Desenvolupament d’un mòdul en un entorn web

Desenvolupament d’un mòdul en un entorn web

En aquest post s’exposen les diferents etapes de construcció d’una aplicació web que permet fer les mateixes funcions que el mòdul ‘Cerca de Trajectes a Entitats’ per a QGIS. Tot i aquest fet, el canvi de plataforma ha suposat un gran repte ja que fins al moment no s’ha realitzat cap tasca semblant, i per tant s’ha hagut de començar tot de zero.

Aquesta idea es va aportar des del Servei d’Estratègia i Avaluació de l’Ajuntament de Mataró, més concretament pel cap del servei, el senyor Jordi Arderiu. Donades les característiques client-servidor de l’enfocament del projecte de mòduls del CCU per a QGIS, on una part important del codi dels càlculs del procediments s’executa en el servidor de Postgres, semblava a priori factible passar de l’entorn QGIS a un entorn web, mantenint el nucli de càlcul igualment en el servei. El que s’havia de resoldre era quin tipus de servei calia crear per poder establir la comunicació entre l’entorn web i el servidor.

Aconseguir un prototip funcional obre la porta a una nova migració dels mòduls en entorn QGIS a mòduls en entorn web, com el Visor GIS 3.0 del propi Ajuntament de Mataró. Això facilita molt la divulgació del projecte cap a un usuari no tècnic, a través del web, i com a conseqüència la propagació cap altres ens públics o privats que utilitzen la mateixa tecnologia de base de dades. Això va generar molt d’interès per part del Servei d’Estratègia i Avaluació.

Actualment, el CCU proporciona serveis WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service) a l’Ajuntament de Mataró mitjançant el QGIS server. Aquesta aplicació pròpia de l’entorn QGIS permet la publicació de capes fàcilment. En aquest cas, les capes publicades són una taula amb tots els camins dels portals a les tres Escoles Bressol i Llars d’Infants més properes (WMS), i les Zones d’Influència i Població Exclosa de diferents activitats econòmiques (WFS).

L’equip del CCU va decidir apostar pel mòdul CTE, ja que els càlculs que es realitzen són suficientment complexes per realitzar un bon prototip i avaluar metodologies i procediments però és prou simple com per poder tirar-lo endavant dins de l’àmbit del present projecte. A més, s’obriria al camí a la substitució de la publicació dels camins més propers (WMS) per un mòdul capaç de fer el càlcul directe i mostrar els camins a diferents entitats i en un rang de un a deu camins.

1.1 Planificació de l’aplicació

La planificació d’aquesta aplicació web es va decidir per l’equip del CCU. Es va acordar que es farien diferents proves de concepte per tal de comprovar que els diferents objectius eren factibles, ja que com s’ha mencionat prèviament, no hi havia precedent.

L’equip del CCU es va reunir amb els membres del Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions de l’Ajuntament de Mataró per parlar entre d’altres temes de l’aplicació web i amb vistes d’una futura integració dels procediments utilitzats dins del seu Visor GIS 3.0, i facilitar-ne la posterior integració.

Allà es va proposar la construcció d’un servei REST que fos capaç de processar les peticions necessàries i oferir els resultats en el menor temps possible. Juntament amb això, es va parlar de la llibreria ‘Leaflet’, per Javascript que permet interactuar amb mapes i permet operar amb un gran ventall de possibilitats. Des del SIT es va facilitar una plantilla d’una pàgina web que incorpora funcionalitats d’aquesta per poder testejar-la.

Un servei REST (Representational State Transfer en són les sigles en anglès) és un estil d’arquitectura de programari que defineix un conjunt de restriccions i propietats, i que està basat en un entorn web. Aquest servei web ofereix la possibilitat d’interactuar tant entre client i servidor com entre servidors, i pot treballar amb diferents formats de peticions i resposta com ara XML, JSON o HTML.

També pot utilitzar els principals mètodes HTTP (GET, POST, PUT i DELETE) explícitament. Un dels principals avantatges és que no requereix un estat previ per poder respondre a les peticions i/o rebre-les. A més, permet transmetre grans quantitats de dades i paràmetres sense afectar el rendiment del servei.

Es van sondejar diferents alternatives menys complexes, com ara un servei web PHP. Aquest servei permet fer peticions i rebre respostes en diferents formats, i presenta facilitats a l’hora de crear el servei ja que només cal disposar d’un fitxer on hi hagi les diferents instruccions. A més, a l’utilitzar un llenguatge interpretat, només cal disposar de l’interpretador del llenguatge en el servidor. No són necessàries configuracions extres. Per últim, les capacitats del llenguatge són molt àmplies i fàcilment es poden ampliar el nombre de funcionalitats que aquest ofereix.

L’equip del CCU va concloure que l’opció més adequada per a realitzar la tasca és la utilització d’un servei PHP. Es va decidir fer-ho d’aquesta manera degut a les facilitats que aporta a l’hora de fer les proves de concepte i versatilitat del llenguatge davant la introducció de nous canvis en el servei. A més, aquests tenen efecte immediat en el resultat.

Una vegada es va reunir prou informació, valorades totes les possibilitats i preses totes les decisions es va començar a treballar a partir de la plantilla enviada per en Jordi Beltran i es va a començar a preparar l’estructura de l’aplicació per realitzar la primera prova de concepte. Aquesta va consistir en fer aparèixer per pantalla una capa de dades. Aquesta pot estar formada tant per punts, línies com polígons.

1.2 Primera prova de concepte: presentació de dades

Aquesta prova de concepte va presentar la seva dificultat no en el què s’ha de fer sinó en el com. A nivell conceptual, només s’ha de  representar les dades en el mapa. Però això es va dur a terme mitjançant un suport del qual no es disposava d’experiència prèvia i al principi, sobretot a la part del front-end es presentaven els problemes. El principal entrebanc va ser el tractament de les dades i la utilització de diferents sistemes de referència: la llibreria ‘leaflet’ treballa amb la longitud i latitud terrestres per situar elements en el mapa. En canvi, el sistema de referència de les capes emmagatzemades a la base de dades PostgreSQL és SRID 25831. Això requereix una transformació de les dades de posició cada vegada que es vol presentar quelcom per pantalla.

També s’han de tractar i transformar dades en una codificació determinada per a poder ser enviades i rebudes. En el diagrama de la figura 1.1 es pot veure el flux d’interacció d’informació entre màquines:

Fig. 1.1: Diagrama de flux de la transmissió d’informació (Font: l’autor)

En primer lloc, es processa l’esdeveniment, és a dir el clic a pantalla de l’usuari fent la petició. Seguidament es processa la informació que l’usuari ha introduït mitjançant el Javascript en el format correcte per tal que aquestes puguin ser interpretades correctament pel servei. En aquest cas, el nom de la capa que es volia mostrar i el número màxim d’entitats que es volien mostrar.

Una vegada la informació ha estat processada i afegida a la petició, aquesta és realitzada al servidor web a través del motor de peticions AJAX, aportat per la llibreria de JS anomenada jQuery. El format de la petició seria el de la figura 1.2:

$.ajax({    url: ‘fitxer.php’, //nom del fitxer d’on volem obtenir resposta    type: “GET”, //tipus de petició    data: {       CAPA: capa       //paràmetres que es passen     },     dataType: ‘json’ //format del resultat que volem }).done(function(msg) {       //msg és el resultat obtingut i en aquesta part es preparen les       //per ser presentades    } })

Fig. 1.2: Petició d’AJAX al servidor

En segon lloc, el servidor web rep la petició i la processa mitjançant l’interpretador de PHP i el fitxer amb les instruccions en aquest llenguatge. Aquest crea una connexió amb la base de dades on es fan les peticions necessàries. En aquest cas és una simple consulta de les dades d’una capa. En el fitxer PHP es crea la consulta SQL i s’envia a la base de dades. Aquesta retorna el resultat, i posteriorment es codifica en format GeoJSON, que és un derivat del JSON. Després es transmet mitjançant la sentència “echo $resultat;” al front-end.

Per últim, només es mostren les dades per pantalla mitjançant la llibreria ‘Leaflet’, que se li passa per paràmetres.

Es va preparar una pàgina simple i bastant rudimentària per a presentar les dades: a la part superior hi figurava un petit formulari on s’hi intruïa les dades necessàries (nom de la taula, límit d’elements a mostrar i nom del camp de geometria) i just a sota hi havia un botó per realitzar la petició. La resta d’espai era ocupat pel mapa, tal i com es pot veure en la figura 1.3.

Fig. 1.3: Captura de pantalla de la pàgina web (Font: l’autor)

Per últim, es va afegir una funcionalitat extra. Aquesta consistia en què quan l’usuari feia una petició, s’esborrés la capa de dades que s’estigués mostrant en el moment i només hi aparegués la capa sol·licitada.

Aquesta prova va resultar tot un èxit ja que es van complir plenament els objectius marcats en l’inici, a pesar de les dificultats passades degut a l’adaptació a un nou entorn de treball. Es va poder comprovar que les eines emprades tenien molt de potencial i era possible arribar a bon port en la realització d’aquesta tasca.

1.3 Segona prova de concepte: consulta d’un ruta

La segona prova de concepte va consistir en realitzar una consulta ja més complexa: afegir més paràmetres a passar i obtenir el camí entre dos punts en el GTC. En aquest cas, va augmentar el nombre de paràmetres a passar respecte la prova anterior. Abans només es passava el nom de la capa de dades, i en canvi ara necessitem el nom de la cap del GTC i el seu nom del camp de geometria, i els punt d’inici i final, que corresponia a dos nombres enters. Els punts d’inici i final corresponent a dos vèrtex del GTC. També hi figuren dos camps de text on s’hi mostra la longitud i latitud del punt marcat en el mapa, tal i com es pot veure en la figura 1.4.

Fig. 1.4: Captura de pantalla de la pàgina web (Font: l’autor)

En la part de servidor, la novetat venia per la cerca del camí més curt entre dos punts. Per tal d’aconseguir-ho es va utilitzar la funció “pgr_dijkstra”. En aquest cas, només són necessaris tres paràmetres: capa de segments, punt d’inici i punt de destí. Cal dir que els punts pertanyen a la capa de segments.

En aquest cas, la resposta és una seqüència de segments consecutius que uneixen els dos punts i el cost agregat de tot el trajecte. Cal remarcar que la solució no aporta geometria i posteriorment aquesta s’ha de relacionar amb el GTC per obtenir una resposta completa. A la figura 1.5 hi ha un exemple de consulta i els camps que retorna aquesta.

Consulta: pgr_dijkstra(edges_sql, start_vid,  end_vid) Resposta: (seq, path_seq, node, edge, cost, agg_cost)

Fig. 1.5: Consulta i resposta de la funció ‘pgr_dijkstra’ (Font: [38])

Una vegada s’ha realitzat aquesta relació, s’ha de transformar el resultat a GeoJSON per tal que el front-end ho pugui interpretar de manera correcta mostrar-ho a l’usuari. En aquest cas, la sentència que s’utilitza per tal de trobar el resultat és el que es mostra a la figura 1.6:

select st_asgeojson(st_asewkt(st_transform(the_geom,4326))) AS geojson from “SegmentsXarxaCarrers” where id in(SELECT edge FROM pgr_dijkstra(‘SELECT id, source, target, cost, reverse_cost FROM “SegmentsXarxaCarrers”‘,ARRAY[45],ARRAY[52],FALSE))

Fig. 1.6: Sentència SQL per cercar el camí més curt (Font: l’autor)

En aquesta ocasió s’utilitza una consulta amb una consulta niuada. La consulta niuada és a on s’usa la funció de cerca de camí més òptim, completada amb les dades necessàries. El resultat d’aquesta consulta, més concretament l’identificador dels trams per on passa la ruta més ràpida, s’empra per relacionar-ho amb la capa dels segments, ja que aquesta disposa de la geometria de cada un d’ells, i per tant només cal transformar les coordenades per tal que puguin ser representades correctament per pantalla, amb l’ajuda de la funció ‘st_asgeojson’.

El temps de resposta és realment ràpid. El rang de temps de resposta és de l’ordre de 0,4 segons a un segon, depenent de si els punts estan més o menys a prop un de l’altre. En comparació amb altres mòduls en entorn QGIS que s’han anat desenvolupant al llarg del temps la principal diferencia és mostra a l’hora de representar el resultat per pantalla. A l’aplicació web, la representació és pràcticament instantània. En canvi, tot i que la resposta també és molt ràpida, en el QGIS aquesta pot durar un o dos segons més que en l’entorn web, en funció del nombre de capes a representar.

Una altra funcionalitat que es a va afegir en aquesta prova va ser la addició del punter, tal i com es mostra a la figura 1.4. El punter és una eina gràfica que quan l’usuari prem un punt del mapa amb el ratolí, hi aparegui una marca. Una vegada s’ha afegit, calia capturar-ne les coordenades geogràfiques (latitud i longitud) per a poder comprovar que una vegada obtingudes es pot generar un punt d’origen.

Com l’anterior, aquesta prova va ser un èxit ja que es van aconseguir els objectius fixats: millora del coneixement a l’hora de tractar amb paràmetres i transmetre’ls correctament al servidor, realització d’una consulta més complexa: cerca d’un camí entre dos punts i finalment la captura de les coordenades de pantalla.

1.4 Construcció de l’aplicació web

Una vegada fetes aquestes dues proves de concepte i haver comprovat que la tasca era viable, es va  procedir a la construcció del mòdul. Aquest projecte tenia dues parts diferenciades: front-end i back-end.

Tot i que ambdues parts s’anaven desenvolupant al mateix temps, es va optar per donar més èmfasi a la part del servidor en primer lloc, ja que era la més ràpida d’implementar. Això es va deure a que es podien reaprofitar moltes de les sentències SQL que es van utilitzar en el mòdul per a QGIS. No obstant a això, va ser necessari reescriure el codi en un altre llenguatge, en PHP concretament, i del qual es tenien coneixements bàsics de la sintaxis. Per aquest motiu en alguns moments es va fer feixuc el canvi, ja que en ocasions la sintaxis era força diferent a la vista fins al moment en altres llenguatges.

En paral·lel també es treballa sobre la part de Javascript, que es dedica a gestionar la informació enviada i rebuda. En aquest cas, les principals dificultats es van presentar a l’hora de rebre i transformar correctament les dades a GeoJSON. També a l’hora de tractar múltiples respostes a una crida, ja que estaven emmagatzemades en una cadena de caràcters i resultava confús en un principi com calia separar-les. Per resoldre-ho va ser necessari des del servidor aportar les dades en un vector on a cada posició hi figura cada una de les diferents capes a mostrar. Cada capa té una estructura GeoJSON i és processada per la llibreria ‘Leaflet’ que la mostra en el navegador.

La primera fase de construcció de l’aplicació va consistir en la preparació d’una plana web bàsica i sense estils amb un formulari capaç d’enviar peticions a la banda del servidor, on el punt d’origen s’estableix a través d’un punt marcat en el mapa per l’usuari. Una vegada es passen totes les dades correctament, el servidor ha de poder retornar els N-camins més òptims i, posteriorment, aquest han de presentar per pantalla.

Una vegada es va passar aquest punt crucial i es va comprovar que el resultat era l’esperat, la resta de tasques van consistir sobretot en afegir més funcionalitats i optimitzar el codi, i fer un aplicació estable, és a dir, sense errors.

En la part de front-end i a nivell estètic, es va afegir un formulari que fos intuïtiu i amigable de cara a l’usuari final, que els diferents camps es mostressin o no en funció de quina opció escull l’usuari. També es va escollir una gamma de colors, fonts i estils que fessin més fàcil la visualització de les dades a entrar i de la taula de resultats. A més, es va afegir la possibilitat de desplegar lateralment el menú on hi figura el formulari per tal de facilitar la visualització del mapa quan l’usuari ho requereixi. A la figura 1.7 es mostra l’aparença del formulari.

Fig. 1.7: Captura de pantalla de l’aparença del formulari (Font: l’autor)

A nivell funcional, es van completar totes les opcions de cerca de les que disposa el mòdul CTE per a QGIS, incloent la funcionalitat més significativa, que és la possibilitat de cercar el punt d’origen a partir de l’adreça d’un portal. Això facilita substancialment aquesta tasca i l’aplicació s’acosta a la funcionalitat original del mòdul CTE per a QGIS. Per últim, cal destacar que la interfície es va construir de manera que fos ‘responsive’, és a dir que s’adapti a les diferents mides i resolucions de pantalla per tal que des de qualsevol dispositiu es pugui utilitzar l’aplicació.

A part del formulari, l’aparença dels diferents resultats també es va cuidar per tal que fos el més semblant possible a la que es mostra en el mòdul CTE per a QGIS i sigui fàcil d’interpretar per a l’usuari.

En primer lloc, els N-camins òptims segueixen el mateix patró d’estil que en el mòdul original, és a dir, l’escala de colors va del verd al vermell, on el verd és el camí més proper i el vermell és el més allunyat. També el gruix varia en funció de la proximitat al destí: el primer camí és el de major gruix, en canvi, el de menor gruix és el més allunyat. A la figura 1.8 es pot veure un exemple del cas:

Fig. 1.8: Captura de pantalla dels estils dels camins (Font: l’autor)

En segon lloc, l’etiqueta de destí està formada per un punter de color vermell amb un cercle central on hi figura el número de posició en el que es troba el destí en la taula final, com es pot veure en la figura 1.9 o en els extrems dels camins de la figura 1.8:

Fig. 1.9: Captura de pantalla de l’estil del punts de destí. (Font: l’autor)

Per últim, l’etiqueta que indica l’origen està formada per un punter de color blau amb un petit cercle en el centre, tal i com es pot apreciar a la figura 1.10.

Fig. 1.10: Captura de pantalla de l’estil del  punt d’origen (Font: l’autor)

Degut a les millores que s’han afegit a la interfície, va ser necessari donar suport des del servidor a les diferents funcionalitats afegides. Va ser necessari crear una funció que retornés una llista amb tots els noms dels carrers i els seus respectius codis per tal de llistar-los i que l’usuari pugui escollir el que més li interessi. Una vegada ha escollit el que li interessa, s’activa una funció que comprova que l’adreça afegida per l’usuari existeix, o en cas que no, quina és l’adreça més propera. Una vegada ha estat validada, es crea un codi de portal i s’afegeix un punter automàticament en el mapa.

L’última millora afegida va ser la possibilitat de poder escollir la base del mapa sobre el qual es vol treballar. Hi ha dues opcions: mapa de carrers o imatge de satèl·lit. Per poder canviar de opció, cal dirigir-se a l’escaire superior dret on s’hi pot trobar una icona com la de la figura 1.11 i si es pitja, es poden veure les dues opcions, com a la figura 1.12.

Fig. 1.11: Captura de pantalla de l’aparença de la icona (Font: l’autor)

Fig. 1.12: Captura de pantalla de la icona de capes desplegada (Font: l’autor)

1.5 Publicació

Actualment l’aplicació és visible a Internet. Per poder accedir-hi només cal adreçar-se a http://geoportalccu.tecnocampus.cat/cte.html en el navegador d’Internet, preferiblement, el Google Chrome.

Introducció a JSON

Introducció a JSON

Leer en castellano 

JSON (Notació d’Objectes de JavaScript) és un format lleuger d’intercanvi de dades el qual està basat en un subconjunt literal d’objectes del Llenguatge de Programació JavaScript.
Llegir-lo i escriure-ho és simple per persones, mentre que per a les màquines és simple d’interpretar i generar-lo. JSON és un format de text que és completament independent del llenguatge de programació però utilitza convencions que són àmpliament conegudes pels programadors de la família de llenguatges C, incloent C++, C#, Java, JavaScript, Perl, i molts altres.
Aquestes propietats fan que JSON sigui un llenguatge ideal per a l’intercanvi de dades i una molt bona alternativa (o complement) a XML degut a la seva simplicitat i lleugeresa.

JSON està constituït per dues estructures:

– Una col•lecció de parells de nom/valor. En diversos llenguatges això és conegut com un objecte, registre, estructura, diccionari, taula hash, llista de claus o un arranjament associatiu.
– Una llista ordenada de valors. En la majoria dels llenguatges, això s’implementa com arranjaments, vectors, llistes o seqüències.

Els vectors i altres estructures seqüencials per l’estil són estructures universals; virtualment tots els llenguatges de programació les suporten d’una manera o altra. És raonable que un format d’intercanvi de dades que és independent del llenguatge de programació es basi en aquestes estructures.

En JSON, les estructures es presenten d’aquestes formes:

– Un objecte és un conjunt desordenat de parells nom/valor. Un objecte comença amb “{“ (clau d’obertura) i acaba amb “}” (clau de tancament). Cada nom és seguit per dos punts i els parells nom / valor estan separats per una coma.
– Un vector es una col•lecció de valors que comença amb “[“ i acaba amb “]”. Els valors es separen per una coma.
– Un valor pot ser una cadena de caràcters amb cometes dobles, o un número , o true o false o null, o un objecte o un vector. Les estructures poden ser niades.
– Una cadena de caràcters es una col•lecció de 0 o més caràcters Unicode, tancats entre cometes dobles i usant barres divisòries invertides com escape. Un caràcter esta representat per una cadena de caràcters d’un únic caràcter.
– Un número es similar a un número en C o JAVA , excepte que no es fan servir els formats octals i hexadecimals.

Aquí un exemple simple per la definició d’una barra de menús:

{“menu”: {
“id”: “file”,
“value”: “File”,
“popup”: {
“menuitem”: [
{“value”: “New”, “onclick”: “CreateNewDoc()”},
{“value”: “Open”, “onclick”: “OpenDoc()”},
{“value”: “Close”, “onclick”: “CloseDoc()”}
]
}
}
}

La representació JSON es descriu en relació amb la representació XML de la següent manera:

– Els noms dels membres d’objecte JSON són els mateixos que els noms dels elements i atributs XML, inclosos els elements que poden repetir-se.
– En els tipus de dades, el tipus primitiu integer es representa mitjançant un int nadiu JSON, mentre la dada booleana en JSON es representa mitjançant els valors “true” i “false”. Altres tipus primitius com els strings, els decimals, etc es representen com una cadena JSON, utilitzant la mateixa serialització com la forma XML (incloent instant, que es representa com a text pla, no en un dels formats de data JSON personalitzats proposats).
– Igual que en XML, els atributs de propietat JSON mai tenen valors buits, s’omet un valor si està buit.

Hi ha diferències també:

– No hi ha espais de noms (namespaces) en la representació JSON.
– L’ordre no és significatiu en la representació JSON.
– JSON no té una noció d’atributs davant dels elements, de manera que els atributs (xml: id, valor) són tractats com a membres d’objectes JSON.
– JSON té una notació per als vectors i matrius, que s’utilitza per a representar elements que es repeteixen. Cal tenir en compte que aquest és el cas, inclús encara si no es repeteixen en la instància particular.
– L’element <div> XHTML en el tipus de dades narrativa es representa com una sola cadena escapada de XHTML. Això és per evitar problemes en JSON amb contingut mixt etc. XHTML majoritàriament s’ajusta a les regles descrites anteriorment.
– També es pot mencionar que JSON és més lleuger que el format XML a l’ocupar menys espai i representar millor les estructures de les dades.

Exemples per contrastar XML i JSON:

el següent fragment en XML:

<date value=”1972-11-30″/>
<deceased value=”false”/>
<count value=”23″/>

està representat en JSON com:

“date” : { value: “1972-11-30” }
“deceased” : { value: false }
“count” : { value: 23 }

Tots els elements XML poden tenir un atribut ‘id’, que es representa en JSON com una propietat de nom “_id”:

el següent fragment en XML:

<dob id=”314159″ value=”1972-11-30″/>

està representat en JSON com:

“dob”: {
“_id”: “314159”,
“value”: “1972-11-30”
}

Repetició d’elements:

Els elements repetits es fonen dins d’un vector JSON amb el nom de l’element, de manera que si un element <dob> es repeteix en XML, en JSON queda dins d’un vector.

el següent fragment en XML:

<dob value=”2011-11-30″/>
<dob id=”314159″ value=”1972-11-30″/>

està representat en JSON d’aquesta manera:

“dob”: [
{“value”: “2011-11-30”},
{“_id”: “314159”, “value”: “1972-11-30”}
]

 

Llegir en català 

JSON (Notación de Objetos de JavaScript) es un formato ligero de intercambio de datos el cual está basado en un subconjunto literal de objetos del Lenguaje de Programación JavaScript.
Leerlo y escribirlo es simple para personas, mientras que para las máquinas es simple de interpretar y generarlo. JSON es un formato de texto que es completamente independiente del lenguaje de programación pero utiliza convenciones que son ampliamente conocidas por los programadores de la familia de lenguajes C, incluyendo C++, C #, Java, JavaScript, Perl, y muchos otros.
Estas propiedades hacen que JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio de datos y una muy buena alternativa (o complemento) a XML debido a su simplicidad y ligereza.

JSON está constituido por dos estructuras:

– Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes esto es conocido como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves o un arreglo asociativo.
– Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se implementa como arreglos, vectores, listas o secuencias.

Los vectores y otras estructuras secuenciales por el estilo son estructuras universales; virtualmente todos los lenguajes de programación las soportan de una manera u otra. Es razonable que un formato de intercambio de datos que es independiente del lenguaje de programación se base en estas estructuras.

En JSON, las estructuras se presentan de estas formas:

– Un objeto es un conjunto desordenado de pares nombre/valor. Un objeto comienza con “{” (llave de apertura) y termina con “}” (llave de cierre). Cada nombre es seguido por dos puntos y los pares nombre / valor están separados por una coma.
– Un vector es una colección de valores que empieza con “[” y termina con “]”. Los valores se separan por una coma.
– Un valor puede ser una cadena de caracteres con comillas dobles, o un número, o true o false o null, o un objeto o un vector. Las estructuras pueden ser anidadas.
– Una cadena de caracteres es una colección de 0 o más caracteres Unicode, encerrados entre comillas dobles y usando barras divisorias invertidas como escape. Un carácter está representado por una cadena de caracteres de un único carácter.
– Un número es similar a un número en C o JAVA, excepto que no se usan los formatos octales y hexadecimales.

Aquí un ejemplo simple para la definición de una barra de menús:

{“menu”: {
“id”: “file”,
“value”: “File”,
“popup”: {
“menuitem”: [
{“value”: “New”, “onclick”: “CreateNewDoc()”},
{“value”: “Open”, “onclick”: “OpenDoc()”},
{“value”: “Close”, “onclick”: “CloseDoc()”}
]
}
}
}

La representación JSON se describe en relación con la representación XML de la siguiente manera:

– Los nombres de los miembros de objeto JSON son los mismos que los nombres de los elementos y atributos XML, incluidos los elementos que pueden repetirse.
– En los tipos de datos, el tipo primitivo integer se representa mediante un int nativo JSON, mientras el dato booleana en JSON se representa mediante los valores “true” y “false”. Otros tipos primitivos como los strings, los decimales, etc se representan como una cadena JSON, utilizando la misma serialización como la forma XML (incluyendo instante, que se representa como texto plano, no en uno de los formatos de fecha JSON personalizados propuestos).
– Al igual que en XML, los atributos de propiedad JSON nunca tienen valores vacíos, se omite un valor si está vacío.

Hay diferencias también:

– No hay espacios de nombres (namespaces) en la representación JSON.
– El orden no es significativo en la representación JSON.
– JSON no tiene una noción de atributos ante los elementos, de modo que los atributos (xml: id, valor) son tratados como miembros de objetos JSON.
– JSON tiene una notación para los vectores y matrices, que se utiliza para representar elementos que se repiten. Hay que tener en cuenta que este es el caso, incluso aún si no se repiten en la instancia particular.
– El elemento <div> XHTML en el tipo de datos narrativa se representa como una sola cadena escapada de XHTML. Esto es para evitar problemas en JSON con contenido mixto etc. XHTML mayoritariamente se ajusta a las reglas descritas anteriormente.
– También se puede mencionar que JSON es más ligero que el formato XML al ocupar menos espacio y representar mejor las estructuras de los datos.

Ejemplos para contrastar XML i JSON:

el siguiente fragmento en XML:

<date value=”1972-11-30″/>
<deceased value=”false”/>
<count value=”23″/>

está representado en JSON como:

“date” : { value: “1972-11-30” }
“deceased” : { value: false }
“count” : { value: 23 }

Todos los elementos XML pueden tener un atributo ‘id’, que se representa en JSON como una propiedad de nombre “_id”:

el siguiente fragmento en XML:

<dob id=”314159″ value=”1972-11-30″/>

está representado en JSON como:

“dob”: {
“_id”: “314159”,
“value”: “1972-11-30”
}

Repetició d’elements:

Los elementos repetidos se unen dentro de un vector JSON con el nombre del elemento, de manera que si un elemento <dob> se repite en XML, en JSON queda dentro de un vector.

el siguiente fragmento en XML:

<dob value=”2011-11-30″/>
<dob id=”314159″ value=”1972-11-30″/>

está representado en JSON de la siguiente manera:

“dob”: [
{“value”: “2011-11-30”},
{“_id”: “314159”, “value”: “1972-11-30”}
]

 

Introducció als Serveis Web RESTful

Introducció als Serveis Web RESTful

Leer en castellano

Els serveis web REST (Transferència d’estat representacional) defineixen un conjunt de principis arquitectònics pels quals es dissenyen serveis web fent focus en els recursos del sistema, incloent com s’accedeix a l’estat d’aquests recursos i com es transfereixen per protocol HTTP cap a clients escrits en diversos llenguatges. REST ha emergit en els últims anys com el model predominant per al disseny de serveis. De fet, REST va aconseguir un impacte tan gran a la web que pràcticament va aconseguir desplaçar a SOAP i les interfícies basades en WSDL per tenir un estil bastant més simple d’utilitzar.

Es basa en 4 principis que descriuen la seva manera en que està implementat:

– Utilitza els mètodes HTTP de manera explícita.
– No manté l’estat.
– Exposa URIs amb forma de directoris.
– Transfereix XML, JavaScript Object Notation (JSON), o tots dos.

Utilitza els mètodes HTTP de manera explícita:
Una de les característiques claus dels serveis web REST és l’ús explícit dels mètodes HTTP, seguint el protocol definit per RFC 2616. Per exemple, HTTP GET es defineix com un mètode productor de dades, l’ús està pensat perquè les aplicacions client obtinguin recursos, busquin dades d’un servidor web, o executin una consulta esperant que la web la realitzi i retorni un conjunt de recursos .

REST fa que els desenvolupadors usin els mètodes HTTP explícitament de manera que resulti consistent amb la definició del protocol. Aquest principi de disseny bàsic estableix una associació un-a-un entre les operacions de crear, llegir, actualitzar i esborrar i els mètodes HTTP.

D’acord a aquesta associació:

–    S’usa POST per crear un recurs al servidor.
–    S’usa GET per obtenir un recurs.
–    S’usa PUT per canviar l’estat d’un recurs o actualitzar.
–    S’usa DELETE per eliminar un recurs.

Una falla de disseny poc afortunada que tenen moltes APIs web és l’ús de mètodes HTTP per a altres propòsits. Per exemple, la petició de la URI en una comanda HTTP GET, en general identifica un recurs específic. O el string de consulta al URI inclou un conjunt de paràmetres que defineixen el criteri de recerca que farà servir el servidor per trobar un conjunt de recursos. Almenys, així com el RFC HTTP/1.1 descriu l’GET.

No manté l’estat:
Els serveis web REST necessiten escalar per poder satisfer una demanda en constant creixement. S’usen clústers de servidors amb balanceig de càrrega i alta disponibilitat, proxies, i gateways de manera de conformar una topologia servicial, que permeti transferir peticions d’un equip a un altre per disminuir el temps total de resposta d’una invocació al servei web.
L’ús de servidors intermedis per millorar l’escalabilitat fa necessari que els clients de serveis web REST enviïn peticions completes i independents, és a dir, s’han d’enviar peticions que inclouen totes les dades necessàries per complir la comanda, de manera que els components en els servidors intermedis puguin redireccionar i gestionar la càrrega sense mantenir l’estat localment entre les peticions.

Una petició completa i independent fa que el servidor no hagi de recuperar cap informació de context o estat en processar la petició. Una aplicació o client de servei web REST  ha d’incloure dins de la capçalera i del cos HTTP de la petició tots els paràmetres, context i dades que necessita el servidor per generar la resposta. D’aquesta manera, el no mantenir estat millora el rendiment dels serveis web i simplifica el disseny i implementació dels components del servidor, ja que l’absència d’estat al servidor elimina la necessitat de sincronitzar les dades de la sessió amb una aplicació externa.

Exposa URIs amb forma de directoris:
Des del punt de vista del client de l’aplicació que accedeix a un recurs, la URI determina què tan intuïtiu serà el web service REST, i si el servei va a ser utilitzat tal com va ser pensat al moment de dissenyar-lo. La tercera característica dels serveis web REST és justament sobre les URIs.

Les URI dels serveis web REST han de ser intuïtives, fins al punt que sigui fàcil endevinar. Pensem en les URI com una interfície auto-documentada que necessita de molt poca o cap explicació o referència perquè un desenvolupador pugui comprendre al que apunta, i als recursos derivats relacionats.

Una forma d’aconseguir aquest nivell d’usabilitat és definir URIs amb una estructura a l’estil dels directoris. Aquest tipus d’URIs és jeràrquica, amb una única ruta arrel, i va obrint branques a través de les subrutes per exposar les àrees principals del servei. D’acord a aquesta definició, una URI no és només una cadena de caràcters delimitada per barres, sinó més aviat un arbre amb subordinats i pares organitzats com a nodes. Per exemple, en un servei de fils de discussions que té temes diversos, es podria definir una estructura d’URI com aquesta:

http://www.elmeuservei.org/discusio/temes/ {tema}

L’arrel, /discusio, té un node /temes com fill. Sota aquest node hi ha un conjunt de noms de temes (com ser tecnologia, actualitat, i més), cadascun dels quals apunta un fil de discussió. Dins d’aquesta estructura, resulta fàcil recuperar fils de discussió al tipejar alguna cosa després d’/ temes /.

En alguns casos, la ruta a un recurs encaixa molt bé dins la idea de “estructura de directoris”. Per exemple, prenguem alguns recursos organitzats per data, que són molt pràctics d’organitzar usant una sintaxi jeràrquica.

Transfereix XML, JavaScript Object Notation (JSON), o tots dos:
La representació d’un recurs en general reflecteix l’estat actual del mateix i els seus atributs al moment en què el client de l’aplicació realitza la petició. La representació del recurs són simples “fotos” en el temps. Això podria ser una representació d’un registre de la base de dades que consisteix en l’associació entre columnes i tags XML, on els valors dels elements en l’XML contenen els valors de les files. O, si el sistema té un model de dades, la representació d’un recurs és una fotografia dels atributs d’una de les coses en el model de dades del sistema.

L’última restricció al moment de dissenyar un servei web REST té a veure amb el format de les dades que l’aplicació i el servei s’intercanvien en les peticions/respostes. Aquí és on realment val la pena mantenir les coses simples, llegibles per persones, i connectades.

Els objectes del model de dades generalment es relacionen d’alguna manera, i les relacions entre els objectes del model de dades (els recursos) s’han de reflectir en la forma en què es representen al moment de transferir les dades al client. En el servei de fils de discussió anterior, un exemple d’una representació d’un recurs connectat podria ser un tema de discussió arrel amb tots els seus atributs, i links embeguts a les respostes al tema.

<discusio data=”{data}” tema=”{tema}”>
<comentari> {comentari} </comentari>
<respostes>
<resposta de = “gaz@mail.com “href =” /discussió/temes/{tema}/gaz “/>
<resposta de = “gir@mail.com “href =” /discussió/temes/{tema}/gir “/>
</respostes>
</discusio>

Conclusió: No sempre REST és la millor opció. Està sorgint com una alternativa per dissenyar serveis web amb menys dependència en middleware propietari (per exemple, un servidor d’aplicacions), que el seu contrapart SOAP i els serveis basats en WSDL. D’alguna manera, REST és la volta a la Web abans de l’aparició dels grans servidors d’aplicacions, ja que fa èmfasi en els primers estàndards d’Internet, URI i HTTP. XML sobre HTTP és una interfície molt poderosa que permet que aplicacions internes, com interfícies basades en JavaScript asíncron + XML (AJAX) puguin connectar-se, situar i consumir recursos. De fet, és justament aquesta gran combinació amb AJAX la que va generar aquesta gran atenció que ha tingut REST avui en dia.
Resulta molt flexible el poder exposar els recursos del sistema amb un API REST, de manera de brindar dades a diferents aplicacions, formats en diferents maneres. REST ajuda a complir amb els requeriments d’integració que són crítics per construir sistemes on les dades s’han de poder combinar fàcilment i estendre. Des d’aquest punt de vista, els serveis REST es converteixen en alguna cosa molt més gran.

Llegir en català

Los servicios web REST (Transferencia de estado representacional) definen un conjunto de principios arquitectónicos por los que se diseñan servicios web haciendo foco en los recursos del sistema, incluyendo cómo se accede al estado de estos recursos y cómo se transfieren por protocolo HTTP a clientes escritos en varios lenguajes. REST ha emergido en los últimos años como el modelo predominante para el diseño de servicios. De hecho, REST logró un impacto tan grande en la web que prácticamente logró desplazar a SOAP y las interfaces basadas en WSDL por tener un estilo bastante más simple de utilizar.

Se basa en 4 principios que describen su forma en que está implementado:

– Utiliza los métodos HTTP de manera explícita.
– No mantiene el estado.
– Expone URIs con forma de directorios.
– Transfiere XML, JavaScript Object Notation (JSON), o ambos.

Utiliza los métodos HTTP de manera explícita:
Una de las características claves de los servicios web REST es el uso explícito de los métodos HTTP, siguiendo el protocolo definido por RFC 2.616. Por ejemplo, HTTP GET se define como un método productor de datos, el uso está pensado para que las aplicaciones cliente obtengan recursos, busquen datos de un servidor web, o ejecuten una consulta esperando que la web la realice y devuelva un conjunto de recursos.

REST hace que los desarrolladores usen los métodos HTTP explícitamente de manera que resulte consistente con la definición del protocolo. Este principio de diseño básico establece una asociación uno-a-uno entre las operaciones de crear, leer, actualizar y borrar y los métodos HTTP.

De acuerdo a esta asociación:

– Se usa POST para crear un recurso en el servidor.
– Se usa GET para obtener un recurso.
– Se usa PUT para cambiar el estado de un recurso o actualizar.
– Se usa DELETE para eliminar un recurso.

Una falla de diseño poco afortunada que tienen muchas APIs web es el uso de métodos HTTP para otros propósitos. Por ejemplo, la petición de la URI en un pedido HTTP GET, en general identifica un recurso específico. O el string de consulta al URI incluye un conjunto de parámetros que definen el criterio de búsqueda que utilizará el servidor para encontrar un conjunto de recursos. Al menos, así como el RFC HTTP/1.1 describe el GET.

No mantiene el estado:
Los servicios web REST necesitan escalar para poder satisfacer una demanda en constante crecimiento. Se usan clústeres de servidores con balanceo de carga y alta disponibilidad, proxies, y gateways de manera de conformar una topología servicial, que permita transferir peticiones de un equipo a otro para disminuir el tiempo total de respuesta de una invocación al servicio web.
El uso de servidores intermedios para mejorar la escalabilidad hace necesario que los clientes de servicios web REST envíen peticiones completas e independientes, es decir, se deben enviar peticiones que incluyen todos los datos necesarios para cumplir el pedido, de manera que los componentes en los servidores intermedios puedan redireccionar y gestionar la carga sin mantener el estado localmente entre las peticiones.

Una petición completa e independiente hace que el servidor no tenga que recuperar ninguna información de contexto o estado al procesar la petición. Una aplicación o cliente de servicio web REST debe incluir dentro de la cabecera y del cuerpo HTTP de la petición todos los parámetros, contexto y datos que necesita el servidor para generar la respuesta. De esta manera, el no mantener estado mejora el rendimiento de los servicios web y simplifica el diseño e implementación de los componentes del servidor, ya que la ausencia de estado en el servidor elimina la necesidad de sincronizar los datos de la sesión con una aplicación externa.

Expone URIs con forma de directorios:
Desde el punto de vista del cliente de la aplicación que accede a un recurso, la URI determina qué tan intuitivo será el servicio web REST, y si el servicio va a ser utilizado tal como fue pensado al momento de diseñarlo. La tercera característica de los servicios web REST es justamente sobre las URIs.

Las URI de los servicios web REST deben ser intuitivas, hasta el punto que sea fácil adivinar. Pensamos en las URI como una interfaz auto-documentada que necesita de muy poca o ninguna explicación o referencia para que un desarrollador pueda comprender al que apunta, y los recursos derivados relacionados.

Una forma de lograr este nivel de usabilidad es definir URIs con una estructura al estilo de los directorios. Este tipo de URIs es jerárquica, con una única ruta raíz, y abriendo ramas a través de las subrutas para exponer las áreas principales del servicio. De acuerdo a esta definición, una URI no es sólo una cadena de caracteres delimitada por barras, sino más bien un árbol con subordinados y padres organizados como nodos. Por ejemplo, en un servicio de hilos de discusiones que tiene temas diversos, se podría definir una estructura de URI como esta:

http://www.miservicio.org/discusion/temas/ {tema}

La raíz, /discusión, tiene un nodo /temas como hijo. Bajo este nodo hay un conjunto de nombres de temas (como ser tecnología, actualidad, y más), cada uno de los cuales apunta un hilo. Dentro de esta estructura, resulta fácil recuperar hilos de discusión en tipear alguna cosa después de /temas/.

En algunos casos, la ruta a un recurso encaja muy bien dentro de la idea de “estructura de directorios”. Por ejemplo, tomemos algunos recursos organizados por fecha, que son muy prácticos de organizar usando una sintaxis jerárquica.

Transfiere XML, JavaScript Object Notation (JSON), o ambos:
La representación de un recurso en general refleja el estado actual del mismo y sus atributos al momento en que el cliente de la aplicación realiza la petición. La representación del recurso son simples “fotos” en el tiempo. Esto podría ser una representación de un registro de la base de datos que consiste en la asociación entre columnas y tags XML, donde los valores de los elementos en el XML contienen los valores de las filas. O, si el sistema tiene un modelo de datos, la representación de un recurso es una fotografía de los atributos de una de las cosas en el modelo de datos del sistema.

La última restricción al momento de diseñar un servicio web REST tiene que ver con el formato de los datos que la aplicación y el servicio se intercambian en las peticiones / respuestas. Aquí es donde realmente vale la pena mantener las cosas simples, legibles por personas, y conectadas.

Los objetos del modelo de datos generalmente se relacionan de alguna manera, y las relaciones entre los objetos del modelo de datos (los recursos) se reflejarán en la forma en que se representan en el momento de transferir los datos al cliente. En el servicio de hilos de discusión anterior, un ejemplo de una representación de un recurso conectado podría ser un tema de discusión raíz con todos sus atributos, y links embebidos en las respuestas al tema.

<discusion data=”{data}” tema=”{tema}”>
<comentario> {comentario} </comentario>
<respuestas>
<respuesta de = “gaz@mail.com “href =” /discusion/temas/{tema}/gaz “/>
<respuesta de = “gir@mail.com “href =” /discusion/temas/{tema}/gir “/>
</respuestas>
</discusion>

Conclusión: No siempre REST es la mejor opción. Está surgiendo como una alternativa para diseñar servicios web con menos dependencia en middleware propietario (por ejemplo, un servidor de aplicaciones), que su contraparte SOAP y los servicios basados en WSDL. De alguna manera, REST es la vuelta a la Web antes de la aparición de los grandes servidores de aplicaciones, ya que hace hincapié en los primeros estándares de Internet, URI y HTTP. XML sobre HTTP es una interfaz muy poderosa que permite que aplicaciones internas, como interfaces basadas en JavaScript asíncrono + XML (AJAX) puedan conectarse, ubicar y consumir recursos. De hecho, es justamente esta gran combinación con AJAX la que generó esta gran atención que ha tenido REST hoy en día.
Resulta muy flexible el poder exponer los recursos del sistema con un API REST, de manera de brindar datos a diferentes aplicaciones, formatos en diferentes maneras. REST ayuda a cumplir con los requerimientos de integración que son críticos para construir sistemas donde los datos deben poder combinar fácilmente y extender. Desde este punto de vista, los servicios REST se convierten en algo mucho más grande.