots els equips, màquines, i sistemes de gestió i supervisió, juntament amb l’aparició del cloud conputing, obren noves perspectives per a la fabricació intel·ligent, alhora que estableixen nous reptes de ciberseguretat en la indústria 4.0.

 • OPORTUNITATS PER A LA INNOVACIÓ EN LA INDÚSTRIA 4.0

La globalització econòmica perfila un context d’elevada intensitat competitiva que obliga a les empreses a desenvolupar certes capacitats internes per a la innovació continuada que, dins l’actual context tecnològic, no sempre es poden assolir en solitari. L’entorn tecnològic en el que opera l’empresa es transforma com a conseqüència de l’augment de la complexitat de la tecnologia, la qual cosa dificulta la seva gestió individual, fent difícil el manteniment de posicions d’autosuficiència tecnològica fins i tot per a les grans corporacions.  El caràcter multidisciplinari, volàtil i complex de la innovació, la velocitat de canvi tecnològic, els costos i riscos d’accés al mercat, i la reducció del cicle de vida dels productes estan accentuant, cada cop més, el caràcter col·lectiu de l’activitat innovadora. Així, el caràcter interactiu i distribuït del procés d’innovació i les seves connexions amb la investigació poden ser motivacions per a la cooperació a través d’aliances estratègiques en tecnologia, acords de col·laboració en R+D, i xarxes d’innovació, que corregeixin els errors del mercat en referència al procés. Cada cop més, el procés d’innovació no és pas el resultat de l’acció d’agents aïllats, sinó de la interacció i el compromís entre múltiples actors. En aquest context el marc institucional regional o local és fonamental en l’estimulació i la implementació d’innovacions. En la darrera dècada s’ha posat un cert èmfasi en el caràcter obert del procés d’innovació, en el que les empreses utilitzen fonts d’idees i coneixement internes i externes desplegant nous models de negoci per a la millora del rendiment corporatiu.

 

Industria 4.0: característiques bàsiques

Industria 4.0 és el nou paradigma que es proposa al sector industrial, basat en els sistemes ciberfísics (CPS), internet de les coses (IoT), internet dels serveis (IoS) i la fàbrica intel·ligent (Smart Factory). L’adopció d’aquest paradigma suposa aplicar canvis tecnològics i canvis culturals en l’organització de les empreses.

Per aquesta raó m’ha semblat convenient començar aquest bloc dedicat a Innovació i Tecnologia recordant la seva definició i quines són les característiques bàsiques d’un entorn Industria 4.0.

Per fer-ho em recolzo en el treball de Mario Hertmann sobre aquest tema (1).

Industria 4.0 és un terme que agrupa tecnologies i conceptes corresponents a la cadena de valor. Dins de l’estructura modular de les Smart Factories de la Industria 4.0, els sistemes CPS (cyber-physical systems) monitoritzen els processos físics, creen una còpia virtual del mon físic i prenen decisions descentralitzades. Per mitjà del Internet de les coses (IoT), els CPS col·laboren entre ells i amb les persones en temps real oferint serveis que poden utilitzar el diferents participants de la cadena de valor.

Com podem veure, el concepte Industria 4.0  inclou els conceptes: Fàbrica Intel·ligent, sistemes Ciber-físics i Internet de les Coses.

Les característiques bàsiques d’un entorn Industria 4.0 són:

 • ­ Interoperabilitat: les dades obtingudes de diferents dispositius han de poder ser utilitzades per altres dispositius i aplicacions, per tan la informació ha de rebuda i interpretada sense perdre ni alterar el seu contingut i significat. Això comporta l’ús d’estàndards inequívocs per part de tots els elements de la xarxa.
 • ­ Treball en xarxa: sensors, controladors, bases de dades i operadors estan connectats a través d’una xarxa, proporcionant i rebent informació
 • ­ Treball en temps real: les dades es recullen en temps real i s’emmagatzemen de manera que els operadors puguin accedir o rebre avisos a partir de informació actualitzada i tractada en temps real.
 • ­ Descentralització: el treball d’adquisició, tractament, control i transmissió de les dades està distribuït entre els diferents nodes de la xarxa que poden actuar com a proveïdors i consumidors de dades i serveis.

És important entendre l’abast de l’estratègia implícita en el terme Industria 4.0. No ens pensem que sols te sentit quan ens referim a grans empreses, amb múltiples ubicacions i un nombre elevat de gestors. L’estratègia està destinada a qualsevol empresa que vulgui ser capaç de millorar la seva eficiència a partir de dades reals. I em sembla que aquí hi són totes.

(1). Hermann M, Pentek T, Otto B. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Dortmund: Technische Universität Dortmund; 2015 p. 15.