Manual de uso de usuario: Open Data

Manual de uso de usuario: Open Data

Este documento explica el funcionamiento del plugin ‘Open Data’ para QGIS.

Concepto

Este módulo permite cargar en QGIS capas vectoriales obtenidas a partir de cualquier CSV publicado en la web introduciendo directamente su URL, sin necesidad de descargar el archivo manualmente.

Funcionamiento

Para poder utilizarlo, lo primero que se tiene que hacer es ejecutar el programa QGIS y, una vez inicializado, ir a la pestaña Complementos -> CCU -> Open Data o pulsar el siguiente icono.

Se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación.

 

 1. En primer lugar hay un campo para introducir el nombre que recibirá en la leyenda el vector resultante.

 1. En el siguiente apartado el usuario puede elegir si desea usar URLs predeterminadas o si quiere usar una URL distinta.

 1. Si el usuario ha seleccionado “Predeterminat” tendrá que seleccionar la URL que desee cargar en QGIS y simplemente pulsar “Inici”. El módulo cargará el vector resultante en la leyenda de QGIS sin ninguna configuración adicional. El botón con la cruz roja sirve para eliminar una URL de este listado de forma permanente.

 1. Si por el contrario el usuario ha seleccionado “URL”, deberá seguir ciertos pasos.

 • Lo primero que se debe hacer es cargar la URL. Para ello, se tiene que seleccionar la codificación adecuada (suele ser latin-1), se tiene que introducir el enlace en el campo de texto y pulsar el botón “Carregar”. Además, si el usuario lo desea, puede abrir el enlace en su navegador web predeterminado con tan sólo pulsar el botón “Veure”.

 • Una vez se ha cargado la URL, seleccionamos entre todos los campos aquel que represente el nombre de la entidad. El módulo lo que hará será renombrar ese campo para asegurar una total compatibilidad con los otros módulos del CCU que permiten trabajar con capas vectoriales de la leyenda.

 • Después, el usuario deberá seleccionar el campo de geometría. Hay dos modos para seleccionar la geometría dependiendo de la forma en la que aparezca en la URL proporcionada: un único campo de geometría de estilo WKT o, por otra parte, seleccionar los dos campos de coordenadas (longitud y latitud). En el caso de que no haya geometría (o simplemente no se quiera indicar) se deberá seleccionar el botón “Sense geometría”.

 • El usuario debe escoger el Sistema de Referencia de Coordenadas apropiado para que las entidades se representen en el lugar apropiado. Si en la URL no hay información sobre el SRC utilizado probablemente sea “epsg:4326”.

 • En caso de que el SRC deseado no aparezca en el listado, se debe pulsar el botón “Afegeix SRC” para añadirlo. Se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación para buscar el SRC.

 • Finalmente, el usuario puede escoger qué campos quiere añadir al vector resultante. Si quiere añadirlos todos, tan sólo deberá marcar la opción “Selecciona tots”. Después, el usuario tan sólo deberá pulsar “Inici” para que se cargue la capa vectorial en la leyenda.

 1. En la parte inferior derecha del módulo encontramos una sección con dos botones y un checkbox. El botón “Inici” sirve para iniciar la ejecución, “Sortir” para cerrar el plugin y el checkbox “Guardar” sirve para guardar el enlace con la configuración elegida como una opción predeterminada más.

Este módulo es una prueba de concepto desarrollada por el equipo del CCU para poder ver las posibilidades de trabajar en QGIS utilizando servicios de Open Data. Puede ser que en los próximos años la tendencia en los GIS sea dejar de lado la vinculación las bases de datos convencionales y, directamente, obtener la mayor parte de los datos de este tipo de servicios.

El TecnoCampus impulsa un projecte d’indústria 4.0 de la mà de les empreses del sector

El TecnoCampus impulsa un projecte d’indústria 4.0 de la mà de les empreses del sector

El projecte també compta amb el suport d’entitats empresarials con ASEGEMA i FAGEM i del centre tecnològic EURECAT, molt implicats en el desenvolupament i aplicació de la Indústria 4.0

L’Escola Politècnica Superior de Tecnocampus, ESUPT, vol donar resposta a la necessitat de disposar d’enginyers graduats amb competències tecnològiques i personals que facilitin a les empreses industrials avançar en la implantació de la Indústria 4.0, traient profit de les tecnologies que la faciliten, com són:  Analítica de dades, IIoT, Fabricació flexible, Robòtica col·laborativa, Fabricació additiva, Ciberseguretat, nous materials, teixits intel·ligents, entre d’altres.

La idea és oferir als estudiants dels graus en Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, i Organització Industrial, la possibilitat de treballar un conjunt d’assignatures que els donin la visió i els coneixements bàsics per afrontar els reptes de la Transformació Digital de la nostra indústria i avançar cap a la fàbrica intel·ligent.

Per ajudar a definir els continguts d’aquestes assignatures i les metodologies de treball a utilitzar durant el curs, l’ESUPT ha demanat la col·laboració de un grup important d’empreses. L’objectiu d’aquesta col·laboració és doble, per un costat les empreses col·laboradores ens expliquen quines són les competències que més valoren i en quin grau d’implantació de la Indústria 4.0 es troben i, per l’altre, millorem el coneixement mutu de possibilitats i necessitats que ens ajudaran, a Tecnocampus, a proporcionar una formació basada en problemes reals i, a les empreses, a conèixer els nostres estudiants i les nostres capacitats com a centre de transferència de coneixement.

Ara mateix estem realitzant la primera fase del projecte: entrevistar les empreses per tenir la seva visió i conèixer els seus interessos. El grau de complicitat que hem trobat entre les associacions empresarials i també entre les mateixes empreses és ben alt. Fins al present s’han apuntat a col·laborar amb nosaltres les següents empreses i entitats: Aigües de Mataró, Aetech, AVL Ibérica, Eurecat, FAGEM, Hidrocolor, ASEGEMA, Hound Line, Kern Pharma, Kriter Software, Multivac Production Spain, Rockwell Automation, Salicru, Schunk Intec, Star Textil, Grup Blamar, Tintes Industriales Moix, CP Aluart, i Vincolor,

I continuem amb la campanya de captació d’empreses col·laboradores. Aquesta col·laboració és un exponent clar de la vitalitat i dinamisme del nostre teixit industrial i també de l’interès de l’entorn empresarial per la Indústria 4.0 i per disposar de professionals ben preparats.

Aquest projecte d’estudi de necessitats i disseny de la Menció en Fabricació Intel·ligent en la Indústria 4.0 forma part del Projecte d’especialització i competitivitat territorial PECT Mataró-Maresme, liderat per l’Ajuntament de Mataró, i que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional de l’Unió Europea, i de la Diputació de Barcelona.

Design Thinking per al desenvolupament de productes turístics

Design Thinking per al desenvolupament de productes turístics

Sabeu quina era la durada mitjana de les empreses en els anys 60? Més o menys uns 70 anys. I sabeu quina és la durada mitjana de les empreses en l’actualitat? 17 anys, què ocorre? doncs que necessiten innovar i metodologies com el Desing thinking faciliten la innovació. És per això, que moltes empreses com per exemple Apple, Google, Nike o Philips, estan utilitzat aquesta eina per a donar solucions creatives a les necessitats del mercat. En el sector turístic també trobem casos, com el d’Airbnb i el de cadenes hoteleres com Marriot, NH Hotel Group, Hyatt, Blue Bay Hotels, entre altres.

(més…)

Economia circular i turisme sostenible

Economia circular i turisme sostenible

El desenvolupament sostenible ha estat un dels principals objectius en molts sectors econòmics després de la publicació del “Brundtland Report” per la Comissió del Mediambient i el Desenvolupament (ONU) el 1987. Actualment, hi ha una creixent preocupació per les futures previsions mediambientals. El turisme és el tercer sector econòmic més gran del món, segon la ICOM i WFFM/FMAM el 2007. Aquest sector, com tots els altres, té impactes tant positius com negatius en l’entorn, organismes com la UNESCO (2009) o autors com Miguel Figuerola Palomo (2015), han diferenciat aquests impactes en tres grups: econòmics, sòcio-culturals i ambientals.

Els impactes ambientals del turisme, que son els lligats a aquesta investigació, es produeixen tant a nivell local, regional i global.

Els impactes positius es basen en l’ingrés turístic, la creació d’una consciència local i una possible alternativa econòmica de l’entorn. Respecte l’ingrés turístic no només millora la situació econòmica d’una destinació, sinó que pot fomentar la protecció del medi ambient, degut a la contribució financera directa a la conservació que es genera a través de diverses font: les tarifes d’entrada a zones protegides, les subvencions amb què els operadors turístics i altres proveïdors turístics donen suport a mesures de conservació, impostos que el govern utilitza en part per finançar la protecció del medi ambient.

El turisme pot augmentar la consciència de la població local en relació amb els problemes ambientals i millorar la motivació per a activitats de conservació o promoure la millora de la gestió. L’altre impacte positiu del turisme en l’entorn natural d’una destinació és que ofereix una alternativa a activitats econòmiques insostenibles mediambientalment. Tot i els impactes positius que podria tenir el turisme en el medi ambient, acostuma a afectar als ecosistemes en general, fent que els impactes locals i regionals també afectin al medi ambient a llarg termini. Un dels principals impactes negatius és la pèrdua de diversitat biològica.

Alguns nous paradigmes que es proposen per potenciar els impactes positius i contrarestar els negatius son sobre l’economia circular i el turisme sostenible. L’economia circular és un nou model reparador i regeneratiu, que consisteix en optimitzar l’ús dels recursos i minimitzar els riscos al gestionar una quantitat finita d’existències i fluxos renovables.
L’estudi actual es centra en tres regions molt concretes de l’Estat Espanyol (Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears) del 2006 al 2016 aportant noves dades i aplicant el turisme com a una variable explicativa més del desgast mediambiental, un estudi del que no s’han trobat precedents a les regions estudiades i en aquesta temporalització, utilitzant el turisme com a variable.

Economia circular

Imatge de http://cdn.wsp-pb.com

A partir d’un panell de dades amb onze onades, des del 2006 al 2016, on s’agrupen totes les dades i on posteriorment s’ha utilitzat la Corba de Kuznets per veure la relació que tenen les variables mediambientals (despesa ambiental, superfície protegida, emissions de CO2 i consum d’energia) i les variables explicatives (PIB per càpita, places turístiques, nº d’habitants i taxa d’atur) permeten veure si el creixement econòmic té a veure amb el desgast ambiental en les regions.

Un cop analitzades i contextualitzades les diverses corbes de Kuznets es mostra la relació que hi ha entre les variables, mostrant que entre el PIB per càpita i la superfície protegida d’una regió hi ha una relació negativa, i en canvi entre la despesa ambiental, les emissions de CO2, el consum d’energia, les places turístiques i el PIB per càpita hi ha una relació positiva. Per veure la significativitat de les variables mediambiental en el creixement econòmic s’utilitza el sistema de Gauss-Jordan on s’ha vist que les variables més rellevants per determinar els efectes que té l’economia neoclàssica sobre el medi ambient són: la variable que relaciona les Places Turístiques amb el PIB per càpita, la Taxa d’atur, i també les Places turístiques separades del PIB per càpita.

El gap que omple aquesta investigació és l’aportació de variables turístiques com a determinant del desgast mediambiental a l’Estat Espanyol, més concretament a Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears des de 2006 a 2016, mostrant que el turisme és una variable rellevant per determinar el desgast medi ambiental.

Degut als resultats obtinguts en aquest treball es mostra com el turisme és una variable important igual que la resta de variables explicatives estudiades. Per tant, es pot concloure que s’ha de fer un canvi en les polítiques medi ambientals en aquest sector. Una alternativa per produir aquest canvi de paradigma econòmic turístic és l’economia circular, donat que està pensada per reduir el desgast mediambiental.

L’economia circular s’hauria d’utilitzar com a marc pràctic per incorporar noves perspectives teòriques de l’anàlisi i orientar-les a fer que les activitats econòmiques tinguin menys impacte sobre el medi ambient, creant un nou concepte on s’uneixin ambdues formes econòmiques i on el turisme sostenible es torni circular.

Les mesures en polítiques ambientals que es proposen són fer els canvis en la construcció de les instal·lacions i equipaments, la selecció de proveïdors de serveis i productes respectuosos amb el medi ambiental, el dissenyar sense residus tenint en compte la gestió selectiva de residus i reciclatge i el transports elèctrics carregats a partir d’energies renovables en el transport públic de les ciutats i també intentar incloure’l i potenciar-lo en el privat. Per poder complementar aquest treball es podrien portar a terme polítiques ambientals més detallades i explicar els processos per portar a terme aquestes. Una altre opció és proposar una altre alternativa econòmica turística que no fos l’economia circular però que igualment compenses els impactes negatius mediambientals que té aquest sector lligat al creixement econòmic.

El maresme acull el sisè aniversari de l’associació Barcelona Travel Bloggers #bcntb

El maresme acull el sisè aniversari de l’associació Barcelona Travel Bloggers #bcntb

El maresme acull el sisè aniversari de l’associació Barcelona Travel Bloggers #bcntb. Aquesta associació de viatgers bloggers de Catalunya va passar tres dies al Maresme visitant, fotografiant i publicant imatges sobre els racons de la comarca. La Nau Gaudí va ser l’escenari de l’acte de benvinguda el divendres 31 al vespre després que els bloggers passessin la tarda fent de tres rutes turístiques diferents per la ciutat de Mataró.

Els més de 150 bloggers van estar tres dies publicant fotografies dels paisatges del maresme a diferents plataformes socials. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme va animar als visitants a compartir les seves publicacions amb el hashtag #wowmaresme que va anar acompanyat del hashtag del sisè aniversari de l’associació #bcntb6. En aquests tres dies es van generar més de 778 publicacions amb aquest hashtag tant a Twitter com a Instagram, arribant a més d’un milió i mig d’usuaris i fent que les imatges fossin vistes més de tretze milions de vegades.

bcntb6

Dades extretes de Keyhole

Existeixen múltiples casos d’estratègies basades en el màrqueting d’influencers que ens mostren com les destinacions i les empreses poden usar aquest fenomen. Iniciatives com #CatalunyaExperience impulsades per l’Agència Catalana de Turisme i @igersCatalonia fa més de sis anys acumula pràcticament tres milions de fotografies a Instagram. Més enllà d’aquests (i molts d’altres) casos també podem trobar recerques fetes en l’àmbit acadèmic que afirmen que la motivació és un dels factors principals per visitar una destinació i els social media poden ajudar a potenciar aquesta motivació.

Aquesta mena d’accions doncs, no deixen de ser una bona estrategia per donar a conèixer la comarca a través de l’experiència dels mateixos visitants que ajuden a donar visibilitat i a explicar en primera persona les propostes turístiques que hi ha més enllà de Barcelona.

 

Imatges #bcntb6

Exemple de fotografies publicades durant aquests tres dies.

Desarrollo de una aplicación web basada en el módulo ZI_GTC

Desarrollo de una aplicación web basada en el módulo ZI_GTC

En este post se trata el proceso de creación de una aplicación web que está basada en el módulo “Càlcul de Zona d’Influència (Graf de Trams de Carrer)” (ZI_GTC) para QGIS. El trabajo realizado por Ignasi Argemí Puig y Josep López Xarbau en la adaptación web del módulo CTE ha servido como base teórico-práctica para el desarrollo de la nueva aplicación. Para obtener más información sobre esta otra aplicación se puede consultar el post “Desenvolupament d’un mòdul en un entorn web”.

Debido a que con el módulo CTE se había conseguido un resultado satisfactorio, el equipo del CCU decidió utilizarlo como punto de partida para poder desarrollar nuevos plugins cuya funcionalidad fuese relativamente fácil de portear al entorno web.

El objetivo del ZI_GTC es calcular la zona de influencia (en distancia o en tiempo) de las entidades que el usuario desee con una dispersión que se adapta a la forma del grafo que conforman todas las calles Mataró.

Estructura interna

La estructura del programa y el diagrama de flujo de la transmisión de información es exactamente igual a la del CTE (Fig 1).

Fig 1. Diagrama de flujo de la transmisión de información (Fuente: Ignasi Argemí Puig)

En el front-end estarán el HTML y CSS, los cuales se encargan de la estructura y el estilo de la página web; mientras que el funcionamiento interno de la página en el cliente estará gestionado por Javascript y AJAX que, además, serán los encargados de realizar las peticiones al servidor web cuando sea necesario.

En el back-end está el servidor web en el cual se almacena la página web y que se comunica con un PHP que se conecta con el servidor de datos de Postgres en el cual está la base de datos del CCU. Finalmente, para poder devolver el resultado al front-end se utiliza un formato de intercambio de datos que deriva JSON: GeoJSON.

Desarrollo

Se comenzó a trabajar sobre una copia de la aplicación del CTE y lo primero que se hizo fue modificar el HTML para dotarlo de los campos necesarios que necesitaba el ZI_GTC (Fig 2) e ir empezando a hacer pruebas conceptuales. Se tuvo en cuenta el diseño de la interface del CTE para que hubiera una coherencia estética entre ellos.

Fig 2. Apariencia del formulario de la aplicación

Se optó por hacer una versión reducida del plugin de QGIS (Fig 3). Una de las funcionalidades importantes que se ha decidido omitir es la que implica el método de trabajo con la población. Esta decisión tiene que ver con la complicación que supondría tener que pedirle al usuario una “Taula Resum”, las cuales a día de hoy sólo se generan en QGIS.

Fig 3. Módulo ZI_GTC de QGIS

El siguiente paso fue adaptar el Javascript a la nueva funcionalidad, es decir, se introdujo la gestión de la información (enviada y recibida) y la lógica interna de la selección de un coste u otro para después poder lanzarle la información a PHP. En un primer momento quedó pendiente resolver la recepción del GeoJSON ya que no se tenía muy claro cómo se llevaría a cabo en el caso de este plugin.

Finalmente se tradujo la funcionalidad básica del módulo de QGIS a PHP, el cual estaba escrito en Python. La mayor parte del trabajo estaba hecho ya que el módulo ZI_GTC trabaja realizando operaciones sobre el servidor. Sin embargo, puesto que no se tenían conocimientos previos de PHP, esta parte supuso un reto debido a determinados cambios de sintaxis, del planteamineto y la dificultad añadida que supone debugar en PHP. Fue necesario modificar varias consultas SQL y hacer un procedimiento específico para poder enviarle el GeoJSON de vuelta al Javascript. El siguiente paso fue volver a editar el Javascript para interpretar el GeoJSON y representarlo el resultado en pantalla.

Fig 4. Ejemplo de resultado del ZI_GTC web tras calcular el área de influencia de 150m de los IES de Mataró

Llegados a este punto la aplicación estaba prácticamente terminada. En un primer momento el resultado mostrado en pantalla no tenía la forma deseada a pesar de mostrar las zonas correctas. Este error (fundamentalmente visual) se debía a una consulta SQL que fue necesario localizar y modificar.

Para terminar, se añadieron marcadores a cada una de las zonas para que el usuario pudiera consultar su nombre con un simple click (Fig 5).

Fig 5. Ejemplo de resultado del ZI_GTC web, mostrando el nombre de una entidad.

Publicación

La aplicación ya se encuentra disponible en Internet. Se puede probar en http://geoportalccu.tecnocampus.cat/ZI_GTC/ZI_GTC.html, preferiblemente utilizando Google Chrome o Mozilla Firefox.

La Transformació Digital en la Industria

La Transformació Digital en la Industria

El passat mes d’abril Editorial UOC ha publicat el llibre “Industria 4.0 La transformación digital en la industria” (ISBN 978-84-9180-491-8). El seu autor és el Sr. Jaume Martínez Aguiló, professor del nostre màster en Indústria 4.0.

Tal com comenta l’autor en el seu llibre, el concepte de transformació digital no només comprèn el canvi de tecnologia i l’adaptació al seu ús, sinó també com ens afecta aquest canvi a les persones i organitzacions, i com ens hem de transformar per gaudir dels seus avantatges i evitar els seus inconvenients.

El llibre va sorgir a partir del plantejament de l’especialització en Transformació Digital a l’Empresa Industrial que forma part del Màster Indústria 4.0, organitzat conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya i l’Escola Superior Politècnica de Tecnocampus (Universitat Pompeu Fabra). En aquesta especialització es treballa el model de gestió de l’empresa adequat per facilitar aquest procés de digitalització i, a més, s’estudien les principals tecnologies per completar aquest procés, fent especial atenció a la gestió de la innovació i de la ciberseguretat, i també a les principals tecnologies del big data i del business intelligence. El primer mòdul del màster, a càrrec de Jaume Martínez, tracta precisament del model de gestió de l’empresa i el seu contingut ha donat lloc a aquesta publicació.

El llibre està escrit en un estil didàctic, tractant d’interpel·lar el lector incitant a reflexionar sobre diversos aspectes del model de gestió i de l’estratègia de transformació digital a la seva pròpia empresa. Així mateix, inclou nombrosos exemples fruit de l’experiència de l’autor com a assessor empresarial i com a conseller delegat a empreses que, sent inicialment de tipus familiar, van decidir emprendre el camí de la professionalització de la seva gestió i que, amb l’aposta pel canvi, van assumir la necessitat de dur a terme una estratègia de transformació i la van aplicar.

Entre els temes que tracta el llibre s’inclouen: els aspectes principals a tenir en compte per a la gestió del canvi, els elements a considerar per elaborar un pla estratègic de transformació digital, què és i la importància de la gestió del coneixement, la integració de aplicacions i quadres de comandament i, també, l’interès d’estendre la digitalització fins al client.

Es tracta d’una publicació que es llegeix amb interès i que, després, ens adonem que mereix una segona lectura, més assossegada, i que permeti anar contrastant cadascun dels temes que tracta amb la nostra realitat.

Molt recomanable.

Si el voleu adquirir o tenir més informació del llibre, el trobareu en el següent enllaç: http://www.editorialuoc.cat/industria-40

Avantatges d’estudiar Emprenedoria i Innovació al TecnoCampus

Al TecnoCampus reunim les condicions òptimes per oferir-te una formació d’alt nivell en un entorn favorable a la creació d’una empresa i al desenvolupament del teu projecte.

El nostre és un model únic, on centres universitaris i empreses comparteixen ubicació i es transfereixen coneixement. L’aprenentatge sempre és participatiu i creatiu, amb una relació un a un amb el professorat, defugint de les classes magistrals i creant entorns actius on la formació es viu i es practica. Les classes es realitzen en unes instal·lacions amb equipaments d’última generació, en una ubicació privilegiada davant del mar i amb excel·lents connexions de transport. Tenim, a més, una vocació multicultural oberta al coneixement global, amb professors i classes en diferents idiomes i convenis i relacions internacionals amb més de 100 universitats del món.

Però si existeixen dos factors clau que fan del TecnoCampus el lloc idoni per cursar un Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació, aquests són la Incubadora i el nostre Fòrum d’Inversió.

La Incubadora del TecnoCampus

La Incubadora és el lloc ideal per començar la creació d’una empresa. Es tracta d’un espai únic, unes instal·lacions modernes i completament equipades amb 21 oficines, dues sales de reunions, i també un espai de descans i un altre de vending.

Totes les empreses de la Incubadora gaudeixen de serveis i infraestructures bàsiques, com el servei de recepció, de seguretat o neteja, espais comuns, i òbviament serveis tecnològics adequats pels projectes que aquí es desenvolupen.

La Incubadora és oberta a qualsevol empresa o startup en el seu primer any de vida, o encara per constituir-se. Només ens han de portar el pla de negoci, o fins i tot podem ajudar nosaltres mateixos a fer aquest pla. Si som una Incubadora, hem de tenir cura dels ous, oi?

El que volem és proporcionar un ecosistema ideal per què les empreses lligades a la tecnologia fructifiquin i generin treball, innovació i valor. I esdevé el lloc perfecte per donar les primeres passes en el teu projecte d’innovació un cop finalitzis el Màster, on per cert ja t’haurem orientat i ajudat en la seva concepció.

En aquest ecosistema, envolten a Incubadora tres escoles universitàries, el centre tecnològic Eurecat, un centre de negocis i un centre de congressos i esdeveniments. Tota la infraestructura del nostre parc tecnològic al servei del creixement de la innovació.

El Fòrum d’Inversió del TecnoCampus

Aconseguir el finançament pel teu projecte sempre és una de les parts més difícils. Per això al TecnoCampus hem fet de la teva lluita la nostra lluita, posant al teu abast el recolzament i les eines per a que trobis els diners que falten.

El nostre servei d’Assessorament Financer ha esdevingut una ajuda essencial per moltes startups, al proporcionar informació fefaent sobre les necessitats del projecte, les vies obertes, els potencials convenis, o fins i tot buscant de forma proactiva l’inversor adequat.

Però la proactivitat del TecnoCampus no acaba aquí. Per això organitzem regularment un Fòrum d’Inversió, on els bussiness angels inverteixen capital en les empreses i projectes més innovadors i amb un major potencial de creixement.

Els fòrums d’inversió han esdevingut un recurs clau per què molts projectes realment innovadors i amb capacitat d’impacte tirin endavant aquests últims anys. Per l’emprenedor són una oportunitat d’or, i la presentació del projecte es converteix en el factor decisiu: s’ha d’explicar molt bé el producte i l’empresa, amb el necessari rigor i realisme, però sense oblidar la passió ni el valor que creus, que saps que té la teva idea.

Al TecnoCampus, el Màster en Emprenedoria i Innovació està plantejat com una formació no només de qualitat, sinó pràctica i efectiva. Per això al llarg del curs treballem la teva idea de negoci, t’ajudem a donar-li forma, i a final de curs escollim els millors projectes perquè participin en el següent Fòrum d’Inversió.

En aquest punt continuem treballant amb els nostres alumnes-emprenedors, aconsellant envers la presentació del projecte per augmentar les possibilitats d’aconseguir finançament d’un o més inversors.

Si vols emprendre, has de venir al TecnoCampus

La vocació del TecnoCampus de la UPF és crear ponts i xarxes de connexió entre el món universitari (la recerca, la formació, el coneixement) i el món empresarial (el finançament, la creació d’empreses, la gestió de la innovació), i això es fa palès no només en les instal·lacions i la Incubadora, l’assessorament financer, o la creació del fòrum d’inversió. El nostre Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació és la clau que ho lliga tot: et proporcionem la formació que necessites per emprendre amb garanties davant d’un mercat volàtil, perillós, canviant i multicultural… i després t’ajudem a fer realitat allò que hem treballat durant el curs.

Hi ha millor manera de començar en el món de la innovació?

Entrevista a Roger Font, preparador físic i readaptador del 1er equip de Handbol del FC Barcelona

La readaptació esportiva porta ja anys penetrant en el teixit esportiu global, també en l’àmbit peninsular. Tanmateix, continua essent un art força desconegut, i els estudiants interessats en l’entrenament personal i la preparació esportiva sovint no veuen clar quin paper hi juga la readaptació, com es relaciona amb altres disciplines, quina és la seva importància en la prevenció de lesions, o quines perspectives professionals s’obren als futurs preparadors i readaptadors.Per resoldre aquestes qüestions, tenim l’oportunitat d’enriquir-nos amb el coneixement i l’experiència de Roger Font, actual preparador físic i readaptador del primer equip de handbol del FC Barcelona.

P: Les lesions són el malson de qualsevol esportista, i un dels aspectes central que ha de tractar un entrenador o preparador físic. En la seva experiència, la qualitat de l’entrenament de l’esportista pot reduir l’incidència de lesions?
R: La qualitat de l’entrenament sempre va associat a una bona execució tècnica de tots els exercicis a la vegada que una bona planificació en l’entrenament. La suma d’aquestes dos variables, més la incorporació d’altres ajuda a reduir lesions i a intentar tenir un major control.

P: Quin paper té aquesta readaptació a la reducció de lesions?

R: La readaptació busca que les lesions no tornin a succeir. Normalment busquem trobar els punts febles que han sorgit o que existien en l’esportista i no teníem controlats, per tal d’evitar una altra recidiva (que torni a lesionar-se del mateix, doncs és el motiu número 1 de que hi hagi una lesió)

P: Als actuals llicenciats en CAFE, els hi recomanaries començar a treballar ja mateix per agafar experiència, o bé ampliar la seva formació amb un màster o postgrau?
R: Jo combinaria les dues. Treballar per tal d’agafar experiència i , a la vegada, formar-se en readaptació, doncs ampliaran els coneixements obtinguts en la carrera.
P: Com encaixa la feina del readaptador físic amb la resta d’especialistes implicats a la recuperació d’un esportista professional?
R: Cal treballar pel bé del jugador, aquest és l’objectiu comú per tots els professionals que estant al seu voltant. Per mi, cal un grup multidisciplinari doncs, d’aquesta manera, segurament no ens deixarem cap estructura de l’esportista per treballar, fent una readaptació molt més complerta.
P: Podem extraure lliçons de la readaptació esportiva a nivell professional que puguin servir per esportistes amateurs, o per a l’activitat física de la població en general?
R: Sense cap mena de dubte. L’esperit competitiu i de superació que tenen els esportistes d’elit, fa que siguin uns grans miralls per la gent amateur o població en general. Cal pensar que per ells, l’esport és la seva feina i la seva forma de sustentació econòmica. Una lesió fa que no puguin entrenar, treballar i competir, fent que baixi el seu “caché” dins el seu esport, la seva cotització baixa. Per tant, veure com no s’enfonsen i treballen dur per sortir de la lesió, per molt greu que sigui, fa que siguin un referent.
P: Com veus la situació professional de l’entrenador personal i el readaptador esportiu a l’actualitat? I en un futur pròxim?
R: Crec que tant l’esport d’alta competició com el món del fitness, tendeix cada cop més a l’entrenament individualitzat. Cada esportista dins d’un equip té unes necessitats diferents als seus companys, per tant, cal treballar de forma diferent. El futur és tendir cap aquesta individualització i conèixer al màxim les lesions que poden patir els nostres jugadors o clients.
P: Què fa falta per esdevenir un bon preparador físic/readaptador esportiu?
R: Coneixements i moltes ganes de provar i tirar-se a la piscina. No tenir por de res i, amb els coneixements obtinguts en el Grau i en el Màster, analitzar al  màxim l’esport a que ens dediquem professionalment i buscar les solucions més òptimes. A la vegada, tenir molta  inquietud per saber per que passen les coses i com podem solucionar-les.

Vols saber-ne més?

Sortides professionals amb el Máster en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportiva

Sortides professionals amb el Máster en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportiva

La pràctica esportiva i la recuperació de lesions han evolucionant conjuntament. Aquest Màster proporciona totes les eines i els coneixements per ajudar els esportistes a tornar al seu nivell d’entrenament després d’una lesió.

Converteix-te en la nova peça clau de la pràctica esportiva: el readaptador fisicoesportiu.

Forma part dels readaptadors esportius del futur