Un campus virtual o una aula virtual són entorns que permeten gestionar l’ensenyament a través de la Xarxa d’una manera més flexible i col·laborativa. Són eines que complementen els estudis presencials i que fan possible els estudis a distància o en modalitat semi-presencial. Eines que involucren els alumnes d’una mateixa assignatura i milloren la comunicació alumne-professor. Moodle és una gran plataforma que segueix aquest model.

En l’evolució de l’ensenyament basat en els entorns digitals han sorgit nous mètodes i conceptes que identificarem a continuació en un petit recull.

Podem dir-ne e-learning, e-educació o aprenentatge electrònic, però els tres conceptes es refereixen a aquella formació o aprenentatge que es fonamenta en l’aprofitament de la tecnologia i d’Internet. Engloba l’ús de materials multimèdia i l’entrega de continguts via Internet, intranet o extranet.

Un altre concepte és el b-learning o blended learning, que és la combinació de la modalitat d’ensenyament a distància i el presencial, és a dir aquell que és semi-presencial.

Les e-activitats seran, per tant, aquelles activitats que dissenyi el docent o el e-tutor pels seus alumnes i que es duguin a terme a través de la ret.

Com que l’evolució de les TIC és imparable, s’esdevé el nou concepte de m-learning o mobile learning. Aquest és l’aprenentatge a través de l’ús d’aparells electrònics i dispositius mòbils amb connexió inalàmbrica, com el mateix telèfon, les agendes electròniques, PDA’s, tablets-PC, consoles, e-books, etc.

Una visió més amplia del m-learning és el u-learning o ubiquitous learning. La formació ubiqua inclou qualsevol element electrònic comú en la vida quotidiana que permeti rebre informació, com pot ser la televisió. De fet, el terme es refereix a l’ús de la tecnologia a qualsevol moment i a qualsevol lloc.

L’anomenat fenomen Web 2.0 està molt vinculat a l’evolució dels nous mètodes d’ensenyament i per això també podem parlar de social learning o learning 2.0, ja que Internet és un gran magatzem d’informació i fomenta la transmissió de coneixement entre els usuaris.

Totes aquests estris educatius culminen en el p-learging i la conformació de PLE’s (Personal Learging Enviroments), que són entorns personals d’aprenentatge formats per tots els recursos que ofereix la Web i que utilitzem per informar-nos.