Als estudis universitaris del Tecnocampus l’oferta en modalitat semi presencial augmenta considerablement de cara a l proper curs acadèmic. A l’actual Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació que ja es troba al tercer curs del seu desplegament, s’hi suma el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i dos màsters, el Màster Universitari en Gestió de destinacions turístiques i Equipaments d’Oci i el Màster Universitari en Cronicitat i Dependència.

La modalitat d’estudis semipresencials o blended learning, es basa en un model educatiu mixt basat en la combinació de sessions presencials i sessions no presencials, permetent dur a terme diverses metodologies d’aprenentatge en qualsevol dels dos escenaris en funció de les necessitats de l’assignatura a impartir.

Alguns dels seus aspectes clau són:

  1. És un model que necessita molta planificació: és molt important que l’estudiant sàpiga, des de l’inici del programa i en tot moment, què ha de fer, quan ha de fer‐ho (cronograma) i com ha de entregar‐ho, tant pel que fa a les sessions presencials com per les activitats que programem.
  2. Un segon element fonamental és redefinir l’àmbit avaluatiu. En principi, pensem que un apren fent (learning by doing). Per tant, sembla coherent que l’alumne tingui clar què farà al llar del curs (enunciats clars), com es repartiran els percentatges de l’avaluació i, fins i tot, quins criteris avaluatius seguirem (és recomanable proporcionar en alguns casos una rúbrica avaluativa).

En l’aplicació del model en els estudis del Tecnocampus, podem dir que:

  • en una assignatura de 4 crèdits, que implica 40 hores de classe repartides en 10 setmanes, es realitza 1 Sessió presencial a la setmana.
  • en una assignatura de 6 crèdits, que implica 60 hores de classe repartides en 10 setmanes, es realitza 1 sessió presencial setmanalment i 2 sessions presencials quinzenalment.

Quant a la tipologia de les sessions, aquesta és diversa, no existeix una sola tipologia. Cal però ser conscient que en el blended learning el grau d’improvització és molt inferior a la docència tradicional.

Podem agrupar els sistemes docents en 2 tipologies:

  1. Estàtic: Opció A: Sessions presencials fonamentalment teòriques i Aprenentatge nopresencial eminentment pràctic.// Opció B: Sessions presencials bàsicament pràctiques i Aprenentatge nopresencial teòric.
  2. Dinàmic: sistema encadenat on anem alternant sessions teòriques i pràctiques.

La Semipresencialitat al Tecnocampus from Unitat Tecno-didàctica on Vimeo.

En qualsevol cas, què fem des de la UTD per a facilitar aquesta metodologia d’aprenentatge?

  • Suport didàctic en el disseny i la creació d’activitats així com en l’organització de l’aulavirtual. Des del suport en l’elaboració del cronograma fins a l’assessorament a l’horade traslladar activitats a la no presencialitat, passant pel muntatge de l’estructura del’aula virtual.
  • Suport en la recerca de recursos tant teòrics com pràctics. A partir de conceptes,autors o bibliografia, posem en marxa diversos sistemes de cerca per a trobar recursosen xarxa d’interès, tant procedents de bancs de recursos com articles i contingutsd’actualitat.
  • Creació de recursos i activitats en formats multimèdia. Des d’àudios i locucions,càpsules de vídeo o recursos interactius fins a desenvolupament de casos o activitatspràctiques a mida.