3a reunió de Foro de Interoperabilidad en Salud

3a reunió de Foro de Interoperabilidad en Salud

Leer en castellano

El CCI-OFSTI va participar els dies 7 i 8 de maig a la tercera reunió del Fòrum d’Interoperabilitat en Salut, organitzat per la SEIS (Sociedad Española de Informática de la Salud), que es va celebrar a La Granja San Ildefonso. L’edició d’enguany es va centrar en la innovació entorn de les TIC aplicades a l’àmbit sanitari, la interoperabilitat organitzativa i les plataformes de telesalut i teleassistència.

A les dues primeres sessions “Plataformas de Interoperabilidad” i “Interoperabilidad organizativa”, es van presentar els avenços dels respectius grups de treball d’AENOR (comitè tècnic 139 de TIC per salut al qual participa l’OFSTI). Al grup de plataformes de telesalut i teleassistència s’està treballant en una taxonomia que permeti classificar les plataformes existents en dimensions amb nivells. Al d’interoperabilitat organitzativa s’ha revisat la norma ISO/DIS 13940 (també coneguda com a CONTSYS), aplicant-la a casos d’ús reals, per a la votació de pas a normativa ISO.

Des del CCI-OFSTI es va realitzar una presentació a la sessió de plataformes d’Interoperabilitat, sobre el model d’assistència no presencial i l’estat de les plataformes de telesalut i teleassistència al Sistema Sanitari Català:

Al primer bloc també es va exposar l’ús d’una plataforma d’interoperabilitat d’HCE pel suport a la recerca i que permet l’intercanviar d’extractes clínics anonimitzats. La sessió va finalitzar amb una intervenció sobre l’evolució del punt de cura, i les necessitats d’interoperabilitat dels dispositius mèdics derivades, l’estat de l’art dels estàndards a utilitzar i lliçons apreses en la seva aplicació.

La segona sessió va començar amb una presentació sobre l’aplicació de la norma CONTSYS, aportant experiències reals tant a nivell nacional com internacional. La següent intervenció es va centrar en la dificultat d’assolir la interoperabilitat organitzativa i la seva importància a l’HCDSNS (Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud). Per últim s’explicà com les solucions basades en models poden potenciar l’interoperabilitat organitzativa.

Al tercer bloc “Actividades de I+D+I en Interoperabilidad” es van exposar iniciatives relatives al perfil XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) d’IHE, la definició de guies clíniques amb llenguatge GDL (Guide Definition Language), la combinació d’estàndards d’HCE i tecnologies semàntiques i a les activitats de la Universitat de Sevilla. En la mateixa línia, a la quarta sessió “Potencial de Innovación tecnológica para la Interoperabilidad” des de la indústria es van presentar innovacions en la creació i gestió de repositoris de dades clíniques normalitzades, l’evolució cap a una HEI (Història Electrònica d’Imatge), l’impacte de la interoperabilitat en la continuïtat assistencial i l’oficina d’integració a València.

A la darrera sessió del fòrum “Normalización e Innovación en TICs en los Servicios de Salud”, representants dels serveis de Salud de Madrid, Castilla La Mancha, Castilla y León i Andalusia van aportar una visió general de l’estat del Servei en quant a normalització i iniciatives d’innovació i investigació.

Al següent enllaç es pot consultar el programa del congrés.

Llegir en català

El CCI-OFSTI participó los días 7 y 8 de Mayo en la tercera reunión del Foro de Interoperabilidad, organizado por la SEIS (Sociedad Española de Informática de la Salud), que se celebró en La Granja San Ildefonso. La edición de este año se centró en la innovación entorno de las TIC aplicadas al ámbito de la salud, la interoperabilidad organizativa y las plataformas de telesalud y teleasistencia.

En las dos primeras sesiones “Plataformas de Interoperabilidad” y “Interoperabilidad organizativa” se presentaron los avances de los respectivos grupos de trabajo de AENOR (comité técnico 139 de TIC para la salud en el cual participa la OFSTI). En el grupo de plataformas de telesalud y teleasistencia se está trabajando en una taxonomía que permita clasificar las plataformas existentes en dimensiones con niveles. En el de interoperabilidad organizativa se ha revisado la norma ISO/DIS 13940 (también conocida como CONTSYS), aplicándola a casos de uso reales, para la votación de paso a normativa ISO.

Des del CCI-OFSTI se realizó una presentación en la sesión de plataformas de Interoperabilidad sobre el modelo asistencial no presencial y el estado de las plataformas de telesalud y teleasistencia en el Sistema Sanitario Catalán:

En el primer bloque también se expuso el uso de una plataforma de interoperabilidad de HCE para el soporte a la investigación que permite el intercambio de extractos clínicos anonimizados. La sesión finalizó con una intervención sobre la evolución del punto de atención, y las necesidades de interoperabilidad de los dispositivos médicos derivadas, el estado del arte de los estándares a utilizar y lecciones aprendidas en su aplicación.

La segunda sesión comenzó con una presentación sobre la aplicación de la norma CONTSYS, aportando experiencias reales tanto a nivel nacional como internacional. La siguiente intervención se centró en la dificultad de alcanzar la interoperabilidad organizativa y su importancia en la HCDSNS (Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud). Por último se explicó cómo las soluciones basadas en modelos pueden potenciar la interoperabilidad organizativa.

En el tercer bloque “Actividades de I+D+I en Interoperabilidad” se expusieron iniciativas relativas al perfil XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) de IHE, la definición de guías clínicas con lenguaje GDL (Guide Definition Language), la combinación de estándares de HCE y tecnologías semánticas y las actividades de la Universidad de Sevilla. Siguiendo la misma línea, en la cuarta sesión “Potencial de Innovación tecnológica para la Interoperabilidad”, desde la industria se presentaron innovaciones en la creación y gestión de repositorios de datos clínicos normalizados, la evolución hacia una HEI (Historia Electrónica de Imagen), el impacto de la interoperabilidad en la continuidad asistencial y la oficina de integración en Valencia.

En la última sesión del foro “Normalización e Innovación en TICs en los Servicios de Salud”, representantes de los servicios de Salud de Madrid, Castilla La Mancha, Castilla y León y Andalucía aportaron una visión general del estado del Servicio en cuanto a normalización e iniciativas de innovación e investigación.

En el siguiente enlace se puede consultar el programa del congreso.

This post is only available in Catalan and Spanish:
Llegir en català (Read it in Catalan)
Leer en castellano (Read it in Spanish)
Participació als grups de treball del CTN 139 d’AENOR

Participació als grups de treball del CTN 139 d’AENOR

Leer en castellano

El passat 21 de gener l’OFSTI (Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat) va participar en la sessió de treball del grup d’Interoperabilitat Organitzativa del CTN (Comitè Tècnic de Normalització) 139 d’AENOR (Associació Espanyola de Normalització) en representació de Catalunya. La trobada va tenir lloc a l’Instituto de Salud Carlos III de Madrid. L’objectiu de la reunió fou establir un grup de treball i definir un pla d’acció per conèixer en detall i revisar la norma ISO/DIS (International Organization for Standardization/Draft International Standard) 13940, que actualment es troba en estat d’esborrany. Aquesta norma té la finalitat de definir els conceptes necessaris per assolir la continuïtat assistencial en relació amb els processos i fluxos d’atenció sanitària.

El calendari de treball establert permetrà revisar la norma per parts, a través de casos d’ús concrets i des de diferents punts de vista. L’estudi es realitzarà fins a l’abril, ja que al maig es produirà la votació per tal que la norma esdevingui oficial i deixi de ser un esborrany.

El mateix dia 21 a la tarda va tenir lloc la sessió de treball del grup de Plataformes de Telesalut i Teleassistència del CTN 139 d’AENOR, en la qual també vam participar. A la reunió es van començar a definir les línies d’actuació per treballar en una taxonomia que permeti classificar plataformes de telesalut i teleassistència. El document resultant estarà orientat a proporcionar una sèrie d’indicadors, objectius i mesurables, que permetin conèixer les característiques d’aquesta mena de solucions a diferents nivells. La taxonomia també permetrà establir criteris d’acompliment en processos d’acreditació o d’homologació.

Llegir en català

El pasado 21 de enero la OFSTI (Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat) participó en la sesión de Trabajo del grupo de Interoperabilidad Organizativa del CNT 139 de AENOR (Asociación Española de Normalización) en representación de Catalunya. La reunión tuvo lugar en el l’Instituto de Salud Carlos III de Madrid. El objetivo de la sesión fue establecer un grupo de trabajo y definir un plan de acción para conocer en detalle y revisar la norma ISO/DIS (International Organization for Standardization/Draft International Standard) 13940, que actualmente se encuentra en estado de borrador. Esta norma tiene la finalidad de definir los conceptos necesarios para para alcanzar la continuidad asistencial en relación con los procesos y flujos de atención sanitaria.

El calendario de trabajo establecido permitirá revisar la norma por partes, a través de casos de uso y des de diferentes puntos de vista. El estudio se realizará hasta abril, ya que en mayo se producirá la votación para que la norma sea oficial y deje de ser un borrador.

El mismo día 21 por la tarde también tuvo lugar la sesión de trabajo del grupo de Plataformas de Telesalud y Teleasistencia del CTN 139 de AENOR, en la cual también participamos. En la reunión se empezaron a definir las líneas de actuación para trabajar en una taxonomía que permita clasificar plataformas de telesalud y teleasistencia. El documento resultante estará orientado a proporcionar una serie de indicadores, objetivos y de posible medida, que permitan conocer las características de este tipo de soluciones a distintos niveles. La taxonomía también permitirá establecer criterios de cumplimiento para procesos de acreditación u homologación.